اردن
×
کشور
پادشاهی هاشمی اردن
1992 - 2016
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: اردن > پادشاهی هاشمی اردن (1992-2016)  | جستجو 

اردن>1992 - 2016|پادشاهی هاشمی اردن

 دوره
اردن ½ قرش - obverseاردن ½ قرش - reverse½ قرش 1996
استیل با روکش مس, 4.01g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
اردن 1 قرش - obverseاردن 1 قرش - reverse1 قرش 1994-1996
استیل با روکش مس, 5.6g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.63
اردن 1 قرش - obverseاردن 1 قرش - reverse1 قرش 2000-2013
استیل با روکش مس, 5.47g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41
اردن 2½ قرش - obverseاردن 2½ قرش - reverse2½ قرش 1992-1996
فولاد ضد زنگ, 3g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53
اردن 5 قرش - obverseاردن 5 قرش - reverse5 قرش 1992-1998
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
اردن 5 قرش - obverseاردن 5 قرش - reverse5 قرش 2000-2015
استیل با روکش نیکل, 5g, ø 25.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.34
اردن 10 قرش
 - obverseاردن 10 قرش
 - reverse10 قرش  1992-1996
استیل با روکش نیکل, 8g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.40
اردن 10 قرش
 - obverseاردن 10 قرش
 - reverse10 قرش  2000-2016
استیل با روکش نیکل, 8g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.53
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse¼ دینار 1996-1997
نیکل - برنج, 7.3g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.91
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse¼ دینار 2004-2012
نیکل - برنج, 7.4g, ø 26.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
اردن ½ دینار - obverseاردن ½ دینار - reverse½ دینار 1996
برنج, 9.68g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.52
اردن ½ دینار - obverseاردن ½ دینار - reverse½ دینار 1997
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 9.6g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.42
اردن ½ دینار - obverseاردن ½ دینار - reverse½ دینار 2000-2012
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 9.67g, ø 29mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.02
اردن 1 دینار - obverseاردن 1 دینار - reverse1 دینار 1996-1997
برنج, 12.5g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.24
اردن 1 دینار - obverseاردن 1 دینار - reverse1 دینار 1998
برنج, 8.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.65
اردن 1 دینار - obverseاردن 1 دینار - reverse1 دینار 1995
فائو
برنج, 12.5g, ø 32mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.18
اردن 1 دینار - obverseاردن 1 دینار - reverse1 دینار 1998
Declaration of Human Rights
برنج, 8.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.41
اردن 5 دینار - obverseاردن 5 دینار - reverse5 دینار 1995
UN
مس - نیکل, 28.4g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 16.81
اردن 5 دینار - obverseاردن 5 دینار - reverse5 دینار 2000
Millenium
برنج, 28.5g, ø 40mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 18.18
اردن 5 دینار - obverseاردن 5 دینار - reverse5 دینار 1995
UN
نقره 0.925, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 

uCoin