جزایر فارو
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

جزایر فارو - کاتالوگ سکه

جزایر فارو>شاه کریستین دهم|1941 - 1941
 دوره

جزایر فارو 1 اوره - obverseجزایر فارو 1 اوره - reverse
1 اوره
1941
برنز, 1.9g, ø 16mm
KM# 1
بها: $ 14.43
جزایر فارو 2 اوره - obverseجزایر فارو 2 اوره - reverse
2 اوره
1941
برنز, 3.8g, ø 21.1mm
KM# 2
بها: $ 16.01
جزایر فارو 5 اوره - obverseجزایر فارو 5 اوره - reverse
5 اوره
1941
برنز, 3.8g, ø 21.1mm
KM# 3
بها: $ 11.98

جزایر فارو 10 اوره - obverseجزایر فارو 10 اوره - reverse
10 اوره
1941
مس - نیکل, 3g, ø 17.5mm
KM# 4
بها: $ 22.28
جزایر فارو 25 اوره - obverseجزایر فارو 25 اوره - reverse
25 اوره
1941
مس - نیکل, 4.44g, ø 22.5mm
KM# 5
بها: $ 16.96

uCoin