یونان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

یونان - کاتالوگ سکه

یونان>اتحادیه اروپا (یورو)|2002 - 2018
 دوره

یونان 1 euro cent - obverseیونان 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 181
بها: $ 0.06
یونان 2 euro cent - obverseیونان 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 182
بها: $ 0.08
یونان 5 euro cent - obverseیونان 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 183
بها: $ 0.06

یونان 10 euro cent - obverseیونان 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2002 - 2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 184
بها: $ 0.11
یونان 10 euro cent - obverseیونان 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 211
بها: $ 0.11
یونان 20 euro cent - obverseیونان 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2002 - 2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 185
بها: $ 0.23

یونان 20 euro cent - obverseیونان 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 212
بها: $ 0.24
یونان 50 euro cent - obverseیونان 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2002 - 2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 186
بها: $ 0.56
یونان 50 euro cent - obverseیونان 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 213
بها: $ 0.56

یونان 1 یورو - obverseیونان 1 یورو - reverse
1 یورو
2002 - 2006
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 187
بها: $ 1.13
یونان 1 یورو - obverseیونان 1 یورو - reverse
1 یورو
2007 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 214
بها: $ 1.13
یونان 2 یورو - obverseیونان 2 یورو - reverse
2 یورو
2002 - 2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 188
بها: $ 2.26

یونان 2 یورو - obverseیونان 2 یورو - reverse
2 یورو
2007 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 215
بها: $ 2.89

یونان>جمهوری سوم یونان|1976 - 2002
 دوره

یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1976 - 1978
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm
KM# 113
بها: $ 0.72
یونان 20 لپتا - obverseیونان 20 لپتا - reverse
20 لپتا
1976 - 1978
آلومینیوم, 1.3g, ø 22mm
KM# 114
بها: $ 1.05
یونان 50 لپتا - obverseیونان 50 لپتا - reverse
50 لپتا
1976 - 1986
نیکل - برنج, 2.5g, ø 18mm
KM# 115
بها: $ 0.25

یونان 1 دراخما - obverseیونان 1 دراخما - reverse
1 دراخما
1976 - 1986
نیکل - برنج, 4.1g, ø 21mm
KM# 116
بها: $ 0.16
یونان 1 دراخما - obverseیونان 1 دراخما - reverse
1 دراخما
1988 - 2000
مس, 2.75g, ø 18mm
KM# 150
بها: $ 0.33
یونان 2 دراخما - obverseیونان 2 دراخما - reverse
2 دراخما
1976 - 1980
نیکل - برنج, 6.1g, ø 24mm
KM# 117
بها: $ 0.19

یونان 2 دراخما - obverseیونان 2 دراخما - reverse
2 دراخما
1982 - 1986
نیکل - برنج, 6.1g, ø 24mm
KM# 130
بها: $ 0.23
یونان 2 دراخما - obverseیونان 2 دراخما - reverse
2 دراخما
1988 - 2000
مس, 3.75g, ø 21mm
KM# 151
بها: $ 0.28
یونان 5 دراخما - obverseیونان 5 دراخما - reverse
5 دراخما
1976 - 1980
مس - نیکل, 5.5g, ø 22.5mm
KM# 118
بها: $ 0.16

یونان 5 دراخما - obverseیونان 5 دراخما - reverse
5 دراخما
1982 - 2000
مس - نیکل, 5.5g, ø 22.5mm
KM# 131
بها: $ 0.17
یونان 10 دراخما - obverseیونان 10 دراخما - reverse
10 دراخما
1976 - 1980
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm
KM# 119
بها: $ 0.28
یونان 10 دراخما - obverseیونان 10 دراخما - reverse
10 دراخما
1982 - 2000
مس - نیکل, 7.55g, ø 26mm
KM# 132
بها: $ 0.23

یونان 20 دراخما - obverseیونان 20 دراخما - reverse
20 دراخما
1976 - 1980
مس - نیکل, 11.5g, ø 29mm
KM# 120
بها: $ 0.25
یونان 20 دراخما - obverseیونان 20 دراخما - reverse
20 دراخما
1982 - 1988
مس - نیکل, 11.5g, ø 29mm
KM# 133
بها: $ 0.29
یونان 20 دراخما - obverseیونان 20 دراخما - reverse
20 دراخما
1990 - 2000
آلومینیوم - برنز, 7g, ø 24.5mm
KM# 154
بها: $ 0.18

