لوکزامبورگ
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

لوکزامبورگ - کاتالوگ سکه

لوکزامبورگ>اتحادیه اروپا (یورو)|2002 - 2018
 دوره

لوکزامبورگ 1 euro cent - obverseلوکزامبورگ 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 75
بها: $ 0.07
لوکزامبورگ 2 euro cent - obverseلوکزامبورگ 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 76
بها: $ 0.05
لوکزامبورگ 5 euro cent - obverseلوکزامبورگ 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2002 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 77
بها: $ 0.06

لوکزامبورگ 10 euro cent - obverseلوکزامبورگ 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2002 - 2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 78
بها: $ 0.13
لوکزامبورگ 10 euro cent - obverseلوکزامبورگ 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 89
بها: $ 0.13
لوکزامبورگ 20 euro cent - obverseلوکزامبورگ 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2002 - 2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 79
بها: $ 0.23

لوکزامبورگ 20 euro cent - obverseلوکزامبورگ 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 90
بها: $ 0.23
لوکزامبورگ 50 euro cent - obverseلوکزامبورگ 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2002 - 2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 80
بها: $ 0.57
لوکزامبورگ 50 euro cent - obverseلوکزامبورگ 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 91
بها: $ 0.57

لوکزامبورگ 1 یورو - obverseلوکزامبورگ 1 یورو - reverse
1 یورو
2002 - 2006
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 81
بها: $ 1.14
لوکزامبورگ 1 یورو - obverseلوکزامبورگ 1 یورو - reverse
1 یورو
2007 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 92
بها: $ 1.21
لوکزامبورگ 2 یورو - obverseلوکزامبورگ 2 یورو - reverse
2 یورو
2002 - 2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 82
بها: $ 2.28

لوکزامبورگ 2 یورو - obverseلوکزامبورگ 2 یورو - reverse
2 یورو
2007 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 93
بها: $ 2.28

لوکزامبورگ>ECU|1979 - 1998
 دوره

لوکزامبورگ 5 ECUs - obverseلوکزامبورگ 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1992
Charles IV
مس - نیکل, 23g, ø 39mm
X# 21
بها: $ 7.32
لوکزامبورگ 5 ECUs - obverseلوکزامبورگ 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1993
Joseph Bech
مس - نیکل, 22.7g, ø 37.5mm
X# 35
بها: $ 6.12
No ImageNo Image
5 ECUs
1993
Henri VIII
مس - نیکل, 23g, ø 38.61mm
X# 28
بها: $ 6.18

No ImageNo Image
5 ECUs
1994
Charlotte
مس - نیکل, 26.36g, ø 38.61mm
X# 49
تعداد ضرب
لوکزامبورگ 5 ECUs - obverseلوکزامبورگ 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1994
Marie Therese
مس - نیکل, 22.7g, ø 37.5mm
X# 42
بها: $ 4.58
لوکزامبورگ 5 ECUs - obverseلوکزامبورگ 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1995
Jean and Josephine-Charlotte
مس - نیکل, 22.54g, ø 37mm
X# 56
بها: $ 4.61

لوکزامبورگ 5 یورو - obverseلوکزامبورگ 5 یورو - reverse
5 یورو
1996
Henri
مس - نیکل, ø 37mm
X# 70
بها: $ 11.41
لوکزامبورگ 5 ECUs - obverseلوکزامبورگ 5 ECUs - reverse
5 ECUs
1996
Charlotte
مس - نیکل, ø 37mm
X# 63
بها: $ 5.88
No ImageNo Image
5 یورو
1997
Michel Lentz
مس - نیکل, 22.6g, ø 37mm
X# 84
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 ECUs
1997
Adolphe
مس - نیکل, ø 37mm
X# 77
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 ECUs
1998
Henri
مس - نیکل, 22g, ø 37mm
X# 85
بها: $ 3.73
لوکزامبورگ 5 یورو - obverseلوکزامبورگ 5 یورو - reverse
5 یورو
1998
Echternach
مس - نیکل, ø 38mm
X# 86
بها: $ 9.61

لوکزامبورگ>دوک بزرگ جین|1964 - 1999
 دوره

لوکزامبورگ 25 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1954 - 1972
آلومینیوم, 0.76g, ø 19mm
KM# 45a
بها: $ 0.19
لوکزامبورگ 1 فرانک - obverseلوکزامبورگ 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1965 - 1984
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 55
بها: $ 0.15
لوکزامبورگ 1 فرانک - obverseلوکزامبورگ 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1986 - 1987
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 59
بها: $ 0.3

لوکزامبورگ 1 فرانک - obverseلوکزامبورگ 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1988 - 1995
استیل با روکش نیکل, 2.75g, ø 18mm
KM# 63
بها: $ 0.18
لوکزامبورگ 5 فرانک - obverseلوکزامبورگ 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1971 - 1981
مس - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 56
بها: $ 0.41
لوکزامبورگ 5 فرانک - obverseلوکزامبورگ 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1986 - 1988
آلومینیوم - برنز, 5.5g, ø 24mm
KM# 60
بها: $ 0.39

لوکزامبورگ 5 فرانک - obverseلوکزامبورگ 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1989 - 1995
آلومینیوم - برنز, 5.5g, ø 24mm
KM# 65
بها: $ 0.34
لوکزامبورگ 10 فرانک - obverseلوکزامبورگ 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1971 - 1980
نیکل, 8g, ø 27mm
KM# 57
بها: $ 0.48
لوکزامبورگ 20 فرانک - obverseلوکزامبورگ 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1980 - 1983
آلومینیوم - برنز, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 58
بها: $ 0.39

