ایران
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ایران - کاتالوگ سکه

ایران>جمهوری اسلامی ایران|1992 - 2016
 دوره

ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse
1 ریال
1992 - 1997
برنج, 1.4g, ø 16.1mm
KM# 1263
بها: $ 4.58
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse
5 ریال
1992 - 1999
برنج, 2g, ø 19.5mm
KM# 1258
بها: $ 0.33
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse
10 ریال
1992 - 1997
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 21mm
KM# 1259
بها: $ 0.52

ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse
50 ریال
1992 - 2003
مس - نیکل, 7.1g, ø 26mm
KM# 1260
بها: $ 0.42
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse
50 ریال
2004 - 2006
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 20.2mm
KM# 1266
بها: $ 0.5
ایران 100 ریال - obverseایران 100 ریال - reverse
100 ریال
1992
مس - نیکل, 8.78g, ø 29mm
KM# 1261.1
بها: $ 2.69

ایران 100 ریال - obverseایران 100 ریال - reverse
100 ریال
1993 - 2003
مس - نیکل, 8.78g, ø 29mm
KM# 1261.2
بها: $ 0.61
ایران 100 ریال - obverseایران 100 ریال - reverse
100 ریال
2004 - 2006
آلومینیوم - برنز, 4.6g, ø 22.95mm
KM# 1267
بها: $ 0.63
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse
250 ریال
1993 - 2003
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 10.7g, ø 28.3mm
KM# 1262
بها: $ 0.32

ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse
250 ریال
2004 - 2006
مس - نیکل, 5.5g, ø 24.6mm
KM# 1268
بها: $ 0.51
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse
250 ریال
2007
آلومینیوم - برنز, 5.1g, ø 24.6mm
KM# 1282
بها: $ 0.32
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse
250 ریال
2008 - 2011
مس - نیکل, 2.8g, ø 18.5mm
KM# 1270
بها: $ 0.39

ایران 500 ریال - obverseایران 500 ریال - reverse
500 ریال
2004 - 2006
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 8.91g, ø 27.1mm
KM# 1269
بها: $ 1.23
ایران 500 ریال - obverseایران 500 ریال - reverse
500 ریال
2007
آلومینیوم - برنز, 6.4g, ø 25.8mm
KM# 1283
بها: $ 0.66
ایران 500 ریال - obverseایران 500 ریال - reverse
500 ریال
2008 - 2011
مس - نیکل, 3.9g, ø 21mm
KM# 1271
بها: $ 0.67

ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse
1000 ریال
2008 - 2010
مس - نیکل, 5.8g, ø 23.7mm
KM# 1272
بها: $ 0.81
ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse
1000 ریال
2012 - 2017
بارگاه حضرت شاه چراغ
آلومینیوم - برنز, 4.6g, ø 23mm
KM# 1287
بها: $ 0.63

ایران>جمهوری اسلامی ایران|1979 - 1991
 دوره

ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse
50 دینار
1979
استیل با روکش برنج, 2.5g, ø 20.1mm
KM# 1231
بها: $ 2.19
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse
1 ریال
1979 - 1988
مس - نیکل, 1.8g, ø 18mm
KM# 1232
بها: $ 0.16
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse
2 ریال
1979 - 1988
مس - نیکل, 3g, ø 22.4mm
KM# 1233
بها: $ 0.47

ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse
5 ریال
1979 - 1988
مس - نیکل, 5g, ø 25mm
KM# 1234
بها: $ 0.47
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse
10 ریال
1979 - 1988
مس - نیکل, 7g, ø 28mm
KM# 1235
بها: $ 0.59
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse
20 ریال
1979 - 1988
مس - نیکل, 9g, ø 31mm
KM# 1236
بها: $ 0.59

ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse
50 ریال
1980 - 1986
آلومینیوم - برنز, 10.1g, ø 26mm
KM# 1237.1
بها: $ 0.98
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse
50 ریال
1987 - 1989
آلومینیوم - برنز, 10.1g, ø 26mm
KM# 1237.2
بها: $ 1.73
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse
50 ریال
1989 - 1991
مس - نیکل, 7g, ø 26.3mm
KM# 1237.1a
بها: $ 0.95

