گویان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

گویان - کاتالوگ سکه

گویان>جمهوری مشارکتی گویان|1966 - 2015
 دوره

گویان 1 سنت - obverseگویان 1 سنت - reverse
1 سنت
1967 - 1992
نیکل - برنج, 1.5g, ø 16mm
KM# 31
بها: $ 0.32
گویان 1 سنت - obverseگویان 1 سنت - reverse
1 سنت
1976 - 1980
Coat of Arms on obverse
نیکل - برنج, 1.5g, ø 16mm
KM# 37
بها: $ 0.73
گویان 5 سنت - obverseگویان 5 سنت - reverse
5 سنت
1967 - 1992
نیکل - برنج, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 32
بها: $ 0.2

گویان 5 سنت - obverseگویان 5 سنت - reverse
5 سنت
1976 - 1980
Coat of Arms on obverse
نیکل - برنج, 2.5g, ø 19.5mm
KM# 38
بها: $ 1.15
گویان 10 سنت - obverseگویان 10 سنت - reverse
10 سنت
1967 - 1992
مس - نیکل, 2.75g, ø 18mm
KM# 33
بها: $ 0.17
گویان 10 سنت - obverseگویان 10 سنت - reverse
10 سنت
1976 - 1980
مس - نیکل, 2.75g, ø 18mm
KM# 39
بها: $ 1.94

گویان 25 سنت - obverseگویان 25 سنت - reverse
25 سنت
1967 - 1992
مس - نیکل, 4.29g, ø 21.94mm
KM# 34
بها: $ 0.28
گویان 25 سنت - obverseگویان 25 سنت - reverse
25 سنت
1976 - 1980
مس - نیکل, 4.3g, ø 21.5mm
KM# 40
بها: $ 2.25
گویان 50 سنت - obverseگویان 50 سنت - reverse
50 سنت
1967
مس - نیکل, 7.6g, ø 26mm
KM# 35
بها: $ 6.25

گویان 50 سنت - obverseگویان 50 سنت - reverse
50 سنت
1976 - 1980
مس - نیکل, 7.5g, ø 25mm
KM# 41
بها: $ 2.66
گویان 1 دلار - obverseگویان 1 دلار - reverse
1 دلار
1976 - 1980
مس - نیکل, 19.1g, ø 35.5mm
KM# 42
بها: $ 5.06
گویان 1 دلار - obverseگویان 1 دلار - reverse
1 دلار
1996 - 2015
استیل با روکش مس, 2.4g, ø 17mm
KM# 50
بها: $ 0.35

No ImageNo Image
5 دلار
1976 - 1978
مس - نیکل, ø 42mm
KM# 43
تعداد ضرب
گویان 5 دلار - obverseگویان 5 دلار - reverse
5 دلار
1996 - 2015
استیل با روکش مس, 3.78g, ø 20.5mm
KM# 51
بها: $ 0.34
No ImageNo Image
10 دلار
1976 - 1977
مس - نیکل, ø 45mm
KM# 44
تعداد ضرب

گویان 10 دلار - obverseگویان 10 دلار - reverse
10 دلار
1996 - 2013
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 52
بها: $ 0.97

uCoin