جبل الطارق
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

جبل الطارق - کاتالوگ سکه

جبل الطارق>ECU|1979 - 1998
 دوره

جبل الطارق 2.8 ECUs - obverseجبل الطارق 2.8 ECUs - reverse
2.8 ECUs
1992
Knight
مس - نیکل, 28.47g, ø 38.61mm
KM# 293
بها: $ 7.33
جبل الطارق 2.8 ECUs - obverseجبل الطارق 2.8 ECUs - reverse
2.8 ECUs
1993
Euro Tunnel
مس - نیکل, 28.3g, ø 39.8mm
KM# 478
بها: $ 6.67
جبل الطارق 2.8 ECUs - obverseجبل الطارق 2.8 ECUs - reverse
2.8 ECUs
1993
Ariane Spacecraft
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 630
بها: $ 6.64

جبل الطارق 2.8 ECUs - obverseجبل الطارق 2.8 ECUs - reverse
2.8 ECUs
1994
Channel Tunnel
مس - نیکل, 28.47g, ø 38.61mm
KM# 484
بها: $ 5.33
جبل الطارق 2.8 ECUs - obverseجبل الطارق 2.8 ECUs - reverse
2.8 ECUs
1994
Europa
مس - نیکل, 28.1g, ø 38.47mm
KM# 1022
بها: $ 9.67
جبل الطارق 2.8 ECUs - obverseجبل الطارق 2.8 ECUs - reverse
2.8 ECUs
1994
Winged Victory
مس - نیکل, ø 38mm
KM# 489
بها: $ 5.69

جبل الطارق 2.8 ECUs - obverseجبل الطارق 2.8 ECUs - reverse
2.8 ECUs
1995
Nelson
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 494
بها: $ 8.29
جبل الطارق 2.8 ECUs - obverseجبل الطارق 2.8 ECUs - reverse
2.8 ECUs
1996
Austria
مس - نیکل, 28.1g, ø 38.5mm
KM# 508
تعداد ضرب
No ImageNo Image
4.2 ECUs
1994
Knight
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 7.44g, ø 26.25mm
KM# 1033
بها: $ 5.69

جبل الطارق>ملکه الیزابت دوم|1967 - 2018
 دوره

جبل الطارق 1 پنی - obverseجبل الطارق 1 پنی - reverse
1 پنی
1988 - 1995
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 20
بها: $ 0.37
جبل الطارق 1 پنی - obverseجبل الطارق 1 پنی - reverse
1 پنی
1995 - 1997
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 20a
بها: $ 0.55
جبل الطارق 1 پنی - obverseجبل الطارق 1 پنی - reverse
1 پنی
1998 - 2003
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 773
بها: $ 0.33

جبل الطارق 1 پنی - obverseجبل الطارق 1 پنی - reverse
1 پنی
2005 - 2009
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1079
بها: $ 0.37
جبل الطارق 1 پنی - obverseجبل الطارق 1 پنی - reverse
1 پنی
2010 - 2011
استیل با روکش برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1098
بها: $ 0.74
جبل الطارق 1 پنی - obverseجبل الطارق 1 پنی - reverse
1 پنی
2012 - 2013
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1099
بها: $ 0.63

جبل الطارق 2 پنس - obverseجبل الطارق 2 پنس - reverse
2 پنس
1988 - 1995
برنز, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 21
بها: $ 0.39
جبل الطارق 2 پنس - obverseجبل الطارق 2 پنس - reverse
2 پنس
1995 - 1997
استیل با روکش برنز, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 21a
بها: $ 0.99
جبل الطارق 2 پنس - obverseجبل الطارق 2 پنس - reverse
2 پنس
1998 - 2003
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 774
بها: $ 0.4

جبل الطارق 2 پنس - obverseجبل الطارق 2 پنس - reverse
2 پنس
2005 - 2011
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 1065
بها: $ 0.5
جبل الطارق 2 پنس - obverseجبل الطارق 2 پنس - reverse
2 پنس
2012 - 2013
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 1100
بها: $ 0.92
جبل الطارق 5 پنس - obverseجبل الطارق 5 پنس - reverse
5 پنس
1988 - 1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 22.1
بها: $ 0.73

جبل الطارق 5 پنس - obverseجبل الطارق 5 پنس - reverse
5 پنس
1990 - 1997
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 22.2
بها: $ 0.31
جبل الطارق 5 پنس - obverseجبل الطارق 5 پنس - reverse
5 پنس
1998 - 2003
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 775
بها: $ 0.38
جبل الطارق 5 پنس - obverseجبل الطارق 5 پنس - reverse
5 پنس
2005 - 2009
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 1081
بها: $ 0.47

جبل الطارق 5 پنس - obverseجبل الطارق 5 پنس - reverse
5 پنس
2010 - 2011
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 1207
بها: $ 0.59
جبل الطارق 5 پنس - obverseجبل الطارق 5 پنس - reverse
5 پنس
2012 - 2013
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 1101
بها: $ 0.89
جبل الطارق 5 پنس - obverseجبل الطارق 5 پنس - reverse
5 پنس
2014 - 2016
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
UC# 1
بها: $ 0.63

جبل الطارق 10 پنس - obverseجبل الطارق 10 پنس - reverse
10 پنس
1988 - 1991
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 23.1
بها: $ 0.36
جبل الطارق 10 پنس - obverseجبل الطارق 10 پنس - reverse
10 پنس
1992 - 1997
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 112
بها: $ 0.47
جبل الطارق 10 پنس - obverseجبل الطارق 10 پنس - reverse
10 پنس
1994
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 23.2
بها: $ 0.92

