+

ماداگاسکار > کاتالوگ سکه

ماداگاسکار 1 فرانک - obverseماداگاسکار 1 فرانک - reverse
1 فرانک 1965 - 2002
فولاد ضد زنگ
, 2.4g, ø 17mm
ماداگاسکار - KM# 8
جمهوری ماداگاسکار
ماداگاسکار 2 فرانک - obverseماداگاسکار 2 فرانک - reverse
2 فرانک 1965 - 1989
فولاد ضد زنگ
, 3.4g, ø 19mm
ماداگاسکار - KM# 9
جمهوری ماداگاسکار
ماداگاسکار 5 فرانک - obverseماداگاسکار 5 فرانک - reverse
5 فرانک 1996
فولاد ضد زنگ
, 5g, ø 22mm
ماداگاسکار - KM# 21
جمهوری ماداگاسکار
بها: $ 0.7
ماداگاسکار 5 فرانک - obverseماداگاسکار 5 فرانک - reverse
5 فرانک 1966 - 1989
فولاد ضد زنگ
, 5g, ø 22mm
ماداگاسکار - KM# 10
جمهوری ماداگاسکار
ماداگاسکار 1 آریاری - obverseماداگاسکار 1 آریاری - reverse
1 آریاری 2004
Number 1 above the word ARIARY
فولاد ضد زنگ
, 4.93g, ø 22mm
ماداگاسکار - KM# 29
جمهوری ماداگاسکار
بها: $ 0.98
ماداگاسکار 1 آریاری - obverseماداگاسکار 1 آریاری - reverse
1 آریاری 2004
Number 1 below the word ARIARY
فولاد ضد زنگ
, 4.93g, ø 22mm
ماداگاسکار - UC# 1
جمهوری ماداگاسکار
بها: $ 2.48
ماداگاسکار 10 فرانک - obverseماداگاسکار 10 فرانک - reverse
10 فرانک 1996
استیل با روکش مس
, 3.3g, ø 21mm
ماداگاسکار - KM# 22
جمهوری ماداگاسکار
بها: $ 1.14
ماداگاسکار 10 فرانک - obverseماداگاسکار 10 فرانک - reverse
10 فرانک 1991
استیل با روکش مس
, 3.3g, ø 21mm
ماداگاسکار - KM# 11a
جمهوری ماداگاسکار
بها: $ 2.51
ماداگاسکار 10 فرانک - obverseماداگاسکار 10 فرانک - reverse
10 فرانک 1970 - 1989
آلومینیوم - برنز
, 3.5g, ø 21mm
ماداگاسکار - KM# 11
جمهوری ماداگاسکار
بها: $ 0.1 - 2.46
ماداگاسکار 2 آریاری - obverseماداگاسکار 2 آریاری - reverse
2 آریاری 2003
استیل با روکش مس
, 3.23g, ø 21mm
ماداگاسکار - KM# 30
جمهوری ماداگاسکار
بها: $ 1.53
ماداگاسکار 20 فرانک - obverseماداگاسکار 20 فرانک - reverse
20 فرانک 1970 - 1989
آلومینیوم - برنز
, 6g, ø 24.5mm
ماداگاسکار - KM# 12
جمهوری ماداگاسکار
ماداگاسکار 5 آریاری - obverseماداگاسکار 5 آریاری - reverse
5 آریاری 1996
استیل با روکش مس
, 4.7g, ø 24mm
ماداگاسکار - KM# 23
جمهوری ماداگاسکار
بها: $ 1.18
uCoin