+

ایران > کاتالوگ سکه

ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse
1 ریال 1992 - 1997
برنج
, 1.4g, ø 16.1mm
ایران - KM# 1263
جمهوری اسلامی ایران
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse
5 ریال 1992 - 1999
برنج
, 2g, ø 19.5mm
ایران - KM# 1258
جمهوری اسلامی ایران
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse
10 ریال 1992 - 1997
آلومینیوم - برنز
, 3g, ø 21mm
ایران - KM# 1259
جمهوری اسلامی ایران
بها: $ 0.56 - 1.9
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse
50 ریال 2004 - 2006
آلومینیوم - برنز
, 3.5g, ø 20.2mm
ایران - KM# 1266
جمهوری اسلامی ایران
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse
50 ریال 1992 - 2003
مس - نیکل
, 7.1g, ø 26mm
ایران - KM# 1260
جمهوری اسلامی ایران
بها: $ 0.45 - 2.1
ایران 100 ریال - obverseایران 100 ریال - reverse
100 ریال 2004 - 2006
آلومینیوم - برنز
, 4.6g, ø 22.95mm
ایران - KM# 1267
جمهوری اسلامی ایران
ایران 100 ریال - obverseایران 100 ریال - reverse
100 ریال 1993 - 2003
مس - نیکل
, 8.78g, ø 29mm
ایران - KM# 1261.2
جمهوری اسلامی ایران
ایران 100 ریال - obverseایران 100 ریال - reverse
100 ریال 1992
مس - نیکل
, 8.78g, ø 29mm
ایران - KM# 1261.1
جمهوری اسلامی ایران
بها: $ 2.87
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse
250 ریال 2008 - 2011
مس - نیکل
, 2.8g, ø 18.5mm
ایران - KM# 1270
جمهوری اسلامی ایران
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse
250 ریال 2007
آلومینیوم - برنز
, 5.1g, ø 24.6mm
ایران - KM# 1282
جمهوری اسلامی ایران
بها: $ 0.35
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse
250 ریال 2004 - 2006
مس - نیکل
, 5.5g, ø 24.6mm
ایران - KM# 1268
جمهوری اسلامی ایران
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse
250 ریال 1993 - 2003
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج
, 10.7g, ø 28.3mm
ایران - KM# 1262
جمهوری اسلامی ایران
uCoin