ایران
×
کشور
جمهوری اسلامی ایران
1979 - 1991
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: ایران > جمهوری اسلامی ایران (1979-1991)  | جستجو 

ایران>1979 - 1991|جمهوری اسلامی ایران

 دوره
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse50 دینار 1979
استیل با روکش برنج, 2.5g, ø 20.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.10
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1979-1988
مس - نیکل, 1.8g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.11
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1979-1988
مس - نیکل, 3g, ø 22.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1979-1988
مس - نیکل, 5g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1979-1988
مس - نیکل, 7g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1979-1988
مس - نیکل, 9g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse50 ریال 1980-1986
آلومینیوم - برنز, 10.1g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.95
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse50 ریال 1987-1989
آلومینیوم - برنز, 10.1g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.80
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse50 ریال 1989-1991
مس - نیکل, 7g, ø 26.3mm
KM# 1237.1a · سکه های جاری

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1980
Jerusalem Day /magnetic/
استیل با روکش برنج, 2.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19
No ImageNo Image1 ریال 1980
Jerusalem Day /non-magnetic/
برنز, 2.5g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.37
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1979
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - نیکل, 6.8g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.01
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1982
Muslim Unity
مس - نیکل, 6.97g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.43
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1989
Muslim Unity
مس - نیکل, 3.02g, ø 21.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1979
Mohammed's Flight
مس - نیکل, 9g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.38
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1980
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - نیکل, 9.2g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.52
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1981
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - نیکل, 8.9g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.63
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1988
هفته بانکداری اسلامی
مس - نیکل, 9.06g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.66
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1989
Sacred Defense
مس - نیکل, 4.7g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.83
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse50 ریال 1988
دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران
مس - نیکل, 7.2g, ø 26.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.97

uCoin