ایران>محمدرضاشاه پهلوی|1943 - 1979
 دوره

ایران 25 دینار - obverseایران 25 دینار - reverse
25 دینار
1947 - 1950
آلومینیوم - برنز, 2.9g, ø 19mm
KM# 1140
تعداد ضرب
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse
50 دینار
1936 - 1953
آلومینیوم - برنز, 3.47g, ø 20mm
KM# 1142
بها: $ 0.07
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse
50 دینار
1943
مس, 3.5g, ø 20.1mm
KM# 1142a
بها: $ 3.83

ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse
50 دینار
1976 - 1978
استیل با روکش برنج, 2.91g, ø 20.3mm
KM# 1156a
بها: $ 3.24
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse
50 دینار
1978 - 1979
استیل با روکش برنج, 2.91g, ø 20.3mm
KM# 1156a.1
بها: $ 0.63
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse
50 دینار
1954 - 1975
آلومینیوم - برنز, 2.91g, ø 20mm
KM# 1156
بها: $ 0.56

ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse
1 ریال
1943 - 1951
نقره 0.600, 1.6g, ø 18mm
KM# 1143
بها: $ 1.11
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse
1 ریال
1952 - 1957
مس - نیکل, 2.1g, ø 18.5mm
KM# 1157
بها: $ 0.44
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse
1 ریال
1958
مس - نیکل, 2g, ø 18.3mm
KM# 1171
بها: $ 0.53

ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse
1 ریال
1959 - 1975
مس - نیکل, 1.75g, ø 18.3mm
KM# 1171a
بها: $ 0.27
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse
1 ریال
1977 - 1978
مس - نیکل, 1.77g, ø 18.3mm
KM# 1172
بها: $ 0.44
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse
1 ریال
1977
مس - نیکل, 1.75g, ø 18.3mm
KM# 1171a.1
بها: $ 0.61

ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse
1 ریال
1978
مس - نیکل, 1.77g, ø 18.3mm
KM# 1172.1
بها: $ 0.83
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse
2 ریال
1943 - 1951
نقره 0.600, 3.2g, ø 22mm
KM# 1144
بها: $ 1.7
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse
2 ریال
1952 - 1957
مس - نیکل, 3.8g, ø 22.5mm
KM# 1158
بها: $ 0.75

ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse
2 ریال
1959 - 1977
مس - نیکل, 3g, ø 22.3mm
KM# 1173
بها: $ 0.35
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse
2 ریال
1977 - 1978
مس - نیکل, 3.04g, ø 22mm
KM# 1174
بها: $ 0.55
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse
2 ریال
1978
مس - نیکل, 3.04g, ø 22mm
KM# 1174.1
بها: $ 1.41

ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse
5 ریال
1943 - 1950
نقره 0.600, 8g, ø 26mm
KM# 1145
بها: $ 2.58
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse
5 ریال
1952 - 1957
مس - نیکل, 6.7g, ø 26mm
KM# 1159
بها: $ 0.83
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse
5 ریال
1958 - 1959
مس - نیکل, 7g, ø 25.5mm
KM# 1175
بها: $ 1.25

ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse
5 ریال
1959 - 1967
مس - نیکل, 5g, ø 25.6mm
KM# 1175a
بها: $ 0.67
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse
5 ریال
1968 - 1978
مس - نیکل, 4.6g, ø 24.9mm
KM# 1176
بها: $ 0.53
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse
5 ریال
1977 - 1978
مس - نیکل, 4.6g, ø 24.9mm
KM# 1176.1
بها: $ 0.8

ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse
10 ریال
1944 - 1947
نقره 0.600, 16g, ø 32mm
KM# 1146
بها: $ 7.86
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse
10 ریال
1956 - 1963
مس - نیکل, 12g, ø 31.12mm
KM# 1177
بها: $ 1.23
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse
10 ریال
1962 - 1965
مس - نیکل, 9g, ø 31mm
KM# 1177a
بها: $ 0.87

ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse
10 ریال
1966 - 1973
مس - نیکل, 7g, ø 28mm
KM# 1178
بها: $ 0.53
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse
10 ریال
1973 - 1978
مس - نیکل, 7g, ø 28mm
KM# 1179
بها: $ 0.7
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse
10 ریال
1977 - 1978
مس - نیکل, 7g, ø 28mm
KM# 1179.1
بها: $ 1.16

ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse
20 ریال
1971 - 1973
مس - نیکل, 9g, ø 31mm
KM# 1180
بها: $ 1.21
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse
20 ریال
1973 - 1978
مس - نیکل, 9.1g, ø 31mm
KM# 1181
بها: $ 0.79
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse
20 ریال
1977 - 1978
مس - نیکل, 9.1g, ø 31mm
KM# 1181.1
بها: $ 0.72

ایران>رضاشاه پهلوی|1931 - 1942
 دوره

ایران 1 دینار - obverseایران 1 دینار - reverse
1 دینار
1931
برنز, 1.7g, ø 16mm
KM# 1121
تعداد ضرب
ایران 2 دینار - obverseایران 2 دینار - reverse
2 دینار
1931
برنز, 1.8g, ø 26.5mm
KM# 1122
بها: $ 0
ایران 5 دینار - obverseایران 5 دینار - reverse
5 دینار
1931
مس - نیکل, 1.95g, ø 18.5mm
KM# 1123
بها: $ 1.35

No ImageNo Image
5 دینار
1935
مس, 2.15g, ø 18.2mm
KM# 1123a
تعداد ضرب
ایران 5 دینار - obverseایران 5 دینار - reverse
5 دینار
1936 - 1942
آلومینیوم - برنز, 1.6g, ø 16mm
KM# 1138
بها: $ 0.18
ایران 10 دینار - obverseایران 10 دینار - reverse
10 دینار
1931
مس - نیکل, 3.8g, ø 21mm
KM# 1124
بها: $ 28.32

ایران 10 دینار - obverseایران 10 دینار - reverse
10 دینار
1935
مس, 3.2g, ø 21mm
KM# 1124a
تعداد ضرب
ایران 10 دینار - obverseایران 10 دینار - reverse
10 دینار
1936 - 1942
آلومینیوم - برنز, 3.65g, ø 18mm
KM# 1139
بها: $ 0.67
ایران 25 دینار - obverseایران 25 دینار - reverse
25 دینار
1931
مس - نیکل, 4.85g, ø 24mm
KM# 1125
تعداد ضرب

ایران 25 دینار - obverseایران 25 دینار - reverse
25 دینار
1935
مس, 4.2g, ø 24.2mm
KM# 1125a
بها: $ 22.12
ایران ریا ل ¼  - obverseایران ریا ل ¼  - reverse
ریا ل ¼
1936
نقره 0.830, 1.25g, ø 15mm
KM# 1127
بها: $ 4.92
ایران 10 شاهی - obverseایران 10 شاهی - reverse
10 شاهی
1935
مس, 4.45g, ø 24.5mm
KM# 1126
بها: $ 18.73

ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse
50 دینار
1936 - 1953
آلومینیوم - برنز, 3.47g, ø 20mm
KM# 1142
بها: $ 0.07
ایران ½ ریال - obverseایران ½ ریال - reverse
½ ریال
1931 - 1936
نقره 0.830, 2.5g, ø 18mm
KM# 1128
بها: $ 3.87
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse
1 ریال
1931 - 1934
نقره 0.830, 5g, ø 22.5mm
KM# 1129
بها: $ 3.14

ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse
2 ریال
1931 - 1934
نقره 0.830, 10g, ø 26mm
KM# 1130
بها: $ 5.12
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse
5 ریال
1931 - 1934
نقره 0.830, 25g, ø 37mm
KM# 1131
بها: $ 11.37

ایران>رضاشاه پهلوی|1925 - 1930
 دوره

ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse
50 دینار
1926 - 1928
مس - نیکل, 2.9g, ø 19mm
KM# 1091
بها: $ 0.9
ایران 100 دینار - obverseایران 100 دینار - reverse
100 دینار
1926 - 1928
مس - نیکل, 4.5g, ø 21mm
KM# 1092
بها: $ 5.72
ایران ¼ قران - obverseایران ¼ قران - reverse
¼ قران
1925
نقره 0.900, 1.1513g
KM# 1093
تعداد ضرب

ایران 500 دینار - obverseایران 500 دینار - reverse
500 دینار
1926
نقره 0.900, 2.3025g, ø 18mm
KM# 1098
تعداد ضرب
ایران 500 دینار - obverseایران 500 دینار - reverse
500 دینار
1927 - 1929
نقره 0.900, 2.3025g, ø 18mm
KM# 1102
بها: $ 2.01
ایران 1000 دینار - obverseایران 1000 دینار - reverse
1000 دینار
1925 - 1926
نقره 0.900, 4.61g, ø 23.5mm
KM# 1095
بها: $ 11.88

