پاراگوئه
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

پاراگوئه - کاتالوگ سکه

پاراگوئه>جمهوری پاراگوئه|1944 - 2016
 دوره

پاراگوئه 1 سنتیمو - obverseپاراگوئه 1 سنتیمو - reverse
1 سنتیمو
1944 - 1950
آلومینیوم - برنز, 2g, ø 17.5mm
KM# 20
بها: $ 0.43
پاراگوئه 5 سنتیمو - obverseپاراگوئه 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1944 - 1947
آلومینیوم - برنز, 3.1g, ø 19mm
KM# 21
بها: $ 0.74
پاراگوئه 10 سنتیمو - obverseپاراگوئه 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1944 - 1947
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 21.1mm
KM# 22
بها: $ 1.35

پاراگوئه 10 سنتیمو - obverseپاراگوئه 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1953
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 19mm
KM# 25
بها: $ 0.58
پاراگوئه 15 سنتیموس - obverseپاراگوئه 15 سنتیموس - reverse
15 سنتیموس
1953
آلومینیوم - برنز, 3.86g, ø 21.07mm
KM# 26
بها: $ 1.06
پاراگوئه 25 سنتیمو - obverseپاراگوئه 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1944 - 1951
آلومینیوم - برنز, 5.1g, ø 23.2mm
KM# 23
بها: $ 1.14

پاراگوئه 25 سنتیمو - obverseپاراگوئه 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1953
آلومینیوم - برنز, 5.2g, ø 23mm
KM# 27
بها: $ 0.86
پاراگوئه 50 سنتیمو - obverseپاراگوئه 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1944 - 1951
آلومینیوم - برنز, 6.12g, ø 25mm
KM# 24
بها: $ 1.7
پاراگوئه 50 سنتیمو - obverseپاراگوئه 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1953
آلومینیوم - برنز, 4.54g, ø 25mm
KM# 28
بها: $ 1.61

پاراگوئه 1 گوارانی - obverseپاراگوئه 1 گوارانی - reverse
1 گوارانی
1975 - 1976
فولاد ضد زنگ, 2.9g, ø 18.1mm
KM# 151
بها: $ 0.31
پاراگوئه 1 گوارانی - obverseپاراگوئه 1 گوارانی - reverse
1 گوارانی
1978 - 1988
فولاد ضد زنگ, 2.6g, ø 18.1mm
KM# 165
بها: $ 0.32
پاراگوئه 1 گوارانی - obverseپاراگوئه 1 گوارانی - reverse
1 گوارانی
1993
استیل با روکش برنج, 1.5g, ø 15mm
KM# 192
بها: $ 0.72

پاراگوئه 5 گوارانی - obverseپاراگوئه 5 گوارانی - reverse
5 گوارانی
1975
فولاد ضد زنگ, 3.8g, ø 20mm
KM# 152
بها: $ 0.51
پاراگوئه 5 گوارانی - obverseپاراگوئه 5 گوارانی - reverse
5 گوارانی
1978 - 1986
فولاد ضد زنگ, 3.8g, ø 20mm
KM# 166
بها: $ 0.43
پاراگوئه 5 گوارانی - obverseپاراگوئه 5 گوارانی - reverse
5 گوارانی
1992
نیکل - برنز, 1.95g, ø 16.97mm
KM# 166a
بها: $ 0.66

پاراگوئه 10 گوارانی - obverseپاراگوئه 10 گوارانی - reverse
10 گوارانی
1975 - 1976
فولاد ضد زنگ, 4.5g, ø 22mm
KM# 153
بها: $ 0.29
پاراگوئه 10 گوارانی - obverseپاراگوئه 10 گوارانی - reverse
10 گوارانی
1978 - 1988
فولاد ضد زنگ, 4.5g, ø 22mm
KM# 167
بها: $ 0.31
پاراگوئه 10 گوارانی - obverseپاراگوئه 10 گوارانی - reverse
10 گوارانی
1990
نیکل - برنز, 2.69g, ø 19.34mm
KM# 178
بها: $ 0.43

پاراگوئه 10 گوارانی - obverseپاراگوئه 10 گوارانی - reverse
10 گوارانی
1996
استیل با روکش برنج, 2.69g, ø 19.34mm
KM# 178a
بها: $ 0.78
پاراگوئه 50 گوارانی - obverseپاراگوئه 50 گوارانی - reverse
50 گوارانی
1975
فولاد ضد زنگ, 7.4g, ø 26mm
KM# 154
بها: $ 0.39
پاراگوئه 50 گوارانی - obverseپاراگوئه 50 گوارانی - reverse
50 گوارانی
1980 - 1988
فولاد ضد زنگ, 7.4g, ø 26.1mm
KM# 169
بها: $ 0.49

پاراگوئه 50 گوارانی - obverseپاراگوئه 50 گوارانی - reverse
50 گوارانی
1992
مس - روی - نیکل, 3.77g, ø 21.69mm
KM# 191
بها: $ 0.46
پاراگوئه 50 گوارانی - obverseپاراگوئه 50 گوارانی - reverse
50 گوارانی
1995 - 2005
استیل با روکش برنج, 3.75g, ø 21.69mm
KM# 191a
بها: $ 0.6
پاراگوئه 50 گوارانی - obverseپاراگوئه 50 گوارانی - reverse
50 گوارانی
2006 - 2016
آلومینیوم, 1g, ø 19mm
KM# 191b
بها: $ 0.54

