گواتمالا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

گواتمالا - کاتالوگ سکه

گواتمالا>جمهوری گواتمالا|1949 - 2016
 دوره

گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1949 - 1954
برنج, 2.75g, ø 22mm
KM# 254
بها: $ 0.35
گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1954 - 1958
نیکل - برنج, 2.94g, ø 21mm
KM# 259
بها: $ 0.17
گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1958 - 1964
برنج, 2.99g, ø 21mm
KM# 260
بها: $ 0.27

گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1965 - 1970
برنج, 2.5g, ø 19mm
KM# 265
بها: $ 0.42
گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1972 - 1973
برنج, 2.43g, ø 19mm
KM# 273
بها: $ 0.39
گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1974 - 1995
برنج, 2.43g, ø 19mm
KM# 275
بها: $ 0.18

گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1999 - 2007
آلومینیوم, 0.8g, ø 19mm
KM# 282
بها: $ 0.45
گواتمالا 5 سنتاوو - obverseگواتمالا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1949
نقره 0.720, 1.667g, ø 15.5mm
KM# 255
بها: $ 1.1
گواتمالا 5 سنتاوو - obverseگواتمالا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1950 - 1959
نقره 0.720, 1.667g, ø 15.5mm
KM# 257
بها: $ 1.35

گواتمالا 5 سنتاوو - obverseگواتمالا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1960 - 1964
نقره 0.720, 1.667g, ø 15.5mm
KM# 261
بها: $ 1.43
گواتمالا 5 سنتاوو - obverseگواتمالا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1965 - 1970
مس - نیکل, 1.6g, ø 16mm
KM# 266
بها: $ 0.24
گواتمالا 5 سنتاوو - obverseگواتمالا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1971 - 1977
مس - نیکل, 1.6g, ø 16mm
KM# 270
بها: $ 0.42

گواتمالا 5 سنتاوو - obverseگواتمالا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1978 - 2008
مس - نیکل, 1.6g, ø 16mm
KM# 276
بها: $ 0.31
گواتمالا 5 سنتاوو - obverseگواتمالا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
2009 - 2014
استیل با روکش نیکل, 1.3g, ø 16mm
KM# 276.6
بها: $ 0.43
گواتمالا 10 سنتاوو - obverseگواتمالا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1949 - 1959
نقره 0.720, 3.333g, ø 21mm
KM# 256
بها: $ 1.73

گواتمالا 10 سنتاوو - obverseگواتمالا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1960 - 1964
نقره 0.720, 3.333g, ø 21mm
KM# 262
بها: $ 1.88
گواتمالا 10 سنتاوو - obverseگواتمالا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1965 - 1970
مس - نیکل, 3.2g, ø 21mm
KM# 267
بها: $ 0.19
گواتمالا 10 سنتاوو - obverseگواتمالا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1971 - 1973
مس - نیکل, 3.2g, ø 21mm
KM# 271
بها: $ 0.96

گواتمالا 10 سنتاوو - obverseگواتمالا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1974 - 1975
مس - نیکل, 3.2g, ø 21mm
KM# 274
بها: $ 0.76
گواتمالا 10 سنتاوو - obverseگواتمالا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1976 - 2008
مس - نیکل, 3.2g, ø 21mm
KM# 277
بها: $ 0.24
گواتمالا 10 سنتاوو - obverseگواتمالا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
2009 - 2015
استیل با روکش نیکل, 2.4g, ø 21mm
KM# 277.6
بها: $ 0.38

گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1950 - 1959
نقره 0.720, 8.333g, ø 27mm
KM# 258
بها: $ 4.03
گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1960 - 1964
نقره 0.720, 8.333g, ø 27mm
KM# 263
بها: $ 4.03
گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1965 - 1966
مس - نیکل, 8g, ø 27mm
KM# 268
بها: $ 1.17

گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1967 - 1970
مس - نیکل, 8g, ø 27mm
KM# 269
بها: $ 0.57
گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1971 - 1976
مس - نیکل, 8g, ø 27mm
KM# 272
بها: $ 0.34
گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1977 - 2000
مس - نیکل, 8g, ø 27mm
KM# 278
بها: $ 0.27

گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
2011
مس - نیکل, 8g, ø 27mm
UC# 1
بها: $ 0.89
گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
2012 - 2016
فولاد ضد زنگ, 4.2g, ø 29mm
UC# 4
بها: $ 1.06
گواتمالا 50 سنتاوو - obverseگواتمالا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1962 - 1963
نقره 0.720, 12g, ø 31mm
KM# 264
بها: $ 14.37

