قزاقستان
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

قزاقستان - کاتالوگ سکه

قزاقستان>جمهوری قزاقستان|1991 - 2018
 دوره

قزاقستان 2 تی یین - obverseقزاقستان 2 تی یین - reverse
2 تی یین
1993
برنج روی اندود, 2.26g, ø 17.27mm
KM# 1
بها: $ 0.54
قزاقستان 2 تی یین - obverseقزاقستان 2 تی یین - reverse
2 تی یین
1993
روی با روکش مس, 2.26g, ø 17.27mm
KM# 1a
بها: $ 0.51
قزاقستان 5 تی یین - obverseقزاقستان 5 تی یین - reverse
5 تی یین
1993
روی با روکش مس, 2.26g, ø 17.27mm
KM# 2a
بها: $ 0.3

قزاقستان 5 تی یین - obverseقزاقستان 5 تی یین - reverse
5 تی یین
1993
برنج روی اندود, 2.26g, ø 17.27mm
KM# 2
بها: $ 0.29
قزاقستان 10 تی یین - obverseقزاقستان 10 تی یین - reverse
10 تی یین
1993
روی با روکش مس, 3.48g, ø 19.56mm
KM# 3a
بها: $ 0.49
قزاقستان 10 تی یین - obverseقزاقستان 10 تی یین - reverse
10 تی یین
1993
برنج روی اندود, 3.48g, ø 19.56mm
KM# 3
بها: $ 0.33

قزاقستان 20 تی یین - obverseقزاقستان 20 تی یین - reverse
20 تی یین
1993
روی با روکش مس, 4.71g, ø 21.87mm
KM# 4a
بها: $ 0.27
قزاقستان 20 تی یین - obverseقزاقستان 20 تی یین - reverse
20 تی یین
1993
برنج روی اندود, 4.71g, ø 21.87mm
KM# 4
بها: $ 0.32
قزاقستان 50 تی یین - obverseقزاقستان 50 تی یین - reverse
50 تی یین
1993
روی با روکش مس, 7.43g, ø 25mm
KM# 5a
بها: $ 0.47

قزاقستان 50 تی یین - obverseقزاقستان 50 تی یین - reverse
50 تی یین
1993
برنج روی اندود, 7.43g, ø 25mm
KM# 5
بها: $ 0.67
قزاقستان 1 تنگه - obverseقزاقستان 1 تنگه - reverse
1 تنگه
1993
نیکل نقره, 2.26g, ø 17.27mm
KM# 6
بها: $ 1.02
قزاقستان 1 تنگه - obverseقزاقستان 1 تنگه - reverse
1 تنگه
1997 - 2012
برنج, 1.63g, ø 15mm
KM# 23
بها: $ 0.13

قزاقستان 1 تنگه - obverseقزاقستان 1 تنگه - reverse
1 تنگه
2013 - 2015
استیل با روکش برنج, 1.7g, ø 15mm
UC# 1
بها: $ 0.14
قزاقستان 1 تنگه - obverseقزاقستان 1 تنگه - reverse
1 تنگه
2016 - 2018
استیل با روکش برنج, 1.7g, ø 15mm
UC# 5
بها: $ 0.14
قزاقستان 2 تنگه - obverseقزاقستان 2 تنگه - reverse
2 تنگه
2005 - 2006
برنج, 1.84g, ø 16mm
KM# 64
بها: $ 0.17

قزاقستان 3 تنگه - obverseقزاقستان 3 تنگه - reverse
3 تنگه
1993
نیکل نقره, 3.48g, ø 19.56mm
KM# 8
بها: $ 1.23
قزاقستان 5 تنگه - obverseقزاقستان 5 تنگه - reverse
5 تنگه
1993
نیکل نقره, 4.71g, ø 21.87mm
KM# 9
بها: $ 0.89
قزاقستان 5 تنگه - obverseقزاقستان 5 تنگه - reverse
5 تنگه
1997 - 2016
برنج, 2.18g, ø 17.27mm
KM# 24
بها: $ 0.15

قزاقستان 5 تنگه - obverseقزاقستان 5 تنگه - reverse
5 تنگه
2013 - 2015
استیل با روکش برنج, 2.2g, ø 17.27mm
UC# 2
بها: $ 0.16
قزاقستان 5 تنگه - obverseقزاقستان 5 تنگه - reverse
5 تنگه
2016 - 2018
استیل با روکش برنج, 2.2g, ø 17.27mm
UC# 6
بها: $ 0.07
قزاقستان 10 تنگه - obverseقزاقستان 10 تنگه - reverse
10 تنگه
1993
نیکل نقره, 7.43g, ø 25mm
KM# 10
بها: $ 1.53

قزاقستان 10 تنگه - obverseقزاقستان 10 تنگه - reverse
10 تنگه
1997 - 2012
برنج, 2.81g, ø 19.56mm
KM# 25
بها: $ 0.16
قزاقستان 10 تنگه - obverseقزاقستان 10 تنگه - reverse
10 تنگه
2013 - 2015
استیل با روکش برنج, 2.81g, ø 19.56mm
UC# 3
بها: $ 0.24
قزاقستان 10 تنگه - obverseقزاقستان 10 تنگه - reverse
10 تنگه
2016 - 2018
استیل با روکش برنج, 2.81g, ø 19.56mm
UC# 7
بها: $ 0.05

قزاقستان 20 تنگه - obverseقزاقستان 20 تنگه - reverse
20 تنگه
1993
نیکل نقره, 11.17g, ø 31mm
KM# 11
بها: $ 2.07
قزاقستان 20 تنگه - obverseقزاقستان 20 تنگه - reverse
20 تنگه
1997 - 2012
نیکل نقره, 2.9g, ø 18.27mm
KM# 26
بها: $ 0.18
قزاقستان 20 تنگه - obverseقزاقستان 20 تنگه - reverse
20 تنگه
2013 - 2015
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18.27mm
UC# 4
بها: $ 0.27

قزاقستان 20 تنگه - obverseقزاقستان 20 تنگه - reverse
20 تنگه
2016 - 2018
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18.27mm
UC# 8
بها: $ 0.15
قزاقستان 50 تنگه - obverseقزاقستان 50 تنگه - reverse
50 تنگه
1997 - 2015
نیکل نقره, 4.71g, ø 23mm
KM# 27
بها: $ 0.28
قزاقستان 50 تنگه - obverseقزاقستان 50 تنگه - reverse
50 تنگه
2016 - 2018
نیکل نقره, 4.71g, ø 23mm
UC# 9
بها: $ 0.27

قزاقستان 100 تنگه - obverseقزاقستان 100 تنگه - reverse
100 تنگه
2002 - 2007
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکلی ، حلقه برنج, 6.65g, ø 24.5mm
KM# 39
بها: $ 0.69

uCoin