یونان 50 دراخما - obverseیونان 50 دراخما - reverse
50 دراخما
1980
مس - نیکل, 12g, ø 31mm
KM# 124
بها: $ 1.32
یونان 50 دراخما - obverseیونان 50 دراخما - reverse
50 دراخما
1982 - 1984
مس - نیکل, 12g, ø 31mm
KM# 134
بها: $ 1.05
یونان 50 دراخما - obverseیونان 50 دراخما - reverse
50 دراخما
1986 - 2000
آلومینیوم - برنز, 9g, ø 27.5mm
KM# 147
بها: $ 0.29

یونان 100 دراخما - obverseیونان 100 دراخما - reverse
100 دراخما
1990 - 2000
آلومینیوم - برنز, 10g, ø 29.5mm
KM# 159
بها: $ 0.32

یونان>حکومت نظامی (1973)|1973 - 1973
 دوره

یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1973
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm
KM# 103
بها: $ 1.51
یونان 20 لپتا - obverseیونان 20 لپتا - reverse
20 لپتا
1973
آلومینیوم, 1.3g, ø 22mm
KM# 105
بها: $ 1.37
یونان 50 لپتا - obverseیونان 50 لپتا - reverse
50 لپتا
1973
نیکل - برنج, 2.5g, ø 18mm
KM# 106
بها: $ 0.4

یونان 1 دراخما - obverseیونان 1 دراخما - reverse
1 دراخما
1973
نیکل - برنج, 3.96g, ø 21mm
KM# 107
بها: $ 0.45
یونان 2 دراخما - obverseیونان 2 دراخما - reverse
2 دراخما
1973
نیکل - برنج, 6g, ø 24mm
KM# 108
بها: $ 0.86
یونان 5 دراخما - obverseیونان 5 دراخما - reverse
5 دراخما
1973
مس - نیکل, 9.1g, ø 25mm
KM# 109
بها: $ 1.15

یونان 10 دراخما - obverseیونان 10 دراخما - reverse
10 دراخما
1973
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm
KM# 110
بها: $ 1.15
یونان 20 دراخما - obverseیونان 20 دراخما - reverse
20 دراخما
1973
مس - نیکل, 11.12g, ø 29mm
KM# 112
بها: $ 2.02

یونان>شاه کنستانتین دوم|1966 - 1973
 دوره

یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1954 - 1971
آلومینیوم, 0.85g, ø 20.5mm
KM# 77
بها: $ 1.42
یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1954 - 1971
آلومینیوم, 1g, ø 22mm
KM# 78
بها: $ 0.45
یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1973
آلومینیوم, 1.1g, ø 20mm
KM# 102
بها: $ 1.4

یونان 20 لپتا - obverseیونان 20 لپتا - reverse
20 لپتا
1954 - 1971
آلومینیوم, 1.2g, ø 24mm
KM# 79
بها: $ 0.38
یونان 20 لپتا - obverseیونان 20 لپتا - reverse
20 لپتا
1973
آلومینیوم, 1.3g, ø 22mm
KM# 104
بها: $ 1.36
یونان 50 لپتا - obverseیونان 50 لپتا - reverse
50 لپتا
1966 - 1970
مس - نیکل, 2.25g, ø 18mm
KM# 88
بها: $ 0.31

یونان 50 لپتا - obverseیونان 50 لپتا - reverse
50 لپتا
1971 - 1973
مس - نیکل, 2.25g, ø 18mm
KM# 97
بها: $ 0.59
یونان 1 دراخما - obverseیونان 1 دراخما - reverse
1 دراخما
1966 - 1970
مس - نیکل, 3.75g, ø 20.8mm
KM# 89
بها: $ 0.25
یونان 1 دراخما - obverseیونان 1 دراخما - reverse
1 دراخما
1971 - 1973
مس - نیکل, 3.75g, ø 20.8mm
KM# 98
بها: $ 0.53

یونان 2 دراخما - obverseیونان 2 دراخما - reverse
2 دراخما
1966 - 1970
مس - نیکل, 6.25g, ø 22.9mm
KM# 90
بها: $ 0.34
یونان 2 دراخما - obverseیونان 2 دراخما - reverse
2 دراخما
1971 - 1973
مس - نیکل, 6.25g, ø 22.9mm
KM# 99
بها: $ 0.53
یونان 5 دراخما - obverseیونان 5 دراخما - reverse
5 دراخما
1966 - 1970
مس - نیکل, 9g, ø 27.5mm
KM# 91
بها: $ 0.5

