اندونزی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اندونزی - کاتالوگ سکه

اندونزی>جمهوری اندونزی|1965 - 2017
 دوره

اندونزی 1 روپیه - obverseاندونزی 1 روپیه - reverse
1 روپیه
1970
آلومینیوم, 1.44g, ø 22mm
KM# 20
بها: $ 0.73
اندونزی 2 روپیه - obverseاندونزی 2 روپیه - reverse
2 روپیه
1970
آلومینیوم, 2.3g, ø 26mm
KM# 21
بها: $ 1.59
اندونزی 5 روپیه - obverseاندونزی 5 روپیه - reverse
5 روپیه
1970
آلومینیوم, 2.8g, ø 28mm
KM# 22
بها: $ 0.39

اندونزی 5 روپیه - obverseاندونزی 5 روپیه - reverse
5 روپیه
1974
فائو
آلومینیوم, 3g, ø 28.6mm
KM# 37
بها: $ 0.46
اندونزی 5 روپیه - obverseاندونزی 5 روپیه - reverse
5 روپیه
1979 - 1996
Family Planning Program
آلومینیوم, 1.4g, ø 23mm
KM# 43
بها: $ 0.66
اندونزی 10 روپیه - obverseاندونزی 10 روپیه - reverse
10 روپیه
1971
مس - نیکل, 1.77g, ø 15.6mm
KM# 33
بها: $ 0.36

اندونزی 10 روپیه - obverseاندونزی 10 روپیه - reverse
10 روپیه
1974
National Saving Program
استیل با روکش برنج, 4g, ø 22mm
KM# 38
بها: $ 0.48
اندونزی 10 روپیه - obverseاندونزی 10 روپیه - reverse
10 روپیه
1979
National Saving Program
آلومینیوم, 1.9g, ø 25mm
KM# 44
بها: $ 0.34
اندونزی 25 روپیه - obverseاندونزی 25 روپیه - reverse
25 روپیه
1971
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 34
بها: $ 0.25

اندونزی 25 روپیه - obverseاندونزی 25 روپیه - reverse
25 روپیه
1991 - 1996
آلومینیوم, 1.25g, ø 18.01mm
KM# 55
بها: $ 0.24
اندونزی 50 روپیه - obverseاندونزی 50 روپیه - reverse
50 روپیه
1971
مس - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 35
بها: $ 0.33
اندونزی 50 روپیه - obverseاندونزی 50 روپیه - reverse
50 روپیه
1991 - 1998
آلومینیوم - برنز, 3.2g, ø 19.94mm
KM# 52
بها: $ 0.2

اندونزی 50 روپیه - obverseاندونزی 50 روپیه - reverse
50 روپیه
1999 - 2002
آلومینیوم, 1.35g, ø 19.95mm
KM# 60
بها: $ 0.06
اندونزی 100 روپیه - obverseاندونزی 100 روپیه - reverse
100 روپیه
1973
مس - نیکل, 9.75g, ø 28.54mm
KM# 36
بها: $ 0.59
اندونزی 100 روپیه - obverseاندونزی 100 روپیه - reverse
100 روپیه
1978
Forestry for prosperity
مس - نیکل, 7g, ø 28.5mm
KM# 42
بها: $ 0.38

اندونزی 100 روپیه - obverseاندونزی 100 روپیه - reverse
100 روپیه
1991 - 1998
آلومینیوم - برنز, 4.15g, ø 22mm
KM# 53
بها: $ 0.24
اندونزی 100 روپیه - obverseاندونزی 100 روپیه - reverse
100 روپیه
1999 - 2005
آلومینیوم, 1.79g, ø 23mm
KM# 61
بها: $ 0.21
اندونزی 100 روپیه - obverseاندونزی 100 روپیه - reverse
100 روپیه
2016
آلومینیوم, 1.79g, ø 23mm
UC# 1
بها: $ 0.79

اندونزی 200 روپیه - obverseاندونزی 200 روپیه - reverse
200 روپیه
2003
آلومینیوم, 2.4g, ø 25mm
KM# 66
بها: $ 0.41
اندونزی 200 روپیه - obverseاندونزی 200 روپیه - reverse
200 روپیه
2016
آلومینیوم, 2.38g, ø 25mm
UC# 2
بها: $ 0.81
اندونزی 500 روپیه - obverseاندونزی 500 روپیه - reverse
500 روپیه
1991 - 1992
آلومینیوم - برنز, 5.3g, ø 23.95mm
KM# 54
بها: $ 0.75

اندونزی 500 روپیه - obverseاندونزی 500 روپیه - reverse
500 روپیه
1997 - 2003
آلومینیوم - برنز, 5.35g, ø 24mm
KM# 59
بها: $ 0.27
اندونزی 500 روپیه - obverseاندونزی 500 روپیه - reverse
500 روپیه
2003
آلومینیوم, 3.05g, ø 27.2mm
KM# 67
بها: $ 0.46
اندونزی 500 روپیه - obverseاندونزی 500 روپیه - reverse
500 روپیه
2016
آلومینیوم, 3.1g, ø 27.2mm
UC# 3
بها: $ 0.79

