پاناما
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

پاناما - کاتالوگ سکه

پاناما>جمهوری پاناما|1961 - 2019
 دوره

پاناما 1 سنتسیمو - obverseپاناما 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1961 - 1987
برنز, 3.1g, ø 19.05mm
KM# 22
بها: $ 0.34
پاناما 1 سنتسیمو - obverseپاناما 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1975 - 1982
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm
KM# 33
بها: $ 0.79
پاناما 1 سنتسیمو - obverseپاناما 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1983
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm
KM# 22a
بها: $ 0.26

پاناما 1 سنتسیمو - obverseپاناما 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1991 - 1993
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm
KM# 124
بها: $ 0.33
پاناما 1 سنتسیمو - obverseپاناما 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1996 - 2018
روی با روکش مس, 2.5g, ø 19.05mm
KM# 125
بها: $ 0.2
پاناما ½2 سنتسیمو - obverseپاناما ½2 سنتسیمو - reverse
½2 سنتسیمو
1975 - 1982
مس نیکل مس اندود, 1.25g, ø 10mm
KM# 34
بها: $ 1.14

No ImageNo Image
½2 سنتسیمو
1983 - 1985
مس نیکل مس اندود, 1.25g, ø 10mm
KM# 85
بها: $ 1.13
پاناما 5 سنتسیمو - obverseپاناما 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1961
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# 23.1
بها: $ 1
پاناما 5 سنتسیمو - obverseپاناما 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1962 - 1993
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# 23.2
بها: $ 0.35

پاناما 5 سنتسیمو - obverseپاناما 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1975 - 1982
مس نیکل مس اندود, 5g, ø 21.2mm
KM# 35
بها: $ 1.95
پاناما 5 سنتسیمو - obverseپاناما 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1984 - 1985
مس نیکل مس اندود, 5g, ø 21.2mm
KM# 86
بها: $ 6.91
پاناما 5 سنتسیمو - obverseپاناما 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1996
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm
KM# 126
بها: $ 0.28

پاناما 5 سنتسیمو - obverseپاناما 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
2001 - 2018
مس - نیکل, 5g, ø 21.15mm
KM# 133
بها: $ 0.33
پاناما 10 سنتسیمو - obverseپاناما 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1975 - 1982
مس نیکل مس اندود, 2.268g, ø 17.91mm
KM# 36
بها: $ 1.93
پاناما 1/10 بالبوآ - obverseپاناما 1/10 بالبوآ - reverse
1/10 بالبوآ
1961
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm
KM# 24
بها: $ 2.96

پاناما 1/10 بالبوآ - obverseپاناما 1/10 بالبوآ - reverse
1/10 بالبوآ
1962
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm
KM# 10.2
بها: $ 3.25
پاناما 1/10 بالبوآ - obverseپاناما 1/10 بالبوآ - reverse
1/10 بالبوآ
1966 - 1993
مس نیکل مس اندود, 2.268g, ø 17.91mm
KM# 10
بها: $ 0.46
پاناما 1/10 بالبوآ - obverseپاناما 1/10 بالبوآ - reverse
1/10 بالبوآ
1983 - 1985
مس نیکل مس اندود, 2.268g, ø 17.91mm
KM# 87
بها: $ 0.78

پاناما 1/10 بالبوآ - obverseپاناما 1/10 بالبوآ - reverse
1/10 بالبوآ
1996 - 2018
مس نیکل مس اندود, 2.268g, ø 17.91mm
KM# 127
بها: $ 0.37
پاناما 25 سنتسیمو - obverseپاناما 25 سنتسیمو - reverse
25 سنتسیمو
1975 - 1982
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm
KM# 37
بها: $ 1.28
پاناما ¼ بالبوآ - obverseپاناما ¼ بالبوآ - reverse
¼ بالبوآ
1961
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.3mm
KM# 25
بها: $ 5.5

پاناما ¼ بالبوآ - obverseپاناما ¼ بالبوآ - reverse
¼ بالبوآ
1962
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.3mm
KM# 11.2
بها: $ 16.3
پاناما ¼ بالبوآ - obverseپاناما ¼ بالبوآ - reverse
¼ بالبوآ
1966 - 1993
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm
KM# 11.2a
بها: $ 0.56
پاناما ¼ بالبوآ - obverseپاناما ¼ بالبوآ - reverse
¼ بالبوآ
1983 - 1985
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm
KM# 88
بها: $ 1.46

پاناما ¼ بالبوآ - obverseپاناما ¼ بالبوآ - reverse
¼ بالبوآ
1996 - 2018
مس نیکل مس اندود, 5.67g, ø 24.26mm
KM# 128
بها: $ 0.44
پاناما 50 سنتسیمو - obverseپاناما 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1975 - 1982
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.6mm
KM# 38
بها: $ 1.12
پاناما ½ بالبوآ - obverseپاناما ½ بالبوآ - reverse
½ بالبوآ
1961
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.61mm
KM# 26
بها: $ 8.38

