نروژ
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

نروژ - کاتالوگ سکه

نروژ>شاه هارالد پنجم|1992 - 2019
 دوره

نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1974 - 1996
مس - نیکل, 4.8g, ø 22mm
KM# 418
بها: $ 0.22
نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1996 - 2011
برنز, 3.6g, ø 18.5mm
KM# 460
بها: $ 0.13
نروژ 1 کرون - obverseنروژ 1 کرون - reverse
1 کرون
1992 - 1996
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
KM# 436
بها: $ 0.37

نروژ 1 کرون - obverseنروژ 1 کرون - reverse
1 کرون
1997 - 2016
مس - نیکل, 4.35g, ø 21mm
KM# 462
بها: $ 0.19
نروژ 5 کرونر - obverseنروژ 5 کرونر - reverse
5 کرونر
1992 - 1994
مس - نیکل, 11.5g, ø 29.5mm
KM# 437
بها: $ 1.04
نروژ 5 کرونر - obverseنروژ 5 کرونر - reverse
5 کرونر
1998 - 2017
مس - نیکل, 7.85g, ø 26mm
KM# 463
بها: $ 0.65

نروژ 10 کرونر - obverseنروژ 10 کرونر - reverse
10 کرونر
1995 - 2012
نیکل - برنج, 6.8g, ø 24mm
KM# 457
بها: $ 1.2
نروژ 20 کرونر - obverseنروژ 20 کرونر - reverse
20 کرونر
1994 - 2010
نیکل - برنج, 9.9g, ø 27.5mm
KM# 453
بها: $ 2.52

نروژ>شاه اولاو پنجم|1958 - 1991
 دوره

نروژ 1 اوره - obverseنروژ 1 اوره - reverse
1 اوره
1958 - 1972
برنز, 2g, ø 16mm
KM# 403
بها: $ 0.27
نروژ 2 اوره - obverseنروژ 2 اوره - reverse
2 اوره
1958
برنز, 4g, ø 21mm
KM# 404
بها: $ 0.61
نروژ 2 اوره - obverseنروژ 2 اوره - reverse
2 اوره
1959 - 1972
برنز, 4g, ø 21mm
KM# 410
بها: $ 0.44

نروژ 5 اوره - obverseنروژ 5 اوره - reverse
5 اوره
1958 - 1973
برنز, 8g, ø 27mm
KM# 405
بها: $ 0.42
نروژ 5 اوره - obverseنروژ 5 اوره - reverse
5 اوره
1973 - 1982
برنز, 3g, ø 19mm
KM# 415
بها: $ 0.16
نروژ 10 اوره - obverseنروژ 10 اوره - reverse
10 اوره
1958
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm
KM# 406
بها: $ 2

نروژ 10 اوره - obverseنروژ 10 اوره - reverse
10 اوره
1959 - 1973
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm
KM# 411
بها: $ 0.17
نروژ 10 اوره - obverseنروژ 10 اوره - reverse
10 اوره
1974 - 1991
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm
KM# 416
بها: $ 0.11
نروژ 25 اوره - obverseنروژ 25 اوره - reverse
25 اوره
1958 - 1973
مس - نیکل, 2.4g, ø 17mm
KM# 407
بها: $ 0.26

نروژ 25 اوره - obverseنروژ 25 اوره - reverse
25 اوره
1974 - 1982
مس - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 417
بها: $ 0.2
نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1958 - 1973
مس - نیکل, 4.8g, ø 22mm
KM# 408
بها: $ 0.46
نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1974 - 1996
مس - نیکل, 4.8g, ø 22mm
KM# 418
بها: $ 0.22

نروژ 1 کرون - obverseنروژ 1 کرون - reverse
1 کرون
1958 - 1973
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
KM# 409
بها: $ 0.33
نروژ 1 کرون - obverseنروژ 1 کرون - reverse
1 کرون
1974 - 1991
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
KM# 419
بها: $ 0.22
نروژ 5 کرونر - obverseنروژ 5 کرونر - reverse
5 کرونر
1963 - 1973
مس - نیکل, 11.5g, ø 29.5mm
KM# 412
بها: $ 1

نروژ 5 کرونر - obverseنروژ 5 کرونر - reverse
5 کرونر
1974 - 1988
مس - نیکل, 11.5g, ø 29.5mm
KM# 420
بها: $ 0.57
نروژ 10 کرونر - obverseنروژ 10 کرونر - reverse
10 کرونر
1983 - 1991
نیکل - برنج, 9g, ø 24mm
KM# 427
بها: $ 0.91

