مونتسرات
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

مونتسرات - کاتالوگ سکه

مونتسرات>دلار|1965 - 2017
 دوره

مونتسرات 4 دلار - obverseمونتسرات 4 دلار - reverse
4 دلار
1970
FAO
مس - نیکل, 28.3g, ø 38.5mm
KM# 30
بها: $ 44.55

uCoin