یونان 5 دراخما - obverseیونان 5 دراخما - reverse
5 دراخما
1971 - 1973
مس - نیکل, 9g, ø 27.5mm
KM# 100
بها: $ 0.82
یونان 10 دراخما - obverseیونان 10 دراخما - reverse
10 دراخما
1968
مس - نیکل, 10.05g, ø 30mm
KM# 96
بها: $ 0.51
یونان 10 دراخما - obverseیونان 10 دراخما - reverse
10 دراخما
1971 - 1973
مس - نیکل, 10g, ø 30mm
KM# 101
بها: $ 2.21

یونان 20 دراخما - obverseیونان 20 دراخما - reverse
20 دراخما
1973
مس - نیکل, 12g, ø 32mm
KM# 111
بها: $ 1.93

یونان>شاه پائول اول|1954 - 1965
 دوره

یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1954 - 1971
آلومینیوم, 0.85g, ø 20.5mm
KM# 77
بها: $ 1.42
یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1954 - 1971
آلومینیوم, 1g, ø 22mm
KM# 78
بها: $ 0.45
یونان 20 لپتا - obverseیونان 20 لپتا - reverse
20 لپتا
1954 - 1971
آلومینیوم, 1.2g, ø 24mm
KM# 79
بها: $ 0.38

یونان 50 لپتا - obverseیونان 50 لپتا - reverse
50 لپتا
1954 - 1965
مس - نیکل, 2.25g, ø 18mm
KM# 80
بها: $ 0.32
یونان 1 دراخما - obverseیونان 1 دراخما - reverse
1 دراخما
1954 - 1965
مس - نیکل, 3.75g, ø 20.8mm
KM# 81
بها: $ 0.29
یونان 2 دراخما - obverseیونان 2 دراخما - reverse
2 دراخما
1954 - 1965
مس - نیکل, 5.8g, ø 23.9mm
KM# 82
بها: $ 0.37

یونان 5 دراخما - obverseیونان 5 دراخما - reverse
5 دراخما
1954 - 1965
مس - نیکل, 9g, ø 27.5mm
KM# 83
بها: $ 0.56
یونان 10 دراخما - obverseیونان 10 دراخما - reverse
10 دراخما
1959 - 1965
نیکل, 10g, ø 30mm
KM# 84
بها: $ 1.13
یونان 20 دراخما - obverseیونان 20 دراخما - reverse
20 دراخما
1960 - 1965
نقره 0.835, 7.5g, ø 26.2mm
KM# 85
بها: $ 6.47

یونان>جمهوری دوم یونان|1924 - 1935
 دوره

یونان 20 لپتا - obverseیونان 20 لپتا - reverse
20 لپتا
1926
مس - نیکل, 1.73g, ø 16mm
KM# 67
بها: $ 1.69
یونان 50 لپتا - obverseیونان 50 لپتا - reverse
50 لپتا
1926
مس - نیکل, 2.89g, ø 19mm
KM# 68
بها: $ 1.27
یونان 1 دراخما - obverseیونان 1 دراخما - reverse
1 دراخما
1926
مس - نیکل, 5.03g, ø 23mm
KM# 69
بها: $ 1.05

یونان 2 دراخما - obverseیونان 2 دراخما - reverse
2 دراخما
1926
مس - نیکل, 7.4g, ø 27mm
KM# 70
بها: $ 1.04
یونان 5 دراخما - obverseیونان 5 دراخما - reverse
5 دراخما
1930
نیکل, 10g, ø 30mm
KM# 71
بها: $ 1.22
یونان 10 دراخما - obverseیونان 10 دراخما - reverse
10 دراخما
1930
نقره 0.500, 7g, ø 25mm
KM# 72
بها: $ 15.26

یونان 20 دراخما - obverseیونان 20 دراخما - reverse
20 دراخما
1930
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.43mm
KM# 73
بها: $ 20.3

یونان>شاه جورج اول|1863 - 1922
 دوره

یونان 1 لپتا - obverseیونان 1 لپتا - reverse
1 لپتا
1869 - 1870
مس, 1g, ø 15mm
KM# 40
بها: $ 30.65
یونان 1 لپتا - obverseیونان 1 لپتا - reverse
1 لپتا
1878 - 1879
مس, 1g, ø 15mm
KM# 52
بها: $ 27.54
یونان 2 لپتا - obverseیونان 2 لپتا - reverse
2 لپتا
1869
مس, 2g, ø 20mm
KM# 41
بها: $ 25.6