گواتمالا 50 سنتاوو - obverseگواتمالا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1998 - 2007
نیکل - برنج, 5.5g, ø 26.5mm
KM# 283
بها: $ 0.57
گواتمالا 50 سنتاوو - obverseگواتمالا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
2012
استیل با روکش برنج, 3.4g, ø 26.5mm
UC# 2
بها: $ 0.86
گواتمالا 1 کوئتزال - obverseگواتمالا 1 کوئتزال - reverse
1 کوئتزال
1999 - 2012
نیکل - برنج, 11g, ø 29mm
KM# 284
بها: $ 0.58

گواتمالا 1 کوئتزال - obverseگواتمالا 1 کوئتزال - reverse
1 کوئتزال
2013 - 2016
استیل با روکش برنج, 6.4g, ø 29mm
UC# 3
بها: $ 0.69

گواتمالا>جمهوری گواتمالا|1925 - 1948
 دوره

گواتمالا ½ سنتاوو - obverseگواتمالا ½ سنتاوو - reverse
½ سنتاوو
1932
برنج, 1.5g, ø 17mm
KM# 248.1
بها: $ 1.58
گواتمالا ½ سنتاوو - obverseگواتمالا ½ سنتاوو - reverse
½ سنتاوو
1946
برنج, ø 11mm
KM# 248.2
تعداد ضرب
گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1925
مس, ø 20.1mm
KM# 237
تعداد ضرب

گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1929
مس, 2.7g, ø 20mm
KM# 247
تعداد ضرب
گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1932 - 1949
برنج, 3.1g, ø 20.3mm
KM# 249
بها: $ 0.23
گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1943 - 1944
برنج, 3g, ø 20mm
KM# 251
بها: $ 0.17

گواتمالا 2 سنتاوو - obverseگواتمالا 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1932
برنج, 5.9g, ø 25.5mm
KM# 250
بها: $ 3.23
گواتمالا 2 سنتاوو - obverseگواتمالا 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1943 - 1944
برنج, 6g, ø 25.5mm
KM# 252
بها: $ 1.93
گواتمالا 5 سنتاوو - obverseگواتمالا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1925 - 1949
نقره 0.720, 1.67g, ø 15.5mm
KM# 238
بها: $ 1.17

گواتمالا 10 سنتاوو - obverseگواتمالا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1925 - 1949
نقره 0.720, 3.33g, ø 20mm
KM# 239
بها: $ 2.17
گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1943
نقره 0.720, 8.33g, ø 27mm
KM# 253
بها: $ 7.05
گواتمالا ¼ کوتزال - obverseگواتمالا ¼ کوتزال - reverse
¼ کوتزال
1925
نقره 0.720, 8.33g, ø 27mm
KM# 240
بها: $ 7.61

گواتمالا ¼ کوتزال - obverseگواتمالا ¼ کوتزال - reverse
¼ کوتزال
1926 - 1949
نقره 0.720, 8.33g, ø 27mm
KM# 243
بها: $ 4.03
گواتمالا ½ کوتزال - obverseگواتمالا ½ کوتزال - reverse
½ کوتزال
1925
نقره 0.720, 16.67g, ø 34mm
KM# 241
تعداد ضرب
گواتمالا 1 کوئتزال - obverseگواتمالا 1 کوئتزال - reverse
1 کوئتزال
1925
نقره 0.720, 33.33g, ø 38mm
KM# 242
تعداد ضرب

گواتمالا 5 کوتزال - obverseگواتمالا 5 کوتزال - reverse
5 کوتزال
1926
طلا 0.900, 8.36g
KM# 244
تعداد ضرب
گواتمالا 10 کوتزال - obverseگواتمالا 10 کوتزال - reverse
10 کوتزال
1926
طلا 0.900, 16.72g
KM# 245
تعداد ضرب
گواتمالا 20 کوتزال - obverseگواتمالا 20 کوتزال - reverse
20 کوتزال
1926
طلا 0.900, 33.44g
KM# 246
تعداد ضرب

