ایسلند
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ایسلند - کاتالوگ سکه

ایسلند>جمهوری ایسلند|1981 - 2011
 دوره

ایسلند 5 آورار - obverseایسلند 5 آورار - reverse
5 آورار
1981
برنز, 1.5g, ø 15mm
KM# 24
بها: $ 0.6
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse
10 آورار
1981
برنز, 2g, ø 17mm
KM# 25
بها: $ 0.34
ایسلند 50 آورار - obverseایسلند 50 آورار - reverse
50 آورار
1981
برنز, 3g, ø 19.5mm
KM# 26
بها: $ 0.62

ایسلند 50 آورار - obverseایسلند 50 آورار - reverse
50 آورار
1986
استیل با روکش برنز, 2.7g, ø 19.5mm
KM# 26a
بها: $ 0.83
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1981 - 1987
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 27
بها: $ 0.23
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1989 - 2011
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 21.5mm
KM# 27a
بها: $ 0.24

ایسلند 5 کرونر - obverseایسلند 5 کرونر - reverse
5 کرونر
1981 - 1992
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 28
بها: $ 0.39
ایسلند 5 کرونر - obverseایسلند 5 کرونر - reverse
5 کرونر
1996 - 2008
استیل با روکش نیکل, 5.6g, ø 24.5mm
KM# 28a
بها: $ 0.43
ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse
10 کرونور
1984 - 1994
مس - نیکل, 8g, ø 27.5mm
KM# 29.1
بها: $ 0.35

ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse
10 کرونور
1996 - 2008
استیل با روکش نیکل, 7g, ø 27.5mm
KM# 29.1a
بها: $ 0.39
ایسلند 50 کرونر - obverseایسلند 50 کرونر - reverse
50 کرونر
1987 - 2005
نیکل - برنج, 8.25g, ø 23mm
KM# 31
بها: $ 0.93
ایسلند 100 کرونور - obverseایسلند 100 کرونور - reverse
100 کرونور
1995 - 2011
نیکل - برنج, 8.5g, ø 25.5mm
KM# 35
بها: $ 1.17

ایسلند>جمهوری ایسلند|1944 - 1980
 دوره

ایسلند 1 ایریر - obverseایسلند 1 ایریر - reverse
1 ایریر
1946 - 1966
برنز, 1.62g, ø 15.1mm
KM# 8
بها: $ 0.37
ایسلند 5 آورار - obverseایسلند 5 آورار - reverse
5 آورار
1946 - 1966
برنز, 6.06g, ø 24mm
KM# 9
بها: $ 0.5
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse
10 آورار
1946 - 1969
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm
KM# 10
بها: $ 0.18

ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse
10 آورار
1970 - 1974
آلومینیوم, 0.48g, ø 14.64mm
KM# 10a
بها: $ 0.16
ایسلند 25 آورار - obverseایسلند 25 آورار - reverse
25 آورار
1946 - 1967
مس - نیکل, 2.4g, ø 16mm
KM# 11
بها: $ 0.23
ایسلند 50 آورار - obverseایسلند 50 آورار - reverse
50 آورار
1969 - 1974
نیکل - برنج, 2.4g, ø 19.04mm
KM# 17
بها: $ 0.33

ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1946
آلومینیوم - برنز, 4.75g, ø 22.3mm
KM# 12
بها: $ 1.48
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1957 - 1975
نیکل - برنج, 4.75g, ø 22.3mm
KM# 12a
بها: $ 0.32
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1976 - 1980
آلومینیوم, 0.565g, ø 16mm
KM# 23
بها: $ 0.28

ایسلند 2 کرونور - obverseایسلند 2 کرونور - reverse
2 کرونور
1946
آلومینیوم - برنز, 9.5g, ø 28mm
KM# 13
بها: $ 2.81
ایسلند 2 کرونور - obverseایسلند 2 کرونور - reverse
2 کرونور
1958 - 1966
نیکل - برنج, 9.5g, ø 28mm
KM# 13a.1
بها: $ 0.71
ایسلند 5 کرونر - obverseایسلند 5 کرونر - reverse
5 کرونر
1969 - 1980
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 18
بها: $ 0.52

ایسلند 10 کرونور - obverseایسلند 10 کرونور - reverse
10 کرونور
1967 - 1980
مس - نیکل, 6.52g, ø 25mm
KM# 15
بها: $ 0.38
ایسلند 50 کرونر - obverseایسلند 50 کرونر - reverse
50 کرونر
1970 - 1980
مس - نیکل, 12.38g, ø 30mm
KM# 19
بها: $ 1.54

ایسلند>پادشاهی ایسلند|1922 - 1943
 دوره

ایسلند 1 ایریر - obverseایسلند 1 ایریر - reverse
1 ایریر
1926 - 1942
برنز, 1.5g, ø 15mm
KM# 5
بها: $ 1.25
ایسلند 2 آورار - obverseایسلند 2 آورار - reverse
2 آورار
1926 - 1942
برنز, 3g, ø 19mm
KM# 6
بها: $ 1.23
ایسلند 5 آورار - obverseایسلند 5 آورار - reverse
5 آورار
1926 - 1942
برنز, 6g, ø 24mm
KM# 7
بها: $ 1.48

ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse
10 آورار
1922 - 1940
مس - نیکل, 1.5g, ø 14.7mm
KM# 1
بها: $ 1.86
ایسلند 10 آورار - obverseایسلند 10 آورار - reverse
10 آورار
1942
روی, 1.3g, ø 16mm
KM# 1a
بها: $ 2.35
ایسلند 25 آورار - obverseایسلند 25 آورار - reverse
25 آورار
1922 - 1940
مس - نیکل, 2.4g, ø 16mm
KM# 2
بها: $ 1.31

ایسلند 25 آورار - obverseایسلند 25 آورار - reverse
25 آورار
1942
روی, 2g, ø 16mm
KM# 2a
بها: $ 2.35
ایسلند 1 کرونا - obverseایسلند 1 کرونا - reverse
1 کرونا
1925 - 1940
آلومینیوم - برنز, 4.75g, ø 21.5mm
KM# 3
بها: $ 2.84
ایسلند 2 کرونور - obverseایسلند 2 کرونور - reverse
2 کرونور
1925 - 1940
آلومینیوم - برنز, 9.5g, ø 28mm
KM# 4
بها: $ 3.43

uCoin