فنلاند
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

فنلاند - کاتالوگ سکه

فنلاند>اتحادیه اروپا (یورو)|1999 - 2018
 دوره

فنلاند 1 euro cent - obverseفنلاند 1 euro cent - reverse
1 euro cent
1999 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 98
بها: $ 0.18
فنلاند 2 euro cent - obverseفنلاند 2 euro cent - reverse
2 euro cent
1999 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 99
بها: $ 0.18
فنلاند 5 euro cent - obverseفنلاند 5 euro cent - reverse
5 euro cent
1999 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 100
بها: $ 0.06

فنلاند 10 euro cent - obverseفنلاند 10 euro cent - reverse
10 euro cent
1999 - 2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 101
بها: $ 0.11
فنلاند 10 euro cent - obverseفنلاند 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 126
بها: $ 0.11
فنلاند 20 euro cent - obverseفنلاند 20 euro cent - reverse
20 euro cent
1999 - 2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 102
بها: $ 0.22

فنلاند 20 euro cent - obverseفنلاند 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 127
بها: $ 0.22
فنلاند 50 euro cent - obverseفنلاند 50 euro cent - reverse
50 euro cent
1999 - 2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 103
بها: $ 0.56
فنلاند 50 euro cent - obverseفنلاند 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 128
بها: $ 0.56

فنلاند 1 یورو - obverseفنلاند 1 یورو - reverse
1 یورو
1999 - 2006
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 104
بها: $ 1.12
فنلاند 1 یورو - obverseفنلاند 1 یورو - reverse
1 یورو
2007 - 2018
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 129
بها: $ 1.12
فنلاند 2 یورو - obverseفنلاند 2 یورو - reverse
2 یورو
1999 - 2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 105
بها: $ 2.24

فنلاند 2 یورو - obverseفنلاند 2 یورو - reverse
2 یورو
2006 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 130
بها: $ 2.24

فنلاند>ECU|1979 - 1998
 دوره

فنلاند>جمهوری فنلاند (سومی)|1963 - 2001
 دوره

فنلاند 1 پنی - obverseفنلاند 1 پنی - reverse
1 پنی
1963 - 1969
مس, 1.58g, ø 15.72mm
KM# 44
بها: $ 0.15
فنلاند 1 پنی - obverseفنلاند 1 پنی - reverse
1 پنی
1969 - 1979
آلومینیوم, 0.45g, ø 15.72mm
KM# 44a
بها: $ 0.09
فنلاند 5 پنیا - obverseفنلاند 5 پنیا - reverse
5 پنیا
1963 - 1977
مس, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 45
بها: $ 0.12

فنلاند 5 پنیا - obverseفنلاند 5 پنیا - reverse
5 پنیا
1977 - 1990
آلومینیوم, 0.8g, ø 18mm
KM# 45a
بها: $ 0.1
فنلاند 10 پنیا - obverseفنلاند 10 پنیا - reverse
10 پنیا
1963 - 1982
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm
KM# 46
بها: $ 0.15
فنلاند 10 پنیا - obverseفنلاند 10 پنیا - reverse
10 پنیا
1983 - 1990
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
KM# 46a
بها: $ 0.16

فنلاند 10 پنیا - obverseفنلاند 10 پنیا - reverse
10 پنیا
1990 - 2001
مس - نیکل, 1.8g, ø 16.3mm
KM# 65
بها: $ 0.13
فنلاند 20 پنیا - obverseفنلاند 20 پنیا - reverse
20 پنیا
1963 - 1990
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 22mm
KM# 47
بها: $ 0.13
فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse
50 پنیا
1963 - 1990
آلومینیوم - برنز, 5.5g, ø 25mm
KM# 48
بها: $ 0.18

فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse
50 پنیا
1990 - 2001
مس - نیکل, 3.3g, ø 19.7mm
KM# 66
بها: $ 0.27
فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1964 - 1968
نقره 0.350, 6.4g, ø 24mm
KM# 49
بها: $ 2.72
فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1969 - 1993
مس - نیکل, 6.1g, ø 24mm
KM# 49a
بها: $ 0.22

فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1993 - 2001
آلومینیوم - برنز, 4.9g, ø 22mm
KM# 76
بها: $ 0.21
فنلاند 5 مارکا - obverseفنلاند 5 مارکا - reverse
5 مارکا
1972 - 1978
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 26.3mm
KM# 53
بها: $ 1.94
فنلاند 5 مارکا - obverseفنلاند 5 مارکا - reverse
5 مارکا
1979 - 1993
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 26.3mm
KM# 57
بها: $ 0.54

فنلاند 5 مارکا - obverseفنلاند 5 مارکا - reverse
5 مارکا
1992 - 2001
آلومینیوم - برنز, 5.5g, ø 24.5mm
KM# 73
بها: $ 0.59
فنلاند 10 مارکا - obverseفنلاند 10 مارکا - reverse
10 مارکا
1993 - 2001
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 8.8g, ø 27.25mm
KM# 77
بها: $ 1.59

فنلاند>جمهوری فنلاند (سومی)|1918 - 1962
 دوره

فنلاند 1 پنی - obverseفنلاند 1 پنی - reverse
1 پنی
1919 - 1924
مس, 1g, ø 14mm
KM# 23
بها: $ 1.33
فنلاند 5 پنیا - obverseفنلاند 5 پنیا - reverse
5 پنیا
1918 - 1940
مس, 2.5g, ø 18mm
KM# 22
بها: $ 0.46
فنلاند 5 پنیا - obverseفنلاند 5 پنیا - reverse
5 پنیا
1918
مس, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 21
بها: $ 79.61

فنلاند 5 پنیا - obverseفنلاند 5 پنیا - reverse
5 پنیا
1941 - 1943
مس, 1.27g, ø 16mm
KM# 64
بها: $ 0.71
فنلاند 10 پنیا - obverseفنلاند 10 پنیا - reverse
10 پنیا
1919 - 1940
مس, 5g, ø 22mm
KM# 24
بها: $ 0.6
فنلاند 10 پنیا - obverseفنلاند 10 پنیا - reverse
10 پنیا
1941 - 1943
مس, 2.55g, ø 18.5mm
KM# 33
بها: $ 1.09

فنلاند 10 پنیا - obverseفنلاند 10 پنیا - reverse
10 پنیا
1943 - 1945
آهن, 1.12g, ø 16mm
KM# 34
بها: $ 0.56
فنلاند 25 پنیا - obverseفنلاند 25 پنیا - reverse
25 پنیا
1921 - 1940
مس - نیکل, 1.27g, ø 16mm
KM# 25
بها: $ 0.44
فنلاند 25 پنیا - obverseفنلاند 25 پنیا - reverse
25 پنیا
1940 - 1943
مس, 1.27g, ø 16mm
KM# 25a
بها: $ 0.53

فنلاند 25 پنیا - obverseفنلاند 25 پنیا - reverse
25 پنیا
1943 - 1945
آهن, 1.1g, ø 16mm
KM# 25b
بها: $ 0.5
فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse
50 پنیا
1921 - 1940
مس - نیکل, 2.55g, ø 18.5mm
KM# 26
بها: $ 0.49
فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse
50 پنیا
1940 - 1943
مس, 2.55g, ø 18.5mm
KM# 26a
بها: $ 0.45

فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse
50 پنیا
1943 - 1948
آهن, 2.25g, ø 18.5mm
KM# 26b
بها: $ 0.63
فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1921 - 1924
مس - نیکل, 5.1g, ø 24mm
KM# 27
بها: $ 1.33
فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1928 - 1940
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 30
بها: $ 0.36

فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1940 - 1951
مس, 3.8g, ø 20.09mm
KM# 30a
بها: $ 0.52
فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1943 - 1952
آهن, 3.5g, ø 21mm
KM# 30b
بها: $ 0.44
فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1952 - 1953
آهن, 1.15g, ø 16mm
KM# 36
بها: $ 0.12

فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1953 - 1962
آهن با روکش نیکل, 1.15g, ø 15.75mm
KM# 36a
بها: $ 0.17
فنلاند 5 مارکا - obverseفنلاند 5 مارکا - reverse
5 مارکا
1928 - 1942
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 23mm
KM# 31
بها: $ 1.48
فنلاند 5 مارکا - obverseفنلاند 5 مارکا - reverse
5 مارکا
1946 - 1952
برنج, 4.5g, ø 23mm
KM# 31a
بها: $ 1.01

