اردن
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اردن - کاتالوگ سکه

اردن>پادشاهی هاشمی اردن|1992 - 2016
 دوره

اردن ½ قرش - obverseاردن ½ قرش - reverse
½ قرش
1996
استیل با روکش مس, 4.01g, ø 21mm
KM# 60
بها: $ 0.71
اردن 1 قرش - obverseاردن 1 قرش - reverse
1 قرش
1994 - 1996
استیل با روکش مس, 5.6g, ø 25mm
KM# 56
بها: $ 0.63
اردن 1 قرش - obverseاردن 1 قرش - reverse
1 قرش
2000 - 2013
استیل با روکش مس, 5.47g, ø 25mm
KM# 78
بها: $ 0.41

اردن 2½ قرش - obverseاردن 2½ قرش - reverse
2½ قرش
1992 - 1996
فولاد ضد زنگ, 3g, ø 22mm
KM# 53
بها: $ 0.53
اردن 5 قرش - obverseاردن 5 قرش - reverse
5 قرش
1992 - 1998
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 26mm
KM# 54
بها: $ 0.43
اردن 5 قرش - obverseاردن 5 قرش - reverse
5 قرش
2000 - 2015
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 25.8mm
KM# 73
بها: $ 0.34

اردن 10 قرش
 - obverseاردن 10 قرش
 - reverse
10 قرش
1992 - 1996
استیل با روکش نیکل, 8g, ø 28mm
KM# 55
بها: $ 0.4
اردن 10 قرش
 - obverseاردن 10 قرش
 - reverse
10 قرش
2000 - 2016
استیل با روکش نیکل, 8g, ø 28mm
KM# 74
بها: $ 0.53
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse
¼ دینار
1996 - 1997
نیکل - برنج, 7.3g, ø 26.5mm
KM# 61
بها: $ 0.91

اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse
¼ دینار
2004 - 2012
نیکل - برنج, 7.4g, ø 26.5mm
KM# 83
بها: $ 0.5
اردن ½ دینار - obverseاردن ½ دینار - reverse
½ دینار
1996
برنج, 9.68g, ø 29mm
KM# 58
بها: $ 1.52
اردن ½ دینار - obverseاردن ½ دینار - reverse
½ دینار
1997
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 9.6g, ø 29mm
KM# 63
بها: $ 1.42

اردن ½ دینار - obverseاردن ½ دینار - reverse
½ دینار
2000 - 2012
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 9.67g, ø 29mm
KM# 79
بها: $ 1.02
اردن 1 دینار - obverseاردن 1 دینار - reverse
1 دینار
1996 - 1997
برنج, 12.5g, ø 32mm
KM# 59
بها: $ 2.24
اردن 1 دینار - obverseاردن 1 دینار - reverse
1 دینار
1998
برنج, 8.5g, ø 24mm
KM# 64
بها: $ 1.65

اردن>پادشاهی هاشمی اردن |1949 - 1991
 دوره

اردن 1 فلس - obverseاردن 1 فلس - reverse
1 فلس
1949
برنز, 3g, ø 18mm
KM# 2
بها: $ 12.65
اردن 1 فلس - obverseاردن 1 فلس - reverse
1 فلس
1949
برنز, 3g, ø 18mm
KM# 1
بها: $ 6.68
اردن 1 فلس - obverseاردن 1 فلس - reverse
1 فلس
1955 - 1965
برنز, 3g, ø 18mm
KM# 8
بها: $ 2.9

اردن 1 فلس - obverseاردن 1 فلس - reverse
1 فلس
1968
برنز, 3g, ø 18mm
KM# 14
بها: $ 1.45
اردن 1 فلس - obverseاردن 1 فلس - reverse
1 فلس
1978 - 1985
برنز, 3g, ø 18mm
KM# 35
بها: $ 3.77
اردن 5 فلس - obverseاردن 5 فلس - reverse
5 فلس
1949
برنز, 5.9g, ø 24mm
KM# 3
بها: $ 1.12

اردن 5 فلس - obverseاردن 5 فلس - reverse
5 فلس
1955 - 1967
برنز, 4.5g, ø 24mm
KM# 9
بها: $ 0.75
اردن 5 فلس - obverseاردن 5 فلس - reverse
5 فلس
1968 - 1975
برنز, 5.9g, ø 24mm
KM# 15
بها: $ 0.6
اردن 5 فلس - obverseاردن 5 فلس - reverse
5 فلس
1978 - 1985
برنز, 4.5g, ø 21mm
KM# 36
بها: $ 0.47

اردن 10 فلس - obverseاردن 10 فلس - reverse
10 فلس
1949
برنز, 5.9g, ø 25mm
KM# 4
بها: $ 1.07
اردن 10 فلس - obverseاردن 10 فلس - reverse
10 فلس
1955 - 1967
برنز, 5.9g, ø 28mm
KM# 10
بها: $ 1.06
اردن 10 فلس - obverseاردن 10 فلس - reverse
10 فلس
1968 - 1975
برنز, 10g, ø 27.5mm
KM# 16
بها: $ 0.65

اردن 10 فلس - obverseاردن 10 فلس - reverse
10 فلس
1978 - 1989
برنز, 5.9g, ø 25mm
KM# 37
بها: $ 0.19
اردن 20 فلس - obverseاردن 20 فلس - reverse
20 فلس
1949
مس - نیکل, 3.7g, ø 20mm
KM# 5
بها: $ 1.35
اردن 20 فلس - obverseاردن 20 فلس - reverse
20 فلس
1964 - 1965
مس - نیکل, ø 19.8mm
KM# 13
بها: $ 3.19

اردن 25 فلس - obverseاردن 25 فلس - reverse
25 فلس
1968 - 1977
مس - نیکل, 4.75g, ø 22mm
KM# 17
بها: $ 0.68
اردن 25 فلس - obverseاردن 25 فلس - reverse
25 فلس
1978 - 1991
مس - نیکل, 4.75g, ø 22mm
KM# 38
بها: $ 0.48
اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse
50 فلس
1949
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm
KM# 6
بها: $ 1.21

اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse
50 فلس
1955 - 1965
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm
KM# 11
بها: $ 0.71
اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse
50 فلس
1968 - 1977
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm
KM# 18
بها: $ 0.49
اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse
50 فلس
1978 - 1991
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm
KM# 39
بها: $ 0.47

اردن 100 فلس - obverseاردن 100 فلس - reverse
100 فلس
1949
مس - نیکل, 12g, ø 30mm
KM# 7
بها: $ 1.73
اردن 100 فلس - obverseاردن 100 فلس - reverse
100 فلس
1955 - 1965
مس - نیکل, 12g, ø 30mm
KM# 12
بها: $ 1.84
اردن 100 فلس - obverseاردن 100 فلس - reverse
100 فلس
1968 - 1977
مس - نیکل, 12g, ø 30mm
KM# 19
بها: $ 0.74

اردن 100 فلس - obverseاردن 100 فلس - reverse
100 فلس
1978 - 1991
مس - نیکل, 12g, ø 30mm
KM# 40
بها: $ 0.69
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse
¼ دینار
1970 - 1975
مس - نیکل, 17g, ø 34mm
KM# 28
بها: $ 3.92
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse
¼ دینار
1978 - 1985
مس - نیکل, 17g, ø 34mm
KM# 41
بها: $ 3.74

uCoin