ایرلند
×
کشور
جمهوری ایرلند
1969 - 2000
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: ایرلند > جمهوری ایرلند (1969-2000)  | جستجو 

ایرلند>1969 - 2000|جمهوری ایرلند

 دوره
ایرلند ½ پنی  - obverseایرلند ½ پنی  - reverse½ پنی  1971-1986
برنز, 1.78g, ø 17.14mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.29
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1971-1988
برنز, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.17
ایرلند 1 پنی - obverseایرلند 1 پنی - reverse1 پنی 1988-2000
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
ایرلند 2 پنس - obverseایرلند 2 پنس - reverse2 پنس 1971-1988
برنز, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.23
ایرلند 2 پنس - obverseایرلند 2 پنس - reverse2 پنس 1988-2000
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.27
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1969-1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایرلند 5 پنس - obverseایرلند 5 پنس - reverse5 پنس 1992-2000
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.28
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse10 پنس 1969-1986
مس - نیکل, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.33
ایرلند 10 پنس - obverseایرلند 10 پنس - reverse10 پنس 1993-2000
مس - نیکل, 5.45g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35
ایرلند 20 پنس - obverseایرلند 20 پنس - reverse20 پنس 1986-2000
نیکل - برنز, 8.47g, ø 27.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.77
ایرلند 50 پنس - obverseایرلند 50 پنس - reverse50 پنس 1970-2000
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.87
ایرلند 1 پوند - obverseایرلند 1 پوند - reverse1 پوند 1990-2000
مس - نیکل, 10g, ø 31.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.57
ایرلند 50 پنس - obverseایرلند 50 پنس - reverse50 پنس 1988
Dublin Millennium
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.01
ایرلند 1 پوند - obverseایرلند 1 پوند - reverse1 پوند 2000
Millennium
مس - نیکل, 10g, ø 31.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.45
ایرلند 1 پوند - obverseایرلند 1 پوند - reverse1 پوند 2000
Millennium
نقره 0.925, 20g, ø 31.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 25.30

uCoin