هیبرید جدید
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

هیبرید جدید - کاتالوگ سکه

هیبرید جدید>حکومت مشترک هیبرید جدید|1966 - 1982
 دوره

هیبرید جدید 1 فرانک - obverseهیبرید جدید 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1970
مس - آلومینیوم - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 4.1
بها: $ 1.85
هیبرید جدید 1 فرانک - obverseهیبرید جدید 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1975 - 1982
مس - آلومینیوم - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 4.2
بها: $ 4.93
هیبرید جدید 2 فرانک - obverseهیبرید جدید 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1970
مس - آلومینیوم - نیکل, 3g, ø 20mm
KM# 5.1
بها: $ 3.08

هیبرید جدید 2 فرانک - obverseهیبرید جدید 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1973 - 1982
مس - آلومینیوم - نیکل, 3g, ø 20mm
KM# 5.2
بها: $ 5.34
هیبرید جدید 5 فرانک - obverseهیبرید جدید 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1970
مس - آلومینیوم - نیکل, 4.1g, ø 23.5mm
KM# 6.1
بها: $ 5.7
هیبرید جدید 5 فرانک - obverseهیبرید جدید 5 فرانک - reverse
5 فرانک
1975 - 1982
مس - آلومینیوم - نیکل, 4g, ø 23.5mm
KM# 6.2
بها: $ 6.38

هیبرید جدید 10 فرانک - obverseهیبرید جدید 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1967 - 1970
مس - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 2.1
بها: $ 3.55
هیبرید جدید 10 فرانک - obverseهیبرید جدید 10 فرانک - reverse
10 فرانک
1973 - 1982
مس - نیکل, 6g, ø 24mm
KM# 2.2
بها: $ 0.17
هیبرید جدید 20 فرانک - obverseهیبرید جدید 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1967 - 1970
نیکل, 10g, ø 28.5mm
KM# 3.1
بها: $ 7.62

هیبرید جدید 20 فرانک - obverseهیبرید جدید 20 فرانک - reverse
20 فرانک
1973 - 1982
نیکل, 10g, ø 28.5mm
KM# 3.2
بها: $ 3.15
هیبرید جدید 50 فرانک - obverseهیبرید جدید 50 فرانک - reverse
50 فرانک
1972
نیکل, 15g, ø 33mm
KM# 7
بها: $ 9.4
هیبرید جدید 100 فرانک - obverseهیبرید جدید 100 فرانک - reverse
100 فرانک
1966
نقره 0.835, 25g, ø 37mm
KM# 1
بها: $ 27.07

uCoin