ناسائو
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

ناسائو - کاتالوگ سکه

ناسائو>Duchy of Nassau|1806 - 1866
 دوره

No ImageNo Image
1 هلر
1842
مس
KM# 66
تعداد ضرب
No ImageNo Image
¼ کرویزر
1808
مس, 1.25g, ø 19mm
KM# 8
تعداد ضرب
ناسائو ¼ کرویزر - obverseناسائو ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1809 - 1814
مس, 1.32g, ø 19.62mm
KM# 9
بها: $ 4.7

ناسائو ¼ کرویزر - obverseناسائو ¼ کرویزر - reverse
¼ کرویزر
1817 - 1819
Mintmark "L"
مس, 1.3g, ø 19mm
KM# 41
بها: $ 10.99
No ImageNo Image
¼ کرویزر
1817 - 1822
مس, 1.3g, ø 19mm
KM# 42
بها: $ 6.59
ناسائو 1 فنیگ - obverseناسائو 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1859 - 1862
مس, 1.3g, ø 17.5mm
KM# 73
بها: $ 6.9

No ImageNo Image
½ کرویزر
1813
مس, 2.1g, ø 20.5mm
KM# 33
بها: $ 3.97
No ImageNo Image
1 کرویزر
1808 - 1809
I KREUZER
مس
KM# 10
بها: $ 2.38
No ImageNo Image
1 کرویزر
1808
مس, 5.35g, ø 19mm
KM# 11
بها: $ 7.64

ناسائو 1 کرویزر - obverseناسائو 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1809 - 1813
مس, 4.5g, ø 22.5mm
KM# 15
بها: $ 7.4
No ImageNo Image
1 کرویزر
1817 - 1828
نقره 0.229, 0.5g, ø 14.4mm
KM# 44
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 کرویزر
1817 - 1818
مس, 3.8g, ø 24mm
KM# 43
بها: $ 62.87

ناسائو 1 کرویزر - obverseناسائو 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1830 - 1838
مس, 3.75g, ø 21.15mm
KM# 51
بها: $ 5.35
No ImageNo Image
1 کرویزر
1832 - 1835
نقره 0.229, 0.7g, ø 14mm
KM# 56
تعداد ضرب
ناسائو 1 کرویزر - obverseناسائو 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1842 - 1856
مس, 4g, ø 21.3mm
KM# 67
بها: $ 1.63

ناسائو 1 کرویزر - obverseناسائو 1 کرویزر - reverse
1 کرویزر
1859 - 1863
مس, 4.3g, ø 21.61mm
KM# 74
بها: $ 3.87
No ImageNo Image
1 کرویزر
1861
نقره 0.229, 0.53g, ø 14mm
KM# 77
بها: $ 11.68
No ImageNo Image
3 کرویزر
1809
نقره 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 16
تعداد ضرب

No ImageNo Image
3 کرویزر
1810 - 1811
Long lettering: "... SCHEIDEMUNZ."
نقره 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 30
تعداد ضرب
No ImageNo Image
3 کرویزر
1810
نقره 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 31
تعداد ضرب
ناسائو 3 کرویزر - obverseناسائو 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1811 - 1815
نقره 0.281, 1.38g, ø 19mm
KM# 32
بها: $ 5.62

ناسائو 3 کرویزر - obverseناسائو 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1816 - 1819
نقره 0.281, 1.3g, ø 18.6mm
KM# 45
بها: $ 11.59
ناسائو 3 کرویزر - obverseناسائو 3 کرویزر - reverse
3 کرویزر
1822 - 1828
نقره 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 50
بها: $ 46.99
No ImageNo Image
3 کرویزر
1831 - 1836
نقره 0.281, 1.15g, ø 15.75mm
KM# 52
بها: $ 3.03

No ImageNo Image
3 کرویزر
1841 - 1855
نقره 0.281, 1.29g, ø 17.31mm
KM# 61
بها: $ 5.92
No ImageNo Image
5 کرویزر
1808
نقره 0.438, 2.22g
KM# 13
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 کرویزر
1808 - 1809
نقره 0.438, 2.22g
KM# 12
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 کرویزر
1809
نقره 0.438, 2.22g
KM# 14
تعداد ضرب
ناسائو 6 کرویزر - obverseناسائو 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1817 - 1828
نقره 0.375, 2.22g, ø 20mm
KM# 46
بها: $ 1.79
ناسائو 6 کرویزر - obverseناسائو 6 کرویزر - reverse
6 کرویزر
1831 - 1837
نقره 0.375, 2.32g, ø 19.7mm
KM# 53
بها: $ 5.9

No ImageNo Image
6 کرویزر
1838 - 1839
نقره 0.375, 2.55g, ø 20mm
KM# 58
تعداد ضرب
No ImageNo Image
6 کرویزر
1840 - 1855
نقره 0.375, 2.59g, ø 20mm
KM# 62
بها: $ 3.94
No ImageNo Image
10 کرویزر
1809
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 17
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 کرویزر
1809
نقره 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 18
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 کرویزر
1809
نقره 0.583 , 6.64g, ø 28mm
KM# 26
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 کرویزر
1809
نقره 0.583 , 6.64g, ø 28mm
KM# 23
تعداد ضرب

No ImageNo Image
20 کرویزر
1809
نقره 0.583 , 6.64g, ø 28mm
KM# 21
تعداد ضرب
No ImageNo Image
20 کرویزر
1809
نقره 0.583 , 6.64g, ø 28mm
KM# 28
تعداد ضرب
No ImageNo Image
½ گولدن
1838 - 1839
نقره 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 59
تعداد ضرب

ناسائو ½ گولدن - obverseناسائو ½ گولدن - reverse
½ گولدن
1840 - 1845
نقره 0.900, 5.3g, ø 24.15mm
KM# 63
تعداد ضرب
No ImageNo Image
½ گولدن
1856 - 1860
نقره 0.900, 5.3g, ø 24.15mm
KM# 72
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 گولدن
1838 - 1839
نقره 0.900, 10.6g, ø 30mm
KM# 60
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 گولدن
1840 - 1855
نقره 0.900, 10.6g, ø 30mm
KM# 64
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 گولدن
1855 - 1856
نقره 0.900, 10.6g, ø 30mm
KM# 71
تعداد ضرب
ناسائو 1 ورینشتالر - obverseناسائو 1 ورینشتالر - reverse
1 ورینشتالر
1859 - 1860
نقره 0.900, 18.52g, ø 33.2mm
KM# 75
بها: $ 119.9

No ImageNo Image
1 ورینشتالر
1863
نقره 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 79
بها: $ 60.18
No ImageNo Image
2 گولدن
1846 - 1847
نقره 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 70
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 kronenthaler
1816
نقره 0.871, 29.53g, ø 40mm
KM# 40
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 kronenthaler
1817
نقره 0.871, 29.53g, ø 40mm
KM# 47
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 kronenthaler
1818 - 1825
نقره 0.871, 29.53g, ø 40mm
KM# 48
تعداد ضرب
ناسائو 1 kronenthaler - obverseناسائو 1 kronenthaler - reverse
1 kronenthaler
1831 - 1837
نقره 0.871, 29.53g, ø 39mm
KM# 54
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 تالر
1840
نقره 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 65
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 تالر
1844 - 1854
نقره 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 69
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 تالر
1860
نقره 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 76
تعداد ضرب

uCoin