لهستان
×
کشور
×
دوره
×
سری ها
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

لهستان - کاتالوگ سکه

لهستان>جمهوری سوم|1990 - 2018
 دوره

لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
1990 - 2014
منگنز - برنج, 1.64g, ø 15.5mm
Y# 276
بها: $ 0.02
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
2013 - 2016
استیل با روکش برنج, 1.64g, ø 15.5mm
Y# 923
بها: $ 0.05
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
2017 - 2018
استیل با روکش برنز, 1.64g, ø 15.5mm
UC# 4
بها: $ 0.06

لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse
2 گروژی
1990 - 2014
منگنز - برنج, 2.13g, ø 17.5mm
Y# 277
بها: $ 0.05
لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse
2 گروژی
2013 - 2016
استیل با روکش برنج, 2.13g, ø 17.5mm
Y# 924
بها: $ 0.02
لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse
2 گروژی
2017 - 2018
استیل با روکش برنز, 2.13g, ø 17.5mm
UC# 5
بها: $ 0.09

لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
1990 - 2014
منگنز - برنج, 2.59g, ø 19.5mm
Y# 278
بها: $ 0.05
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
2013 - 2016
استیل با روکش برنج, 2.59g, ø 19.5mm
Y# 925
بها: $ 0.05
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
2017 - 2018
استیل با روکش برنز, 2.59g, ø 19.5mm
UC# 6
بها: $ 0.15

لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1990 - 2016
مس - نیکل, 2.51g, ø 16.5mm
Y# 279
بها: $ 0.04
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
2017 - 2018
مس - نیکل, 2.51g, ø 16.5mm
Y# 971
بها: $ 0.1
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse
20 گروژی
1990 - 2016
مس - نیکل, 3.22g, ø 18.5mm
Y# 280
بها: $ 0.07

لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse
20 گروژی
2017 - 2018
مس - نیکل, 3.22g, ø 18.5mm
Y# 972
بها: $ 0.2
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse
50 گروژی
1990 - 2016
مس - نیکل, 3.94g, ø 20.5mm
Y# 281
بها: $ 0.14
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse
50 گروژی
2017 - 2018
مس - نیکل, 3.94g, ø 20.5mm
Y# 973
بها: $ 0.27

لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1990 - 2016
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 282
بها: $ 0.28
لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
2017 - 2018
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 974
بها: $ 0.35
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1994 - 2018
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 5.21g, ø 21.5mm
Y# 283
بها: $ 0.56

لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1994 - 2017
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.54g, ø 24mm
Y# 284
بها: $ 1.38

لهستان>جمهوری سوم (دوره انتقالی)|1990 - 1994
 دوره

لهستان 50 زلوتی - obverseلهستان 50 زلوتی - reverse
50 زلوتی
1990
مس - نیکل, 6.8g, ø 26mm
Y# 216
بها: $ 0.3
لهستان 100 زلوتی - obverseلهستان 100 زلوتی - reverse
100 زلوتی
1990
مس - نیکل, 7.68g, ø 28mm
Y# 214
بها: $ 0.51

لهستان>جمهوری خلق|1950 - 1990
 دوره

لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
1958 - 1972
آلومینیوم, 0.6g, ø 16mm
Y# A46
بها: $ 0.25
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1961 - 1985
آلومینیوم, 0.7g, ø 17.6mm
Y# AA47
بها: $ 0.14
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse
20 گروژی
1957 - 1985
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
Y# A47
بها: $ 0.1

لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse
50 گروژی
1957 - 1985
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm
Y# 48.1
بها: $ 0.1
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse
50 گروژی
1986 - 1987
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm
Y# 48.2
بها: $ 0.2
لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1957 - 1985
آلومینیوم, 2.12g, ø 25mm
Y# 49.1
بها: $ 0.1

لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1986 - 1988
آلومینیوم, 2.12g, ø 25mm
Y# 49.2
بها: $ 0.18
لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1989 - 1990
آلومینیوم, 0.57g, ø 16mm
Y# 49.3
بها: $ 0.16
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1958 - 1974
آلومینیوم, 2.7g, ø 27mm
Y# 46
بها: $ 0.44

لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1975 - 1985
برنج, 3g, ø 21mm
Y# 80.1
بها: $ 0.14
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1986 - 1988
برنج, 3g, ø 21mm
Y# 80.2
بها: $ 0.2
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1989 - 1990
آلومینیوم, 0.71g, ø 18mm
Y# 80.3
بها: $ 0.14

لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1958 - 1974
آلومینیوم, 3.45g, ø 29mm
Y# 47
بها: $ 0.57
لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1975 - 1985
برنج, 4.8g, ø 24mm
Y# 81.1
بها: $ 0.16
لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1986 - 1988
برنج, 4.8g, ø 24mm
Y# 81.2
بها: $ 0.18

لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1989 - 1990
آلومینیوم, 0.88g, ø 20mm
Y# 81.3
بها: $ 0.23
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1959 - 1965
Mikołaj Kopernik
مس - نیکل, 12.9g, ø 31mm
Y# 51
بها: $ 1.63
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1959 - 1966
مس - نیکل, 12.9g, ø 31mm
Y# 50
بها: $ 1.31

لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1967 - 1969
Mikołaj Kopernik
مس - نیکل, 9.5g, ø 28mm
Y# 51a
بها: $ 2.26
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1969 - 1973
Tadeusz Kościuszko
مس - نیکل, 9.5g, ø 28mm
Y# 50a
بها: $ 1.32
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1975 - 1976
Adam Mickiewicz
مس - نیکل, 7.7g, ø 25mm
Y# 74
بها: $ 0.34

لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1975 - 1984
Bolesław Prus
مس - نیکل, 7.7g, ø 25mm
Y# 73
بها: $ 0.19
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1984 - 1988
مس - نیکل, 7.7g, ø 25mm
Y# 152.1
بها: $ 0.16
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1989 - 1990
برنج, 4.27g, ø 21.8mm
Y# 152.2
بها: $ 0.25

لهستان 20 زلوتی - obverseلهستان 20 زلوتی - reverse
20 زلوتی
1973 - 1976
مس - نیکل, 10g, ø 29mm
Y# 67
بها: $ 0.42
لهستان 20 زلوتی - obverseلهستان 20 زلوتی - reverse
20 زلوتی
1974 - 1983
Marceli Nowotko
مس - نیکل, 10g, ø 29mm
Y# 69
بها: $ 0.38
لهستان 20 زلوتی - obverseلهستان 20 زلوتی - reverse
20 زلوتی
1984 - 1988
مس - نیکل, 8.7g, ø 26.5mm
Y# 153.1
بها: $ 0.19

لهستان 20 زلوتی - obverseلهستان 20 زلوتی - reverse
20 زلوتی
1989 - 1990
مس - نیکل, 5.65g, ø 24mm
Y# 153.2
بها: $ 0.17

لهستان>جمهوری (1949)|1949 - 1949
 دوره

لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
1949
آلومینیوم, 0.5g, ø 14.7mm
Y# 39
بها: $ 0.39
لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse
2 گروژی
1949
آلومینیوم, 0.57g, ø 16mm
Y# 40
بها: $ 1.21
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
1949
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
Y# 41a
بها: $ 1.6

لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
1949
برنز, 3g, ø 20mm
Y# 41
بها: $ 1.07
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1949
آلومینیوم, 0.7g, ø 17.6mm
Y# 42a
بها: $ 0.14
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1949
مس - نیکل, 2g, ø 17.6mm
Y# 42
بها: $ 0.61

لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse
20 گروژی
1949
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
Y# 43a
بها: $ 0.18
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse
20 گروژی
1949
مس - نیکل, 3g, ø 20mm
Y# 43
بها: $ 0.51
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse
50 گروژی
1949
آلومینیوم, 1.6g, ø 23mm
Y# 44a
بها: $ 0.15

لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse
50 گروژی
1949
مس - نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 44
بها: $ 0.58
لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1949
آلومینیوم, 2.12g, ø 25mm
Y# 45a
بها: $ 0.28
لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1949
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
Y# 45
بها: $ 1.53

