+

لهستان > کاتالوگ سکه

لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ 2017 - 2018
استیل با روکش برنز
, 1.64g, ø 15.5mm
لهستان - UC# 4
جمهوری سوم
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ 2013 - 2016
استیل با روکش برنج
, 1.64g, ø 15.5mm
لهستان - Y# 923
جمهوری سوم
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ 1990 - 2014
منگنز - برنج
, 1.64g, ø 15.5mm
لهستان - Y# 276
جمهوری سوم
لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse
2 گروژی 2017 - 2018
استیل با روکش برنز
, 2.13g, ø 17.5mm
لهستان - UC# 5
جمهوری سوم
بها: $ 0.15
لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse
2 گروژی 2013 - 2016
استیل با روکش برنج
, 2.13g, ø 17.5mm
لهستان - Y# 924
جمهوری سوم
لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse
2 گروژی 1990 - 2014
منگنز - برنج
, 2.13g, ø 17.5mm
لهستان - Y# 277
جمهوری سوم
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی 2017 - 2018
استیل با روکش برنز
, 2.59g, ø 19.5mm
لهستان - UC# 6
جمهوری سوم
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی 2013 - 2016
استیل با روکش برنج
, 2.59g, ø 19.5mm
لهستان - Y# 925
جمهوری سوم
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی 1990 - 2014
منگنز - برنج
, 2.59g, ø 19.5mm
لهستان - Y# 278
جمهوری سوم
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی 2017
مس - نیکل
, 2.51g, ø 16.5mm
لهستان - UC# 7
جمهوری سوم
بها: $ 0.22
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی 1990 - 2016
مس - نیکل
, 2.51g, ø 16.5mm
لهستان - Y# 279
جمهوری سوم
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse
20 گروژی 2017
مس - نیکل
, 3.22g, ø 18.5mm
لهستان - UC# 8
جمهوری سوم
بها: $ 0.22
uCoin