ایران 1000 دینار - obverseایران 1000 دینار - reverse
1000 دینار
1926 - 1927
نقره 0.900, 4.61g, ø 23.5mm
KM# 1099
بها: $ 21.68
ایران 1000 دینار - obverseایران 1000 دینار - reverse
1000 دینار
1927 - 1929
نقره 0.900, 4.61g, ø 23.5mm
KM# 1103
بها: $ 12.07
ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1925 - 1926
نقره 0.900, 9.21g, ø 28mm
KM# 1096
بها: $ 5.11

ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1926 - 1927
نقره 0.900, 9.21g, ø 27mm
KM# 1100
تعداد ضرب
ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1927 - 1929
نقره 0.900, 9.21g, ø 28mm
KM# 1104
بها: $ 5.11
ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1925 - 1926
نقره 0.900, 23.03g, ø 36mm
KM# 1097
بها: $ 57.79

ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1926 - 1927
نقره 0.900, 23.03g, ø 36mm
KM# 1101
بها: $ 66.03
ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1927 - 1929
نقره 0.900, 23.03g, ø 36mm
KM# 1106
بها: $ 11.05
ایران 1 پهلوی - obverseایران 1 پهلوی - reverse
1 پهلوی
1926
طلا 0.900, 1.92g, ø 18mm
KM# 1111
تعداد ضرب

ایران 1 پهلوی - obverseایران 1 پهلوی - reverse
1 پهلوی
1927 - 1928
طلا 0.900, 1.86g, ø 18.3mm
KM# 1114
تعداد ضرب
ایران 2 پهلوی - obverseایران 2 پهلوی - reverse
2 پهلوی
1926
طلا 0.900, 3.82g, ø 20mm
KM# 1112
تعداد ضرب
ایران 2 پهلوی - obverseایران 2 پهلوی - reverse
2 پهلوی
1927 - 1929
طلا 0.900, 3.8359g, ø 20mm
KM# 1115
تعداد ضرب

ایران 5 پهلوی - obverseایران 5 پهلوی - reverse
5 پهلوی
1926
طلا 0.900, 9.59g, ø 24.2mm
KM# 1113
تعداد ضرب
ایران 5 پهلوی - obverseایران 5 پهلوی - reverse
5 پهلوی
1927 - 1929
طلا 0.900, 9.59g, ø 24.2mm
KM# 1116
تعداد ضرب

ایران>احمدشاه قاجار|1909 - 1925
 دوره

No ImageNo Image
1 شاهی
1910 - 1912
نقره 0.900, 6.91g, ø 16.5mm
KM# 1031
تعداد ضرب
ایران 1 شاهی - obverseایران 1 شاهی - reverse
1 شاهی
1913
نقره 0.900, 6.91g, ø 17mm
KM# 1032
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 شاهی
1913
نقره 0.900, 6.91g, ø 18mm
KM# 1033
تعداد ضرب

ایران 1 شاهی - obverseایران 1 شاهی - reverse
1 شاهی
1914 - 1924
نقره 0.900, 6.91g, ø 16mm
KM# 1049
تعداد ضرب
ایران 1 شاهی - obverseایران 1 شاهی - reverse
1 شاهی
1915 - 1924
نقره 0.900, 6.91g, ø 16.1mm
KM# 1047
تعداد ضرب
ایران 1 شاهی - obverseایران 1 شاهی - reverse
1 شاهی
1917
نقره 0.900, 6.91g, ø 16mm
KM# 1048
تعداد ضرب

ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse
50 دینار
1901 - 1919
مس - نیکل, 2.9g, ø 19mm
KM# 961
بها: $ 1.31
ایران 100 دینار - obverseایران 100 دینار - reverse
100 دینار
1901 - 1919
مس - روی, 4.4g, ø 21mm
KM# 962
بها: $ 3.7
ایران ¼ قران - obverseایران ¼ قران - reverse
¼ قران
1909 - 1913
نقره 0.900, 1.1513g, ø 15.3mm
KM# 1035
تعداد ضرب

