مالاوی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

مالاوی - کاتالوگ سکه

مالاوی>کواچا مالاوی|1971 - 2016
 دوره

مالاوی 1 تامبالا - obverseمالاوی 1 تامبالا - reverse
1 تامبالا
1971 - 1982
برنز, 1.8g, ø 17mm
KM# 7
بها: $ 0.51
مالاوی 1 تامبالا - obverseمالاوی 1 تامبالا - reverse
1 تامبالا
1984 - 1994
استیل با روکش مس, 1.8g, ø 17mm
KM# 7a
بها: $ 0.6
مالاوی 1 تامبالا - obverseمالاوی 1 تامبالا - reverse
1 تامبالا
1995
استیل با روکش مس, 1.8g, ø 17.2mm
KM# 24
بها: $ 0.78

مالاوی 1 تامبالا - obverseمالاوی 1 تامبالا - reverse
1 تامبالا
1995
برنز, 1.68g, ø 17.3mm
KM# 33
بها: $ 1.05
مالاوی 1 تامبالا - obverseمالاوی 1 تامبالا - reverse
1 تامبالا
2003
استیل با روکش مس, 1.76g, ø 17.3mm
KM# 33a
بها: $ 0.64
مالاوی 2 تامبالا
 - obverseمالاوی 2 تامبالا
 - reverse
2 تامبالا
1971 - 1982
برنز, 3.6g, ø 20mm
KM# 8
بها: $ 0.4

مالاوی 2 تامبالا
 - obverseمالاوی 2 تامبالا
 - reverse
2 تامبالا
1984 - 1994
استیل با روکش مس, 3.46g, ø 20mm
KM# 8a
بها: $ 0.57
مالاوی 2 تامبالا
 - obverseمالاوی 2 تامبالا
 - reverse
2 تامبالا
1995
استیل با روکش مس, 3.5g, ø 20.3mm
KM# 25
بها: $ 0.7
مالاوی 2 تامبالا
 - obverseمالاوی 2 تامبالا
 - reverse
2 تامبالا
1995
برنز, 3.5g, ø 20.3mm
KM# 34
بها: $ 1.04

مالاوی 2 تامبالا
 - obverseمالاوی 2 تامبالا
 - reverse
2 تامبالا
2003
استیل با روکش مس, 3.4g, ø 20.3mm
KM# 34a
بها: $ 0.82
مالاوی 5 تامبالا - obverseمالاوی 5 تامبالا - reverse
5 تامبالا
1971 - 1985
مس - نیکل, 2.86g, ø 19.2mm
KM# 9
بها: $ 0.87
مالاوی 5 تامبالا - obverseمالاوی 5 تامبالا - reverse
5 تامبالا
1989 - 1994
استیل با روکش نیکل, 2.8g, ø 19.35mm
KM# 9a
بها: $ 0.77

مالاوی 5 تامبالا - obverseمالاوی 5 تامبالا - reverse
5 تامبالا
1995
استیل با روکش نیکل, 2.8g, ø 19.35mm
KM# 32.1
بها: $ 1.31
مالاوی 5 تامبالا - obverseمالاوی 5 تامبالا - reverse
5 تامبالا
1995
استیل با روکش نیکل, 2.83g, ø 19.35mm
KM# 26
بها: $ 0.98
مالاوی 5 تامبالا - obverseمالاوی 5 تامبالا - reverse
5 تامبالا
2003
استیل با روکش نیکل, 2.9g, ø 19.35mm
KM# 32.2
بها: $ 0.83

مالاوی 10 تامبالا - obverseمالاوی 10 تامبالا - reverse
10 تامبالا
1971 - 1989
مس - نیکل, 5.7g, ø 23.6mm
KM# 10
بها: $ 0.28
مالاوی 10 تامبالا - obverseمالاوی 10 تامبالا - reverse
10 تامبالا
1989
استیل با روکش نیکل, 5.6g, ø 23.6mm
KM# 10a
بها: $ 1.42
مالاوی 10 تامبالا - obverseمالاوی 10 تامبالا - reverse
10 تامبالا
1995 - 2003
استیل با روکش نیکل, 5.62g, ø 23.6mm
KM# 27
بها: $ 0.72

