هاییتی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

هاییتی - کاتالوگ سکه

هاییتی>جمهوری هاییتی|1986 - 2016
 دوره

هاییتی 5 سنتیم - obverseهاییتی 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1995 - 1997
استیل با روکش نیکل, 3.1g, ø 19.9mm
KM# 154a
بها: $ 0.58
هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1986 - 1991
مس - نیکل, 7.54g, ø 26.15mm
KM# 152
بها: $ 0.84
هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1995 - 2000
استیل با روکش نیکل, 6.85g, ø 26.6mm
KM# 152a
بها: $ 0.6

هاییتی 50 سنتیم - obverseهاییتی 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1986 - 1991
مس - نیکل, 9.95g, ø 29mm
KM# 153
بها: $ 0.93
هاییتی 50 سنتیم - obverseهاییتی 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1995 - 2013
استیل با روکش نیکل, 8.4g, ø 29mm
KM# 153a
بها: $ 0.9
هاییتی 1 گورد - obverseهاییتی 1 گورد - reverse
1 گورد
1995 - 2016
استیل با روکش برنج, 6.3g, ø 23mm
KM# 155
بها: $ 0.65

هاییتی 5 گورد - obverseهاییتی 5 گورد - reverse
5 گورد
1995 - 2013
استیل با روکش برنج, 9.15g, ø 28mm
KM# 156
بها: $ 1.28

هاییتی>جمهوری هاییتی|1863 - 1985
 دوره

هاییتی 1 سنتیم - obverseهاییتی 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1881
برنز, 5g, ø 25mm
KM# 42
بها: $ 15.03
هاییتی 1 سنتیم - obverseهاییتی 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1886 - 1895
برنز, 5g, ø 25mm
KM# 48
بها: $ 2.01
هاییتی 2 سنتیم - obverseهاییتی 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1881
برنز, 10g, ø 30mm
KM# 43
بها: $ 4.83

هاییتی 2 سنتیم - obverseهاییتی 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1886 - 1894
برنز, 10g, ø 30mm
KM# 49
بها: $ 6.83
هاییتی 5 سنتیم - obverseهاییتی 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1863
برنز, 2g, ø 18mm
KM# 39
بها: $ 5.62
هاییتی 5 سنتیم - obverseهاییتی 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1889
مس - نیکل, 2.6g, ø 19mm
KM# 50
تعداد ضرب

هاییتی 5 سنتیم - obverseهاییتی 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1904 - 1905
مس - نیکل, 2.65g, ø 20mm
KM# 53
بها: $ 1.6
هاییتی 5 سنتیم - obverseهاییتی 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1904
مس - نیکل, 2.65g, ø 20mm
KM# 52
بها: $ 1.06
هاییتی 5 سنتیم - obverseهاییتی 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1949
مس - نیکل, 2.75g, ø 20mm
KM# 57
بها: $ 1.63

هاییتی 5 سنتیم - obverseهاییتی 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1953
مس - روی - نیکل, 2.75g
KM# 59
بها: $ 1.04
هاییتی 5 سنتیم - obverseهاییتی 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1958 - 1970
مس - روی - نیکل, 2.75g, ø 20mm
KM# 62
بها: $ 0.26
هاییتی 5 سنتیم - obverseهاییتی 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1975
FAO
مس - روی - نیکل, 2.75g, ø 20mm
KM# 119
بها: $ 0.79

هاییتی 10 سنتیم - obverseهاییتی 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1863
برنز, 4g, ø 23mm
KM# 40
بها: $ 21.67
هاییتی 10 سنتیم - obverseهاییتی 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1881 - 1894
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 44
بها: $ 2.44
هاییتی 10 سنتیم - obverseهاییتی 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1906
مس - نیکل, 3.65g, ø 22.6mm
KM# 54
بها: $ 2.18

هاییتی 10 سنتیم - obverseهاییتی 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1949
مس - نیکل, 3.78g, ø 22.7mm
KM# 58
بها: $ 1.17
هاییتی 10 سنتیم - obverseهاییتی 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1953
مس - روی - نیکل
KM# 60
بها: $ 1.19
هاییتی 10 سنتیم - obverseهاییتی 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1958 - 1970
مس - روی - نیکل, 4g, ø 22.5mm
KM# 63
بها: $ 1.1

هاییتی 10 سنتیم - obverseهاییتی 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1975 - 1983
FAO
مس - نیکل, 4.09g, ø 23mm
KM# 120
بها: $ 1.17
هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1863
برنز, 7g, ø 28mm
KM# 41
بها: $ 10.66
هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1881 - 1895
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 45
بها: $ 6.96

هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1907
مس - نیکل, 7.5g, ø 26.5mm
KM# 55
بها: $ 4.6
هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1956
مس - روی - نیکل, 7.4g, ø 26.5mm
KM# 61
بها: $ 1.36
هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1970
نیکل نقره
KM# 77
بها: $ 0.18

هاییتی 20 سنتیماس - obverseهاییتی 20 سنتیماس - reverse
20 سنتیماس
1972 - 1983
FAO
مس - نیکل, 7.41g, ø 26mm
KM# 100
بها: $ 1.53
هاییتی 50 سنتیم - obverseهاییتی 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1882 - 1895
نقره 0.835, 12.5g, ø 29mm
KM# 47
بها: $ 43.15
هاییتی 50 سنتیم - obverseهاییتی 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1907 - 1908
مس - نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 56
بها: $ 3.36

