ماداگاسکار
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ماداگاسکار - کاتالوگ سکه

ماداگاسکار>جمهوری ماداگاسکار|1965 - 2015
 دوره

ماداگاسکار 1 فرانک - obverseماداگاسکار 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1965 - 2002
فولاد ضد زنگ, 2.4g, ø 17mm
KM# 8
بها: $ 0.35
ماداگاسکار 2 فرانک - obverseماداگاسکار 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1965 - 1989
فولاد ضد زنگ, 3.4g, ø 19mm
KM# 9
بها: $ 0.46
ماداگاسکار 5 فرانک - obverseماداگاسکار 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1966 - 1989
فولاد ضد زنگ, 5g, ø 22mm
KM# 10
بها: $ 0.39

ماداگاسکار 5 فرانک - obverseماداگاسکار 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1996
فولاد ضد زنگ, 5g, ø 22mm
KM# 21
بها: $ 1.09
ماداگاسکار 1 آریاری - obverseماداگاسکار 1 آریاری - reverse
1 آریاری
2004
Number 1 above the word ARIARY
فولاد ضد زنگ, 4.93g, ø 22mm
KM# 29
بها: $ 0.93
ماداگاسکار 1 آریاری - obverseماداگاسکار 1 آریاری - reverse
1 آریاری
2004
Number 1 below the word ARIARY
فولاد ضد زنگ, 4.93g, ø 22mm
UC# 1
بها: $ 2.42

ماداگاسکار 10 فرانک - obverseماداگاسکار 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1970 - 1989
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm
KM# 11
بها: $ 0.44
ماداگاسکار 10 فرانک - obverseماداگاسکار 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1991
استیل با روکش مس, 3.3g, ø 21mm
KM# 11a
بها: $ 2.14
ماداگاسکار 10 فرانک - obverseماداگاسکار 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1996
استیل با روکش مس, 3.3g, ø 21mm
KM# 22
بها: $ 1.04

ماداگاسکار 2 آریاری - obverseماداگاسکار 2 آریاری - reverse
2 آریاری
2003
استیل با روکش مس, 3.23g, ø 21mm
KM# 30
بها: $ 1.51
ماداگاسکار 20 فرانک - obverseماداگاسکار 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1970 - 1989
آلومینیوم - برنز, 6g, ø 24.5mm
KM# 12
بها: $ 0.82
ماداگاسکار 5 آریاری - obverseماداگاسکار 5 آریاری - reverse
5 آریاری
1992
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 24mm
KM# 17
بها: $ 0.97

ماداگاسکار 5 آریاری - obverseماداگاسکار 5 آریاری - reverse
5 آریاری
1996
استیل با روکش مس, 4.7g, ø 24mm
KM# 23
بها: $ 1.07
ماداگاسکار 10 آریاری - obverseماداگاسکار 10 آریاری - reverse
10 آریاری
1978
نیکل, 8.95g, ø 26.4mm
KM# 13
بها: $ 2.15
ماداگاسکار 10 آریاری - obverseماداگاسکار 10 آریاری - reverse
10 آریاری
1983
مس - نیکل, 9g, ø 26.4mm
KM# 13b
بها: $ 1.34

ماداگاسکار 10 آریاری - obverseماداگاسکار 10 آریاری - reverse
10 آریاری
1992
استیل با روکش نیکل, 6.47g, ø 23.5mm
KM# 18
بها: $ 1.43
ماداگاسکار 10 آریاری - obverseماداگاسکار 10 آریاری - reverse
10 آریاری
1999
استیل با روکش نیکل, 6.5g, ø 24mm
KM# 27
بها: $ 1.3
ماداگاسکار 10 آریاری - obverseماداگاسکار 10 آریاری - reverse
10 آریاری
2016
فولاد ضد زنگ, 6.5g, ø 24mm
UC# 2
تعداد ضرب

ماداگاسکار 20 آریاری - obverseماداگاسکار 20 آریاری - reverse
20 آریاری
1978
نیکل, 12g, ø 32mm
KM# 14
بها: $ 3.21
ماداگاسکار 20 آریاری - obverseماداگاسکار 20 آریاری - reverse
20 آریاری
1983
مس - نیکل, 12g, ø 30.6mm
KM# 14b
بها: $ 1.2
ماداگاسکار 20 آریاری - obverseماداگاسکار 20 آریاری - reverse
20 آریاری
1992
استیل با روکش نیکل, 9.1g, ø 27.4mm
KM# 19
بها: $ 1.45

ماداگاسکار 20 آریاری - obverseماداگاسکار 20 آریاری - reverse
20 آریاری
1994
استیل با روکش نیکل, 9.1g, ø 28mm
KM# 24.1
بها: $ 1.55
ماداگاسکار 20 آریاری - obverseماداگاسکار 20 آریاری - reverse
20 آریاری
1999
استیل با روکش نیکل, 9.1g, ø 28mm
KM# 24.2
بها: $ 1.31
ماداگاسکار 50 آریاری - obverseماداگاسکار 50 آریاری - reverse
50 آریاری
1992
استیل با روکش نیکل, 10.13g, ø 30.6mm
KM# 20
بها: $ 3.54

ماداگاسکار 50 آریاری - obverseماداگاسکار 50 آریاری - reverse
50 آریاری
1996 - 2005
فولاد ضد زنگ, 10.4g, ø 30.5mm
KM# 25
بها: $ 2.32
ماداگاسکار 50 آریاری - obverseماداگاسکار 50 آریاری - reverse
50 آریاری
2016
فولاد ضد زنگ, 10.4g, ø 30.5mm
UC# 3
تعداد ضرب

ماداگاسکار>قلمروهای ماورای بحار فرانسه|1943 - 1958
 دوره

ماداگاسکار 50 سنتیم - obverseماداگاسکار 50 سنتیم - reverse
50 سنتیم
1943
برنز, 2.8g, ø 20.2mm
KM# 1
بها: $ 9.95
ماداگاسکار 1 فرانک - obverseماداگاسکار 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1943
برنز, 5.5g, ø 25mm
KM# 2
بها: $ 11.02
ماداگاسکار 1 فرانک - obverseماداگاسکار 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1948 - 1958
آلومینیوم, 1.3g, ø 23mm
KM# 3
بها: $ 2.82

ماداگاسکار 2 فرانک - obverseماداگاسکار 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1948
آلومینیوم, 2.2g, ø 28mm
KM# 4
بها: $ 5.55
ماداگاسکار 5 فرانک - obverseماداگاسکار 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1953
آلومینیوم, 3.5g, ø 31mm
KM# 5
بها: $ 3.39
ماداگاسکار 10 فرانک - obverseماداگاسکار 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1953
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 20mm
KM# 6
بها: $ 3.81

ماداگاسکار 20 فرانک - obverseماداگاسکار 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1953
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 23.2mm
KM# 7
بها: $ 3.92

uCoin