آلمان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آلمان - کاتالوگ سکه

آلمان>اتحادیه اروپا (یورو)|2002 - 2018
 دوره

آلمان 1 euro cent - obverseآلمان 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 207
بها: $ 0.02
آلمان 2 euro cent - obverseآلمان 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 208
بها: $ 0.02
آلمان 5 euro cent - obverseآلمان 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 209
بها: $ 0.06

آلمان 10 euro cent - obverseآلمان 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2002 - 2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 210
بها: $ 0.12
آلمان 10 euro cent - obverseآلمان 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 254
بها: $ 0.12
آلمان 20 euro cent - obverseآلمان 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2002 - 2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 211
بها: $ 0.23

آلمان 20 euro cent - obverseآلمان 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 255
بها: $ 0.23
آلمان 50 euro cent - obverseآلمان 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2002 - 2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 212
بها: $ 0.58
آلمان 50 euro cent - obverseآلمان 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 256
بها: $ 0.6

آلمان 1 یورو - obverseآلمان 1 یورو - reverse
1 یورو
2002 - 2006
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 213
بها: $ 1.15
آلمان 1 یورو - obverseآلمان 1 یورو - reverse
1 یورو
2007 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 257
بها: $ 1.75
آلمان 2 یورو - obverseآلمان 2 یورو - reverse
2 یورو
2002 - 2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 214
بها: $ 2.3

آلمان 2 یورو - obverseآلمان 2 یورو - reverse
2 یورو
2008 - 2017
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 258
بها: $ 2.3

آلمان>جمهوری فدرال|1990 - 2001
 دوره

آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1950 - 2001
استیل با روکش مس, 2g, ø 16.5mm
KM# 105
بها: $ 0.12
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse
2 فنیگ
1968 - 2001
استیل با روکش مس, 2.9g, ø 19.25mm
KM# 106a
بها: $ 0.12
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse
5 فنیگ
1950 - 2001
استیل با روکش برنج, 3g, ø 18.5mm
KM# 107
بها: $ 0.12

آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse
10 فنیگ
1950 - 2001
استیل با روکش برنج, 4g, ø 21.5mm
KM# 108
بها: $ 0.13
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse
50 فنیگ
1972 - 2001
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 109.2
بها: $ 0.23
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse
1 مارک
1950 - 2001
مس - نیکل, 5.5g, ø 23.5mm
KM# 110
بها: $ 0.45

آلمان 5 مارک - obverseآلمان 5 مارک - reverse
5 مارک
1975 - 2001
مس - نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 140.1
بها: $ 1.49

آلمان>آلمان غربی|1948 - 1989
 دوره

آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1948 - 1949
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16.5mm
KM# A101
بها: $ 0.16
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1950 - 2001
استیل با روکش مس, 2g, ø 16.5mm
KM# 105
بها: $ 0.12
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse
2 فنیگ
1950 - 1968
برنز, 3.25g, ø 19.25mm
KM# 106
بها: $ 0.13

آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse
2 فنیگ
1968 - 2001
استیل با روکش مس, 2.9g, ø 19.25mm
KM# 106a
بها: $ 0.12
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse
5 فنیگ
1949
استیل با روکش برنز, 3g, ø 18.5mm
KM# 102
بها: $ 0.32
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse
5 فنیگ
1950 - 2001
استیل با روکش برنج, 3g, ø 18.5mm
KM# 107
بها: $ 0.12

آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse
10 فنیگ
1949
استیل با روکش برنج, 4g, ø 21.5mm
KM# 103
بها: $ 0.4
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse
10 فنیگ
1950 - 2001
استیل با روکش برنج, 4g, ø 21.5mm
KM# 108
بها: $ 0.13
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse
50 فنیگ
1949
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 104
بها: $ 0.61

آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse
50 فنیگ
1950 - 1971
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 109.1
بها: $ 0.39
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse
50 فنیگ
1972 - 2001
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 109.2
بها: $ 0.23
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse
1 مارک
1950 - 2001
مس - نیکل, 5.5g, ø 23.5mm
KM# 110
بها: $ 0.45

آلمان 2 مارک - obverseآلمان 2 مارک - reverse
2 مارک
1951
مس - نیکل, 7g, ø 25.5mm
KM# 111
بها: $ 18.89
آلمان 2 مارک - obverseآلمان 2 مارک - reverse
2 مارک
1957 - 1971
Max Planck
مس - نیکل, 7g, ø 26.75mm
KM# 116
بها: $ 2.31
آلمان 5 مارک - obverseآلمان 5 مارک - reverse
5 مارک
1951 - 1974
نقره 0.625, 11.2g, ø 29mm
KM# 112
بها: $ 4.65

