+

مولداوی > کاتالوگ سکه

مولداوی 1 بان - obverseمولداوی 1 بان - reverse
1 بان 1993 - 2017
آلومینیوم
, 0.7g, ø 14.5mm
مولداوی - KM# 1
جمهوری مولداوی
مولداوی 5 بانی - obverseمولداوی 5 بانی - reverse
5 بانی 1993 - 2017
آلومینیوم
, 0.78g, ø 16mm
مولداوی - KM# 2
جمهوری مولداوی
مولداوی 10 بانی - obverseمولداوی 10 بانی - reverse
10 بانی 1995 - 2017
آلومینیوم
, 0.84g, ø 16.6mm
مولداوی - KM# 7
جمهوری مولداوی
مولداوی 25 بانی - obverseمولداوی 25 بانی - reverse
25 بانی 1993 - 2017
آلومینیوم
, 0.92g, ø 17.5mm
مولداوی - KM# 3
جمهوری مولداوی
مولداوی 50 بانی - obverseمولداوی 50 بانی - reverse
50 بانی 1997 - 2008
استیل با روکش برنج
, 3.1g, ø 19mm
مولداوی - KM# 10
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.2 - 0.64
مولداوی 50 بانی - obverseمولداوی 50 بانی - reverse
50 بانی 1993
آلومینیوم
, 1.18g, ø 19mm
مولداوی - KM# 4
جمهوری مولداوی
بها: $ 0.22
مولداوی 1 لئو - obverseمولداوی 1 لئو - reverse
1 لئو 1992
استیل با روکش نیکل
, 3.32g, ø 19.5mm
مولداوی - KM# 5
جمهوری مولداوی
بها: $ 2.14
مولداوی 5 لی - obverseمولداوی 5 لی - reverse
5 لی 1993
استیل با روکش نیکل
, 3.6g, ø 21.5mm
مولداوی - KM# 6
جمهوری مولداوی
بها: $ 10.93
No ImageNo Image
10 لی 2005
European Women's Chess Championship
برنج با روکش نیکل
, 25g, ø 30mm
مولداوی - KM# 29
جمهوری مولداوی
بها: $ 307.55
مولداوی 10 لی - obverseمولداوی 10 لی - reverse
10 لی 2003
Wine Festival
برنج با روکش نیکل
, 25g, ø 30mm
مولداوی - KM# 25
جمهوری مولداوی
بها: $ 27.16
No ImageNo Image
50 لی 2014
Alley of Classics - Nikolai Spathari
نقره 0.999
, 13g, ø 28mm
مولداوی - UC# 202
جمهوری مولداوی
بها: $ 29.14
مولداوی 50 لی - obverseمولداوی 50 لی - reverse
50 لی 2014
Attractions Moldova - Candle of Gratitude
نقره 0.999
, 13g, ø 28mm
مولداوی - UC# 203
جمهوری مولداوی
uCoin