ایران
×
کشور
جمهوری اسلامی ایران
1992 - 2018
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: ایران > جمهوری اسلامی ایران (1992-2018)  | جستجو 

ایران>1992 - 2018|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1992-1997
برنج, 1.4g, ø 16.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.43
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1992-1999
برنج, 2g, ø 19.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.30
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1992-1997
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.50
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse50 ریال 1992-2003
مس - نیکل, 7.1g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse50 ریال 2004-2006
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 20.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49
ایران 100 ریال - obverseایران 100 ریال - reverse100 ریال 1992
مس - نیکل, 8.78g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.61
ایران 100 ریال - obverseایران 100 ریال - reverse100 ریال 1993-2003
مس - نیکل, 8.78g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
ایران 100 ریال - obverseایران 100 ریال - reverse100 ریال 2004-2006
آلومینیوم - برنز, 4.6g, ø 22.95mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse250 ریال 1993-2003
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 10.7g, ø 28.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.31
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse250 ریال 2004-2006
مس - نیکل, 5.5g, ø 24.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse250 ریال 2007
آلومینیوم - برنز, 5.1g, ø 24.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
ایران 250 ریال - obverseایران 250 ریال - reverse250 ریال 2008-2011
مس - نیکل, 2.8g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.38
ایران 500 ریال - obverseایران 500 ریال - reverse500 ریال 2004-2006
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 8.91g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19
ایران 500 ریال - obverseایران 500 ریال - reverse500 ریال 2007
آلومینیوم - برنز, 6.4g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایران 500 ریال - obverseایران 500 ریال - reverse500 ریال 2008-2011
مس - نیکل, 3.9g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse1000 ریال 2008-2010
مس - نیکل, 5.8g, ø 23.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.78
ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse1000 ریال 2012-2017
بارگاه حضرت شاه چراغ
آلومینیوم - برنز, 4.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
ایران 500 ریال - obverseایران 500 ریال - reverse500 ریال 2011
خرمشهر
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 20.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.28
ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse1000 ریال 2010
عید سعید غدیر خم
آلومینیوم - برنز, 4.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.85
ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse1000 ریال 2010
عید سعید قربان
آلومینیوم - برنز, 4.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.81
ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse1000 ریال 2010
روز آمار
آلومینیوم - برنز, 5.8g, ø 23.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.32
ایران 1000 ریال - obverseایران 1000 ریال - reverse1000 ریال 2011
نیمه شعبان
آلومینیوم - برنز, 4.6g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.46
ایران 2000 ریال - obverseایران 2000 ریال - reverse2000 ریال 2010
بانک مرکزی ایران
مس - نیکل, 6.8g, ø 26.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.99
ایران 2000 ریال - obverseایران 2000 ریال - reverse2000 ریال 2012
سند چشم انداز
مس - نیکل, 6.8g, ø 26.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.43
ایران 5000 ریال - obverseایران 5000 ریال - reverse5000 ریال 2010
بانک مرکزی ایران
مس - نیکل, 10.1g, ø 29.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.27
ایران 5000 ریال - obverseایران 5000 ریال - reverse5000 ریال 2010
هفته وحدت
مس - نیکل, 12g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.06
ایران 5000 ریال - obverseایران 5000 ریال - reverse5000 ریال 2013-2014
بارگاه حضرت معصومه
مس - نیکل, 10g, ø 29.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.69
ایران 5000 ریال - obverseایران 5000 ریال - reverse5000 ریال 2015-2017
ولادت حضرت ثامن الحجج
مس - روی - نیکل, 10g, ø 29.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.33
ایران 5000 ریال - obverseایران 5000 ریال - reverse5000 ریال 2017
بازار سرمایه ایران
مس - روی - نیکل, 10g, ø 29.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.63

uCoin