جبل الطارق 10 پنس - obverseجبل الطارق 10 پنس - reverse
10 پنس
1998 - 2003
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 776
بها: $ 0.88
جبل الطارق 10 پنس - obverseجبل الطارق 10 پنس - reverse
10 پنس
2005 - 2011
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1082
بها: $ 0.67
جبل الطارق 10 پنس - obverseجبل الطارق 10 پنس - reverse
10 پنس
2012
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1102
بها: $ 1.64

جبل الطارق 10 پنس - obverseجبل الطارق 10 پنس - reverse
10 پنس
2013
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
UC# 8
بها: $ 1.69
جبل الطارق 10 پنس - obverseجبل الطارق 10 پنس - reverse
10 پنس
2014 - 2016
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
UC# 2
بها: $ 0.99
جبل الطارق 20 پنس - obverseجبل الطارق 20 پنس - reverse
20 پنس
1988 - 1997
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 16
بها: $ 0.97

جبل الطارق 20 پنس - obverseجبل الطارق 20 پنس - reverse
20 پنس
1998 - 2003
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 777
بها: $ 0.49
جبل الطارق 20 پنس - obverseجبل الطارق 20 پنس - reverse
20 پنس
2005 - 2011
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 1083
بها: $ 0.59
جبل الطارق 20 پنس - obverseجبل الطارق 20 پنس - reverse
20 پنس
2012 - 2013
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 1103
بها: $ 1.89

جبل الطارق 20 پنس - obverseجبل الطارق 20 پنس - reverse
20 پنس
2014 - 2016
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
UC# 3
بها: $ 1
جبل الطارق 1 کرون - obverseجبل الطارق 1 کرون - reverse
1 کرون
1967 - 1970
مس - نیکل, 28.47g, ø 38.5mm
KM# 4
بها: $ 5.56
جبل الطارق 25 پنس جدید - obverseجبل الطارق 25 پنس جدید - reverse
25 پنس جدید
1971
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.5mm
KM# 5
بها: $ 5.76

جبل الطارق 50 پنس - obverseجبل الطارق 50 پنس - reverse
50 پنس
1988 - 1989
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 17
بها: $ 2.13
جبل الطارق 50 پنس - obverseجبل الطارق 50 پنس - reverse
50 پنس
1990 - 1997
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 39
بها: $ 5.06
جبل الطارق 50 پنس - obverseجبل الطارق 50 پنس - reverse
50 پنس
1997 - 1998
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 39.1
بها: $ 3.05

جبل الطارق 50 پنس - obverseجبل الطارق 50 پنس - reverse
50 پنس
1998 - 2003
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 778
بها: $ 1.91
جبل الطارق 50 پنس - obverseجبل الطارق 50 پنس - reverse
50 پنس
2006 - 2011
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 1089
بها: $ 1.31
جبل الطارق 50 پنس - obverseجبل الطارق 50 پنس - reverse
50 پنس
2012 - 2013
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
UC# 7
بها: $ 2.24

جبل الطارق 50 پنس - obverseجبل الطارق 50 پنس - reverse
50 پنس
2014 - 2016
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
UC# 4
بها: $ 1.3
جبل الطارق 1 پوند - obverseجبل الطارق 1 پوند - reverse
1 پوند
1988 - 1997
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 18
بها: $ 2.22
جبل الطارق 1 پوند - obverseجبل الطارق 1 پوند - reverse
1 پوند
1998 - 2002
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 869
بها: $ 1.81

جبل الطارق 1 پوند - obverseجبل الطارق 1 پوند - reverse
1 پوند
2005 - 2011
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1091
بها: $ 1.75
جبل الطارق 1 پوند - obverseجبل الطارق 1 پوند - reverse
1 پوند
2012 - 2013
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1105
بها: $ 2.94
جبل الطارق 1 پوند - obverseجبل الطارق 1 پوند - reverse
1 پوند
2014 - 2016
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
UC# 5
بها: $ 3.98

جبل الطارق 2 پوند - obverseجبل الطارق 2 پوند - reverse
2 پوند
1988 - 1997
ویرنیوم, 8g, ø 29mm
KM# 24
بها: $ 2.79
جبل الطارق 2 پوند - obverseجبل الطارق 2 پوند - reverse
2 پوند
2002 - 2003
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 1043
بها: $ 73.65
جبل الطارق 2 پوند - obverseجبل الطارق 2 پوند - reverse
2 پوند
2005 - 2011
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 1092
بها: $ 4.58

جبل الطارق 2 پوند - obverseجبل الطارق 2 پوند - reverse
2 پوند
2012 - 2013
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 1106
بها: $ 5.98
جبل الطارق 2 پوند - obverseجبل الطارق 2 پوند - reverse
2 پوند
2014 - 2015
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
UC# 6
بها: $ 15.56
جبل الطارق 5 پوند - obverseجبل الطارق 5 پوند - reverse
5 پوند
1988 - 1993
ویرنیوم, 20.07g, ø 36mm
KM# 25
بها: $ 10.86

جبل الطارق 5 پوند - obverseجبل الطارق 5 پوند - reverse
5 پوند
2010 - 2014
نیکل - برنج, 11.7g, ø 32mm
KM# 1475
بها: $ 12.01

uCoin