گرینلند
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

گرینلند - کاتالوگ سکه

گرینلند>Krone|1926 - 1964
 دوره

گرینلند 25 اوره - obverseگرینلند 25 اوره - reverse
25 اوره
1926
مس - نیکل, 6.8g, ø 25mm
KM# 6
بها: $ 32.58
گرینلند 25 اوره - obverseگرینلند 25 اوره - reverse
25 اوره
1926
مس - نیکل, 6.9g, ø 25mm
KM# 5
بها: $ 19.81
گرینلند 50 اوره - obverseگرینلند 50 اوره - reverse
50 اوره
1926
آلومینیوم - برنز, 3.6g, ø 21.5mm
KM# 7
بها: $ 17.27

گرینلند 1 کرون - obverseگرینلند 1 کرون - reverse
1 کرون
1926
آلومینیوم - برنز, 7.4g, ø 27mm
KM# 8
بها: $ 21.75
گرینلند 1 کرون - obverseگرینلند 1 کرون - reverse
1 کرون
1957
آلومینیوم - برنز, 7.5g, ø 27.3mm
KM# 10
بها: $ 24.6
گرینلند 1 کرون - obverseگرینلند 1 کرون - reverse
1 کرون
1960 - 1964
مس - نیکل, 7.6g, ø 27.3mm
KM# 10a
بها: $ 25.02

گرینلند 5 کرونر - obverseگرینلند 5 کرونر - reverse
5 کرونر
1944
برنج, 13.5g, ø 31mm
KM# 9
بها: $ 61.71

uCoin