نروژ>شاه هاکان هفتم|1906 - 1957
 دوره

نروژ 1 اوره - obverseنروژ 1 اوره - reverse
1 اوره
1906 - 1907
برنز, 2g, ø 16mm
KM# 361
بها: $ 2.98
نروژ 1 اوره - obverseنروژ 1 اوره - reverse
1 اوره
1908 - 1952
برنز, 2g, ø 16mm
KM# 367
بها: $ 0.35
نروژ 1 اوره - obverseنروژ 1 اوره - reverse
1 اوره
1918 - 1921
آهن, 1.74g, ø 15mm
KM# 367a
بها: $ 0.32

نروژ 1 اوره - obverseنروژ 1 اوره - reverse
1 اوره
1941 - 1945
آهن, 1.74g, ø 16mm
KM# 387
بها: $ 0.5
نروژ 1 اوره - obverseنروژ 1 اوره - reverse
1 اوره
1952 - 1957
برنز, 2g, ø 16mm
KM# 398
بها: $ 0.36
نروژ 2 اوره - obverseنروژ 2 اوره - reverse
2 اوره
1906 - 1907
برنز, 4g, ø 21mm
KM# 362
بها: $ 4.24

نروژ 2 اوره - obverseنروژ 2 اوره - reverse
2 اوره
1909 - 1952
برنز, 4g, ø 21mm
KM# 371
بها: $ 0.39
نروژ 2 اوره - obverseنروژ 2 اوره - reverse
2 اوره
1917 - 1920
آهن, 3.48g, ø 21mm
KM# 371a
بها: $ 0.66
نروژ 2 اوره - obverseنروژ 2 اوره - reverse
2 اوره
1943 - 1945
آهن, 3.47g, ø 21mm
KM# 394
بها: $ 0.91

نروژ 2 اوره - obverseنروژ 2 اوره - reverse
2 اوره
1952 - 1957
برنز, 4g, ø 21mm
KM# 399
بها: $ 0.39
نروژ 5 اوره - obverseنروژ 5 اوره - reverse
5 اوره
1907
برنز, 8g, ø 27mm
KM# 364
بها: $ 3.9
نروژ 5 اوره - obverseنروژ 5 اوره - reverse
5 اوره
1908 - 1952
برنز, 8g, ø 27mm
KM# 368
بها: $ 0.78

نروژ 5 اوره - obverseنروژ 5 اوره - reverse
5 اوره
1917 - 1920
آهن, 6.69g, ø 27mm
KM# 368a
بها: $ 1.92
نروژ 5 اوره - obverseنروژ 5 اوره - reverse
5 اوره
1941 - 1945
آهن, 6.94g, ø 27mm
KM# 388
بها: $ 1.32
نروژ 5 اوره - obverseنروژ 5 اوره - reverse
5 اوره
1952 - 1957
برنز, 8g, ø 27mm
KM# 400
بها: $ 0.43

نروژ 10 اوره - obverseنروژ 10 اوره - reverse
10 اوره
1909 - 1919
نقره 0.400, 1.45g, ø 15mm
KM# 372
بها: $ 2.91
No ImageNo Image
10 اوره
1920 - 1923
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm
KM# 378
بها: $ 0.84
نروژ 10 اوره - obverseنروژ 10 اوره - reverse
10 اوره
1924 - 1951
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm
KM# 383
بها: $ 0.29

نروژ 10 اوره - obverseنروژ 10 اوره - reverse
10 اوره
1941 - 1945
روی, 1.25g, ø 15mm
KM# 389
بها: $ 0.32
نروژ 10 اوره - obverseنروژ 10 اوره - reverse
10 اوره
1942
نیکل - برنج, 1.5g, ø 15mm
KM# 391
تعداد ضرب
نروژ 10 اوره - obverseنروژ 10 اوره - reverse
10 اوره
1951 - 1957
مس - نیکل, 1.5g, ø 15mm
KM# 396
بها: $ 0.19

نروژ 25 اوره - obverseنروژ 25 اوره - reverse
25 اوره
1909 - 1919
نقره 0.600, 2.42g, ø 17mm
KM# 373
بها: $ 5.57
نروژ 25 اوره - obverseنروژ 25 اوره - reverse
25 اوره
1921 - 1923
مس - نیکل, 2.4g, ø 17mm
KM# 381
بها: $ 12.03
نروژ 25 اوره - obverseنروژ 25 اوره - reverse
25 اوره
1921 - 1923
مس - نیکل, 2.4g, ø 17mm
KM# 382
بها: $ 3.89

