+

مقدونیه > کاتالوگ سکه

مقدونیه 50 دنی - obverseمقدونیه 50 دنی - reverse
50 دنی 1993
برنج
, 4.05g, ø 21.5mm
مقدونیه - KM# 1
جمهوری مقدونیه
بها: $ 0.79
مقدونیه 1 دنار - obverseمقدونیه 1 دنار - reverse
1 دنار 2016
استیل با روکش برنج
, 5.1g, ø 23.7mm
مقدونیه - UC# 1
جمهوری مقدونیه
بها: $ 0.99
مقدونیه 1 دنار - obverseمقدونیه 1 دنار - reverse
1 دنار 2000
مس - روی - نیکل
, 5.1g, ø 23.8mm
مقدونیه - KM# 27
جمهوری مقدونیه
بها: $ 1.87
مقدونیه 1 دنار - obverseمقدونیه 1 دنار - reverse
1 دنار 1993 - 2014
برنج
, 5.15g, ø 23.7mm
مقدونیه - KM# 2
جمهوری مقدونیه
مقدونیه 2 دناری - obverseمقدونیه 2 دناری - reverse
2 دناری 1993 - 2014
برنج
, 6.25g, ø 25.5mm
مقدونیه - KM# 3
جمهوری مقدونیه
مقدونیه 5 دناری - obverseمقدونیه 5 دناری - reverse
5 دناری 1993 - 2008
برنج
, 7.25g, ø 27.5mm
مقدونیه - KM# 4
جمهوری مقدونیه
بها: $ 0.7 - 0.86
مقدونیه 10 دناری - obverseمقدونیه 10 دناری - reverse
10 دناری 2008 - 2017
مس - روی - نیکل
, 6.6g, ø 24.5mm
مقدونیه - KM# 31
جمهوری مقدونیه
مقدونیه 50 دناری - obverseمقدونیه 50 دناری - reverse
50 دناری 2008
مس - روی - نیکل
, 7.7g, ø 26.5mm
مقدونیه - KM# 32
جمهوری مقدونیه
بها: $ 1.61
مقدونیه 1 دنار - obverseمقدونیه 1 دنار - reverse
1 دنار 2000
2000th Anniversary of Christianity
برنج
, 5.15g, ø 23.7mm
مقدونیه - KM# 9
جمهوری مقدونیه
بها: $ 1.87
مقدونیه 1 دنار - obverseمقدونیه 1 دنار - reverse
1 دنار 1995
50th Anniversary - FAO, Brass /yellow color/
برنج
, 5.15g, ø 23.7mm
مقدونیه - KM# 5
جمهوری مقدونیه
بها: $ 1.13
مقدونیه 1 دنار - obverseمقدونیه 1 دنار - reverse
1 دنار 1995
50th Anniversary - FAO, Copper-Nickel-Zinc /gray color/
مس - روی - نیکل
, 5.15g, ø 23.7mm
مقدونیه - KM# 5a
جمهوری مقدونیه
بها: $ 0.9
مقدونیه 2 دناری - obverseمقدونیه 2 دناری - reverse
2 دناری 1995
50th Anniversary - FAO, Brass /yellow color/
برنج
, 6.25g, ø 25.5mm
مقدونیه - KM# 6
جمهوری مقدونیه
بها: $ 1.16
uCoin