مالزی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

مالزی - کاتالوگ سکه

مالزی>فدراسیون مالزی|1967 - 2019
 دوره

مالزی 1 سن - obverseمالزی 1 سن - reverse
1 سن
1967 - 1973
برنز, 1.95g, ø 18mm
KM# 1
بها: $ 0.12
مالزی 1 سن - obverseمالزی 1 سن - reverse
1 سن
1973 - 1988
استیل با روکش مس, 1.72g, ø 17.69mm
KM# 1a
بها: $ 0.16
مالزی 1 سن - obverseمالزی 1 سن - reverse
1 سن
1989 - 2007
استیل با روکش برنز, 1.8g, ø 17.66mm
KM# 49
بها: $ 0.14

مالزی 5 سن - obverseمالزی 5 سن - reverse
5 سن
1967 - 1988
مس - نیکل, 1.42g, ø 16.2mm
KM# 2
بها: $ 0.16
مالزی 5 سن - obverseمالزی 5 سن - reverse
5 سن
1989 - 2011
مس - نیکل, 1.4g, ø 16.25mm
KM# 50
بها: $ 0.13
مالزی 5 سن - obverseمالزی 5 سن - reverse
5 سن
2011 - 2019
فولاد ضد زنگ, 1.72g, ø 17.78mm
KM# 201
بها: $ 0.07

مالزی 10 سن - obverseمالزی 10 سن - reverse
10 سن
1967 - 1988
مس - نیکل, 2.82g, ø 19.3mm
KM# 3
بها: $ 0.14
مالزی 10 سن - obverseمالزی 10 سن - reverse
10 سن
1989 - 2011
مس - نیکل, 2.82g, ø 19.4mm
KM# 51
بها: $ 0.07
مالزی 10 سن - obverseمالزی 10 سن - reverse
10 سن
2011 - 2019
فولاد ضد زنگ, 2.98g, ø 18.8mm
KM# 202
بها: $ 0.07

مالزی 20 سن - obverseمالزی 20 سن - reverse
20 سن
1967 - 1988
مس - نیکل, 5.69g, ø 23.4mm
KM# 4
بها: $ 0.18
مالزی 20 سن - obverseمالزی 20 سن - reverse
20 سن
1989 - 2011
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 52
بها: $ 0.16
مالزی 20 سن - obverseمالزی 20 سن - reverse
20 سن
2011 - 2019
نیکل - برنج, 4.18g, ø 20.6mm
KM# 203
بها: $ 0.13

مالزی 50 سن - obverseمالزی 50 سن - reverse
50 سن
1967 - 1988
مس - نیکل, 9.4g, ø 27.8mm
KM# 5
بها: $ 0.3
مالزی 50 سن - obverseمالزی 50 سن - reverse
50 سن
1989 - 2011
مس - نیکل, 9.33g, ø 27.75mm
KM# 53
بها: $ 0.13
مالزی 50 سن - obverseمالزی 50 سن - reverse
50 سن
2011 - 2019
نیکل برنج ، مس اندود, 5.66g, ø 22.65mm
KM# 204
بها: $ 0.31

مالزی 1 رینگیت - obverseمالزی 1 رینگیت - reverse
1 رینگیت
1971 - 1986
مس - نیکل, 16.9g, ø 33.4mm
KM# 9
بها: $ 2.42
مالزی 1 رینگیت - obverseمالزی 1 رینگیت - reverse
1 رینگیت
1989 - 1993
آلومینیوم - برنز, 9.4g, ø 24.8mm
KM# 54
بها: $ 0.65
مالزی 1 رینگیت - obverseمالزی 1 رینگیت - reverse
1 رینگیت
1993 - 1996
آلومینیوم - برنز, 9.35g, ø 24.5mm
KM# 64
بها: $ 0.52

مالزی 5 رینگیت - obverseمالزی 5 رینگیت - reverse
5 رینگیت
1971
مس - نیکل, 28.8g, ø 37mm
KM# 10
بها: $ 7.35

uCoin