نروژ 25 اوره - obverseنروژ 25 اوره - reverse
25 اوره
1924 - 1950
مس - نیکل, 2.4g, ø 17mm
KM# 384
بها: $ 0.45
نروژ 25 اوره - obverseنروژ 25 اوره - reverse
25 اوره
1942
نیکل - برنج, 2.4g, ø 17mm
KM# 392
تعداد ضرب
نروژ 25 اوره - obverseنروژ 25 اوره - reverse
25 اوره
1943 - 1945
روی, 2g, ø 17mm
KM# 395
بها: $ 0.95

نروژ 25 اوره - obverseنروژ 25 اوره - reverse
25 اوره
1952 - 1957
مس - نیکل, 2.4g, ø 17mm
KM# 401
بها: $ 0.31
نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1909 - 1919
نقره 0.600, 5g, ø 22.1mm
KM# 374
بها: $ 15.19
نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1920 - 1923
مس - نیکل, 4.8g, ø 22mm
KM# 380
بها: $ 3.47

نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1920 - 1923
مس - نیکل, 4.8g, ø 22mm
KM# 379
بها: $ 1.57
نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1926 - 1949
مس - نیکل, 4.8g, ø 22mm
KM# 386
بها: $ 0.56
نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1941 - 1945
روی, 4g, ø 22mm
KM# 390
بها: $ 1.55

نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1942
نیکل - برنج, 4.8g, ø 22mm
KM# 393
تعداد ضرب
نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1953 - 1957
مس - نیکل, 4.6g, ø 22mm
KM# 402
بها: $ 1.02
نروژ 1 کرون - obverseنروژ 1 کرون - reverse
1 کرون
1908 - 1917
نقره 0.800, 7.5g, ø 25.5mm
KM# 369
بها: $ 24.38

نروژ 1 کرون - obverseنروژ 1 کرون - reverse
1 کرون
1925 - 1951
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
KM# 385
بها: $ 0.71
نروژ 1 کرون - obverseنروژ 1 کرون - reverse
1 کرون
1951 - 1957
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
KM# 397
بها: $ 0.71
نروژ 2 کرونر - obverseنروژ 2 کرونر - reverse
2 کرونر
1908 - 1917
نقره 0.800, 15g, ø 31mm
KM# 370
بها: $ 45.82

نروژ>شاه اسکار دوم|1874 - 1906
 دوره

نروژ 1 اوره - obverseنروژ 1 اوره - reverse
1 اوره
1876 - 1902
برنز, 2g, ø 16mm
KM# 352
بها: $ 0.76
نروژ 2 اوره - obverseنروژ 2 اوره - reverse
2 اوره
1876 - 1902
برنز, 4g, ø 21mm
KM# 353
بها: $ 2.06
نروژ 5 اوره - obverseنروژ 5 اوره - reverse
5 اوره
1875 - 1902
برنز, 8g, ø 27mm
KM# 349
بها: $ 1.81

نروژ 10 اوره - obverseنروژ 10 اوره - reverse
10 اوره
1874 - 1875
نقره 0.400, 1.5g, ø 15mm
KM# 345
بها: $ 0.61
نروژ 10 اوره - obverseنروژ 10 اوره - reverse
10 اوره
1875 - 1903
نقره 0.400, 1.5g, ø 15mm
KM# 350
بها: $ 2.83
نروژ 25 اوره - obverseنروژ 25 اوره - reverse
25 اوره
1876
نقره 0.600, 2.4g, ø 17mm
KM# 354
تعداد ضرب

نروژ 25 اوره - obverseنروژ 25 اوره - reverse
25 اوره
1896 - 1904
نقره 0.600, 2.42g, ø 17mm
KM# 360
بها: $ 7.06
نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1874 - 1875
نقره 0.600, 5g, ø 22mm
KM# 346
تعداد ضرب
نروژ 50 اوره - obverseنروژ 50 اوره - reverse
50 اوره
1877 - 1904
نقره 0.600, 5g, ø 22mm
KM# 356
بها: $ 21.3

نروژ 1 کرون - obverseنروژ 1 کرون - reverse
1 کرون
1875
نقره 0.800, 7.5g, ø 25mm
KM# 351
بها: $ 16.73
نروژ 1 کرون - obverseنروژ 1 کرون - reverse
1 کرون
1877 - 1904
نقره 0.800, 7.5g, ø 25mm
KM# 357
بها: $ 7.03
نروژ 2 کرونر - obverseنروژ 2 کرونر - reverse
2 کرونر
1878 - 1904
نقره 0.800, 15g, ø 31mm
KM# 359
بها: $ 26.57