آلمان 5 مارک - obverseآلمان 5 مارک - reverse
5 مارک
1975 - 2001
مس - نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 140.1
بها: $ 1.49

آلمان>جمهوری وایمار (رایشمارک)|1924 - 1938
 دوره

آلمان 1 رایش فنیگ - obverseآلمان 1 رایش فنیگ - reverse
1 رایش فنیگ
1924 - 1936
برنز, 2g, ø 17.5mm
KM# 37
بها: $ 0.45
آلمان 2 رایش فنیگ - obverseآلمان 2 رایش فنیگ - reverse
2 رایش فنیگ
1924 - 1936
برنز, 3.34g, ø 20.2mm
KM# 38
بها: $ 0.52
آلمان 4 رایش فنیگ - obverseآلمان 4 رایش فنیگ - reverse
4 رایش فنیگ
1932
برنز, 4.9g, ø 24.1mm
KM# 75
بها: $ 9.27

آلمان 5 رایش فنیگ - obverseآلمان 5 رایش فنیگ - reverse
5 رایش فنیگ
1924 - 1936
آلومینیوم - برنز, 2.54g, ø 18mm
KM# 39
بها: $ 0.49
آلمان 10 رایش فنیگ - obverseآلمان 10 رایش فنیگ - reverse
10 رایش فنیگ
1924 - 1936
آلومینیوم - برنز, 4.05g, ø 21mm
KM# 40
بها: $ 0.48
آلمان 50 رایش فنیگ - obverseآلمان 50 رایش فنیگ - reverse
50 رایش فنیگ
1924 - 1925
آلومینیوم - برنز, ø 23mm
KM# 41
بها: $ 8.42

آلمان 50 رایش فنیگ - obverseآلمان 50 رایش فنیگ - reverse
50 رایش فنیگ
1927 - 1938
نیکل, 3.51g, ø 20mm
KM# 49
بها: $ 2.75
آلمان 1 رایشمارک - obverseآلمان 1 رایشمارک - reverse
1 رایشمارک
1925 - 1927
نقره 0.500, 5g, ø 23mm
KM# 44
بها: $ 13.47
آلمان 2 رایشمارک - obverseآلمان 2 رایشمارک - reverse
2 رایشمارک
1925 - 1931
نقره 0.500, 10g, ø 26mm
KM# 45
بها: $ 18.06

آلمان 2 رایشمارک - obverseآلمان 2 رایشمارک - reverse
2 رایشمارک
1931 - 1933
نقره 0.500, 15g, ø 30mm
KM# 74
بها: $ 218.7
آلمان 5 رایشمارک - obverseآلمان 5 رایشمارک - reverse
5 رایشمارک
1927 - 1933
نقره 0.500, 25g, ø 36mm
KM# 56
بها: $ 57.55

آلمان>جمهوری وایمار (رنتنمارک)|1923 - 1929
 دوره

آلمان 1 رنتن فنیگ - obverseآلمان 1 رنتن فنیگ - reverse
1 رنتن فنیگ
1923 - 1929
برنز, 2g, ø 17.4mm
KM# 30
بها: $ 0.58
آلمان 2 رنتن فنیگ - obverseآلمان 2 رنتن فنیگ - reverse
2 رنتن فنیگ
1923 - 1924
برنز, 3.3g, ø 20mm
KM# 31
بها: $ 0.69
آلمان 5 رنتن فنیگ - obverseآلمان 5 رنتن فنیگ - reverse
5 رنتن فنیگ
1923 - 1924
آلومینیوم - برنز, 2.5g, ø 18mm
KM# 32
بها: $ 0.55

آلمان 10 رنتن فنیگ - obverseآلمان 10 رنتن فنیگ - reverse
10 رنتن فنیگ
1923 - 1925
آلومینیوم - برنز, 3.92g, ø 21mm
KM# 33
بها: $ 0.56
آلمان 50 رنتن فنیگ - obverseآلمان 50 رنتن فنیگ - reverse
50 رنتن فنیگ
1923 - 1924
آلومینیوم - برنز, 5.17g, ø 24mm
KM# 34
بها: $ 4.93

آلمان>جمهوری وایمار (مارک)|1919 - 1925
 دوره

آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse
50 فنیگ
1919 - 1922
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm
KM# 27
بها: $ 0.61
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse
1 مارک
1924 - 1925
نقره 0.500, 5g, ø 23mm
KM# 42
بها: $ 8.51
آلمان 3 مارک - obverseآلمان 3 مارک - reverse
3 مارک
1922
آلومینیوم, 2g, ø 28mm
KM# 28
بها: $ 1.9