پاراگوئه 100 گوارانی - obverseپاراگوئه 100 گوارانی - reverse
100 گوارانی
1990
مس - روی - نیکل, 10.45g, ø 24mm
KM# 177
بها: $ 0.74
پاراگوئه 100 گوارانی - obverseپاراگوئه 100 گوارانی - reverse
100 گوارانی
1993 - 2005
استیل با روکش برنج, 5.45g, ø 23.6mm
KM# 177a
بها: $ 0.27
پاراگوئه 100 گوارانی - obverseپاراگوئه 100 گوارانی - reverse
100 گوارانی
2006 - 2016
نیکل - استیل, 3.72g, ø 21mm
KM# 177b
بها: $ 0.49

پاراگوئه 500 گوارانی - obverseپاراگوئه 500 گوارانی - reverse
500 گوارانی
1997
استیل با روکش برنج, 8g, ø 27mm
KM# 194
بها: $ 1.09
پاراگوئه 500 گوارانی - obverseپاراگوئه 500 گوارانی - reverse
500 گوارانی
1998 - 2005
استیل با روکش برنج, 7.82g, ø 27mm
KM# 195
بها: $ 0.98
پاراگوئه 500 گوارانی - obverseپاراگوئه 500 گوارانی - reverse
500 گوارانی
2006 - 2016
نیکل - استیل, 4.75g, ø 23mm
KM# 195a
بها: $ 0.71

پاراگوئه 1000 گوارانی - obverseپاراگوئه 1000 گوارانی - reverse
1000 گوارانی
2006 - 2008
مس - نیکل با روکش استیل, 6g, ø 25mm
KM# 198
بها: $ 0.97

پاراگوئه>جمهوری پاراگوئه|1870 - 1943
 دوره

پاراگوئه 1 سنتسیمو - obverseپاراگوئه 1 سنتسیمو - reverse
1 سنتسیمو
1870
مس, 5g, ø 25mm
KM# 2
بها: $ 19.18
پاراگوئه 2 سنتسیمو - obverseپاراگوئه 2 سنتسیمو - reverse
2 سنتسیمو
1870
مس, 10g, ø 30mm
KM# 3
بها: $ 18.38
پاراگوئه 4 سنتسیمو - obverseپاراگوئه 4 سنتسیمو - reverse
4 سنتسیمو
1870
مس, 19.75g, ø 35mm
KM# 4
بها: $ 26.49

پاراگوئه 5 سنتاوو - obverseپاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1900 - 1903
مس - نیکل, 2g, ø 17.35mm
KM# 6
بها: $ 10.38
پاراگوئه 5 سنتاوو - obverseپاراگوئه 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1908
مس - نیکل, 2g, ø 17.35mm
KM# 9
بها: $ 2.44
پاراگوئه 10 سنتاوو - obverseپاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1900 - 1903
مس - نیکل, 3g, ø 19.35mm
KM# 7
بها: $ 4.96

پاراگوئه 10 سنتاوو - obverseپاراگوئه 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1908
مس - نیکل, 3g, ø 19.35mm
KM# 10
بها: $ 5.99
پاراگوئه 20 سنتاوو - obverseپاراگوئه 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1900 - 1903
مس - نیکل, 4g, ø 21.35mm
KM# 8
بها: $ 8.04
پاراگوئه 20 سنتاوو - obverseپاراگوئه 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1908
مس - نیکل, 4g, ø 21.35mm
KM# 11
بها: $ 5.23

پاراگوئه 50 سنتاوو - obverseپاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1925
مس - نیکل, 2g, ø 17mm
KM# 12
بها: $ 3.51
پاراگوئه 50 سنتاوو - obverseپاراگوئه 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1938
آلومینیوم, 0.9g, ø 17.5mm
KM# 15
بها: $ 2.55
پاراگوئه 1 پزو - obverseپاراگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1889
نقره 0.900, 25g, ø 37.5mm
KM# 5
بها: $ 305.9

پاراگوئه 1 پزو - obverseپاراگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1925
مس - نیکل, 3g, ø 19.2mm
KM# 13
بها: $ 3.9
پاراگوئه 1 پزو - obverseپاراگوئه 1 پزو - reverse
1 پزو
1938
آلومینیوم, 1.2g, ø 19.5mm
KM# 16
بها: $ 2.35
پاراگوئه 2 پزو - obverseپاراگوئه 2 پزو - reverse
2 پزو
1925
مس - نیکل, 4g, ø 22.2mm
KM# 14
بها: $ 5.14

پاراگوئه 2 پزو - obverseپاراگوئه 2 پزو - reverse
2 پزو
1938
آلومینیوم, 1.8g, ø 22.35mm
KM# 17
بها: $ 2.78
پاراگوئه 5 پزو - obverseپاراگوئه 5 پزو - reverse
5 پزو
1939
مس - نیکل, 6g, ø 25.35mm
KM# 18
بها: $ 5
پاراگوئه 10 پزو - obverseپاراگوئه 10 پزو - reverse
10 پزو
1939
مس - نیکل, 8g, ø 28.5mm
KM# 19
بها: $ 5.97

uCoin