+

آنتیل هلند > کاتالوگ سکه

آنتیل هلند 1 گولدن - obverseآنتیل هلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن 2014 - 2016, ویلم-الکساندر
استیل طلایی
, 6g, ø 24mm
آنتیل هلند - KM# 91
شاه ویلم-الکساندر
بها: $ 3.84
No ImageNo Image
½2 گولدن 2014 - 2016, ویلم-الکساندر
استیل طلایی
, 9g, ø 28mm
آنتیل هلند - KM# 92
شاه ویلم-الکساندر
آنتیل هلند 5 گولدن - obverseآنتیل هلند 5 گولدن - reverse
5 گولدن 2014 - 2016, ویلم-الکساندر
استیل طلایی
, 14g, ø 26mm
آنتیل هلند - UC# 1
شاه ویلم-الکساندر
بها: $ 5.26
آنتیل هلند 1 سنت - obverseآنتیل هلند 1 سنت - reverse
1 سنت 1989 - 2016, ویلم-الکساندر / بئاتریس
آلومینیوم
, 0.7g, ø 14mm
آنتیل هلند - KM# 32
ملکه بئاتریس
آنتیل هلند 1 سنت - obverseآنتیل هلند 1 سنت - reverse
1 سنت 1979 - 1985, بئاتریس / جولیانا
آلومینیوم
, 0.8g, ø 18mm
آنتیل هلند - KM# 8a
ملکه بئاتریس
آنتیل هلند 5 سنت - obverseآنتیل هلند 5 سنت - reverse
5 سنت 1989 - 2016, ویلم-الکساندر / بئاتریس
آلومینیوم
, 1.16g, ø 16mm
آنتیل هلند - KM# 33
ملکه بئاتریس
آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse
10 سنت 1989 - 2016, ویلم-الکساندر / بئاتریس
استیل با روکش نیکل
, 3g, ø 18mm
آنتیل هلند - KM# 34
ملکه بئاتریس
آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse
10 سنت 1970 - 1985, بئاتریس / جولیانا
نیکل
, 2g, ø 15mm
آنتیل هلند - KM# 10
ملکه بئاتریس
آنتیل هلند 25 سنت - obverseآنتیل هلند 25 سنت - reverse
25 سنت 1989 - 2016, ویلم-الکساندر / بئاتریس
استیل با روکش نیکل
, 3.5g, ø 20.2mm
آنتیل هلند - KM# 35
ملکه بئاتریس
آنتیل هلند 25 سنت - obverseآنتیل هلند 25 سنت - reverse
25 سنت 1970 - 1985, جولیانا / بئاتریس
نیکل
, 3.5g, ø 19mm
آنتیل هلند - KM# 11
ملکه بئاتریس
آنتیل هلند 50 سنت - obverseآنتیل هلند 50 سنت - reverse
50 سنت 1989 - 2016, ویلم-الکساندر / بئاتریس
استیل طلایی
, 5g, ø 24mm
آنتیل هلند - KM# 36
ملکه بئاتریس
آنتیل هلند 1 گولدن - obverseآنتیل هلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن 1989 - 2013, بئاتریس
استیل طلایی
, 6g, ø 24mm
آنتیل هلند - KM# 37
ملکه بئاتریس
uCoin