آلمان 3 مارک - obverseآلمان 3 مارک - reverse
3 مارک
1924 - 1925
نقره 0.500, 15g, ø 30mm
KM# 43
بها: $ 50.23
آلمان 200 مارک - obverseآلمان 200 مارک - reverse
200 مارک
1923
آلومینیوم, 1g, ø 23mm
KM# 35
بها: $ 1.14
آلمان 500 مارک - obverseآلمان 500 مارک - reverse
500 مارک
1923
آلومینیوم, 1.67g, ø 27.1mm
KM# 36
بها: $ 1.71

آلمان>سکه نظامی|1916 - 1916
 دوره

آلمان 1 کوپک - obverseآلمان 1 کوپک - reverse
1 کوپک
1916
آهن, 2.9g, ø 21.5mm
KM# 21
بها: $ 13.9
آلمان 2 کوپک - obverseآلمان 2 کوپک - reverse
2 کوپک
1916
آهن, 5.8g, ø 24mm
KM# 22
بها: $ 12.16
آلمان 3 کوپک - obverseآلمان 3 کوپک - reverse
3 کوپک
1916
آهن, 8.7g, ø 27.5mm
KM# 23
بها: $ 13.08

آلمان>امپراطوری آلمان|1871 - 1922
 دوره

آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1873 - 1889
مس, 2g, ø 17.5mm
KM# 1
بها: $ 0.2
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1890 - 1916
مس, 2g, ø 17.5mm
KM# 10
بها: $ 0.47
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1916 - 1918
آلومینیوم, 0.5g, ø 16mm
KM# 24
بها: $ 0.86

آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse
2 فنیگ
1873 - 1877
مس, 3.25g, ø 20mm
KM# 2
بها: $ 0.57
آلمان 2 فنیگ - obverseآلمان 2 فنیگ - reverse
2 فنیگ
1904 - 1916
مس, 3.25g, ø 20mm
KM# 16
بها: $ 0.51
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse
5 فنیگ
1874 - 1889
مس - نیکل, 2.5g, ø 18.03mm
KM# 3
بها: $ 0.54

آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse
5 فنیگ
1890 - 1915
مس - نیکل, 2.5g, ø 18mm
KM# 11
بها: $ 0.47
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse
5 فنیگ
1915 - 1922
آهن با روکش روی, 2.51g, ø 17.8mm
KM# 19
بها: $ 0.35
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse
10 فنیگ
1873 - 1889
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 4
بها: $ 0.51

آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse
10 فنیگ
1890 - 1916
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 12
بها: $ 0.39
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse
10 فنیگ
1916 - 1922
آهن, 3.6g, ø 21mm
KM# 20
بها: $ 0.46
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse
10 فنیگ
1917
روی, 3.1g, ø 21mm
KM# 25
بها: $ 10.16

آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse
10 فنیگ
1917 - 1922
روی, 3.23g, ø 21mm
KM# 26
بها: $ 0.46
آلمان 20 فنیگ - obverseآلمان 20 فنیگ - reverse
20 فنیگ
1873 - 1877
نقره 0.900, 1.111g, ø 16mm
KM# 5
بها: $ 3.76
آلمان 20 فنیگ - obverseآلمان 20 فنیگ - reverse
20 فنیگ
1887 - 1888
مس - نیکل, 6.25g, ø 23mm
KM# 9
بها: $ 10.67

آلمان 20 فنیگ - obverseآلمان 20 فنیگ - reverse
20 فنیگ
1890 - 1892
مس - نیکل, 6.25g, ø 23mm
KM# 13
بها: $ 8.95
آلمان 25 فنیگ - obverseآلمان 25 فنیگ - reverse
25 فنیگ
1909 - 1912
نیکل, 4.1g, ø 23mm
KM# 18
بها: $ 7.5
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse
50 فنیگ
1875 - 1877
نقره 0.900, 2.777g, ø 20mm
KM# 6
بها: $ 6.83

آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse
50 فنیگ
1877 - 1878
نقره 0.900, 2.777g, ø 20mm
KM# 8
بها: $ 25.43
آلمان 50 فنیگ - obverseآلمان 50 فنیگ - reverse
50 فنیگ
1896 - 1903
نقره 0.900, 2.777g, ø 20mm
KM# 15
بها: $ 194
آلمان ½ مارک - obverseآلمان ½ مارک - reverse
½ مارک
1905 - 1919
نقره 0.900, 2.77g, ø 20mm
KM# 17
بها: $ 2.66

آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse
1 مارک
1873 - 1887
نقره 0.900, 5.55g, ø 24mm
KM# 7
بها: $ 4.62
آلمان 1 مارک - obverseآلمان 1 مارک - reverse
1 مارک
1891 - 1916
نقره 0.900, 5.55g, ø 24mm
KM# 14
بها: $ 5.21

uCoin