+

ایسلند > کاتالوگ سکه

ایسلند 5 آورار - obverseایسلند 5 آورار - reverse
5 آورار 1981
برنز
, 1.5g, ø 15mm
ایسلند - KM# 24
جمهوری ایسلند
بها: $ 0.66
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse
10 آورار 1981
برنز
, 2g, ø 17mm
ایسلند - KM# 25
جمهوری ایسلند
بها: $ 0.37
ایسلند 50 آورار - obverseایسلند 50 آورار - reverse
50 آورار 1986
استیل با روکش برنز
, 2.7g, ø 19.5mm
ایسلند - KM# 26a
جمهوری ایسلند
بها: $ 0.9
ایسلند 50 آورار - obverseایسلند 50 آورار - reverse
50 آورار 1981
برنز
, 3g, ø 19.5mm
ایسلند - KM# 26
جمهوری ایسلند
بها: $ 0.69
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse
1 کرونا 1989 - 2011
استیل با روکش نیکل
, 4g, ø 21.5mm
ایسلند - KM# 27a
جمهوری ایسلند
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse
1 کرونا 1981 - 1987
مس - نیکل
, 4.5g, ø 21.5mm
ایسلند - KM# 27
جمهوری ایسلند
ایسلند 5 کرونر - obverseایسلند 5 کرونر - reverse
5 کرونر 1996 - 2008
استیل با روکش نیکل
, 5.6g, ø 24.5mm
ایسلند - KM# 28a
جمهوری ایسلند
ایسلند 5 کرونر - obverseایسلند 5 کرونر - reverse
5 کرونر 1981 - 1992
مس - نیکل
, 6.5g, ø 24.5mm
ایسلند - KM# 28
جمهوری ایسلند
ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse
10 کرونور 1996 - 2008
استیل با روکش نیکل
, 7g, ø 27.5mm
ایسلند - KM# 29.1a
جمهوری ایسلند
بها: $ 0.43 - 9.0
ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse
10 کرونور 1984 - 1994
مس - نیکل
, 8g, ø 27.5mm
ایسلند - KM# 29.1
جمهوری ایسلند
بها: $ 0.38 - 0.5
ایسلند 50 کرونر - obverseایسلند 50 کرونر - reverse
50 کرونر 1987 - 2005
نیکل - برنج
, 8.25g, ø 23mm
ایسلند - KM# 31
جمهوری ایسلند
ایسلند 100 کرونور - obverseایسلند 100 کرونور - reverse
100 کرونور 1995 - 2011
نیکل - برنج
, 8.5g, ø 25.5mm
ایسلند - KM# 35
جمهوری ایسلند
uCoin