+

هاییتی > کاتالوگ سکه

هاییتی 5 سنتیم - obverseهاییتی 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم 1995 - 1997
استیل با روکش نیکل
, 3.1g, ø 19.9mm
هاییتی - KM# 154a
جمهوری هاییتی
هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس 1995 - 2000
استیل با روکش نیکل
, 6.85g, ø 26.6mm
هاییتی - KM# 152a
جمهوری هاییتی
هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس 1986 - 1991
مس - نیکل
, 7.54g, ø 26.15mm
هاییتی - KM# 152
جمهوری هاییتی
هاییتی 50 سنتیم - obverseهاییتی 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم 1995 - 2013
استیل با روکش نیکل
, 8.4g, ø 29mm
هاییتی - KM# 153a
جمهوری هاییتی
بها: $ 0.94 - 1.3
هاییتی 50 سنتیم - obverseهاییتی 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم 1986 - 1991
مس - نیکل
, 9.95g, ø 29mm
هاییتی - KM# 153
جمهوری هاییتی
هاییتی 1 گورد - obverseهاییتی 1 گورد - reverse
1 گورد 1995 - 2016
استیل با روکش برنج
, 6.3g, ø 23mm
هاییتی - KM# 155
جمهوری هاییتی
هاییتی 5 گورد - obverseهاییتی 5 گورد - reverse
5 گورد 1995 - 2013
استیل با روکش برنج
, 9.15g, ø 28mm
هاییتی - KM# 156
جمهوری هاییتی
هاییتی 50 گورد - obverseهاییتی 50 گورد - reverse
50 گورد 1974
Holy Year
نقره 0.925
, 16.75g, ø 38.14mm
هاییتی - KM# 123
جمهوری هاییتی
بها: $ 25.73
هاییتی 1 سنتیم - obverseهاییتی 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم 1886 - 1895
برنز
, 5g, ø 25mm
هاییتی - KM# 48
جمهوری هاییتی
هاییتی 1 سنتیم - obverseهاییتی 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم 1881
برنز
, 5g, ø 25mm
هاییتی - KM# 42
جمهوری هاییتی
هاییتی 2 سنتیم - obverseهاییتی 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم 1886 - 1894
برنز
, 10g, ø 30mm
هاییتی - KM# 49
جمهوری هاییتی
هاییتی 2 سنتیم - obverseهاییتی 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم 1881
برنز
, 10g, ø 30mm
هاییتی - KM# 43
جمهوری هاییتی
بها: $ 7.44
uCoin