یونان 2 لپتا - obverseیونان 2 لپتا - reverse
2 لپتا
1878
مس, 2g, ø 20mm
KM# 53
بها: $ 22.76
یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1869 - 1870
مس, 5g, ø 25mm
KM# 42
بها: $ 5.84
یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1878 - 1882
مس, 5g, ø 25mm
KM# 54
بها: $ 6.67

یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1894 - 1895
مس - نیکل, 2g, ø 17.3mm
KM# 58
بها: $ 4.15
یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1912
نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 62
بها: $ 1.89
یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1869 - 1870
مس, 10g, ø 30mm
KM# 43
بها: $ 7.92

یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1878 - 1882
مس, 9.62g, ø 30.3mm
KM# 55
بها: $ 4.32
یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1894 - 1895
مس - نیکل, 2.91g, ø 19mm
KM# 59
بها: $ 2.83
یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1912
نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 63
بها: $ 1.55

یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1922
آلومینیوم, 1.7g, ø 21.2mm
KM# 66
بها: $ 5.46
یونان 20 لپتا - obverseیونان 20 لپتا - reverse
20 لپتا
1874 - 1883
نقره 0.835, 1g, ø 16mm
KM# 44
بها: $ 21.8
یونان 20 لپتا - obverseیونان 20 لپتا - reverse
20 لپتا
1893 - 1895
مس - نیکل, 3.9g, ø 21mm
KM# 57
بها: $ 1.51

یونان 20 لپتا - obverseیونان 20 لپتا - reverse
20 لپتا
1912
نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 64
بها: $ 2.14
یونان 50 لپتا - obverseیونان 50 لپتا - reverse
50 لپتا
1874 - 1883
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 37
بها: $ 16.06
یونان 1 دراخما - obverseیونان 1 دراخما - reverse
1 دراخما
1868 - 1883
نقره 0.835, 5g, ø 22.9mm
KM# 38
بها: $ 18.57

یونان 1 دراخما - obverseیونان 1 دراخما - reverse
1 دراخما
1910 - 1911
نقره 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 60
بها: $ 11.78
یونان 2 دراخما - obverseیونان 2 دراخما - reverse
2 دراخما
1868 - 1883
نقره 0.835, 10g, ø 28mm
KM# 39
بها: $ 69.77
یونان 2 دراخما - obverseیونان 2 دراخما - reverse
2 دراخما
1911
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 61
بها: $ 33.92

یونان 5 دراخما - obverseیونان 5 دراخما - reverse
5 دراخما
1875 - 1876
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 46
بها: $ 67.3
یونان 10 دراخما - obverseیونان 10 دراخما - reverse
10 دراخما
1876
طلا 0.900, 3.225g, ø 19mm
KM# 48
تعداد ضرب
یونان 20 دراخما - obverseیونان 20 دراخما - reverse
20 دراخما
1876
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 49
تعداد ضرب

یونان 20 دراخما - obverseیونان 20 دراخما - reverse
20 دراخما
1884
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 56
بها: $ 355.8

یونان>شاه اتو|1832 - 1862
 دوره

یونان 1 لپتا - obverseیونان 1 لپتا - reverse
1 لپتا
1832 - 1843
مس, 1g, ø 16.6mm
KM# 13
بها: $ 59.61
یونان 1 لپتا - obverseیونان 1 لپتا - reverse
1 لپتا
1844 - 1846
مس, 1.3g, ø 16.6mm
KM# 22
بها: $ 91.7
یونان 1 لپتا - obverseیونان 1 لپتا - reverse
1 لپتا
1847 - 1849
مس, 1.3g, ø 16.6mm
KM# 26
بها: $ 114.6

یونان 1 لپتا - obverseیونان 1 لپتا - reverse
1 لپتا
1851 - 1857
مس, 1g, ø 15mm
KM# 30
بها: $ 45.85
یونان 2 لپتا - obverseیونان 2 لپتا - reverse
2 لپتا
1832 - 1842
مس, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 14
بها: $ 32.76
یونان 2 لپتا - obverseیونان 2 لپتا - reverse
2 لپتا
1844 - 1845
مس, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 23
بها: $ 110

