آنتیل هلند
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آنتیل هلند - کاتالوگ سکه

آنتیل هلند>شاه ویلم-الکساندر|2014 - 2016
 دوره

آنتیل هلند 1 سنت - obverseآنتیل هلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1989 - 2016
آلومینیوم, 0.7g, ø 14mm
KM# 32
بها: $ 0.06
آنتیل هلند 5 سنت - obverseآنتیل هلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1989 - 2016
آلومینیوم, 1.16g, ø 16mm
KM# 33
بها: $ 0.07
آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1989 - 2016
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18mm
KM# 34
بها: $ 0.25

آنتیل هلند 25 سنت - obverseآنتیل هلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1989 - 2016
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20.2mm
KM# 35
بها: $ 0.37
آنتیل هلند 50 سنت - obverseآنتیل هلند 50 سنت - reverse
50 سنت
1989 - 2016
استیل طلایی, 5g, ø 24.5mm
KM# 36
بها: $ 0.59
آنتیل هلند 1 گولدن - obverseآنتیل هلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
2014 - 2016
استیل طلایی, 6g, ø 24mm
KM# 91
بها: $ 3.52

No ImageNo Image
½2 گولدن
2014 - 2016
استیل طلایی, 9g, ø 28mm
KM# 92
تعداد ضرب
آنتیل هلند 5 گولدن - obverseآنتیل هلند 5 گولدن - reverse
5 گولدن
2014 - 2016
استیل طلایی, 14g, ø 26mm
UC# 1
بها: $ 5.07

آنتیل هلند>ملکه بئاتریس|1980 - 2013
 دوره

آنتیل هلند 1 سنت - obverseآنتیل هلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1979 - 1985
آلومینیوم, 0.8g, ø 18mm
KM# 8a
بها: $ 0.4
آنتیل هلند 1 سنت - obverseآنتیل هلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1989 - 2016
آلومینیوم, 0.7g, ø 14mm
KM# 32
بها: $ 0.06
آنتیل هلند ½2 سنت - obverseآنتیل هلند ½2 سنت - reverse
½2 سنت
1979 - 1985
آلومینیوم, 1.2g, ø 22mm
KM# 9a
بها: $ 0.38

آنتیل هلند 5 سنت - obverseآنتیل هلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1971 - 1985
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.3mm
KM# 13
بها: $ 0.68
آنتیل هلند 5 سنت - obverseآنتیل هلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1989 - 2016
آلومینیوم, 1.16g, ø 16mm
KM# 33
بها: $ 0.07
آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1970 - 1985
نیکل, 2g, ø 15mm
KM# 10
بها: $ 0.37

آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1989 - 2016
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 18mm
KM# 34
بها: $ 0.25
آنتیل هلند 25 سنت - obverseآنتیل هلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1970 - 1985
نیکل, 3.5g, ø 19mm
KM# 11
بها: $ 0.38
آنتیل هلند 25 سنت - obverseآنتیل هلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1989 - 2016
استیل با روکش نیکل, 3.5g, ø 20.2mm
KM# 35
بها: $ 0.37

آنتیل هلند 50 سنت - obverseآنتیل هلند 50 سنت - reverse
50 سنت
1989 - 2016
استیل طلایی, 5g, ø 24.5mm
KM# 36
بها: $ 0.59
آنتیل هلند 1 گولدن - obverseآنتیل هلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1980 - 1985
نیکل, 9g, ø 28mm
KM# 24
بها: $ 1.02
آنتیل هلند 1 گولدن - obverseآنتیل هلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1989 - 2013
استیل طلایی, 6g, ø 24mm
KM# 37
بها: $ 0.63

آنتیل هلند ½2 گولدن - obverseآنتیل هلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1980 - 1985
نیکل, 14g, ø 32mm
KM# 25
بها: $ 1.81
آنتیل هلند ½2 گولدن - obverseآنتیل هلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1989 - 2013
استیل طلایی, 9g, ø 28mm
KM# 38
بها: $ 1.49
آنتیل هلند 5 گولدن - obverseآنتیل هلند 5 گولدن - reverse
5 گولدن
1998 - 2013
استیل طلایی, 14g, ø 26mm
KM# 43
بها: $ 2.84

آنتیل هلند>ملکه جولیانا|1952 - 1980
 دوره

آنتیل هلند 1 سنت - obverseآنتیل هلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1952 - 1970
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 1
بها: $ 0.89
آنتیل هلند 1 سنت - obverseآنتیل هلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1970 - 1978
برنز, 2.5g, ø 19mm
KM# 8
بها: $ 0.54
آنتیل هلند 1 سنت - obverseآنتیل هلند 1 سنت - reverse
1 سنت
1979 - 1985
آلومینیوم, 0.8g, ø 18mm
KM# 8a
بها: $ 0.4

آنتیل هلند ½2 سنت - obverseآنتیل هلند ½2 سنت - reverse
½2 سنت
1956 - 1965
برنز, 4g, ø 23.5mm
KM# 5
بها: $ 1.18
آنتیل هلند ½2 سنت - obverseآنتیل هلند ½2 سنت - reverse
½2 سنت
1970 - 1978
برنز, 4g, ø 22mm
KM# 9
بها: $ 0.39
آنتیل هلند ½2 سنت - obverseآنتیل هلند ½2 سنت - reverse
½2 سنت
1979 - 1985
آلومینیوم, 1.2g, ø 22mm
KM# 9a
بها: $ 0.38

آنتیل هلند 5 سنت - obverseآنتیل هلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1957 - 1970
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.3mm
KM# 6
بها: $ 1.19
آنتیل هلند 5 سنت - obverseآنتیل هلند 5 سنت - reverse
5 سنت
1971 - 1985
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.3mm
KM# 13
بها: $ 0.68
آنتیل هلند 1/10 گولدن - obverseآنتیل هلند 1/10 گولدن - reverse
1/10 گولدن
1954 - 1970
نقره 0.640, 1.4g, ø 15mm
KM# 3
بها: $ 1.41

آنتیل هلند 10 سنت - obverseآنتیل هلند 10 سنت - reverse
10 سنت
1970 - 1985
نیکل, 2g, ø 15mm
KM# 10
بها: $ 0.37
آنتیل هلند ¼ گولدن - obverseآنتیل هلند ¼ گولدن - reverse
¼ گولدن
1954 - 1970
نقره 0.640, 3.575g, ø 19mm
KM# 4
بها: $ 2.17
آنتیل هلند 25 سنت - obverseآنتیل هلند 25 سنت - reverse
25 سنت
1970 - 1985
نیکل, 3.5g, ø 19mm
KM# 11
بها: $ 0.38

آنتیل هلند 1 گولدن - obverseآنتیل هلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1952 - 1970
نقره 0.720, 10g, ø 28mm
KM# 2
بها: $ 5.58
آنتیل هلند 1 گولدن - obverseآنتیل هلند 1 گولدن - reverse
1 گولدن
1970 - 1980
نیکل, 9g, ø 28mm
KM# 12
بها: $ 1.26
آنتیل هلند ½2 گولدن - obverseآنتیل هلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1964
نقره 0.720, 25g, ø 37mm
KM# 7
بها: $ 19.86

آنتیل هلند ½2 گولدن - obverseآنتیل هلند ½2 گولدن - reverse
½2 گولدن
1978 - 1980
نیکل, 14g, ø 32mm
KM# 19
بها: $ 2.23

uCoin