+

جرزی > کاتالوگ سکه

جرزی ½ پنی  - obverseجرزی ½ پنی  - reverse
½ پنی  1981, الیزابت دوم
برنز
, 1.7g, ø 17.14mm
جرزی - KM# 45
پوند جرزی (دهی)
بها: $ 0.75
جرزی ½ پنی جدید - obverseجرزی ½ پنی جدید - reverse
½ پنی جدید 1971 - 1980, الیزابت دوم
برنز
, 1.7g, ø 17.14mm
جرزی - KM# 29
پوند جرزی (دهی)
جرزی 1 پنی - obverseجرزی 1 پنی - reverse
1 پنی 1998 - 2016, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 3.56g, ø 20.3mm
جرزی - KM# 103
پوند جرزی (دهی)
جرزی 1 پنی - obverseجرزی 1 پنی - reverse
1 پنی 1994 - 1997, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 3.55g, ø 20.32mm
جرزی - KM# 54b
پوند جرزی (دهی)
بها: $ 0.44
جرزی 1 پنی - obverseجرزی 1 پنی - reverse
1 پنی 1983 - 1992, الیزابت دوم
برنز
, 3.55g, ø 20.32mm
جرزی - KM# 54
پوند جرزی (دهی)
بها: $ 0.5 - 2.04
جرزی 1 پنی - obverseجرزی 1 پنی - reverse
1 پنی 1981, الیزابت دوم
برنز
, 3.55g, ø 20.32mm
جرزی - KM# 46
پوند جرزی (دهی)
بها: $ 1.27
جرزی 1 پنی جدید - obverseجرزی 1 پنی جدید - reverse
1 پنی جدید 1971 - 1980, الیزابت دوم
برنز
, 3.55g, ø 20.32mm
جرزی - KM# 30
پوند جرزی (دهی)
جرزی 2 پنس - obverseجرزی 2 پنس - reverse
2 پنس 1998 - 2016, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 7.12g, ø 25.91mm
جرزی - KM# 104
پوند جرزی (دهی)
جرزی 2 پنس - obverseجرزی 2 پنس - reverse
2 پنس 1992 - 1997, الیزابت دوم
استیل با روکش مس
, 7.1g, ø 25.91mm
جرزی - KM# 55b
پوند جرزی (دهی)
بها: $ 0.67
جرزی 2 پنس - obverseجرزی 2 پنس - reverse
2 پنس 1983 - 1992, الیزابت دوم
برنز
, 7.1g, ø 25.91mm
جرزی - KM# 55
پوند جرزی (دهی)
جرزی 2 پنس - obverseجرزی 2 پنس - reverse
2 پنس 1981, الیزابت دوم
برنز
, 7.1g, ø 25.91mm
جرزی - KM# 47
پوند جرزی (دهی)
بها: $ 0.89
جرزی 2 پنس جدید - obverseجرزی 2 پنس جدید - reverse
2 پنس جدید 1971 - 1980, الیزابت دوم
برنز
, 7.1g, ø 25.91mm
جرزی - KM# 31
پوند جرزی (دهی)
uCoin