مالاوی 20 تامبالا - obverseمالاوی 20 تامبالا - reverse
20 تامبالا
1971 - 1985
مس - نیکل, 10.97g, ø 28.5mm
KM# 11
بها: $ 3.39
مالاوی 20 تامبالا - obverseمالاوی 20 تامبالا - reverse
20 تامبالا
1989 - 1994
استیل با روکش نیکل, 11.33g, ø 28.5mm
KM# 11a
بها: $ 1.61
مالاوی 20 تامبالا - obverseمالاوی 20 تامبالا - reverse
20 تامبالا
1996 - 2003
استیل با روکش نیکل, 7.52g, ø 26.5mm
KM# 29
بها: $ 1.31

مالاوی 50 تامبالا - obverseمالاوی 50 تامبالا - reverse
50 تامبالا
1986 - 1994
مس - روی - نیکل, 11.35g, ø 30mm
KM# 19
بها: $ 1.98
مالاوی 50 تامبالا - obverseمالاوی 50 تامبالا - reverse
50 تامبالا
1996 - 2004
استیل با روکش برنج, 4.4g, ø 22mm
KM# 30
بها: $ 1.2
مالاوی 50 تامبالا - obverseمالاوی 50 تامبالا - reverse
50 تامبالا
2004
استیل با روکش برنج, 4.4g, ø 22mm
KM# 66
بها: $ 1.02

مالاوی 1 کواچا - obverseمالاوی 1 کواچا - reverse
1 کواچا
1971
مس - نیکل, ø 38.8mm
KM# 12
بها: $ 6.39
مالاوی 1 کواچا - obverseمالاوی 1 کواچا - reverse
1 کواچا
1992
نیکل - برنج, 9.4g, ø 26mm
KM# 20
بها: $ 1.09
مالاوی 1 کواچا - obverseمالاوی 1 کواچا - reverse
1 کواچا
1996 - 2003
استیل با روکش برنج, 9g, ø 26mm
KM# 28
بها: $ 1.47

مالاوی 1 کواچا - obverseمالاوی 1 کواچا - reverse
1 کواچا
2004
استیل با روکش برنج, 9.5g, ø 26mm
KM# 65
بها: $ 1.66
مالاوی 1 کواچا - obverseمالاوی 1 کواچا - reverse
1 کواچا
2012 - 2013
فولاد ضد زنگ, 2.83g, ø 19.91mm
KM# 212
بها: $ 0.77
مالاوی 5 کواچا - obverseمالاوی 5 کواچا - reverse
5 کواچا
2006
دو آلیاژی: مرکز نیکل - برنج، حلقه مس - نیکل, 10.25g, ø 27mm
KM# 57
بها: $ 2.31

مالاوی 5 کواچا - obverseمالاوی 5 کواچا - reverse
5 کواچا
2012 - 2016
آهن با روکش استیل ضد زنگ, 4.5g, ø 22mm
KM# 213
بها: $ 0.71
مالاوی 10 کواچا - obverseمالاوی 10 کواچا - reverse
10 کواچا
2006
دو آلیاژی: مرکز مس - نیکل ، حلقه نیکل - برنج, 15.1g, ø 28mm
KM# 58
بها: $ 2.85
مالاوی 10 کواچا - obverseمالاوی 10 کواچا - reverse
10 کواچا
2012 - 2015
آهن با روکش استیل ضد زنگ, 5.7g, ø 22mm
KM# 214
بها: $ 1.27

مالاوی>پوند مالاوی|1964 - 1970
 دوره

مالاوی 1 پنی - obverseمالاوی 1 پنی - reverse
1 پنی
1967 - 1968
برنز, 6.5g, ø 27.1mm
KM# 6
بها: $ 0.2
مالاوی 6 پنس - obverseمالاوی 6 پنس - reverse
6 پنس
1964 - 1967
مس - روی - نیکل, 2.79g, ø 19.3mm
KM# 1
بها: $ 1.1
مالاوی 1 شیلینگ - obverseمالاوی 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1964 - 1968
مس - روی - نیکل, 5.37g, ø 23.5mm
KM# 2
بها: $ 1.24

مالاوی 1 فلورین - obverseمالاوی 1 فلورین - reverse
1 فلورین
1964
مس - روی - نیکل, 11.31g, ø 28mm
KM# 3
بها: $ 2.06
مالاوی ½ کرون - obverseمالاوی ½ کرون - reverse
½ کرون
1964
مس - روی - نیکل, 14.7g, ø 32.4mm
KM# 4
بها: $ 11.24

uCoin