گرنزی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

گرنزی - کاتالوگ سکه

گرنزی>پوند گرنزی (دهگان)|1968 - 2017
 دوره

گرنزی ½ پنی جدید - obverseگرنزی ½ پنی جدید - reverse
½ پنی جدید
1971
برنز, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 20
بها: $ 0.61
گرنزی ½ پنی جدید - obverseگرنزی ½ پنی جدید - reverse
½ پنی جدید
1979
برنز, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 33
بها: $ 0.94
گرنزی 1 پنی جدید - obverseگرنزی 1 پنی جدید - reverse
1 پنی جدید
1971
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 21
بها: $ 0.45

گرنزی 1 پنی - obverseگرنزی 1 پنی - reverse
1 پنی
1977 - 1981
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 27
بها: $ 0.56
گرنزی 1 پنی - obverseگرنزی 1 پنی - reverse
1 پنی
1985 - 1990
برنز, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 40
بها: $ 0.34
گرنزی 1 پنی - obverseگرنزی 1 پنی - reverse
1 پنی
1992 - 1997
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 40a
بها: $ 0.37

گرنزی 1 پنی - obverseگرنزی 1 پنی - reverse
1 پنی
1998 - 2012
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 89
بها: $ 0.54
گرنزی 2 پنس جدید - obverseگرنزی 2 پنس جدید - reverse
2 پنس جدید
1971
برنز, 7.1g, ø 25.9mm
KM# 22
بها: $ 0.62
گرنزی 2 پنس - obverseگرنزی 2 پنس - reverse
2 پنس
1977 - 1981
برنز, 7.1g, ø 25.9mm
KM# 28
بها: $ 0.6

گرنزی 2 پنس - obverseگرنزی 2 پنس - reverse
2 پنس
1985 - 1997
برنز, 7.1g, ø 25.9mm
KM# 41
بها: $ 0.46
گرنزی 2 پنس - obverseگرنزی 2 پنس - reverse
2 پنس
1992 - 1997
استیل با روکش مس, 7.1g, ø 25.9mm
KM# 41a
بها: $ 0.73
گرنزی 2 پنس - obverseگرنزی 2 پنس - reverse
2 پنس
1999 - 2012
استیل با روکش مس, 7.1g, ø 25.9mm
KM# 96
بها: $ 0.56

گرنزی 5 پنس جدید - obverseگرنزی 5 پنس جدید - reverse
5 پنس جدید
1968 - 1971
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 23
بها: $ 0.76
گرنزی 5 پنس - obverseگرنزی 5 پنس - reverse
5 پنس
1977 - 1982
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 29
بها: $ 0.75
گرنزی 5 پنس - obverseگرنزی 5 پنس - reverse
5 پنس
1985 - 1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 42.1
بها: $ 0.81

گرنزی 5 پنس - obverseگرنزی 5 پنس - reverse
5 پنس
1990 - 1997
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 42.2
بها: $ 0.5
گرنزی 5 پنس - obverseگرنزی 5 پنس - reverse
5 پنس
1999 - 2010
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 97
بها: $ 0.57
گرنزی 5 پنس - obverseگرنزی 5 پنس - reverse
5 پنس
2012
استیل با روکش نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 97a
بها: $ 0.62

گرنزی 10 پنس جدید - obverseگرنزی 10 پنس جدید - reverse
10 پنس جدید
1968 - 1971
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 24
بها: $ 1.01
گرنزی 10 پنس - obverseگرنزی 10 پنس - reverse
10 پنس
1977 - 1984
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 30
بها: $ 1.03
گرنزی 10 پنس - obverseگرنزی 10 پنس - reverse
10 پنس
1985 - 1990
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 43.1
بها: $ 0.91

گرنزی 10 پنس - obverseگرنزی 10 پنس - reverse
10 پنس
1992 - 1997
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 43.2
بها: $ 0.72
گرنزی 10 پنس - obverseگرنزی 10 پنس - reverse
10 پنس
2003 - 2006
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 149
بها: $ 1.08
گرنزی 10 پنس - obverseگرنزی 10 پنس - reverse
10 پنس
2012
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 149a
بها: $ 1.29

گرنزی 20 پنس - obverseگرنزی 20 پنس - reverse
20 پنس
1982 - 1983
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 38
بها: $ 1.06
گرنزی 20 پنس - obverseگرنزی 20 پنس - reverse
20 پنس
1985 - 1997
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 44
بها: $ 0.64
گرنزی 20 پنس - obverseگرنزی 20 پنس - reverse
20 پنس
1999 - 2012
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 90
بها: $ 0.65

گرنزی 50 پنس جدید - obverseگرنزی 50 پنس جدید - reverse
50 پنس جدید
1969 - 1971
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 25
بها: $ 2.47
گرنزی 50 پنس - obverseگرنزی 50 پنس - reverse
50 پنس
1979 - 1984
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 34
بها: $ 1.6
گرنزی 50 پنس - obverseگرنزی 50 پنس - reverse
50 پنس
1985 - 1997
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 45.1
بها: $ 2.87

