جرزی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

جرزی - کاتالوگ سکه

جرزی>پوند جرزی (دهی)|1968 - 2017
 دوره

جرزی ½ پنی جدید - obverseجرزی ½ پنی جدید - reverse
½ پنی جدید
1971 - 1980
برنز, 1.7g, ø 17.14mm
KM# 29
بها: $ 0.47
جرزی ½ پنی  - obverseجرزی ½ پنی  - reverse
½ پنی
1981
برنز, 1.7g, ø 17.14mm
KM# 45
بها: $ 1.77
جرزی 1 پنی جدید - obverseجرزی 1 پنی جدید - reverse
1 پنی جدید
1971 - 1980
برنز, 3.55g, ø 20.32mm
KM# 30
بها: $ 0.58

جرزی 1 پنی - obverseجرزی 1 پنی - reverse
1 پنی
1981
برنز, 3.55g, ø 20.32mm
KM# 46
بها: $ 1.84
جرزی 1 پنی - obverseجرزی 1 پنی - reverse
1 پنی
1983 - 1992
برنز, 3.55g, ø 20.32mm
KM# 54
بها: $ 0.46
جرزی 1 پنی - obverseجرزی 1 پنی - reverse
1 پنی
1994 - 1997
استیل با روکش مس, 3.55g, ø 20.32mm
KM# 54b
بها: $ 0.42

جرزی 1 پنی - obverseجرزی 1 پنی - reverse
1 پنی
1998 - 2016
استیل با روکش مس, 3.56g, ø 20.3mm
KM# 103
بها: $ 0.36
جرزی 2 پنس جدید - obverseجرزی 2 پنس جدید - reverse
2 پنس جدید
1971 - 1980
برنز, 7.1g, ø 25.91mm
KM# 31
بها: $ 0.53
جرزی 2 پنس - obverseجرزی 2 پنس - reverse
2 پنس
1981
برنز, 7.1g, ø 25.91mm
KM# 47
بها: $ 0.82

جرزی 2 پنس - obverseجرزی 2 پنس - reverse
2 پنس
1983 - 1992
برنز, 7.1g, ø 25.91mm
KM# 55
بها: $ 0.52
جرزی 2 پنس - obverseجرزی 2 پنس - reverse
2 پنس
1992 - 1997
استیل با روکش مس, 7.1g, ø 25.91mm
KM# 55b
بها: $ 0.62
جرزی 2 پنس - obverseجرزی 2 پنس - reverse
2 پنس
1998 - 2016
استیل با روکش مس, 7.12g, ø 25.91mm
KM# 104
بها: $ 0.45

جرزی 5 پنس جدید - obverseجرزی 5 پنس جدید - reverse
5 پنس جدید
1968 - 1980
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 32
بها: $ 0.66
جرزی 5 پنس - obverseجرزی 5 پنس - reverse
5 پنس
1981
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 48
بها: $ 4.58
جرزی 5 پنس - obverseجرزی 5 پنس - reverse
5 پنس
1983 - 1988
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 56.1
بها: $ 0.71

جرزی 5 پنس - obverseجرزی 5 پنس - reverse
5 پنس
1990 - 1997
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 56.2
بها: $ 0.44
جرزی 5 پنس - obverseجرزی 5 پنس - reverse
5 پنس
1998 - 2016
مس - نیکل, 3.25g, ø 18mm
KM# 105
بها: $ 0.23
جرزی 10 پنس جدید - obverseجرزی 10 پنس جدید - reverse
10 پنس جدید
1968 - 1980
مس - نیکل, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 33
بها: $ 0.74

جرزی 10 پنس - obverseجرزی 10 پنس - reverse
10 پنس
1981
مس - نیکل, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 49
بها: $ 3.31
جرزی 10 پنس - obverseجرزی 10 پنس - reverse
10 پنس
1983 - 1990
مس - نیکل, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 57.1
بها: $ 0.7
جرزی 10 پنس - obverseجرزی 10 پنس - reverse
10 پنس
1992 - 1998
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 57.2
بها: $ 0.46

جرزی 10 پنس - obverseجرزی 10 پنس - reverse
10 پنس
2002 - 2016
مس - نیکل, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 106
بها: $ 0.13
جرزی 20 پنس - obverseجرزی 20 پنس - reverse
20 پنس
1982
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 53
بها: $ 1.9
جرزی 20 پنس - obverseجرزی 20 پنس - reverse
20 پنس
1983 - 1997
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 66
بها: $ 0.58

جرزی 20 پنس - obverseجرزی 20 پنس - reverse
20 پنس
1998 - 2016
مس - نیکل, 5g, ø 21.4mm
KM# 107
بها: $ 0.27
جرزی 50 پنس جدید - obverseجرزی 50 پنس جدید - reverse
50 پنس جدید
1969 - 1980
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 34
بها: $ 2.29
جرزی 50 پنس - obverseجرزی 50 پنس - reverse
50 پنس
1981
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 50
بها: $ 5.27

جرزی 50 پنس - obverseجرزی 50 پنس - reverse
50 پنس
1983 - 1997
مس - نیکل, 13.5g, ø 30mm
KM# 58.1
بها: $ 1.25
جرزی 50 پنس - obverseجرزی 50 پنس - reverse
50 پنس
1997
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 58.2
بها: $ 1.9
جرزی 50 پنس - obverseجرزی 50 پنس - reverse
50 پنس
1998 - 2016
مس - نیکل, 8g, ø 27.3mm
KM# 108
بها: $ 0.71

