+

آلمان > کاتالوگ سکه

آلمان 1 سنت - obverseآلمان 1 سنت - reverse
1 سنت 2002 - 2018
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
آلمان - KM# 207
اتحادیه اروپا (یورو)
آلمان 2 سنت - obverseآلمان 2 سنت - reverse
2 سنت 2002 - 2017
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
آلمان - KM# 208
اتحادیه اروپا (یورو)
آلمان 5 سنت - obverseآلمان 5 سنت - reverse
5 سنت 2002 - 2017
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
آلمان - KM# 209
اتحادیه اروپا (یورو)
آلمان 10 سنت - obverseآلمان 10 سنت - reverse
10 سنت 2007 - 2018
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
آلمان - KM# 254
اتحادیه اروپا (یورو)
آلمان 10 سنت - obverseآلمان 10 سنت - reverse
10 سنت 2002 - 2006
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
آلمان - KM# 210
اتحادیه اروپا (یورو)
آلمان 20 سنت - obverseآلمان 20 سنت - reverse
20 سنت 2007 - 2017
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
آلمان - KM# 255
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.25
آلمان 20 سنت - obverseآلمان 20 سنت - reverse
20 سنت 2002 - 2006
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
آلمان - KM# 211
اتحادیه اروپا (یورو)
آلمان 50 سنت - obverseآلمان 50 سنت - reverse
50 سنت 2007 - 2017
برنج
, 7.8g, ø 24.25mm
آلمان - KM# 256
اتحادیه اروپا (یورو)
آلمان 50 سنت - obverseآلمان 50 سنت - reverse
50 سنت 2002 - 2006
برنج
, 7.8g, ø 24.25mm
آلمان - KM# 212
اتحادیه اروپا (یورو)
آلمان 1 یورو - obverseآلمان 1 یورو - reverse
1 یورو 2007 - 2017
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring
, 7.5g, ø 23.25mm
آلمان - KM# 257
اتحادیه اروپا (یورو)
آلمان 1 یورو - obverseآلمان 1 یورو - reverse
1 یورو 2002 - 2006
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring
, 7.5g, ø 23.25mm
آلمان - KM# 213
اتحادیه اروپا (یورو)
آلمان 2 یورو - obverseآلمان 2 یورو - reverse
2 یورو 2008 - 2017
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring
, 8.5g, ø 25.75mm
آلمان - KM# 258
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 2.48 - 2.5
uCoin