پاناما ½ بالبوآ - obverseپاناما ½ بالبوآ - reverse
½ بالبوآ
1962
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.61mm
KM# 12.2
بها: $ 11.23
پاناما ½ بالبوآ - obverseپاناما ½ بالبوآ - reverse
½ بالبوآ
1966 - 1972
نقره 0.400, 11.5g, ø 30.61mm
KM# 12a.1
بها: $ 2.15
پاناما ½ بالبوآ - obverseپاناما ½ بالبوآ - reverse
½ بالبوآ
1973 - 1993
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm
KM# 12b
بها: $ 1.03

No ImageNo Image
½ بالبوآ
1983 - 1985
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.6mm
KM# 89
بها: $ 1.13
پاناما ½ بالبوآ - obverseپاناما ½ بالبوآ - reverse
½ بالبوآ
1996 - 2017
مس نیکل مس اندود, 11.34g, ø 30.61mm
KM# 129
بها: $ 1.31
پاناما 1 بالبوآ - obverseپاناما 1 بالبوآ - reverse
1 بالبوآ
1966 - 1974
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm
KM# 27
بها: $ 11.28

No ImageNo Image
1 بالبوآ
1975
مس - نیکل با روکش مس, 22.68g, ø 38.1mm
KM# 39
تعداد ضرب
پاناما 1 بالبوآ - obverseپاناما 1 بالبوآ - reverse
1 بالبوآ
1982 - 1984
مس نیکل مس اندود, 22.68g, ø 38.1mm
KM# 76
بها: $ 2.46
پاناما 1 بالبوآ - obverseپاناما 1 بالبوآ - reverse
1 بالبوآ
2011 - 2018
دو آلیاژی : مرکز استیل با روکش نیکل - برنج، حلقه استیل با روکش نیکل, 7.2g, ø 26.5mm
KM# 141
بها: $ 1.91

پاناما 5 بالبوآ - obverseپاناما 5 بالبوآ - reverse
5 بالبوآ
1975 - 1982
مس نیکل مس اندود, ø 39mm
KM# 40
بها: $ 24.83

پاناما>جمهوری پاناما|1904 - 1960
 دوره

پاناما ½ سنتسیمو - obverseپاناما ½ سنتسیمو - reverse
½ سنتسیمو
1907
مس - نیکل, 2.5g, ø 16mm
KM# 6
بها: $ 4.03
پاناما 1 سنتسیمو - obverseپاناما 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1935 - 1937
برنز, 3.2g, ø 19.5mm
KM# 14
بها: $ 5.17
پاناما 1¼ سنتسیمو - obverseپاناما 1¼ سنتسیمو - reverse
1¼ سنتسیمو
1940
برنز, 3.1g, ø 20mm
KM# 15
بها: $ 4

پاناما ½2 سنتسیمو - obverseپاناما ½2 سنتسیمو - reverse
½2 سنتسیمو
1904
نقره 0.900, 1.25g, ø 10mm
KM# 1
بها: $ 18.59
پاناما ½2 سنتسیمو - obverseپاناما ½2 سنتسیمو - reverse
½2 سنتسیمو
1907 - 1916
مس - نیکل, 5g, ø 21mm
KM# 7
بها: $ 5.63
پاناما ½2 سنتسیمو - obverseپاناما ½2 سنتسیمو - reverse
½2 سنتسیمو
1929
مس - نیکل, 3.27g, ø 18mm
KM# 8
بها: $ 3.9

پاناما ½2 سنتسیمو - obverseپاناما ½2 سنتسیمو - reverse
½2 سنتسیمو
1940
مس - نیکل, 3.3g, ø 18mm
KM# 16
بها: $ 14.27
پاناما 5 سنتسیمو - obverseپاناما 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1904 - 1916
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.5mm
KM# 2
بها: $ 3.38
پاناما 5 سنتسیمو - obverseپاناما 5 سنتسیمو - reverse
5 سنتسیمو
1929 - 1932
مس - نیکل, 5g, ø 21.3mm
KM# 9
بها: $ 2.02

پاناما 10 سنتسیمو - obverseپاناما 10 سنتسیمو - reverse
10 سنتسیمو
1904
نقره 0.900, 5g, ø 22mm
KM# 3
بها: $ 7.4
پاناما 1/10 بالبوآ - obverseپاناما 1/10 بالبوآ - reverse
1/10 بالبوآ
1930 - 1947
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 10.1
بها: $ 1.41
پاناما 25 سنتسیمو - obverseپاناما 25 سنتسیمو - reverse
25 سنتسیمو
1904
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm
KM# 4
بها: $ 27.09

پاناما ¼ بالبوآ - obverseپاناما ¼ بالبوآ - reverse
¼ بالبوآ
1930 - 1947
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.25mm
KM# 11.1
بها: $ 4.81
پاناما 50 سنتسیمو - obverseپاناما 50 سنتسیمو - reverse
50 سنتسیمو
1904 - 1905
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 5
بها: $ 75.05
پاناما ½ بالبوآ - obverseپاناما ½ بالبوآ - reverse
½ بالبوآ
1930 - 1947
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm
KM# 12.1
بها: $ 22.03

پاناما 1 بالبوآ - obverseپاناما 1 بالبوآ - reverse
1 بالبوآ
1931 - 1947
نقره 0.900, 26.73g, ø 38.1mm
KM# 13
بها: $ 33.68

uCoin