شوالیه‌های مالت
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

شوالیه‌های مالت - کاتالوگ سکه

شوالیه‌های مالت>Sovereign Military Order of Malta|1962 - 2017
 دوره

شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1967
برنز, ø 29.5mm
X# 17
بها: $ 21.23
شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1969
برنز, 8g, ø 30mm
X# 29
بها: $ 15.61
شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1970
برنز, ø 29mm
X# 35
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1971
برنز, ø 30mm
X# 40
بها: $ 11.3
شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1972 - 1973
برنز, ø 29.5mm
X# 48
بها: $ 14.69
شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1974 - 1977
برنز, 8g, ø 32mm
X# 56
بها: $ 13.03

شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1978
برنز, ø 30mm
X# 70
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1979
برنز, ø 30mm
X# 74
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1980
برنز, 8g, ø 30mm
X# 80
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1983
برنز, 8g, ø 30mm
X# 96
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1984
برنز, ø 29mm
X# 102
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1985
برنز, 8g, ø 30mm
X# 108
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 گرانی
1986
برنز, 8g, ø 30mm
X# 113
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 گرانی
1988
برنز, 8g, ø 30mm
X# 124
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 گرانی
1988
برنز, 8g, ø 30mm
X# 136
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 گرانی
1989
برنز, 8g, ø 30mm
X# 142
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 گرانی
1990
برنز, 8g, ø 30mm
X# 148
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 گرانی
1991
برنز, 8g, ø 30mm
X# 153
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 10 گرانی - obverseشوالیه‌های مالت 10 گرانی - reverse
10 گرانی
1992
برنز, 8g, ø 30mm
X# 158
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 گرانی
1993
برنز, 8g, ø 30mm
X# 164
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 گرانی
1994
برنز, 8g, ø 30mm
X# 170
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 گرانی
1995
برنز, 8g, ø 30mm
X# 176
بها: $ 4.58
No ImageNo Image
10 گرانی
1996
برنز, 8g, ø 30mm
X# 181
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 گرانی
1997
برنز, 8g, ø 30mm
X# 186
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 گرانی
1998
برنز, 8g, ø 30mm
X# 191
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 گرانی
2000
برنز, 8g, ø 30mm
X# 203
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 گرانی
2001
برنز, 8g, ø 30mm
X# 210
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 گرانی
2002
برنز, 8g, ø 30mm
X# 215
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 گرانی
2003
برنز, 8g, ø 30mm
X# 218
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 گرانی
2004
برنز, 8g, ø 30mm
X# 221
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 9 تاری - obverseشوالیه‌های مالت 9 تاری - reverse
9 تاری
1967
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 18
بها: $ 25.54
شوالیه‌های مالت 9 تاری - obverseشوالیه‌های مالت 9 تاری - reverse
9 تاری
1969
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 30
بها: $ 22.59
شوالیه‌های مالت 9 تاری - obverseشوالیه‌های مالت 9 تاری - reverse
9 تاری
1970
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 36
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 9 تاری - obverseشوالیه‌های مالت 9 تاری - reverse
9 تاری
1971
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 41
بها: $ 21.29
شوالیه‌های مالت 9 تاری - obverseشوالیه‌های مالت 9 تاری - reverse
9 تاری
1972
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 49
بها: $ 3.48
شوالیه‌های مالت 9 تاری - obverseشوالیه‌های مالت 9 تاری - reverse
9 تاری
1973
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 53
بها: $ 15.86

شوالیه‌های مالت 9 تاری - obverseشوالیه‌های مالت 9 تاری - reverse
9 تاری
1974 - 1977
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 57
بها: $ 17.84
شوالیه‌های مالت 9 تاری - obverseشوالیه‌های مالت 9 تاری - reverse
9 تاری
1978
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 71
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
1979
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 75
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 9 تاری - obverseشوالیه‌های مالت 9 تاری - reverse
9 تاری
1980
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 81
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
1984
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 103
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 9 تاری - obverseشوالیه‌های مالت 9 تاری - reverse
9 تاری
1985
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 109
تعداد ضرب

No ImageNo Image
9 تاری
1986
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 114
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
1988
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 137
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
1988
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 125
تعداد ضرب

No ImageNo Image
9 تاری
1989
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 143
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
1990
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 149
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
1991
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 154
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 9 تاری - obverseشوالیه‌های مالت 9 تاری - reverse
9 تاری
1992
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 159
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
1993
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 165
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
1994
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 171
تعداد ضرب

No ImageNo Image
9 تاری
1995
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 177
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
1996
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 182
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
1997
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 187
تعداد ضرب

No ImageNo Image
9 تاری
1998
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 192
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
2000
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 204
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
2001
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 211
تعداد ضرب