جرزی 1 پوند - obverseجرزی 1 پوند - reverse
1 پوند
1994 - 1997
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 91
بها: $ 4.12
جرزی 1 پوند - obverseجرزی 1 پوند - reverse
1 پوند
1998 - 2006
نیکل - برنج, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 101
بها: $ 3.36
جرزی 2 پوند - obverseجرزی 2 پوند - reverse
2 پوند
1997
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 99
بها: $ 2.88

جرزی 2 پوند - obverseجرزی 2 پوند - reverse
2 پوند
1998 - 2006
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 12g, ø 28.4mm
KM# 102
بها: $ 5.51

جرزی>پوند جرزی|1841 - 1967
 دوره

جرزی 1/52 شیلینگ - obverseجرزی 1/52 شیلینگ - reverse
1/52 شیلینگ
1841
مس
KM# 1
بها: $ 35.41
جرزی 1/48 شیلینگ - obverseجرزی 1/48 شیلینگ - reverse
1/48 شیلینگ
1877
برنز, 2.83g, ø 20mm
KM# 6
بها: $ 40.61
جرزی 1/26 شیلینگ - obverseجرزی 1/26 شیلینگ - reverse
1/26 شیلینگ
1841 - 1861
مس, 8.5g, ø 28mm
KM# 2
بها: $ 2.66

جرزی 1/26 شیلینگ - obverseجرزی 1/26 شیلینگ - reverse
1/26 شیلینگ
1866 - 1871
برنز, ø 24.5mm
KM# 4
بها: $ 6.7
جرزی 1/24 شیلینگ - obverseجرزی 1/24 شیلینگ - reverse
1/24 شیلینگ
1877 - 1894
برنز, 5.6g, ø 26mm
KM# 7
بها: $ 4.43
جرزی 1/24 شیلینگ - obverseجرزی 1/24 شیلینگ - reverse
1/24 شیلینگ
1909
برنز, ø 25mm
KM# 9
بها: $ 5.17

جرزی 1/24 شیلینگ - obverseجرزی 1/24 شیلینگ - reverse
1/24 شیلینگ
1911 - 1923
برنز, 5.6g, ø 25.55mm
KM# 11
بها: $ 4.97
جرزی 1/24 شیلینگ - obverseجرزی 1/24 شیلینگ - reverse
1/24 شیلینگ
1923 - 1926
برنز, 5.6g, ø 25.55mm
KM# 13
بها: $ 2.92
جرزی 1/24 شیلینگ - obverseجرزی 1/24 شیلینگ - reverse
1/24 شیلینگ
1931 - 1935
برنز, 5.6g, ø 25.55mm
KM# 15
بها: $ 4.37

جرزی 1/24 شیلینگ - obverseجرزی 1/24 شیلینگ - reverse
1/24 شیلینگ
1937 - 1947
برنز, 5.6g, ø 25.55mm
KM# 17
بها: $ 3.23
جرزی 1/13 شیلینگ - obverseجرزی 1/13 شیلینگ - reverse
1/13 شیلینگ
1841 - 1861
مس, 17.3g, ø 34.15mm
KM# 3
بها: $ 8.57
جرزی 1/13 شیلینگ - obverseجرزی 1/13 شیلینگ - reverse
1/13 شیلینگ
1866 - 1871
برنز, 9.2g, ø 29.35mm
KM# 5
بها: $ 6.78

جرزی 1/12 شیلینگ - obverseجرزی 1/12 شیلینگ - reverse
1/12 شیلینگ
1877 - 1894
برنز, 9.15g, ø 30.69mm
KM# 8
بها: $ 3.56
جرزی 1/12 شیلینگ - obverseجرزی 1/12 شیلینگ - reverse
1/12 شیلینگ
1909
برنز, 9.4g, ø 31mm
KM# 10
بها: $ 5.84
جرزی 1/12 شیلینگ - obverseجرزی 1/12 شیلینگ - reverse
1/12 شیلینگ
1911 - 1923
برنز, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 12
بها: $ 3.06

جرزی 1/12 شیلینگ - obverseجرزی 1/12 شیلینگ - reverse
1/12 شیلینگ
1923 - 1926
برنز, 9.6g, ø 30.8mm
KM# 14
بها: $ 4.18
جرزی 1/12 شیلینگ - obverseجرزی 1/12 شیلینگ - reverse
1/12 شیلینگ
1931 - 1935
برنز, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 16
بها: $ 4.38
جرزی 1/12 شیلینگ - obverseجرزی 1/12 شیلینگ - reverse
1/12 شیلینگ
1937 - 1947
برنز, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 18
بها: $ 2.2

جرزی 1/12 شیلینگ - obverseجرزی 1/12 شیلینگ - reverse
1/12 شیلینگ
1957 - 1964
برنز, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 21
بها: $ 1.26
جرزی ¼ شیلینگ - obverseجرزی ¼ شیلینگ - reverse
¼ شیلینگ
1957 - 1960
نیکل - برنج, 6.8g, ø 21mm
KM# 22
بها: $ 0.97
جرزی ¼ شیلینگ - obverseجرزی ¼ شیلینگ - reverse
¼ شیلینگ
1964
نیکل - برنج, 6.8g, ø 21.8mm
KM# 25
بها: $ 0.87

uCoin