مقدونیه
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

مقدونیه - کاتالوگ سکه

مقدونیه>جمهوری مقدونیه|1992 - 2018
 دوره

مقدونیه 50 دنی - obverseمقدونیه 50 دنی - reverse
50 دنی
1993
برنج, 4.05g, ø 21.5mm
KM# 1
بها: $ 0.72
مقدونیه 1 دنار - obverseمقدونیه 1 دنار - reverse
1 دنار
1993 - 2014
مس - روی - نیکل, 5.15g, ø 23.7mm
KM# 2
بها: $ 0.33
مقدونیه 1 دنار - obverseمقدونیه 1 دنار - reverse
1 دنار
2000
مس - روی - نیکل, 5.1g, ø 23.8mm
KM# 27
بها: $ 1.71

مقدونیه 1 دنار - obverseمقدونیه 1 دنار - reverse
1 دنار
2016
استیل با روکش برنج, 5.1g, ø 23.7mm
UC# 1
بها: $ 0.89
مقدونیه 2 دناری - obverseمقدونیه 2 دناری - reverse
2 دناری
1993 - 2014
برنج, 6.25g, ø 25.5mm
KM# 3
بها: $ 0.38
مقدونیه 2 دناری - obverseمقدونیه 2 دناری - reverse
2 دناری
2018
استیل با روکش برنج, 6.25g, ø 25.5mm
UC# 2
بها: $ 0.87

مقدونیه 5 دناری - obverseمقدونیه 5 دناری - reverse
5 دناری
1993 - 2014
برنج, 7.25g, ø 27.5mm
KM# 4
بها: $ 0.63
مقدونیه 10 دناری - obverseمقدونیه 10 دناری - reverse
10 دناری
2008 - 2017
مس - روی - نیکل, 6.6g, ø 24.5mm
KM# 31
بها: $ 0.77
مقدونیه 50 دناری - obverseمقدونیه 50 دناری - reverse
50 دناری
2008
مس - روی - نیکل, 7.7g, ø 26.5mm
KM# 32
بها: $ 1.48

uCoin