+

اردن > کاتالوگ سکه

اردن ½ قرش - obverseاردن ½ قرش - reverse
½ قرش 1996, حسین
استیل با روکش مس
, 4.01g, ø 21mm
اردن - KM# 60
پادشاهی هاشمی اردن
بها: $ 0.76
اردن 1 قرش - obverseاردن 1 قرش - reverse
1 قرش 2000 - 2013, عبدالله دوم
استیل با روکش مس
, 5.47g, ø 25mm
اردن - KM# 78
پادشاهی هاشمی اردن
اردن 1 قرش - obverseاردن 1 قرش - reverse
1 قرش 1994 - 1996, حسین
استیل با روکش مس
, 5.6g, ø 25mm
اردن - KM# 56
پادشاهی هاشمی اردن
اردن 2½ قرش - obverseاردن 2½ قرش - reverse
2½ قرش 1992 - 1996, حسین
فولاد ضد زنگ
, 3g, ø 22mm
اردن - KM# 53
پادشاهی هاشمی اردن
بها: $ 0.6 - 1.17
اردن 5 قرش - obverseاردن 5 قرش - reverse
5 قرش 2000 - 2015, عبدالله دوم
استیل با روکش نیکل
, 5g, ø 25.8mm
اردن - KM# 73
پادشاهی هاشمی اردن
اردن 5 قرش - obverseاردن 5 قرش - reverse
5 قرش 1992 - 1998, حسین
استیل با روکش نیکل
, 5g, ø 26mm
اردن - KM# 54
پادشاهی هاشمی اردن
اردن 10 قرش
 - obverseاردن 10 قرش
 - reverse
10 قرش  2000 - 2012, عبدالله دوم
استیل با روکش نیکل
, 8g, ø 28mm
اردن - KM# 74
پادشاهی هاشمی اردن
اردن 10 قرش
 - obverseاردن 10 قرش
 - reverse
10 قرش  1992 - 1996, حسین
استیل با روکش نیکل
, 8g, ø 28mm
اردن - KM# 55
پادشاهی هاشمی اردن
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse
¼ دینار 2004 - 2012, عبدالله دوم
نیکل - برنج
, 7.4g, ø 26.5mm
اردن - KM# 83
پادشاهی هاشمی اردن
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse
¼ دینار 1996 - 1997, حسین
نیکل - برنج
, 7.3g, ø 26.5mm
اردن - KM# 61
پادشاهی هاشمی اردن
اردن ½ دینار - obverseاردن ½ دینار - reverse
½ دینار 2000 - 2012, عبدالله دوم
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج
, 9.67g, ø 29mm
اردن - KM# 79
پادشاهی هاشمی اردن
اردن ½ دینار - obverseاردن ½ دینار - reverse
½ دینار 1997, حسین
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز
, 9.6g, ø 29mm
اردن - KM# 63
پادشاهی هاشمی اردن
بها: $ 1.57
uCoin