اقیانوسیه فرانسه
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اقیانوسیه فرانسه - کاتالوگ سکه

اقیانوسیه فرانسه>قلمروهای فرادریای فرانسه|1949 - 1952
 دوره

اقیانوسیه فرانسه 50 سنتیم - obverseاقیانوسیه فرانسه 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1949
آلومینیوم, 0.7g, ø 18mm
KM# 1
بها: $ 4.85
اقیانوسیه فرانسه 1 فرانک - obverseاقیانوسیه فرانسه 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1949
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm
KM# 2
بها: $ 6.48
اقیانوسیه فرانسه 2 فرانک - obverseاقیانوسیه فرانسه 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1949
آلومینیوم, 2.2g, ø 27mm
KM# 3
بها: $ 7.1

اقیانوسیه فرانسه 5 فرانک - obverseاقیانوسیه فرانسه 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1952
آلومینیوم, 3.75g, ø 31mm
KM# 4
بها: $ 5.01

uCoin