+

گویان > کاتالوگ سکه

گویان 1 سنت - obverseگویان 1 سنت - reverse
1 سنت 1976 - 1980
Coat of Arms on obverse
نیکل - برنج
, 1.5g, ø 16mm
گویان - KM# 37
جمهوری مشارکتی گویان
بها: $ 0.8 - 1.93
گویان 1 سنت - obverseگویان 1 سنت - reverse
1 سنت 1967 - 1992
نیکل - برنج
, 1.5g, ø 16mm
گویان - KM# 31
جمهوری مشارکتی گویان
گویان 5 سنت - obverseگویان 5 سنت - reverse
5 سنت 1976 - 1980
Coat of Arms on obverse
نیکل - برنج
, 2.5g, ø 19.5mm
گویان - KM# 38
جمهوری مشارکتی گویان
گویان 5 سنت - obverseگویان 5 سنت - reverse
5 سنت 1967 - 1992
نیکل - برنج
, 2.5g, ø 19.5mm
گویان - KM# 32
جمهوری مشارکتی گویان
بها: $ 0.19 - 1.3
گویان 10 سنت - obverseگویان 10 سنت - reverse
10 سنت 1976 - 1980
مس - نیکل
, 2.75g, ø 18mm
گویان - KM# 39
جمهوری مشارکتی گویان
گویان 10 سنت - obverseگویان 10 سنت - reverse
10 سنت 1967 - 1992
مس - نیکل
, 2.75g, ø 18mm
گویان - KM# 33
جمهوری مشارکتی گویان
گویان 25 سنت - obverseگویان 25 سنت - reverse
25 سنت 1976 - 1980
مس - نیکل
, 4.3g, ø 21.5mm
گویان - KM# 40
جمهوری مشارکتی گویان
گویان 25 سنت - obverseگویان 25 سنت - reverse
25 سنت 1967 - 1992
مس - نیکل
, 4.29g, ø 21.94mm
گویان - KM# 34
جمهوری مشارکتی گویان
گویان 50 سنت - obverseگویان 50 سنت - reverse
50 سنت 1976 - 1980
مس - نیکل
, 7.5g, ø 25mm
گویان - KM# 41
جمهوری مشارکتی گویان
گویان 50 سنت - obverseگویان 50 سنت - reverse
50 سنت 1967
مس - نیکل
, 7.6g, ø 26mm
گویان - KM# 35
جمهوری مشارکتی گویان
بها: $ 6.69
گویان 1 دلار - obverseگویان 1 دلار - reverse
1 دلار 1996 - 2015
استیل با روکش مس
, 2.4g, ø 17mm
گویان - KM# 50
جمهوری مشارکتی گویان
گویان 1 دلار - obverseگویان 1 دلار - reverse
1 دلار 1976 - 1980
مس - نیکل
, 19.1g, ø 35.5mm
گویان - KM# 42
جمهوری مشارکتی گویان
uCoin