هاییتی 50 سنتیم - obverseهاییتی 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1972 - 1985
FAO
مس - روی - نیکل, 10g, ø 29mm
KM# 101
بها: $ 0.7
هاییتی 1 گورد - obverseهاییتی 1 گورد - reverse
1 گورد
1881 - 1895
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 46
تعداد ضرب

هاییتی>امپراطوری هاییتی|1850 - 1859
 دوره

هاییتی 1 سنتیم - obverseهاییتی 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1850
مس, 2.6g, ø 21mm
KM# 33
تعداد ضرب
هاییتی 1 سنتیم - obverseهاییتی 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1850
مس, 2.2g, ø 22mm
KM# 34
تعداد ضرب
هاییتی 2 سنتیم - obverseهاییتی 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1850
مس, 5.3g, ø 28mm
KM# 35
تعداد ضرب

هاییتی 2 سنتیم - obverseهاییتی 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1850
مس, 5.3g, ø 26mm
KM# 36
تعداد ضرب
هاییتی 6¼ centimes - obverseهاییتی 6¼ centimes - reverse
6¼ centimes
1850
برنز, 15g, ø 32mm
KM# 38
بها: $ 7.91

هاییتی>جمهوری هاییتی|1813 - 1849
 دوره

هاییتی 1 سنتیم - obverseهاییتی 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1828 - 1842
مس, 2.6g, ø 22mm
KM# A21
بها: $ 39.73
هاییتی 1 سنتیم - obverseهاییتی 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1846
مس, 2.6g, ø 21mm
KM# 25
بها: $ 9.02
هاییتی 1 سنتیم - obverseهاییتی 1 سنتیم - reverse
1 سنتیم
1846
مس, 2.6g, ø 22mm
KM# 24
بها: $ 17.03

No ImageNo Image
1 سنتیم
1849
مس, 2.6g, ø 21mm
KM# 30
تعداد ضرب
هاییتی 2 سنتیم - obverseهاییتی 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1828 - 1842
مس, 5.39g, ø 25mm
KM# A22
بها: $ 1.59
هاییتی 2 سنتیم - obverseهاییتی 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1846
مس, 5g, ø 26mm
KM# 26
بها: $ 5.2

هاییتی 2 سنتیم - obverseهاییتی 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1846
مس, 4.9g, ø 24mm
KM# 27
بها: $ 9.07
هاییتی 2 سنتیم - obverseهاییتی 2 سنتیم - reverse
2 سنتیم
1849
مس, 6g, ø 26mm
KM# 31
تعداد ضرب
هاییتی 6 سنتیم - obverseهاییتی 6 سنتیم - reverse
6 سنتیم
1813
نقره 0.835, 2.5g, ø 12mm
KM# 10
تعداد ضرب

هاییتی 6 سنتیم - obverseهاییتی 6 سنتیم - reverse
6 سنتیم
1818
نقره 0.835, 2.5g, ø 12mm
KM# 17
تعداد ضرب
هاییتی 6 سنتیم - obverseهاییتی 6 سنتیم - reverse
6 سنتیم
1846
مس, 6g, ø 33mm
KM# 28
تعداد ضرب
هاییتی 6 سنتیم - obverseهاییتی 6 سنتیم - reverse
6 سنتیم
1849
مس, 6g, ø 33mm
KM# 38
تعداد ضرب

هاییتی 6¼ centimes - obverseهاییتی 6¼ centimes - reverse
6¼ centimes
1846
مس, 6g, ø 31mm
KM# 29
تعداد ضرب
هاییتی 12 سنتیم - obverseهاییتی 12 سنتیم - reverse
12 سنتیم
1813 - 1815
نقره 0.835, 1.3g, ø 15mm
KM# 11
تعداد ضرب
هاییتی 12 سنتیم - obverseهاییتی 12 سنتیم - reverse
12 سنتیم
1817
نقره 0.835, 1.3g, ø 15mm
KM# 13
تعداد ضرب

هاییتی 12 سنتیم - obverseهاییتی 12 سنتیم - reverse
12 سنتیم
1827 - 1829
نقره 0.835, 1.3g, ø 16mm
KM# 19
تعداد ضرب
هاییتی 25 سنتیم - obverseهاییتی 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1813 - 1816
نقره 0.835, 2.3g, ø 23mm
KM# 12
تعداد ضرب
هاییتی 25 سنتیم - obverseهاییتی 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1817
نقره 0.835, 2.3g, ø 20mm
KM# 15
تعداد ضرب

هاییتی 25 سنتیم - obverseهاییتی 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1818
نقره 0.835, 2.3g, ø 22mm
KM# 16
تعداد ضرب
هاییتی 25 سنتیم - obverseهاییتی 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1827 - 1834
نقره 0.835, 2.1g, ø 20mm
KM# 18
تعداد ضرب
هاییتی 25 سنتیم - obverseهاییتی 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1828
مس, 2.5g, ø 23mm
KM# 18a
تعداد ضرب

هاییتی 50 سنتیم - obverseهاییتی 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1827 - 1833
نقره 0.835, 5g, ø 25mm
KM# 20
تعداد ضرب
هاییتی 100 سنتیم - obverseهاییتی 100 سنتیم - reverse
100 سنتیم
1829 - 1833
نقره 0.835, 10.5g, ø 31mm
KM# A23
تعداد ضرب

uCoin