No ImageNo Image
9 تاری
2002
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 216
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
2003
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 219
تعداد ضرب
No ImageNo Image
9 تاری
2004
نقره 0.900, 9g, ø 30mm
X# 222
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 اسکودو
1961
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 1
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1962 - 1963
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 5
بها: $ 23.64
شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1964
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 9
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1965 - 1966
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 13
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1967
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 19
بها: $ 11.5
شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1968
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 24
بها: $ 13.1

No ImageNo Image
1 اسکودو
1969
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 31
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1970
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 37
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1971 - 1973
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 42
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1972
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 50
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1974 - 1975
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 58
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1976
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 64
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 اسکودو
1977
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 67
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1978
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 72
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1979
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 76
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 اسکودو
1980
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 82
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1983
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 98
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1984
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 104
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 اسکودو
1985
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 110
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1986
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 115
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1988
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 126
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 اسکودو
1988
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 138
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1989
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 144
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1990
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 150
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 اسکودو
1991
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 155
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 1 اسکودو - obverseشوالیه‌های مالت 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1992
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 160
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1993
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 166
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 اسکودو
1994
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 172
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1995
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 178
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1996 - 2002
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 183
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 اسکودو
1997
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 188
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1998
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 193
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
2000 - 2004
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 205
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 اسکودو
2001
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 212
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
2003
نقره 0.987, 12g, ø 32mm
X# 220
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1961
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 2
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1962 - 1963
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 6
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1964
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 10
بها: $ 24.29
شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1965 - 1966
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 14
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1967
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 20
بها: $ 33.89
شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1968
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 25
بها: $ 19.22
شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1969
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 32
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1970
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 38
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1971 - 1973
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 43
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1972
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 51
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 اسکودی
1974
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 59
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1975
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 60
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1976
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 65
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 اسکودی
1977
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 68
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1978
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 73
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1979
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 77
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 اسکودی
1980
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 83
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1983
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 99
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1984
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 106
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 اسکودی
1985
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 111
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1986
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 116
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1988
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 139
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 اسکودی
1988
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 127
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1989
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 145
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1990
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 151
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 اسکودی
1991
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 156
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 2 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 2 اسکودی - reverse
2 اسکودی
1992
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 161
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1993
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 167
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 اسکودی
1994
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 173
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1995
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 179
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1996
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 184
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 اسکودی
1997
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 189
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
1998 - 2003
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 194
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
2000
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 206
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 اسکودی
2001
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 213
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
2002
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 217
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 اسکودی
2004
نقره 0.987, 24g, ø 39mm
X# 223
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 اسکودی
1961
طلا 0.917, 4g
X# 3
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 5 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 5 اسکودی - reverse
5 اسکودی
1962 - 1963
طلا 0.917, 4g
X# 7
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 5 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 5 اسکودی - reverse
5 اسکودی
1964
طلا 0.917, 4g
X# 11
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 اسکودی
1965 - 1966
طلا 0.917, 4g
X# 15
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 اسکودی
1967
طلا 0.917, 4g
X# 21
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 5 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 5 اسکودی - reverse
5 اسکودی
1968
طلا 0.917, 4g
X# 27
بها: $ 162.7

No ImageNo Image
5 اسکودی
1969
طلا 0.917, 4g
X# 33.1
تعداد ضرب
No ImageNo Image
5 اسکودی
1970
طلا 0.917, 4g
X# 33.2
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 5 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 5 اسکودی - reverse
5 اسکودی
1971 - 1975
طلا 0.917, 4g
X# 44
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 اسکودی
1976 - 1978
طلا 0.917, 4g
X# 66
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 5 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 5 اسکودی - reverse
5 اسکودی
1979 - 1981
طلا 0.917, 4g
X# 78
بها: $ 263.5
شوالیه‌های مالت 10 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 10 اسکودی - reverse
10 اسکودی
1961
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 4
تعداد ضرب

شوالیه‌های مالت 10 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 10 اسکودی - reverse
10 اسکودی
1962 - 1963
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 8
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 اسکودی
1964
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 12
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 10 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 10 اسکودی - reverse
10 اسکودی
1965 - 1966
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 16
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 اسکودی
1967
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 22
تعداد ضرب
شوالیه‌های مالت 10 اسکودی - obverseشوالیه‌های مالت 10 اسکودی - reverse
10 اسکودی
1968
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 28
بها: $ 325.3
No ImageNo Image
10 اسکودی
1969 - 1970
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 34
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 اسکودی
1971
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 45
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 اسکودی
1972 - 1974
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 52
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 اسکودی
1973
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 55
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 اسکودی
1975 - 1976
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 61
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 اسکودی
1977 - 1978
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 69
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 اسکودی
1979
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 79
تعداد ضرب

No ImageNo Image
10 اسکودی
1980
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 84
تعداد ضرب
No ImageNo Image
10 اسکودی
1981
طلا 0.917, 8g, ø 30mm
X# 89
تعداد ضرب

uCoin