لهستان>Lodz Ghetto|1942 - 1943
 دوره

لهستان 10 فنیگ - obverseلهستان 10 فنیگ - reverse
10 فنیگ
1942
آلومینیوم - منیزیوم, 0.9g, ø 21mm
KM# Tn1
بها: $ 33.12
لهستان 10 فنیگ - obverseلهستان 10 فنیگ - reverse
10 فنیگ
1942
آلومینیوم - منیزیوم, 0.76g, ø 19.1mm
KM# Tn5
بها: $ 132.5
لهستان 5 مارک - obverseلهستان 5 مارک - reverse
5 مارک
1943
آلومینیوم - منیزیوم, 1.03g, ø 22.7mm
KM# Tn2a
بها: $ 397.4

لهستان 5 مارک - obverseلهستان 5 مارک - reverse
5 مارک
1943
آلومینیوم, 1.57g, ø 22.5mm
KM# Tn2
بها: $ 26.24
لهستان 10 مارک - obverseلهستان 10 مارک - reverse
10 مارک
1943
آلومینیوم, 3.4g, ø 28.3mm
KM# Tn3
بها: $ 148.1
لهستان 10 مارک - obverseلهستان 10 مارک - reverse
10 مارک
1943
آلومینیوم - منیزیوم, 1.75g, ø 28.4mm
KM# Tn3a
بها: $ 26.49

لهستان 20 مارک - obverseلهستان 20 مارک - reverse
20 مارک
1943
آلومینیوم, 6.98g, ø 33.45mm
KM# Tn4
بها: $ 26.49

لهستان>جمهوری دوم|1919 - 1939
 دوره

لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
1923 - 1939
برنز, 1.5g, ø 14.7mm
Y# 8a
بها: $ 1.11
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
1939
روی, 1.17g, ø 14.7mm
Y# 34
بها: $ 10.4
لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse
2 گروژی
1923
برنج, 2g, ø 17.6mm
Y# 9
بها: $ 1.88

لهستان 2 گروژی - obverseلهستان 2 گروژی - reverse
2 گروژی
1925 - 1939
برنز, 2g, ø 17.6mm
Y# 9a
بها: $ 0.8
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
1923
برنج, 3g, ø 20mm
Y# 10
بها: $ 0.49
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
1925 - 1939
برنز, 3g, ø 20mm
Y# 10a
بها: $ 0.68

لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
1939
روی, 1.72g, ø 16mm
Y# 35
بها: $ 5.45
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1923
نیکل, 2g, ø 17.7mm
Y# 11
بها: $ 0.34
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1923
روی, 2g, ø 17.6mm
Y# 36
بها: $ 0.53

لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse
20 گروژی
1923
نیکل, 3g, ø 20mm
Y# 12
بها: $ 0.44
لهستان 20 گروژی - obverseلهستان 20 گروژی - reverse
20 گروژی
1923
روی, 3g, ø 20mm
Y# 37
بها: $ 1.18
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse
50 گروژی
1923
نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 13
بها: $ 0.57

لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse
50 گروژی
1938
آهن با روکش نیکل, 5g, ø 23mm
Y# 38
بها: $ 5.16
لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1924 - 1925
نقره 0.750, 5g, ø 23mm
Y# 15
بها: $ 42.24
لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1929
نیکل, 7g, ø 25mm
Y# 14
بها: $ 1.3

لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1924 - 1925
نقره 0.750, 10g, ø 27mm
Y# 16
بها: $ 62.11
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1932 - 1934
Jadwiga
نقره 0.750, 4.4g, ø 22mm
Y# 20
بها: $ 3.13
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1934 - 1936
نقره 0.750, 4.4g, ø 22mm
Y# 27
بها: $ 8.58

لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1928 - 1932
نقره 0.750, 18g, ø 33mm
Y# 18
بها: $ 106.2
لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1932 - 1934
Queen Jadwiga
نقره 0.750, 11g, ø 28mm
Y# 21
بها: $ 7.14
لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1934 - 1938
نقره 0.750, 11g, ø 28mm
Y# 28
بها: $ 8.19

لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1934
نقره 0.750, 11g, ø 28mm
Y# 25
بها: $ 20.33
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1932 - 1933
نقره 0.750, 22g, ø 34mm
Y# 22
بها: $ 13.12
لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1934
نقره 0.750, 22g, ø 34mm
Y# 26
بها: $ 77.98

لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1934 - 1939
نقره 0.750, 22g, ø 34mm
Y# 29
بها: $ 16.3

لهستان>پادشاهی لهستان|1917 - 1918
 دوره

لهستان 1 فنیگ - obverseلهستان 1 فنیگ - reverse
1 فنیگ
1917 - 1918
آهن, 1.97g, ø 15mm
Y# 4
بها: $ 6.01
لهستان 5 فنیگو - obverseلهستان 5 فنیگو - reverse
5 فنیگو
1917 - 1918
آهن, 2.6g, ø 18mm
Y# 5
بها: $ 5.32
لهستان 10 فنیگو - obverseلهستان 10 فنیگو - reverse
10 فنیگو
1917 - 1918
آهن, 3.56g, ø 21mm
Y# 6
بها: $ 5.26

لهستان 20 فنیگو - obverseلهستان 20 فنیگو - reverse
20 فنیگو
1917 - 1918
آهن, 3.9g, ø 23mm
Y# 7
بها: $ 8.97

لهستان>کنگره لهستان|1816 - 1864
 دوره

لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
1816 - 1835
مس, 2.86g, ø 20mm
C# 105
بها: $ 1.16
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
1822 - 1826
مس, 2.8g, ø 20mm
C# 94
بها: $ 1.06
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
1835 - 1841
مس, 2.8g, ø 20mm
C# 106
بها: $ 6.26

No ImageNo Image
3 گروژ
1817 - 1820
مس, 8.57g, ø 25mm
C# 95
تعداد ضرب
لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1826 - 1827
مس, 8.57g, ø 25mm
C# 108
بها: $ 10.55
لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1827 - 1835
3 GROSZE POLSKIE
مس, 8.57g, ø 25mm
C# 109
بها: $ 10.53

لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1831
مس, 9.1g, ø 25.2mm
C# 120
بها: $ 79.88
لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1835 - 1841
مس, 8.57g, ø 25mm
C# 110
بها: $ 1.95
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
1816 - 1825
نقره 0.192, 1.45g, ø 17mm
C# 96
بها: $ 2.68

لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
1826 - 1832
نقره 0.192, 1.45g, ø 17mm
C# 111
بها: $ 10.23
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
1836 - 1840
نقره 0.192, 1.45g, ø 17mm
C# 111a
بها: $ 5.34
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1816 - 1825
نقره 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 97
بها: $ 4.96

لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1826 - 1831
نقره 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 113
بها: $ 2.49
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1831
نقره 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 121
بها: $ 8.04
لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1835 - 1841
نقره 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 113a
بها: $ 1.32

لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1818 - 1819
نقره 0.593 , 4.54g, ø 23mm
C# 98
بها: $ 23.82
لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1822 - 1825
نقره 0.593 , 4.54g, ø 21mm
C# 98a
بها: $ 21.1
لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1827 - 1834
نقره 0.593 , 4.54g, ø 21.6mm
C# 114
بها: $ 7.06

لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1832 - 1841
نقره 0.868, 3.11g, ø 19.8mm
C# 129
بها: $ 8.43
لهستان 40 گروژی - obverseلهستان 40 گروژی - reverse
40 گروژی
1842 - 1850
نقره 0.868, 4.1g, ø 22mm
C# 130
بها: $ 30.18
لهستان 50 گروژی - obverseلهستان 50 گروژی - reverse
50 گروژی
1842 - 1850
نقره 0.868, 5.19g, ø 24.5mm
C# 131
بها: $ 37.73

لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1816 - 1820
نقره 0.593 , 9.09g, ø 25mm
C# 99
بها: $ 6.49
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1821 - 1825
نقره 0.593 , 9.09g, ø 25mm
C# 99b
بها: $ 3.5
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1826 - 1830
نقره 0.593 , 9.09g, ø 25mm
C# 115
بها: $ 110.2

لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1831
نقره 0.593 , 8.9g, ø 26mm
C# 123
بها: $ 242.1
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1834 - 1841
نقره 0.868, 6.21g, ø 26mm
C# 132
بها: $ 16.95
لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1816 - 1818
نقره 0.868, 15.59g, ø 31mm
C# 100
بها: $ 5.22

لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1829 - 1834
نقره 0.868, 15.55g, ø 31.3mm
C# 116
بها: $ 45.03
لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1831
نقره 0.868, 15.55g, ø 31.3mm
C# 126
بها: $ 404.9
لهستان 5 زلوتی - obverseلهستان 5 زلوتی - reverse
5 زلوتی
1833 - 1841
نقره 0.868, 15.55g, ø 33.3mm
C# 133
بها: $ 41.34

لهستان 10 زلوتی - obverseلهستان 10 زلوتی - reverse
10 زلوتی
1833 - 1841
نقره 0.868, 31.1g, ø 39.2mm
C# 134
بها: $ 87.11
لهستان 20 زلوتی - obverseلهستان 20 زلوتی - reverse
20 زلوتی
1834 - 1840
طلا 0.917, 3.89g, ø 19.1mm
C# 136
بها: $ 442.8
لهستان 25 زلوتی - obverseلهستان 25 زلوتی - reverse
25 زلوتی
1817 - 1819
طلا 0.917, 4.91g, ø 19.2mm
C# 102
تعداد ضرب

لهستان 50 زلوتی - obverseلهستان 50 زلوتی - reverse
50 زلوتی
1817 - 1819
طلا 0.917, 9.81g, ø 23.5mm
C# 103
بها: $ 444.5

لهستان>دوک نشین ورشو|1807 - 1815
 دوره

لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
1810 - 1814
مس, 1.7g, ø 21mm
C# 81
بها: $ 4.58
لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1810 - 1814
مس, 8.6g, ø 26mm
C# 82
بها: $ 3.19
لهستان 5 گروژی - obverseلهستان 5 گروژی - reverse
5 گروژی
1811 - 1812
نقره 0.220, 2.1g, ø 20mm
C# 83
بها: $ 6.88

لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1810 - 1813
نقره 0.245, 2.9g, ø 22mm
C# 84
بها: $ 8.67
لهستان ⅙ تالارا - obverseلهستان ⅙ تالارا - reverse
⅙ تالارا
1811 - 1814
نقره 0.535, 4.9g, ø 26mm
C# 85
تعداد ضرب
لهستان ⅓ تالارا - obverseلهستان ⅓ تالارا - reverse
⅓ تالارا
1810 - 1814
نقره 0.625, 8.66g, ø 29mm
C# 86
بها: $ 43.14

لهستان 1 تالار - obverseلهستان 1 تالار - reverse
1 تالار
1811 - 1814
نقره 0.720, 22.92g, ø 38mm
C# 87
تعداد ضرب
لهستان 1 دوکات - obverseلهستان 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1812 - 1813
طلا 0.986, 3.5g, ø 22mm
C# 88
بها: $ 863.7

لهستان>Stanisław August Poniatowski|1764 - 1795
 دوره

لهستان 1 solid - obverseلهستان 1 solid - reverse
1 solid
1766 - 1792
مس, 1.3g, ø 14.5mm
KM# 180
بها: $ 1.57
لهستان 1 solid - obverseلهستان 1 solid - reverse
1 solid
1766
Lettering "SOLID CIVITAT GEDAN"
مس, 0.7g, ø 16mm
UC# 1
بها: $ 12.72
لهستان ½ grosz - obverseلهستان ½ grosz - reverse
½ grosz
1766 - 1792
مس, 1.95g, ø 17mm
KM# 175
بها: $ 3.04

لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
1765 - 1795
مس, 3.89g, ø 21mm
KM# 177
بها: $ 0.11
لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1765 - 1766
مس, 11.69g, ø 26mm
KM# 178
بها: $ 4.71
لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1766 - 1794
مس, 11.69g, ø 26mm
KM# 182
بها: $ 0.21

لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1786 - 1792
مس, 11.69g, ø 26mm
KM# 205
بها: $ 0.87
لهستان 6 گروژی - obverseلهستان 6 گروژی - reverse
6 گروژی
1794 - 1795
نقره (بیلون), 1.6g, ø 19.5mm
KM# 215
تعداد ضرب
لهستان 1 silver grosz - obverseلهستان 1 silver grosz - reverse
1 silver grosz
1766 - 1782
نقره 0.375, 1.99g, ø 21mm
KM# 183
بها: $ 20.41

لهستان 10 گروژی - obverseلهستان 10 گروژی - reverse
10 گروژی
1787 - 1795
نقره 0.375, 2.49g, ø 21mm
KM# 206
تعداد ضرب
لهستان 2 silver grosze - obverseلهستان 2 silver grosze - reverse
2 silver grosze
1766 - 1786
نقره 0.583 , 3.34g, ø 23.5mm
KM# 184
بها: $ 3.05
لهستان 4 silver grosze - obverseلهستان 4 silver grosze - reverse
4 silver grosze
1766 - 1782
نقره 0.550, 5.31g, ø 26mm
KM# 185
بها: $ 10.74

لهستان 4 silver grosze - obverseلهستان 4 silver grosze - reverse
4 silver grosze
1783 - 1786
نقره 0.550, 5.31g
KM# 197
تعداد ضرب
لهستان 4 silver grosze - obverseلهستان 4 silver grosze - reverse
4 silver grosze
1787 - 1795
نقره 0.550, 5.31g, ø 26mm
KM# 208
بها: $ 18.73
لهستان 8 silver groszy - obverseلهستان 8 silver groszy - reverse
8 silver groszy
1766 - 1782
نقره 0.625, 9.35g, ø 29mm
KM# 186
تعداد ضرب

لهستان 8 silver groszy - obverseلهستان 8 silver groszy - reverse
8 silver groszy
1783 - 1785
نقره 0.625, 9.35g, ø 29mm
KM# 198
تعداد ضرب
لهستان 8 silver groszy - obverseلهستان 8 silver groszy - reverse
8 silver groszy
1787 - 1795
نقره 0.625, 9.35g, ø 29mm
KM# 209
تعداد ضرب
لهستان ½ تالارا - obverseلهستان ½ تالارا - reverse
½ تالارا
1767 - 1782
نقره 0.833, 14.03g, ø 34mm
KM# 191
تعداد ضرب

لهستان ½ تالارا - obverseلهستان ½ تالارا - reverse
½ تالارا
1783 - 1784
نقره 0.833, 14.03g, ø 34mm
KM# 199
تعداد ضرب
لهستان ½ تالارا - obverseلهستان ½ تالارا - reverse
½ تالارا
1788 - 1792
نقره 0.833, 14.03g, ø 34mm
KM# 211
تعداد ضرب
لهستان 6 زلوتی - obverseلهستان 6 زلوتی - reverse
6 زلوتی
1794 - 1795
نقره 0.833, 24.1g, ø 38.5mm
KM# 216
تعداد ضرب

لهستان 1 تالار - obverseلهستان 1 تالار - reverse
1 تالار
1766
نقره 0.833, 28.07g, ø 43mm
KM# 187
تعداد ضرب
لهستان 1 تالار - obverseلهستان 1 تالار - reverse
1 تالار
1768 - 1781
نقره 0.833, 28.07g, ø 43mm
KM# 194
تعداد ضرب
لهستان 1 تالار - obverseلهستان 1 تالار - reverse
1 تالار
1783 - 1785
نقره 0.833, 28.07g, ø 40mm
KM# 200
تعداد ضرب