یونان 2 لپتا - obverseیونان 2 لپتا - reverse
2 لپتا
1847 - 1849
مس, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 27
بها: $ 77.89
یونان 2 لپتا - obverseیونان 2 لپتا - reverse
2 لپتا
1851 - 1857
مس, 2.6g, ø 17mm
KM# 31
بها: $ 32.07
یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1833 - 1842
مس, 6.5g, ø 25mm
KM# 16
بها: $ 9.04

یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1844 - 1846
مس, 6.5g, ø 25mm
KM# 24
بها: $ 11.3
یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1847 - 1849
مس, 6.5g, ø 25mm
KM# 28
بها: $ 45.19
یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1851 - 1857
مس, 6.5g, ø 23mm
KM# 32
بها: $ 3.39

یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1833 - 1844
مس, 12.99g, ø 28mm
KM# 17
بها: $ 14.27
یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1844 - 1846
مس, 12.99g, ø 28mm
KM# 25
بها: $ 2.83
یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1847 - 1857
مس, 12.99g, ø 28mm
KM# 29
بها: $ 39.54

یونان ¼ دراخما - obverseیونان ¼ دراخما - reverse
¼ دراخما
1833 - 1846
نقره 0.900, 1.12g, ø 16.6mm
KM# 18
بها: $ 36.06
یونان ¼ دراخما - obverseیونان ¼ دراخما - reverse
¼ دراخما
1851 - 1855
نقره 0.900, 1.12g, ø 15mm
KM# 33
تعداد ضرب
یونان ½ دراخما - obverseیونان ½ دراخما - reverse
½ دراخما
1833 - 1847
نقره 0.900, 2.238g, ø 19mm
KM# 19
بها: $ 22.91

یونان ½ دراخما - obverseیونان ½ دراخما - reverse
½ دراخما
1851 - 1855
نقره 0.900, 2.238g, ø 17mm
KM# 34
تعداد ضرب
یونان 1 دراخما - obverseیونان 1 دراخما - reverse
1 دراخما
1832 - 1847
نقره 0.900, 4.48g, ø 22.7mm
KM# 15
بها: $ 51.47
یونان 1 دراخما - obverseیونان 1 دراخما - reverse
1 دراخما
1851
نقره 0.900, 4.447g, ø 21mm
KM# 35
تعداد ضرب

یونان 5 دراخما - obverseیونان 5 دراخما - reverse
5 دراخما
1833 - 1845
نقره 0.900, 22.38g, ø 38.2mm
KM# 20
بها: $ 24.85
یونان 5 دراخما - obverseیونان 5 دراخما - reverse
5 دراخما
1851
نقره 0.900, 22.38g, ø 36mm
KM# 36
تعداد ضرب
یونان 20 دراخما - obverseیونان 20 دراخما - reverse
20 دراخما
1833
طلا 0.900, 5.776g, ø 21mm
KM# 21
تعداد ضرب

یونان>حکومت ایوانیس کاپودیستریاس|1828 - 1831
 دوره

یونان 1 لپتا - obverseیونان 1 لپتا - reverse
1 لپتا
1828 - 1830
مس, 1.6g, ø 17mm
KM# 1
تعداد ضرب
یونان 1 لپتا - obverseیونان 1 لپتا - reverse
1 لپتا
1830
مس, 1.6g, ø 17mm
KM# 5
تعداد ضرب
یونان 1 لپتا - obverseیونان 1 لپتا - reverse
1 لپتا
1831
مس, 1.6g, ø 16mm
KM# 9
بها: $ 0.01

یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1828 - 1830
مس, 8g, ø 28mm
KM# 2
بها: $ 192
یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1830
مس, 8g, ø 28mm
KM# 6
تعداد ضرب
یونان 5 لپتا - obverseیونان 5 لپتا - reverse
5 لپتا
1831
مس, 8g, ø 26mm
KM# 10
تعداد ضرب

یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1828 - 1830
مس, 16g, ø 34mm
KM# 3
تعداد ضرب
یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1830
مس, 16g, ø 34mm
KM# 8
تعداد ضرب
یونان 10 لپتا - obverseیونان 10 لپتا - reverse
10 لپتا
1831
مس, 16g, ø 31mm
KM# 12
تعداد ضرب

یونان 20 لپتا - obverseیونان 20 لپتا - reverse
20 لپتا
1831
مس, 32g, ø 36mm
KM# 11
تعداد ضرب
یونان 1 فونیکس - obverseیونان 1 فونیکس - reverse
1 فونیکس
1828
نقره 0.945, 3.87g, ø 22mm
KM# 4
تعداد ضرب

uCoin