گرنزی 50 پنس - obverseگرنزی 50 پنس - reverse
50 پنس
1997
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 45.2
بها: $ 1.82
گرنزی 50 پنس - obverseگرنزی 50 پنس - reverse
50 پنس
2003 - 2012
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 156
بها: $ 1.07
گرنزی 1 پوند - obverseگرنزی 1 پوند - reverse
1 پوند
1981
نیکل - برنج, 7.9g, ø 22mm
KM# 37
بها: $ 7.63

گرنزی 1 پوند - obverseگرنزی 1 پوند - reverse
1 پوند
1983
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 39
بها: $ 5.78
گرنزی 1 پوند - obverseگرنزی 1 پوند - reverse
1 پوند
1985 - 1997
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 46
بها: $ 3.51
گرنزی 1 پوند - obverseگرنزی 1 پوند - reverse
1 پوند
2001 - 2012
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 110
بها: $ 1.54

گرنزی 2 پوند - obverseگرنزی 2 پوند - reverse
2 پوند
1997
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 88
بها: $ 2.87
گرنزی 2 پوند - obverseگرنزی 2 پوند - reverse
2 پوند
1998 - 2012
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 83
بها: $ 4.15

گرنزی>پوند گرنزی|1830 - 1966
 دوره

گرنزی 1 دابل - obverseگرنزی 1 دابل - reverse
1 دابل
1830
مس, 2.5g, ø 18.7mm
KM# 1
بها: $ 7.37
گرنزی 1 دابل - obverseگرنزی 1 دابل - reverse
1 دابل
1868 - 1911
برنز, 2.3g, ø 18.9mm
KM# 10
بها: $ 5.3
گرنزی 1 دابل - obverseگرنزی 1 دابل - reverse
1 دابل
1911 - 1938
برنز, 2.3g, ø 18.5mm
KM# 11
بها: $ 3.06

گرنزی 2 دابل - obverseگرنزی 2 دابل - reverse
2 دابل
1858
مس
KM# 4
بها: $ 18.39
گرنزی 2 دابل - obverseگرنزی 2 دابل - reverse
2 دابل
1868 - 1911
برنز, 3.6g, ø 22mm
KM# 9
بها: $ 4.16
گرنزی 2 دابل - obverseگرنزی 2 دابل - reverse
2 دابل
1914 - 1929
برنز با روکش مس, 3.7g, ø 22mm
KM# 12
بها: $ 5.33

گرنزی 4 دابل - obverseگرنزی 4 دابل - reverse
4 دابل
1830 - 1858
مس, 10g, ø 29mm
KM# 2
بها: $ 26.65
گرنزی 4 دابل - obverseگرنزی 4 دابل - reverse
4 دابل
1864 - 1911
برنز, 4.84g, ø 26.1mm
KM# 5
بها: $ 4.54
گرنزی 4 دابل - obverseگرنزی 4 دابل - reverse
4 دابل
1914 - 1949
برنز, 4.8g, ø 26.4mm
KM# 13
بها: $ 5.16

گرنزی 4 دابل - obverseگرنزی 4 دابل - reverse
4 دابل
1956 - 1966
برنز, 4.82g, ø 25.4mm
KM# 15
بها: $ 2.55
گرنزی 8 دابل - obverseگرنزی 8 دابل - reverse
8 دابل
1834 - 1858
مس, 20g, ø 34.4mm
KM# 3
بها: $ 7.89
گرنزی 8 دابل - obverseگرنزی 8 دابل - reverse
8 دابل
1864 - 1911
برنز, 9.6g, ø 31.6mm
KM# 7
بها: $ 3.49

گرنزی 8 دابل - obverseگرنزی 8 دابل - reverse
8 دابل
1914 - 1949
برنز, 9.7g, ø 31.7mm
KM# 14
بها: $ 4.01
گرنزی 8 دابل - obverseگرنزی 8 دابل - reverse
8 دابل
1956 - 1966
برنز, 9.7g, ø 31mm
KM# 16
بها: $ 2.83
گرنزی 3 پنس - obverseگرنزی 3 پنس - reverse
3 پنس
1956
مس - نیکل, 3.6g, ø 21mm
KM# 17
بها: $ 1.64

گرنزی 3 پنس - obverseگرنزی 3 پنس - reverse
3 پنس
1959 - 1966
مس - نیکل, 6.72g, ø 21mm
KM# 18
بها: $ 1.6
گرنزی 10 شیلینگ - obverseگرنزی 10 شیلینگ - reverse
10 شیلینگ
1966
مس - نیکل, 11.4g, ø 30mm
KM# 19
بها: $ 5.08

uCoin