نروژ 10 کرونر - obverseنروژ 10 کرونر - reverse
10 کرونر
1874
طلا 0.900, 4.48g, ø 18mm
KM# 347
تعداد ضرب
نروژ 10 کرونر - obverseنروژ 10 کرونر - reverse
10 کرونر
1877 - 1902
طلا 0.900, 4.48g, ø 18mm
KM# 358
تعداد ضرب
نروژ 20 کرونر - obverseنروژ 20 کرونر - reverse
20 کرونر
1874 - 1875
طلا 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 348
تعداد ضرب

نروژ 20 کرونر - obverseنروژ 20 کرونر - reverse
20 کرونر
1876 - 1902
طلا 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 355
تعداد ضرب

نروژ>Speciedaler|1816 - 1875
 دوره

نروژ ½ اسکیلینگ - obverseنروژ ½ اسکیلینگ - reverse
½ اسکیلینگ
1837 - 1841
مس, 4.54g, ø 21.5mm
KM# 305
بها: $ 9.34
نروژ ½ اسکیلینگ - obverseنروژ ½ اسکیلینگ - reverse
½ اسکیلینگ
1863
مس, 4.68g, ø 22mm
KM# 324
بها: $ 20.06
نروژ ½ اسکیلینگ - obverseنروژ ½ اسکیلینگ - reverse
½ اسکیلینگ
1867
مس, 2.92g, ø 18mm
KM# 329
بها: $ 6.38

نروژ 1 اسکیلینگ - obverseنروژ 1 اسکیلینگ - reverse
1 اسکیلینگ
1816
مس, 11.68g, ø 26.3mm
KM# 284
بها: $ 14.14
نروژ 1 اسکیلینگ - obverseنروژ 1 اسکیلینگ - reverse
1 اسکیلینگ
1819 - 1834
مس, 11.68g, ø 26.5mm
KM# 286
بها: $ 5.55
نروژ 1 اسکیلینگ - obverseنروژ 1 اسکیلینگ - reverse
1 اسکیلینگ
1870
مس, 5.85g, ø 21.5mm
KM# 335
بها: $ 9.84

نروژ 2 skilling - obverseنروژ 2 skilling - reverse
2 skilling
1822 - 1834
مس, 18.7g, ø 31mm
KM# 295
بها: $ 3.94
نروژ 2 skilling - obverseنروژ 2 skilling - reverse
2 skilling
1825
نقره 0.250, 1.5g
KM# 297
تعداد ضرب
نروژ 2 skilling - obverseنروژ 2 skilling - reverse
2 skilling
1842 - 1843
نقره 0.250, 1.5g, ø 15mm
KM# 310
بها: $ 0.77

نروژ 2 skilling - obverseنروژ 2 skilling - reverse
2 skilling
1870 - 1871
نقره 0.250, 1.5g, ø 14.8mm
KM# 336
بها: $ 17.71
نروژ 3 skilling - obverseنروژ 3 skilling - reverse
3 skilling
1868 - 1869
نقره 0.250, 2.25g, ø 16.72mm
KM# 330
بها: $ 1.13
نروژ 3 skilling - obverseنروژ 3 skilling - reverse
3 skilling
1872 - 1873
نقره 0.250, 2.25g, ø 16.65mm
KM# 338
تعداد ضرب

نروژ 4 skilling - obverseنروژ 4 skilling - reverse
4 skilling
1825
نقره 0.250, 3g, ø 19.5mm
KM# 298
بها: $ 24.08
نروژ 4 skilling - obverseنروژ 4 skilling - reverse
4 skilling
1842
نقره 0.250, 3.02g, ø 23.5mm
KM# 311
بها: $ 36.92
نروژ 4 skilling - obverseنروژ 4 skilling - reverse
4 skilling
1871
نقره 0.250, 3g, ø 18mm
KM# 337
تعداد ضرب

نروژ 8 اسکیلینگ - obverseنروژ 8 اسکیلینگ - reverse
8 اسکیلینگ
1817
نقره 0.500, 3.3g, ø 21.64mm
KM# 285
تعداد ضرب
نروژ 8 اسکیلینگ - obverseنروژ 8 اسکیلینگ - reverse
8 اسکیلینگ
1819
نقره 0.500, 3.37g
KM# 287
تعداد ضرب
نروژ 8 اسکیلینگ - obverseنروژ 8 اسکیلینگ - reverse
8 اسکیلینگ
1825 - 1827
نقره 0.875, 1.93g
KM# 299
تعداد ضرب

