مولداوی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

مولداوی - کاتالوگ سکه

مولداوی>جمهوری مولداوی|1992 - 2018
 دوره

مولداوی 1 بان - obverseمولداوی 1 بان - reverse
1 بان
1993 - 2017
آلومینیوم, 0.7g, ø 14.5mm
KM# 1
بها: $ 0.08
مولداوی 5 بانی - obverseمولداوی 5 بانی - reverse
5 بانی
1993 - 2018
آلومینیوم, 0.78g, ø 16mm
KM# 2
بها: $ 0.07
مولداوی 10 بانی - obverseمولداوی 10 بانی - reverse
10 بانی
1995 - 2018
آلومینیوم, 0.84g, ø 16.6mm
KM# 7
بها: $ 0.08

مولداوی 25 بانی - obverseمولداوی 25 بانی - reverse
25 بانی
1993 - 2017
آلومینیوم, 0.92g, ø 17.5mm
KM# 3
بها: $ 0.11
مولداوی 50 بانی - obverseمولداوی 50 بانی - reverse
50 بانی
1993
آلومینیوم, 1.18g, ø 19mm
KM# 4
بها: $ 0.21
مولداوی 50 بانی - obverseمولداوی 50 بانی - reverse
50 بانی
1997 - 2008
استیل با روکش برنج, 3.1g, ø 19mm
KM# 10
بها: $ 0.18

مولداوی 1 لئو - obverseمولداوی 1 لئو - reverse
1 لئو
1992
استیل با روکش نیکل, 3.32g, ø 19.5mm
KM# 5
بها: $ 1.97
مولداوی 1 لئو - obverseمولداوی 1 لئو - reverse
1 لئو
2018
استیل با روکش نیکل, 4.45g, ø 21.5mm
UC# 1
بها: $ 0.37
مولداوی 2 لی - obverseمولداوی 2 لی - reverse
2 لی
2018
استیل با روکش نیکل, 6.7g, ø 23.7mm
UC# 2
بها: $ 0.45

مولداوی 5 لی - obverseمولداوی 5 لی - reverse
5 لی
1993
استیل با روکش نیکل, 3.6g, ø 21.5mm
KM# 6
بها: $ 10.09
مولداوی 5 لی - obverseمولداوی 5 لی - reverse
5 لی
2018
دو آلیاژی : مرکز استیل با روکش نیکل، حلقه استیل با روکش برنج, 7.1g, ø 24.2mm
UC# 3
بها: $ 1.53
مولداوی 10 لی - obverseمولداوی 10 لی - reverse
10 لی
2018
دو آلیاژی: مرکز استیل با روکش برنج، حلقه استیل با روکش نیکل, 7.65g, ø 25.3mm
UC# 4
بها: $ 1.88

uCoin