حجاز
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

حجاز - کاتالوگ سکه

حجاز>پادشاهی حجاز|1916 - 1924
 دوره

حجاز ⅛ قرش - obverseحجاز ⅛ قرش - reverse
⅛ قرش
1916
برنز, ø 12.5mm
KM# 21
تعداد ضرب
حجاز ¼ قرش - obverseحجاز ¼ قرش - reverse
¼ قرش
1916
"٨" below toughra on obverse (8)
برنز, ø 17mm
KM# 25
تعداد ضرب
حجاز ¼ قرش - obverseحجاز ¼ قرش - reverse
¼ قرش
1916
W/o "٨" below toughra on obverse (8)
برنز, 1.14g, ø 16mm
KM# 22
تعداد ضرب

حجاز ½ قرش - obverseحجاز ½ قرش - reverse
½ قرش
1916
برنز, ø 18mm
KM# 23
تعداد ضرب
حجاز 1 قرش - obverseحجاز 1 قرش - reverse
1 قرش
1916
"٨" below toughra on obverse (8)
برنز, ø 21mm
KM# 27
تعداد ضرب
حجاز 1 قرش - obverseحجاز 1 قرش - reverse
1 قرش
1916
W/o "٨" below toughra on obverse (8)
برنز, ø 21.5mm
KM# 24
تعداد ضرب

حجاز 5 قرش - obverseحجاز 5 قرش - reverse
5 قرش
1916
نقره 0.917, 6.1g, ø 24mm
KM# 28
تعداد ضرب
حجاز 10 قرش - obverseحجاز 10 قرش - reverse
10 قرش
1916
نقره 0.917, 12.05g, ø 28mm
KM# 29
تعداد ضرب
حجاز 20 قرش - obverseحجاز 20 قرش - reverse
20 قرش
1916
نقره 0.917, 24.1g, ø 37mm
KM# 30
تعداد ضرب

حجاز 1 دینار - obverseحجاز 1 دینار - reverse
1 دینار
1916
طلا 0.900, 7.216g, ø 23mm
KM# 31
تعداد ضرب

حجاز>Counterstamped coinage|1908 - 1915
 دوره

حجاز 20 پارا - obverseحجاز 20 پارا - reverse
20 پارا
1909
Hejaz Stamp
نیکل, 4g, ø 21.3mm
KM# 3
بها: $ 9.85
No ImageNo Image
5 قرش
1909
نقره 0.830, 6.013g, ø 24mm
KM# 12
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 قرش
1909
نقره 0.830, 6.013g, ø 24mm
KM# 11
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 قرش
1909
نقره 0.830, 6.013g, ø 24mm
KM# 10
تعداد ضرب
حجاز 40 پارا - obverseحجاز 40 پارا - reverse
40 پارا
1908
مس - نیکل, 5.961g, ø 23.7mm
KM# 6
تعداد ضرب
حجاز 40 پارا - obverseحجاز 40 پارا - reverse
40 پارا
1909
نیکل, 5.961g, ø 23.7mm
KM# 4
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 قرش
1909
نقره 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 14
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 قرش
1909
نقره 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 13
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 قرش
1909
نقره 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 15
تعداد ضرب

No ImageNo Image
20 قرش
1909
نقره 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 17
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 قرش
1909
نقره 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 16
تعداد ضرب

uCoin