ایران ¼ قران - obverseایران ¼ قران - reverse
¼ قران
1914 - 1925
نقره 0.900, 1.1513g, ø 15.3mm
KM# 1051
تعداد ضرب
No ImageNo Image
¼ قران
1916
نقره 0.900, 1.15g, ø 15.3mm
KM# 1053
تعداد ضرب
ایران 500 دینار - obverseایران 500 دینار - reverse
500 دینار
1909 - 1912
نقره 0.900, 2.3g, ø 18mm
KM# 1036
بها: $ 7.66

ایران 500 دینار - obverseایران 500 دینار - reverse
500 دینار
1913 - 1925
نقره 0.900, 2.3g, ø 18mm
KM# 1054
بها: $ 39.43
ایران 1000 دینار - obverseایران 1000 دینار - reverse
1000 دینار
1909 - 1912
نقره 0.900, 4.61g, ø 23mm
KM# 1038
بها: $ 20.7
ایران 1000 دینار - obverseایران 1000 دینار - reverse
1000 دینار
1913 - 1925
نقره 0.900, 4.61g, ø 23mm
KM# 1056
بها: $ 8.63

No ImageNo Image
1000 دینار
1918
نقره 0.900, 4.61g, ø 23mm
KM# 1037
تعداد ضرب
ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1909 - 1911
نقره 0.900, 9.21g, ø 28mm
KM# 1040
بها: $ 26.37
ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1910 - 1912
طلا 0.900, 0.57g, ø 14mm
KM# 1066
تعداد ضرب

ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1912 - 1913
نقره 0.900, 9.21g, ø 28mm
KM# 1043
تعداد ضرب
ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1912
نقره 0.900, 9.21g, ø 28mm
KM# 1041
بها: $ 13.82
ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1913 - 1926
نقره 0.900, 9.21g, ø 28mm
KM# 1057
بها: $ 8.1

ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1914 - 1925
طلا 0.900, 0.57g, ø 14mm
KM# 1070
تعداد ضرب
ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1910 - 1912
طلا 0.900, 1.44g, ø 17mm
KM# 1067
تعداد ضرب
ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1913 - 1926
نقره 0.900, 23.03g, ø 36mm
KM# 1058
بها: $ 17.35

ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1913 - 1925
طلا 0.900, 1.44g, ø 17mm
KM# 1071
تعداد ضرب
ایران 1 تومان - obverseایران 1 تومان - reverse
1 تومان
1914 - 1925
طلا 0.900, 2.8744g, ø 19mm
KM# 1074
تعداد ضرب

ایران>محمدعلی شاه قاجار|1907 - 1909
 دوره

No ImageNo Image
1 شاهی
1907 - 1909
نقره 0.900, 6.91g
KM# 1006
تعداد ضرب
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse
50 دینار
1901 - 1919
مس - نیکل, 2.9g, ø 19mm
KM# 961
بها: $ 1.31
ایران 100 دینار - obverseایران 100 دینار - reverse
100 دینار
1901 - 1919
مس - روی, 4.4g, ø 21mm
KM# 962
بها: $ 3.7

ایران ¼ قران - obverseایران ¼ قران - reverse
¼ قران
1907 - 1909
نقره 0.900, 1.15g, ø 15.3mm
KM# 1009
تعداد ضرب
ایران 500 دینار - obverseایران 500 دینار - reverse
500 دینار
1907 - 1908
نقره 0.900, 2.3025g
KM# 1014
تعداد ضرب
ایران 500 دینار - obverseایران 500 دینار - reverse
500 دینار
1907 - 1908
نقره 0.900, 2.3025g
KM# 1010
بها: $ 13.62

No ImageNo Image
500 دینار
1908 - 1909
نقره 0.900, 2.3025g
KM# 1013
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1000 دینار
1907 - 1908
نقره 0.900, 4.61g
KM# 1011
تعداد ضرب
ایران 1000 دینار - obverseایران 1000 دینار - reverse
1000 دینار
1908 - 1909
نقره 0.900, 4.61g
KM# 1015
تعداد ضرب

ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1907 - 1909
نقره 0.900, 9.21g, ø 28mm
KM# 1012
بها: $ 17.4
No ImageNo Image
2000 دینار
1908 - 1909
طلا 0.900, 0.57g
KM# 1024
تعداد ضرب
ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1908
نقره 0.900, 9.21g, ø 28mm
KM# 1017
تعداد ضرب

ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1906 - 1907
طلا 0.900, 1.44g, ø 17mm
KM# 1021
تعداد ضرب
ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1908 - 1909
طلا 0.900, 1.44g, ø 17mm
KM# 1025
تعداد ضرب
ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1909
نقره 0.900, 23.03g
KM# 1018
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 تومان
1906
طلا 0.900, 2.87g, ø 19mm
KM# 1022
تعداد ضرب
ایران 1 تومان - obverseایران 1 تومان - reverse
1 تومان
1909
طلا 0.900, 2.87g, ø 19mm
KM# 1026
تعداد ضرب

ایران>مظفرالدین شاه قاجار|1896 - 1907
 دوره

ایران 1 شاهی - obverseایران 1 شاهی - reverse
1 شاهی
1897 - 1903
نقره 0.900, 0.8g, ø 17.2mm
KM# 965
تعداد ضرب
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse
50 دینار
1901 - 1919
مس - نیکل, 2.9g, ø 19mm
KM# 961
بها: $ 1.31
ایران 100 دینار - obverseایران 100 دینار - reverse
100 دینار
1901 - 1919
مس - روی, 4.4g, ø 21mm
KM# 962
بها: $ 3.7

ایران ¼ قران - obverseایران ¼ قران - reverse
¼ قران
1897 - 1902
نقره 0.900, 1.15g, ø 15mm
KM# 968
تعداد ضرب
ایران 500 دینار - obverseایران 500 دینار - reverse
500 دینار
1896 - 1905
نقره 0.900, 2.3g, ø 19.2mm
KM# 969
بها: $ 13.62
ایران 500 دینار - obverseایران 500 دینار - reverse
500 دینار
1906
نقره 0.900, 2.3g, ø 19.2mm
KM# 977
تعداد ضرب

ایران 1000 دینار - obverseایران 1000 دینار - reverse
1000 دینار
1900 - 1904
نقره 0.900, 4.61g, ø 22.1mm
KM# 972
بها: $ 58.91
ایران 1000 دینار - obverseایران 1000 دینار - reverse
1000 دینار
1906
نقره 0.900, 4.61g, ø 22.1mm
KM# 978
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2000 دینار
1895 - 1903
نقره 0.900, 9.21g, ø 29mm
KM# 974
بها: $ 8.57

No ImageNo Image
2000 دینار
1896 - 1897
نقره 0.900, 9.21g, ø 29mm
KM# 973
تعداد ضرب
ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1902 - 1907
طلا 0.900, 0.57g
KM# 992
تعداد ضرب
ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1904 - 1905
نقره 0.900, 9.21g, ø 29mm
KM# 975
تعداد ضرب

ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse
2000 دینار
1905
نقره 0.900, 9.21g, ø 29mm
KM# 979
تعداد ضرب
ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1897 - 1898
طلا 0.900, 1.4372g, ø 16mm
KM# 987
تعداد ضرب
ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1899 - 1907
طلا 0.900, 1.44g
KM# 994
تعداد ضرب

ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1902
نقره 0.900, 23.03g, ø 37mm
KM# 976
بها: $ 33.55
ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1904
نقره 0.900, 23.03g, ø 36mm
KM# 980
تعداد ضرب
ایران 5000 دینار - obverseایران 5000 دینار - reverse
5000 دینار
1906
نقره 0.900, 23.03g, ø 36mm
KM# 981
تعداد ضرب

ایران 1 تومان - obverseایران 1 تومان - reverse
1 تومان
1897
طلا 0.900, 2.8744g, ø 19mm
KM# 988
تعداد ضرب
ایران 1 تومان - obverseایران 1 تومان - reverse
1 تومان
1899 - 1903
طلا 0.900, 2.8744g, ø 19mm
KM# 995
تعداد ضرب
ایران 2 تومان - obverseایران 2 تومان - reverse
2 تومان
1905
طلا 0.900, 5.7488g, ø 19mm
KM# 996
تعداد ضرب

ایران 2 تومان - obverseایران 2 تومان - reverse
2 تومان
1905
طلا 0.900, 5.7488g, ø 19mm
KM# 997
تعداد ضرب

uCoin