لوکزامبورگ 20 فرانک - obverseلوکزامبورگ 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1990 - 1995
آلومینیوم - برنز, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 67
بها: $ 0.84
لوکزامبورگ 50 فرانک - obverseلوکزامبورگ 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1987 - 1989
نیکل, 7g, ø 22.75mm
KM# 62
بها: $ 1.34
لوکزامبورگ 50 فرانک - obverseلوکزامبورگ 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1989 - 1995
نیکل, 7g, ø 22.75mm
KM# 66
بها: $ 1.29

لوکزامبورگ 100 فرانک - obverseلوکزامبورگ 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1964
نقره 0.835, 18g, ø 33.1mm
KM# 54
بها: $ 17.58

لوکزامبورگ>دوشس بزرگ شارلوت|1918 - 1964
 دوره

لوکزامبورگ 5 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1918 - 1922
آهن, 2.5g, ø 18mm
KM# 30
بها: $ 3.84
لوکزامبورگ 5 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1924
مس - نیکل, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 33
بها: $ 1.78
لوکزامبورگ 5 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1930
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 40
بها: $ 1.5

لوکزامبورگ 10 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1918 - 1923
آهن, 3.2g, ø 20mm
KM# 31
بها: $ 3.67
لوکزامبورگ 10 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1924
مس - نیکل, 3.2g, ø 21mm
KM# 34
بها: $ 1.17
لوکزامبورگ 10 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1930
برنز, 4g, ø 22mm
KM# 41
بها: $ 1.39

لوکزامبورگ 25 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1919 - 1922
آهن, 4.2g, ø 23mm
KM# 32
بها: $ 4.83
لوکزامبورگ 25 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1927
مس - نیکل, 5.5g, ø 25mm
KM# 37
بها: $ 1.14
لوکزامبورگ 25 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1930
برنز, 5.5g, ø 25mm
KM# 42
بها: $ 2.01

لوکزامبورگ 25 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1938
مس - نیکل, 5.5g, ø 25mm
KM# 42a
بها: $ 2.49
لوکزامبورگ 25 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1946 - 1947
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 45
بها: $ 0.67
لوکزامبورگ 25 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1954 - 1972
آلومینیوم, 0.76g, ø 19mm
KM# 45a
بها: $ 0.19

لوکزامبورگ 50 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1930
نیکل, 3.1g, ø 18.5mm
KM# 43
بها: $ 3.09
لوکزامبورگ 1 فرانک - obverseلوکزامبورگ 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1924 - 1935
نیکل, 5.1g, ø 23mm
KM# 35
بها: $ 1.74
لوکزامبورگ 1 فرانک - obverseلوکزامبورگ 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1939
مس - نیکل, 6.5g, ø 24mm
KM# 44
بها: $ 1.34

لوکزامبورگ 1 فرانک - obverseلوکزامبورگ 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1946 - 1947
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 46.1
بها: $ 0.63
لوکزامبورگ 1 فرانک - obverseلوکزامبورگ 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1952 - 1964
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 46.2
بها: $ 0.25
لوکزامبورگ 2 فرانک - obverseلوکزامبورگ 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1924
نیکل, 10g, ø 27mm
KM# 36
بها: $ 3.72

لوکزامبورگ 5 فرانک - obverseلوکزامبورگ 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1929
نقره 0.625, 8g, ø 27.8mm
KM# 38
بها: $ 9.41
لوکزامبورگ 5 فرانک - obverseلوکزامبورگ 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1949
مس - نیکل, 7g, ø 25.5mm
KM# 50
بها: $ 1.59
لوکزامبورگ 5 فرانک - obverseلوکزامبورگ 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1962
مس - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 51
بها: $ 0.77

لوکزامبورگ 10 فرانک - obverseلوکزامبورگ 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1929
نقره 0.750, 13.5g, ø 31mm
KM# 39
بها: $ 12.24
لوکزامبورگ 100 فرانک - obverseلوکزامبورگ 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1963
نقره 0.835, 18g, ø 33.1mm
KM# 52
بها: $ 18.21

لوکزامبورگ>دوک نشین بزرگ لوکزامبورگ|1854 - 1917
 دوره

لوکزامبورگ 2½ سنتیمس - obverseلوکزامبورگ 2½ سنتیمس - reverse
2½ سنتیمس
1854 - 1908
برنز, 2.5g, ø 21.1mm
KM# 21
بها: $ 3.84
لوکزامبورگ 5 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1854 - 1870
برنز, 5g, ø 25.4mm
KM# 22
بها: $ 6.49
لوکزامبورگ 5 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1901
مس - نیکل, 1.95g, ø 17mm
KM# 24
بها: $ 1.65

لوکزامبورگ 5 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1908
مس - نیکل, 2.5g, ø 18mm
KM# 26
بها: $ 1.64
لوکزامبورگ 5 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 5 سنتیم - reverse
5 سنتیم
1915
روی, 2.5g, ø 18mm
KM# 27
بها: $ 5.37
لوکزامبورگ 10 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1854 - 1870
برنز, 10g, ø 31mm
KM# 23
بها: $ 3.62

لوکزامبورگ 10 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1901
مس - نیکل, 2.95g, ø 20mm
KM# 25
بها: $ 2.55
لوکزامبورگ 10 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 10 سنتیم - reverse
10 سنتیم
1915
روی, 3.1g, ø 20mm
KM# 28
بها: $ 5.08
لوکزامبورگ 25 سنتیم - obverseلوکزامبورگ 25 سنتیم - reverse
25 سنتیم
1916
روی, 5g, ø 23.9mm
KM# 29
بها: $ 5.47

uCoin