اندونزی 1000 روپیه - obverseاندونزی 1000 روپیه - reverse
1000 روپیه
1993 - 2000
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 8.61g, ø 26.25mm
KM# 56
بها: $ 1.06
اندونزی 1000 روپیه - obverseاندونزی 1000 روپیه - reverse
1000 روپیه
2010
استیل با روکش نیکل, 4.5g, ø 24.15mm
KM# 70
بها: $ 0.59
اندونزی 1000 روپیه - obverseاندونزی 1000 روپیه - reverse
1000 روپیه
2016
استیل با روکش نیکل, 4.5g, ø 24.1mm
UC# 4
بها: $ 1.07

اندونزی>West Irian|1962 - 1962
 دوره

اندونزی 1 سن - obverseاندونزی 1 سن - reverse
1 سن
1962
آلومینیوم, 0.8g, ø 18mm
KM# 5
بها: $ 2.16
اندونزی 5 سن - obverseاندونزی 5 سن - reverse
5 سن
1962
آلومینیوم, 1.3g, ø 20.5mm
KM# 6
بها: $ 4.59
اندونزی 10 سن - obverseاندونزی 10 سن - reverse
10 سن
1962
آلومینیوم, 1.7g, ø 23.5mm
KM# 7
بها: $ 4.94

No ImageNo Image
25 سن
1962
آلومینیوم, 2.3g, ø 25.6mm
KM# 8
تعداد ضرب
اندونزی 50 سن - obverseاندونزی 50 سن - reverse
50 سن
1962
آلومینیوم, 3g, ø 28.8mm
KM# 9
تعداد ضرب

اندونزی>ریائو|1957 - 1962
 دوره

اندونزی 1 سن - obverseاندونزی 1 سن - reverse
1 سن
1962
آلومینیوم, 0.8g, ø 18mm
KM# 5
بها: $ 3.79
اندونزی 5 سن - obverseاندونزی 5 سن - reverse
5 سن
1962
آلومینیوم, 1.3g, ø 20.5mm
KM# 6
بها: $ 5.26
اندونزی 10 سن - obverseاندونزی 10 سن - reverse
10 سن
1962
آلومینیوم, 1.7g, ø 23.5mm
KM# 7
بها: $ 6.12

اندونزی 25 سن - obverseاندونزی 25 سن - reverse
25 سن
1962
آلومینیوم, 2.3g, ø 25.6mm
KM# 8
بها: $ 6.96
اندونزی 50 سن - obverseاندونزی 50 سن - reverse
50 سن
1962
آلومینیوم, 3g, ø 28.8mm
KM# 9
بها: $ 2.82

اندونزی>جمهوری اندونزی|1951 - 1961
 دوره

اندونزی 1 سن - obverseاندونزی 1 سن - reverse
1 سن
1952
آلومینیوم, 0.75g, ø 18mm
KM# 7
بها: $ 1.57
اندونزی 5 سن - obverseاندونزی 5 سن - reverse
5 سن
1951 - 1954
آلومینیوم, 1.3g, ø 22mm
KM# 5
بها: $ 1.44
اندونزی 10 سن - obverseاندونزی 10 سن - reverse
10 سن
1951 - 1954
آلومینیوم, 1.72g, ø 23mm
KM# 6
بها: $ 0.42

اندونزی 10 سن - obverseاندونزی 10 سن - reverse
10 سن
1957
آلومینیوم, ø 23mm
KM# 12
بها: $ 0.87
اندونزی 25 سن - obverseاندونزی 25 سن - reverse
25 سن
1952
آلومینیوم, 2.2g, ø 26mm
KM# 8
بها: $ 0.6
اندونزی 25 سن - obverseاندونزی 25 سن - reverse
25 سن
1955 - 1957
آلومینیوم, 2.2g, ø 26mm
KM# 11
بها: $ 0.81

اندونزی 50 سن - obverseاندونزی 50 سن - reverse
50 سن
1952
مس - نیکل, 3.3g, ø 20mm
KM# 9
بها: $ 0.72
اندونزی 50 سن - obverseاندونزی 50 سن - reverse
50 سن
1954 - 1955
مس - نیکل, 3.24g, ø 20mm
KM# 10.1
بها: $ 1.59
اندونزی 50 سن - obverseاندونزی 50 سن - reverse
50 سن
1957
مس - نیکل, 3.24g, ø 20mm
KM# 10.2
بها: $ 0.9

اندونزی 50 سن - obverseاندونزی 50 سن - reverse
50 سن
1958
آلومینیوم, 3.02g, ø 29mm
KM# 13
بها: $ 0.84
اندونزی 50 سن - obverseاندونزی 50 سن - reverse
50 سن
1959 - 1961
آلومینیوم, 3.02g, ø 29mm
KM# 14
بها: $ 0.91

uCoin