نروژ 12 skilling - obverseنروژ 12 skilling - reverse
12 skilling
1845 - 1856
نقره 0.875, 2.89g, ø 20mm
KM# 314
بها: $ 23.32
نروژ 12 skilling - obverseنروژ 12 skilling - reverse
12 skilling
1861 - 1862
نقره 0.875, 2.89g
KM# 320
تعداد ضرب
نروژ 12 skilling - obverseنروژ 12 skilling - reverse
12 skilling
1865
نقره 0.875, 2.89g
KM# 326
تعداد ضرب

نروژ 12 skilling - obverseنروژ 12 skilling - reverse
12 skilling
1873
نقره 0.875, 2.89g
KM# 339
تعداد ضرب
نروژ 24 skilling - obverseنروژ 24 skilling - reverse
24 skilling
1819
نقره 0.680, 7.31g
KM# 288
تعداد ضرب
نروژ 24 skilling - obverseنروژ 24 skilling - reverse
24 skilling
1823 - 1824
نقره 0.875, 5.73g
KM# 296
تعداد ضرب

نروژ 24 skilling - obverseنروژ 24 skilling - reverse
24 skilling
1825 - 1836
نقره 0.875, 5.73g
KM# 300
تعداد ضرب
نروژ 24 skilling - obverseنروژ 24 skilling - reverse
24 skilling
1845 - 1855
نقره 0.875, 5.78g, ø 23.5mm
KM# 315
تعداد ضرب
نروژ 24 skilling - obverseنروژ 24 skilling - reverse
24 skilling
1862
نقره 0.875, 5.78g
KM# 321
تعداد ضرب

نروژ 24 skilling - obverseنروژ 24 skilling - reverse
24 skilling
1865
نقره 0.875, 5.78g
KM# 327
تعداد ضرب
نروژ ½ speciedaler - obverseنروژ ½ speciedaler - reverse
½ speciedaler
1819 - 1824
نقره 0.875, 14.45g
KM# 289
تعداد ضرب
نروژ ½ speciedaler - obverseنروژ ½ speciedaler - reverse
½ speciedaler
1827 - 1836
نقره 0.875, 14.45g
KM# 302
تعداد ضرب

نروژ ½ speciedaler - obverseنروژ ½ speciedaler - reverse
½ speciedaler
1844
نقره 0.875, 14.45g
KM# 312
تعداد ضرب
نروژ ½ speciedaler - obverseنروژ ½ speciedaler - reverse
½ speciedaler
1846 - 1855
نقره 0.875, 14.45g
KM# 316
تعداد ضرب
نروژ ½ speciedaler - obverseنروژ ½ speciedaler - reverse
½ speciedaler
1862
نقره 0.875, 14.45g
KM# 322
تعداد ضرب

نروژ ½ speciedaler - obverseنروژ ½ speciedaler - reverse
½ speciedaler
1873
نقره 0.875, 14.45g
KM# 340
تعداد ضرب
نروژ 1 اسپسی دالر - obverseنروژ 1 اسپسی دالر - reverse
1 اسپسی دالر
1819 - 1824
نقره 0.875, 28.89g
KM# 290
تعداد ضرب
نروژ 1 اسپسی دالر - obverseنروژ 1 اسپسی دالر - reverse
1 اسپسی دالر
1826 - 1836
نقره 0.875, 28.89g
KM# 301
تعداد ضرب

نروژ 1 اسپسی دالر - obverseنروژ 1 اسپسی دالر - reverse
1 اسپسی دالر
1844
نقره 0.875, 28.89g
KM# 313
تعداد ضرب
نروژ 1 اسپسی دالر - obverseنروژ 1 اسپسی دالر - reverse
1 اسپسی دالر
1846 - 1857
نقره 0.875, 28.89g
KM# 317
تعداد ضرب
نروژ 1 اسپسی دالر - obverseنروژ 1 اسپسی دالر - reverse
1 اسپسی دالر
1861 - 1862
نقره 0.875, 28.89g
KM# 323
تعداد ضرب

نروژ 1 اسپسی دالر - obverseنروژ 1 اسپسی دالر - reverse
1 اسپسی دالر
1864 - 1869
نقره 0.875, 28.89g
KM# 325
تعداد ضرب

نروژ>رایسبانک دالر|1813 - 1815
 دوره

نروژ 6 اسکیلینگ - obverseنروژ 6 اسکیلینگ - reverse
6 اسکیلینگ
1813
مس, 4.26g
KM# 282
تعداد ضرب
نروژ 12 skilling - obverseنروژ 12 skilling - reverse
12 skilling
1813
مس, 8.6g, ø 27mm
KM# 283
تعداد ضرب

uCoin