مالتا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

مالتا - کاتالوگ سکه

مالتا>اتحادیه اروپا (یورو)|2008 - 2018
 دوره

مالتا 1 euro cent - obverseمالتا 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2008 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 125
بها: $ 0.03
مالتا 2 euro cent - obverseمالتا 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2008 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 126
بها: $ 0.09
مالتا 5 euro cent - obverseمالتا 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2008 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 127
بها: $ 0.08

مالتا 10 euro cent - obverseمالتا 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2008 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 128
بها: $ 0.15
مالتا 20 euro cent - obverseمالتا 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2008 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 129
بها: $ 0.28
مالتا 50 euro cent - obverseمالتا 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2008 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 130
بها: $ 0.59

مالتا 1 یورو - obverseمالتا 1 یورو - reverse
1 یورو
2008 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 131
بها: $ 1.13
مالتا 2 یورو - obverseمالتا 2 یورو - reverse
2 یورو
2008 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 132
بها: $ 2.27

مالتا>جمهوری مالت|1972 - 2007
 دوره

مالتا 2 میل - obverseمالتا 2 میل - reverse
2 میل
1972 - 2007
آلومینیوم, 0.95g, ø 20.3mm
KM# 5
بها: $ 0.53
مالتا 3 میل - obverseمالتا 3 میل - reverse
3 میل
1972 - 2006
آلومینیوم, 1.45g, ø 23.25mm
KM# 6
بها: $ 0.7
مالتا 5 میل - obverseمالتا 5 میل - reverse
5 میل
1972 - 2007
آلومینیوم, 2.1g, ø 26mm
KM# 7
بها: $ 0.6

مالتا 1 سنت - obverseمالتا 1 سنت - reverse
1 سنت
1972 - 1982
برنز, 7.15g, ø 25.9mm
KM# 8
بها: $ 0.43
مالتا 1 سنت - obverseمالتا 1 سنت - reverse
1 سنت
1986
نیکل - برنج, 2.81g, ø 18mm
KM# 78
بها: $ 0.16
مالتا 1 سنت - obverseمالتا 1 سنت - reverse
1 سنت
1991 - 2007
نیکل - برنج, 2.81g, ø 18mm
KM# 93
بها: $ 0.17

مالتا 2 سنت - obverseمالتا 2 سنت - reverse
2 سنت
1972 - 1982
مس - نیکل, 2.2g, ø 17.7mm
KM# 9
بها: $ 0.23
مالتا 2 سنت - obverseمالتا 2 سنت - reverse
2 سنت
1986
مس - نیکل, 2.2g, ø 17.7mm
KM# 79
بها: $ 0.49
مالتا 2 سنت - obverseمالتا 2 سنت - reverse
2 سنت
1991 - 2007
مس - نیکل, 2.26g, ø 18mm
KM# 94
بها: $ 0.16

مالتا 5 سنت - obverseمالتا 5 سنت - reverse
5 سنت
1972 - 1981
مس - نیکل, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 10
بها: $ 0.36
مالتا 5 سنت - obverseمالتا 5 سنت - reverse
5 سنت
1986
مس - نیکل, 3.51g, ø 20mm
KM# 77
بها: $ 0.36
مالتا 5 سنت - obverseمالتا 5 سنت - reverse
5 سنت
1991 - 2007
مس - نیکل, 3.51g, ø 20mm
KM# 95
بها: $ 0.24

مالتا 10 سنت - obverseمالتا 10 سنت - reverse
10 سنت
1972 - 1981
مس - نیکل, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 11
بها: $ 0.51
مالتا 10 سنت - obverseمالتا 10 سنت - reverse
10 سنت
1986
مس - نیکل, 5g, ø 22mm
KM# 76
بها: $ 0.33
مالتا 10 سنت - obverseمالتا 10 سنت - reverse
10 سنت
1991 - 2007
مس - نیکل, 5g, ø 22mm
KM# 96
بها: $ 0.34

مالتا 25 سنت - obverseمالتا 25 سنت - reverse
25 سنت
1975
برنج, 10.5g, ø 30mm
KM# 29
بها: $ 1.54
مالتا 25 سنت - obverseمالتا 25 سنت - reverse
25 سنت
1976 - 1981
مس - نیکل, 10.5g, ø 30mm
KM# 29b
بها: $ 6.4
مالتا 25 سنت - obverseمالتا 25 سنت - reverse
25 سنت
1986
مس - نیکل, 6.19g, ø 25mm
KM# 80
بها: $ 0.57

مالتا 25 سنت - obverseمالتا 25 سنت - reverse
25 سنت
1991 - 2007
مس - نیکل, 6.19g, ø 25mm
KM# 97
بها: $ 0.61
مالتا 50 سنت - obverseمالتا 50 سنت - reverse
50 سنت
1972 - 1981
مس - نیکل, 13.6g, ø 32.95mm
KM# 12
بها: $ 2.31
مالتا 50 سنت - obverseمالتا 50 سنت - reverse
50 سنت
1986
مس - نیکل, 8g, ø 27mm
KM# 81
بها: $ 2.56

مالتا 50 سنت - obverseمالتا 50 سنت - reverse
50 سنت
1991 - 2007
مس - نیکل, 8g, ø 27mm
KM# 98
بها: $ 0.66
مالتا 1 لیره - obverseمالتا 1 لیره - reverse
1 لیره
1986
نیکل, 13g, ø 29.9mm
KM# 82
بها: $ 2.35
مالتا 1 لیره - obverseمالتا 1 لیره - reverse
1 لیره
1991 - 2007
نیکل, 13g, ø 29.9mm
KM# 99
بها: $ 1.46

uCoin