اردن
×
کشور
پادشاهی هاشمی اردن
1949 - 1991
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: اردن > پادشاهی هاشمی اردن (1949-1991)  | جستجو 

اردن>1949 - 1991|پادشاهی هاشمی اردن

 دوره
اردن 1 فلس - obverseاردن 1 فلس - reverse1 فلس 1949
برنز, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.68
اردن 1 فلس - obverseاردن 1 فلس - reverse1 فلس 1949
برنز, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 12.65
اردن 1 فلس - obverseاردن 1 فلس - reverse1 فلس 1955-1965
برنز, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.90
اردن 1 فلس - obverseاردن 1 فلس - reverse1 فلس 1968
برنز, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.45
اردن 1 فلس - obverseاردن 1 فلس - reverse1 فلس 1978-1985
برنز, 3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.77
اردن 5 فلس - obverseاردن 5 فلس - reverse5 فلس 1949
برنز, 5.9g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.12
اردن 5 فلس - obverseاردن 5 فلس - reverse5 فلس 1955-1967
برنز, 4.5g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.75
اردن 5 فلس - obverseاردن 5 فلس - reverse5 فلس 1968-1975
برنز, 5.9g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.60
اردن 5 فلس - obverseاردن 5 فلس - reverse5 فلس 1978-1985
برنز, 4.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
اردن 10 فلس - obverseاردن 10 فلس - reverse10 فلس 1949
برنز, 5.9g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.07
اردن 10 فلس - obverseاردن 10 فلس - reverse10 فلس 1955-1967
برنز, 5.9g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
اردن 10 فلس - obverseاردن 10 فلس - reverse10 فلس 1968-1975
برنز, 10g, ø 27.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.65
اردن 10 فلس - obverseاردن 10 فلس - reverse10 فلس 1978-1989
برنز, 5.9g, ø 25mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اردن 20 فلس - obverseاردن 20 فلس - reverse20 فلس 1949
مس - نیکل, 3.7g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.35
اردن 20 فلس - obverseاردن 20 فلس - reverse20 فلس 1964-1965
مس - نیکل, ø 19.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.19
اردن 25 فلس - obverseاردن 25 فلس - reverse25 فلس 1968-1977
مس - نیکل, 4.75g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.68
اردن 25 فلس - obverseاردن 25 فلس - reverse25 فلس 1978-1991
مس - نیکل, 4.75g, ø 22mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse50 فلس 1949
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.21
اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse50 فلس 1955-1965
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.71
اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse50 فلس 1968-1977
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.49
اردن 50 فلس - obverseاردن 50 فلس - reverse50 فلس 1978-1991
مس - نیکل, 7.5g, ø 26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.47
اردن 100 فلس - obverseاردن 100 فلس - reverse100 فلس 1949
مس - نیکل, 12g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.73
اردن 100 فلس - obverseاردن 100 فلس - reverse100 فلس 1955-1965
مس - نیکل, 12g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.84
اردن 100 فلس - obverseاردن 100 فلس - reverse100 فلس 1968-1977
مس - نیکل, 12g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.74
اردن 100 فلس - obverseاردن 100 فلس - reverse100 فلس 1978-1991
مس - نیکل, 12g, ø 30mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.69
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse¼ دینار 1970-1975
مس - نیکل, 17g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.92
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse¼ دینار 1978-1985
مس - نیکل, 17g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.74
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse¼ دینار 1969
فائو
مس - نیکل, 17g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.99
اردن ¼ دینار - obverseاردن ¼ دینار - reverse¼ دینار 1977
King Hussein
مس - نیکل, 17g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.74
اردن ½ دینار - obverseاردن ½ دینار - reverse½ دینار 1980
Hijra
مس - نیکل, 17.1g, ø 34mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.87
اردن 1 دینار - obverseاردن 1 دینار - reverse1 دینار 1985
Hussein of Jordan
نیکل - برنز, 14g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.13
اردن 2½ قرش - obverseاردن 2½ قرش - reverse2½ قرش 1977
Environmental protection
نقره 0.925, 28.28g, ø 38.61mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 64.38

uCoin