ایران
×
کشور
محمدرضاشاه پهلوی
1943 - 1979
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: ایران > محمدرضاشاه پهلوی (1943-1979)  | جستجو 

ایران>1943 - 1979|محمدرضاشاه پهلوی

 دوره
ایران 25 دینار - obverseایران 25 دینار - reverse25 دینار 1947-1950
آلومینیوم - برنز, 2.9g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.28
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse50 دینار 1936-1953
آلومینیوم - برنز, 3.47g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.07
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse50 دینار 1943
مس, 3.5g, ø 20.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.93
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse50 دینار 1976-1978
استیل با روکش برنج, 2.91g, ø 20.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.16
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse50 دینار 1978-1979
استیل با روکش برنج, 2.91g, ø 20.3mm
KM# 1156a.1 · سکه های جاری

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.61
ایران 50 دینار - obverseایران 50 دینار - reverse50 دینار 1954-1975
آلومینیوم - برنز, 2.91g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1943-1951
نقره 0.600, 1.6g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.56
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1952-1957
مس - نیکل, 2.1g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1958
مس - نیکل, 2g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.55
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1959-1975
مس - نیکل, 1.75g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1977
مس - نیکل, 1.75g, ø 18.3mm
KM# 1171a.1 · سکه های جاری

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1977-1978
مس - نیکل, 1.77g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1978
مس - نیکل, 1.77g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.76
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1943-1951
نقره 0.600, 3.2g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.65
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1952-1957
مس - نیکل, 3.8g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1959-1977
مس - نیکل, 3g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1977-1978
مس - نیکل, 3.04g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.54
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1978
مس - نیکل, 3.04g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.30
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1943-1950
نقره 0.600, 8g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.52
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1952-1957
مس - نیکل, 6.7g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.80
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1958-1959
مس - نیکل, 7g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.23
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1959-1967
مس - نیکل, 5g, ø 25.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1968-1978
مس - نیکل, 4.6g, ø 24.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.52
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1977-1978
مس - نیکل, 4.6g, ø 24.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1944-1947
نقره 0.600, 16g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.84
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1956-1963
مس - نیکل, 12g, ø 31.12mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.23
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1962-1965
مس - نیکل, 9g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1966-1973
مس - نیکل, 7g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.56
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1973-1978
مس - نیکل, 7g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1977-1978
مس - نیکل, 7g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.19
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1971-1973
مس - نیکل, 9g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.26
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1973-1978
مس - نیکل, 9.1g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1977-1978
مس - نیکل, 9.1g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.73
ایران ¼ پهلوی - obverseایران ¼ پهلوی - reverse¼ پهلوی 1971
طلا 0.900, 2.034g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 124
ایران ½ پهلوی - obverseایران ½ پهلوی - reverse½ پهلوی 1973
طلا 0.900, 4.068g

تعداد ضرب, USD 
ایران ½ پهلوی - obverseایران ½ پهلوی - reverse½ پهلوی 1975
طلا 0.900, 4.068g

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 191
ایران 1 پهلوی - obverseایران 1 پهلوی - reverse1 پهلوی 1966
طلا 0.900, 8.136g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 332
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1971-1975
فائو
مس - نیکل, 1.76g, ø 18.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.79
ایران 1 ریال - obverseایران 1 ریال - reverse1 ریال 1976
شاهنشاهی پهلوی
مس - نیکل, 1.74g, ø 18.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53
ایران 2 ریال - obverseایران 2 ریال - reverse2 ریال 1976
شاهنشاهی پهلوی
مس - نیکل, 3.01g, ø 22.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
ایران 5 ریال - obverseایران 5 ریال - reverse5 ریال 1976
شاهنشاهی پهلوی
مس - نیکل, 4.54g, ø 24.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.13
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1969
فائو
مس - نیکل, 7g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.39
ایران 10 ریال - obverseایران 10 ریال - reverse10 ریال 1976
شاهنشاهی پهلوی
مس - نیکل, 7.1g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.86
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1974
هفتمین دوره بازیهای آسیایی
مس - نیکل, 8.9g, ø 32.36mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.73
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1976
شاهنشاهی پهلوی
مس - نیکل, 7g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.36
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1976-1977
فائو
مس - نیکل, 8.92g, ø 31.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.82
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1978
بانک ملی
مس - نیکل, 9g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.78
ایران 20 ریال - obverseایران 20 ریال - reverse20 ریال 1978
فائو
مس - نیکل, 9g, ø 31.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.29
ایران 25 ریال - obverseایران 25 ریال - reverse25 ریال 1971
Persian Empire
نقره 0.999, 7.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
ایران 50 ریال - obverseایران 50 ریال - reverse50 ریال 1971
Persian Empire
نقره 0.999, 15g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 34.98

uCoin