گواتمالا>پزو|1859 - 1925
 دوره

گواتمالا 1 سنتاوو - obverseگواتمالا 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1871
برنز, 4.95g, ø 20mm
KM# 196
بها: $ 25.05
No ImageNo Image
1 سنتاوو
1881
برنز, 4.95g, ø 20mm
KM# 202
تعداد ضرب
گواتمالا 5 سنتاوو - obverseگواتمالا 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1881
نقره 0.835, 1.25g
KM# 203
تعداد ضرب

گواتمالا 10 سنتاوو - obverseگواتمالا 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1881
نقره 0.835, 2.5g
KM# 204
تعداد ضرب
گواتمالا ½12 سنتاوس - obverseگواتمالا ½12 سنتاوس - reverse
½12 سنتاوس
1915
مس, 2.9g, ø 24.5mm
KM# 230
بها: $ 47.16
No ImageNo Image
25 سنتاوس
1869 - 1870
نقره 0.900, 6.25g
KM# 189
تعداد ضرب

گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1881 - 1891
نقره 0.835, 6.25g, ø 24.3mm
KM# 205
بها: $ 10.08
گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1890 - 1893
نقره 0.835, 6.25g, ø 24.3mm
KM# 209
بها: $ 41.59
گواتمالا 25 سنتاوس - obverseگواتمالا 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1915
مس, 4.7g, ø 23mm
KM# 231
بها: $ 3.64

گواتمالا 50 سنتاوو - obverseگواتمالا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1870
نقره 0.835, 12.5g, ø 31mm
KM# 195
تعداد ضرب
گواتمالا 50 سنتاوو - obverseگواتمالا 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1922
آلومینیوم - برنز, ø 16mm
KM# 232
تعداد ضرب
گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1859
نقره 0.900, 25g
KM# 178
تعداد ضرب

گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1859 - 1860
طلا 0.875, 1.692g
KM# 179
تعداد ضرب
گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1862 - 1865
نقره 0.903, 27g, ø 37mm
KM# 182
بها: $ 10.12
گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1866 - 1869
نقره 0.900, 27g
KM# 186
بها: $ 58.68

گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1869 - 1871
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 190
تعداد ضرب
گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1872 - 1873
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 197
تعداد ضرب
گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1878 - 1879
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 200
تعداد ضرب

گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1879 - 1893
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 201
تعداد ضرب
گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1882 - 1889
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 208
تعداد ضرب
گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1888 - 1889
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 207
تعداد ضرب

گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1894 - 1897
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 210
تعداد ضرب
گواتمالا 1 پزو - obverseگواتمالا 1 پزو - reverse
1 پزو
1923
آلومینیوم - برنز, 3.4g, ø 20mm
KM# 233
تعداد ضرب
گواتمالا 2 پزو - obverseگواتمالا 2 پزو - reverse
2 پزو
1859
طلا 0.875, 3.383g
KM# 180
تعداد ضرب

گواتمالا 4 پزو - obverseگواتمالا 4 پزو - reverse
4 پزو
1861 - 1862
طلا 0.875, 6.767g
KM# 181
تعداد ضرب
گواتمالا 4 پزو - obverseگواتمالا 4 پزو - reverse
4 پزو
1866 - 1869
طلا 0.875, 6.767g
KM# 187
تعداد ضرب
گواتمالا 5 پزو - obverseگواتمالا 5 پزو - reverse
5 پزو
1869
طلا 0.900, 8.065g
KM# 191
تعداد ضرب

گواتمالا 5 پزو - obverseگواتمالا 5 پزو - reverse
5 پزو
1872 - 1878
طلا 0.900, 8.065g
KM# 198
تعداد ضرب
گواتمالا 5 پزو - obverseگواتمالا 5 پزو - reverse
5 پزو
1923
آلومینیوم - برنز, 5.7g, ø 25mm
KM# 234
تعداد ضرب
گواتمالا 8 پزو - obverseگواتمالا 8 پزو - reverse
8 پزو
1864
طلا 0.875, 13.54g
KM# 184
تعداد ضرب

گواتمالا 10 پزو - obverseگواتمالا 10 پزو - reverse
10 پزو
1869
طلا 0.875, 16.13g
KM# 193
تعداد ضرب
گواتمالا 16 پزو - obverseگواتمالا 16 پزو - reverse
16 پزو
1867 - 1869
طلا 0.900, 27.03g
KM# 188
تعداد ضرب
گواتمالا 20 پزو - obverseگواتمالا 20 پزو - reverse
20 پزو
1869
طلا 0.900, 32.26g
KM# 194
تعداد ضرب

uCoin