قرقیزستان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

قرقیزستان - کاتالوگ سکه

قرقیزستان>جمهوری قرقیزستان|1993 - 2018
 دوره

قرقیزستان 1 تی یین - obverseقرقیزستان 1 تی یین - reverse
1 تی یین
2008
آلومینیوم - برنز, 1g, ø 13.98mm
KM# 11
بها: $ 1.55
قرقیزستان 10 تی یین - obverseقرقیزستان 10 تی یین - reverse
10 تی یین
2008
استیل با روکش برنج, 1.3g, ø 15mm
KM# 12
بها: $ 0.34
قرقیزستان 50 تایین - obverseقرقیزستان 50 تایین - reverse
50 تایین
2008
استیل با روکش برنج, 1.8g, ø 17mm
KM# 13
بها: $ 0.34

قرقیزستان 1 سوم - obverseقرقیزستان 1 سوم - reverse
1 سوم
2008
استیل با روکش نیکل, 2.5g, ø 19mm
KM# 14
بها: $ 0.36
قرقیزستان 3 سوم - obverseقرقیزستان 3 سوم - reverse
3 سوم
2008
استیل با روکش نیکل, 3.2g, ø 21mm
KM# 15
بها: $ 0.36
قرقیزستان 5 سوم - obverseقرقیزستان 5 سوم - reverse
5 سوم
2008
استیل با روکش نیکل, 4.2g, ø 23mm
KM# 16
بها: $ 0.36

قرقیزستان 10 سوم - obverseقرقیزستان 10 سوم - reverse
10 سوم
2009
استیل با روکش نیکل, 5.4g, ø 24.5mm
KM# 43
بها: $ 0.97

uCoin