فنلاند 5 مارکا - obverseفنلاند 5 مارکا - reverse
5 مارکا
1952 - 1953
آهن, 2.55g, ø 18mm
KM# 37
بها: $ 0.45
فنلاند 5 مارکا - obverseفنلاند 5 مارکا - reverse
5 مارکا
1953 - 1962
آهن با روکش نیکل, 2.55g, ø 18mm
KM# 37a
بها: $ 0.31
فنلاند 10 مارکا - obverseفنلاند 10 مارکا - reverse
10 مارکا
1928 - 1939
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 27mm
KM# 32A
بها: $ 2.9

فنلاند 10 مارکا - obverseفنلاند 10 مارکا - reverse
10 مارکا
1952 - 1962
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm
KM# 38
بها: $ 0.55
فنلاند 20 مارکا - obverseفنلاند 20 مارکا - reverse
20 مارکا
1931 - 1939
آلومینیوم - برنز, 13g, ø 31mm
KM# 32
بها: $ 4.79
فنلاند 20 مارکا - obverseفنلاند 20 مارکا - reverse
20 مارکا
1952 - 1962
آلومینیوم - برنز, 4.5g, ø 22.5mm
KM# 39
بها: $ 0.71

فنلاند 50 مارکا - obverseفنلاند 50 مارکا - reverse
50 مارکا
1952 - 1962
آلومینیوم - برنز, 5.5g, ø 25mm
KM# 40
بها: $ 1.35
فنلاند 100 مارکا - obverseفنلاند 100 مارکا - reverse
100 مارکا
1926
طلا 0.900, 4.21g, ø 18.5mm
KM# 28
تعداد ضرب
فنلاند 100 مارکا - obverseفنلاند 100 مارکا - reverse
100 مارکا
1956 - 1960
نقره 0.500, 5.2g, ø 24mm
KM# 41
بها: $ 4.32

فنلاند 200 مارکا - obverseفنلاند 200 مارکا - reverse
200 مارکا
1926
طلا 0.900, 8.421g, ø 22.5mm
KM# 29
تعداد ضرب
فنلاند 200 مارکا - obverseفنلاند 200 مارکا - reverse
200 مارکا
1956 - 1959
نقره 0.500, 8.3g, ø 27.5mm
KM# 42
بها: $ 5.57

فنلاند>امپراطور نیکلاس دوم|1895 - 1917
 دوره

فنلاند 1 پنی - obverseفنلاند 1 پنی - reverse
1 پنی
1895 - 1916
مس, 1.28g, ø 15mm
KM# 13
بها: $ 1.77
فنلاند 1 پنی - obverseفنلاند 1 پنی - reverse
1 پنی
1917
مس, 1.28g, ø 15mm
KM# 16
بها: $ 4.38
فنلاند 5 پنیا - obverseفنلاند 5 پنیا - reverse
5 پنیا
1896 - 1917
مس, 6.4g, ø 25mm
KM# 15
بها: $ 1.42

فنلاند 5 پنیا - obverseفنلاند 5 پنیا - reverse
5 پنیا
1917
مس, 6.4g, ø 25mm
KM# 17
بها: $ 2.54
فنلاند 10 پنیا - obverseفنلاند 10 پنیا - reverse
10 پنیا
1895 - 1917
مس, 12.8g, ø 30mm
KM# 14
بها: $ 2.99
فنلاند 10 پنیا - obverseفنلاند 10 پنیا - reverse
10 پنیا
1917
مس, 12.8g, ø 30mm
KM# 18
بها: $ 5.21

فنلاند 25 پنیا - obverseفنلاند 25 پنیا - reverse
25 پنیا
1865 - 1917
نقره 0.750, 1.275g, ø 15.8mm
KM# 6
بها: $ 2.37
فنلاند 25 پنیا - obverseفنلاند 25 پنیا - reverse
25 پنیا
1917
نقره 0.750, 1.275g, ø 15.8mm
KM# 19
بها: $ 2.71
فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse
50 پنیا
1864 - 1917
نقره 0.750, 2.55g, ø 18.6mm
KM# 2
بها: $ 3.8

فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse
50 پنیا
1917
نقره 0.750, 2.55g, ø 18.6mm
KM# 20
بها: $ 3.97
فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1864 - 1915
نقره 0.868, 5.18g, ø 24mm
KM# 3
بها: $ 9.84
فنلاند 2 مارکا - obverseفنلاند 2 مارکا - reverse
2 مارکا
1865 - 1908
نقره 0.868, 10.37g, ø 27.5mm
KM# 7
بها: $ 25.9

فنلاند 10 مارکا - obverseفنلاند 10 مارکا - reverse
10 مارکا
1878 - 1913
طلا 0.900, 3.226g, ø 18.9mm
KM# 8
بها: $ 313.7
فنلاند 20 مارکا - obverseفنلاند 20 مارکا - reverse
20 مارکا
1878 - 1913
طلا 0.900, 6.452g, ø 21.3mm
KM# 9
بها: $ 279.9

فنلاند>امپراطور الکساندر سوم|1881 - 1894
 دوره

فنلاند 1 پنی - obverseفنلاند 1 پنی - reverse
1 پنی
1881 - 1894
مس, 1.28g, ø 15mm
KM# 10
بها: $ 5.39
فنلاند 5 پنیا - obverseفنلاند 5 پنیا - reverse
5 پنیا
1888 - 1892
مس, 6.4g, ø 25mm
KM# 11
بها: $ 6.71
فنلاند 10 پنیا - obverseفنلاند 10 پنیا - reverse
10 پنیا
1889 - 1891
مس, 12.8g, ø 30mm
KM# 12
بها: $ 15.67

فنلاند 25 پنیا - obverseفنلاند 25 پنیا - reverse
25 پنیا
1865 - 1917
نقره 0.750, 1.275g, ø 15.8mm
KM# 6
بها: $ 2.37
فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse
50 پنیا
1864 - 1917
نقره 0.750, 2.55g, ø 18.6mm
KM# 2
بها: $ 3.8
فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1864 - 1915
نقره 0.868, 5.18g, ø 24mm
KM# 3
بها: $ 9.84

فنلاند 10 مارکا - obverseفنلاند 10 مارکا - reverse
10 مارکا
1878 - 1913
طلا 0.900, 3.226g, ø 18.9mm
KM# 8
بها: $ 313.7
فنلاند 20 مارکا - obverseفنلاند 20 مارکا - reverse
20 مارکا
1878 - 1913
طلا 0.900, 6.452g, ø 21.3mm
KM# 9
بها: $ 279.9

فنلاند>امپراطور الکساندر دوم|1864 - 1880
 دوره

فنلاند 1 پنی - obverseفنلاند 1 پنی - reverse
1 پنی
1864 - 1876
مس, 1.28g, ø 15mm
KM# 1
بها: $ 14.82
فنلاند 5 پنیا - obverseفنلاند 5 پنیا - reverse
5 پنیا
1865 - 1875
مس, 6.4g, ø 25mm
KM# 4
بها: $ 2.22
فنلاند 10 پنیا - obverseفنلاند 10 پنیا - reverse
10 پنیا
1865 - 1876
مس, 12.8g, ø 30mm
KM# 5
بها: $ 3.55

فنلاند 25 پنیا - obverseفنلاند 25 پنیا - reverse
25 پنیا
1865 - 1917
نقره 0.750, 1.275g, ø 15.8mm
KM# 6
بها: $ 2.37
فنلاند 50 پنیا - obverseفنلاند 50 پنیا - reverse
50 پنیا
1864 - 1917
نقره 0.750, 2.55g, ø 18.6mm
KM# 2
بها: $ 3.8
فنلاند 1 مارکا - obverseفنلاند 1 مارکا - reverse
1 مارکا
1864 - 1915
نقره 0.868, 5.18g, ø 24mm
KM# 3
بها: $ 9.84

فنلاند 2 مارکا - obverseفنلاند 2 مارکا - reverse
2 مارکا
1865 - 1908
نقره 0.868, 10.37g, ø 27.5mm
KM# 7
بها: $ 25.9
فنلاند 10 مارکا - obverseفنلاند 10 مارکا - reverse
10 مارکا
1878 - 1913
طلا 0.900, 3.226g, ø 18.9mm
KM# 8
بها: $ 313.7
فنلاند 20 مارکا - obverseفنلاند 20 مارکا - reverse
20 مارکا
1878 - 1913
طلا 0.900, 6.452g, ø 21.3mm
KM# 9
بها: $ 279.9

uCoin