نیکاراگوئه
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

نیکاراگوئه - کاتالوگ سکه

نیکاراگوئه>کوردوبا اورو|1991 - 2017
 دوره

نیکاراگوئه 5 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1994
استیل با روکش کروم, 2.11g, ø 14.97mm
KM# 80
بها: $ 0.61
نیکاراگوئه 5 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
2002
استیل با روکش مس, 3g, ø 18.5mm
KM# 97
بها: $ 0.86
نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1994
استیل با روکش کروم, 2.7g, ø 17mm
KM# 81
بها: $ 0.88

نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
2002
استیل با روکش برنج, 4g, ø 20.5mm
KM# 98
بها: $ 0.65
نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
2007 - 2015
آلومینیوم, 1.4g, ø 20.5mm
KM# 105
بها: $ 0.6
نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1994
استیل با روکش کروم, 4.7g, ø 19mm
KM# 82
بها: $ 0.48

نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
2002 - 2014
استیل با روکش برنج, 5g, ø 23.25mm
KM# 99
بها: $ 0.61
نیکاراگوئه 50 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1994
استیل با روکش کروم, 4.68g, ø 22mm
KM# 83
بها: $ 0.85
نیکاراگوئه 50 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1997
استیل با روکش کروم, 4.8g, ø 22mm
KM# 88
بها: $ 0.65

نیکاراگوئه 50 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
2007 - 2014
مس - نیکل, 4.8g, ø 22mm
KM# 88b
بها: $ 0.74
نیکاراگوئه 1 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 1 کوردوبا - reverse
1 کوردوبا
1997 - 2000
استیل با روکش نیکل, 6.2g, ø 25mm
KM# 89
بها: $ 0.45
نیکاراگوئه 1 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 1 کوردوبا - reverse
1 کوردوبا
2002 - 2014
استیل با روکش نیکل, 6.27g, ø 24.96mm
KM# 101
بها: $ 0.64

نیکاراگوئه 5 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 5 کوردوبا - reverse
5 کوردوبا
1997 - 2014
استیل با روکش نیکل, 7.8g, ø 27.8mm
KM# 90
بها: $ 0.78
نیکاراگوئه 10 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 10 کوردوبا - reverse
10 کوردوبا
2007
استیل با روکش برنج, 8.47g, ø 26.49mm
KM# 102
بها: $ 2.02

نیکاراگوئه>کوردوبا|1912 - 1990
 دوره

نیکاراگوئه ½ سنتاوو - obverseنیکاراگوئه ½ سنتاوو - reverse
½ سنتاوو
1912 - 1937
برنز, ø 17mm
KM# 10
بها: $ 2.87
نیکاراگوئه 1 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1912 - 1940
برنز, 3.9g, ø 20mm
KM# 11
بها: $ 2.59
نیکاراگوئه 1 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1943
برنج, 2.4g, ø 18mm
KM# 20
بها: $ 6.28

نیکاراگوئه 5 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1912 - 1940
مس - نیکل, 5g, ø 21.2mm
KM# 12
بها: $ 1.27
نیکاراگوئه 5 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1943
برنج, 3.6g, ø 21mm
KM# 21
بها: $ 1.93
نیکاراگوئه 5 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1946 - 1956
مس - نیکل, 3g, ø 17mm
KM# 24.1
بها: $ 0.17

نیکاراگوئه 5 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1962 - 1965
مس - نیکل, 3g, ø 17mm
KM# 24.2
بها: $ 0.91
نیکاراگوئه 5 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1972
استیل با روکش نیکل, 3g, ø 17mm
KM# 24.2a
بها: $ 1.46
نیکاراگوئه 5 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1974
آلومینیوم, 1.46g, ø 21.5mm
KM# 27
بها: $ 0.4

نیکاراگوئه 5 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1981
آلومینیوم, 1.04g, ø 16.8mm
KM# 49
بها: $ 0.86
نیکاراگوئه 5 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1987
آلومینیوم, 0.75g, ø 15mm
KM# 55
بها: $ 0.87
نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1912 - 1936
نقره 0.800, 2.5g, ø 18mm
KM# 13
بها: $ 2.25

نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1939 - 1956
مس - نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 17.1
بها: $ 0.82
نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1943
برنج, 5.3g, ø 20mm
KM# 22
بها: $ 2.88
نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1962 - 1965
مس - نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 17.2
بها: $ 0.96

نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1972
استیل با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 17.2a
بها: $ 1.01
نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1974
آلومینیوم, 1.3g, ø 20mm
KM# 30
بها: $ 0.67
نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1978
مس - نیکل, 3g, ø 20mm
KM# 31
بها: $ 0.52

نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1981
آلومینیوم, 1.3g, ø 20mm
KM# 50
بها: $ 1.25
نیکاراگوئه 10 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1987
آلومینیوم, 0.9g, ø 17mm
KM# 56
بها: $ 0.88
نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1912 - 1936
نقره 0.800, 6.25g, ø 24mm
KM# 14
بها: $ 8.74

نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1939 - 1956
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
KM# 18.1
بها: $ 0.95
نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1943
برنج, 7.6g, ø 26.8mm
KM# 23
بها: $ 3.54
نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1964 - 1965
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm
KM# 18.2
بها: $ 1.2

نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1972 - 1974
مس - نیکل, 5.1g, ø 23mm
KM# 18.3
بها: $ 1.1
نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1981 - 1985
استیل با روکش نیکل, 3.4g, ø 23mm
KM# 51
بها: $ 0.87
نیکاراگوئه 25 سنتاوس - obverseنیکاراگوئه 25 سنتاوس - reverse
25 سنتاوس
1987
آلومینیوم, 1.35g, ø 19mm
KM# 57
بها: $ 1.34

نیکاراگوئه 50 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1912 - 1929
نقره 0.800, 12.5g, ø 30mm
KM# 15
بها: $ 25.09
نیکاراگوئه 50 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1939 - 1956
مس - نیکل, 7.92g, ø 26mm
KM# 19.1
بها: $ 0.74
نیکاراگوئه 50 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1965
مس - نیکل, 7.92g, ø 26mm
KM# 19.2
تعداد ضرب

نیکاراگوئه 50 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1972 - 1974
مس - نیکل, 7.92g, ø 26mm
KM# 19.3
بها: $ 2.47
نیکاراگوئه 50 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1980
مس - نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 42
بها: $ 2.09
نیکاراگوئه 50 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1983 - 1985
استیل با روکش نیکل, 6.16g, ø 25.9mm
KM# 42a
بها: $ 1.9

نیکاراگوئه 50 سنتاوو - obverseنیکاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1987
آلومینیوم - برنز, 4.85g, ø 22mm
KM# 58
بها: $ 1.89
نیکاراگوئه 1 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 1 کوردوبا - reverse
1 کوردوبا
1912
نقره 0.900, 25g, ø 38mm
KM# 16
تعداد ضرب
نیکاراگوئه 1 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 1 کوردوبا - reverse
1 کوردوبا
1972
مس - نیکل, 9.45g, ø 28.9mm
KM# 26
بها: $ 2.31

نیکاراگوئه 1 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 1 کوردوبا - reverse
1 کوردوبا
1980 - 1983
مس - نیکل, 8.84g, ø 28.9mm
KM# 43
بها: $ 1.08
نیکاراگوئه 1 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 1 کوردوبا - reverse
1 کوردوبا
1984 - 1985
استیل با روکش نیکل, 8.84g, ø 28.9mm
KM# 43a
بها: $ 1.24
نیکاراگوئه 1 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 1 کوردوبا - reverse
1 کوردوبا
1987
آلومینیوم - برنز, 6.15g, ø 24mm
KM# 59
بها: $ 2.14

نیکاراگوئه 5 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 5 کوردوبا - reverse
5 کوردوبا
1980
مس - نیکل, 7g, ø 27mm
KM# 44
بها: $ 1.36
نیکاراگوئه 5 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 5 کوردوبا - reverse
5 کوردوبا
1984
استیل با روکش نیکل, 7g, ø 27mm
KM# 44a
بها: $ 2.07
نیکاراگوئه 5 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 5 کوردوبا - reverse
5 کوردوبا
1987
آلومینیوم - برنز, 7.5g, ø 25.9mm
KM# 60
بها: $ 2.82

نیکاراگوئه 500 کوردوبا - obverseنیکاراگوئه 500 کوردوبا - reverse
500 کوردوبا
1987
آلومینیوم, ø 23.6mm
KM# 63
بها: $ 0.79

uCoin