لهستان 1 تالار - obverseلهستان 1 تالار - reverse
1 تالار
1788 - 1792
نقره 0.833, 28.07g, ø 40mm
KM# 212
تعداد ضرب
لهستان 1 دوکات - obverseلهستان 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1766
طلا 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 188
تعداد ضرب
لهستان 1 دوکات - obverseلهستان 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1766 - 1771
طلا 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 190
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 دوکات
1766
طلا 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 189
تعداد ضرب
لهستان 1 دوکات - obverseلهستان 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1772 - 1779
طلا 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 195
تعداد ضرب
لهستان 1 دوکات - obverseلهستان 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1780 - 1795
طلا 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 196
تعداد ضرب

لهستان 1 دوکات - obverseلهستان 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1784 - 1786
طلا 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 201
تعداد ضرب
لهستان 1 دوکات - obverseلهستان 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1787 - 1790
طلا 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 210
تعداد ضرب
لهستان 1½ dukat - obverseلهستان 1½ dukat - reverse
1½ dukat
1794
طلا 0.986, 5.25g, ø 22mm
KM# 217
تعداد ضرب

لهستان 3 dukat - obverseلهستان 3 dukat - reverse
3 dukat
1794
طلا 0.986, 10.5g, ø 29mm
KM# 218
تعداد ضرب

لهستان>Augustus III|1734 - 1763
 دوره

لهستان 1 solid - obverseلهستان 1 solid - reverse
1 solid
1749 - 1755
مس, 1.3g, ø 15.7mm
KM# 145
بها: $ 0.71
No ImageNo Image
1 solid
1750 - 1753
نقره (بیلون), ø 15.7mm
KM# 145a
تعداد ضرب
لهستان 1 solid - obverseلهستان 1 solid - reverse
1 solid
1753 - 1763
Gdańsk Mint
مس, 0.62g, ø 15mm
UC# 16
بها: $ 22.74

لهستان 1 solid - obverseلهستان 1 solid - reverse
1 solid
1760 - 1763
Elbląg Mint
مس, 0.64g, ø 16mm
KM# 105
بها: $ 29.56
لهستان 1 solid - obverseلهستان 1 solid - reverse
1 solid
1760 - 1763
Toruń Mint
مس, 0.62g
KM# 60
بها: $ 28.42
لهستان 1 گروژ - obverseلهستان 1 گروژ - reverse
1 گروژ
1752 - 1758
مس, 3.4g, ø 20mm
KM# 147
بها: $ 1.78

لهستان 1 półtorak - obverseلهستان 1 półtorak - reverse
1 półtorak
1753
نقره (بیلون), 1.08g, ø 17mm
KM# 151
بها: $ 18.28
لهستان 1 półtorak - obverseلهستان 1 półtorak - reverse
1 półtorak
1755 - 1756
نقره (بیلون), 1.08g, ø 17mm
KM# 166
تعداد ضرب
لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1753
نقره (بیلون), 2.16g, ø 18.5mm
KM# 152
تعداد ضرب

لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1753 - 1756
نقره (بیلون), 2.16g, ø 18.5mm
KM# 153
تعداد ضرب
لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1755 - 1763
نقره (بیلون), 1.53g, ø 23mm
UC# 18
تعداد ضرب
لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1761 - 1763
Elbląg Mint
نقره (بیلون), 1.53g, ø 20mm
UC# 17
تعداد ضرب

لهستان 3 گروژ - obverseلهستان 3 گروژ - reverse
3 گروژ
1762 - 1763
نقره (بیلون), 1.53g, ø 20mm
KM# 63
تعداد ضرب
لهستان 6 گروژی - obverseلهستان 6 گروژی - reverse
6 گروژی
1753 - 1756
نقره (بیلون), 4.32g, ø 24mm
KM# 155
بها: $ 5.42
No ImageNo Image
6 گروژی
1753
نقره (بیلون), 4.32g, ø 24mm
KM# 154
تعداد ضرب

لهستان 6 گروژی - obverseلهستان 6 گروژی - reverse
6 گروژی
1760 - 1763
Gdańsk Mint
نقره (بیلون), 2.94g, ø 25mm
UC# 19
تعداد ضرب
لهستان 6 گروژی - obverseلهستان 6 گروژی - reverse
6 گروژی
1761 - 1763
Toruń Mint
نقره (بیلون), 2.34g, ø 23mm
KM# 62
تعداد ضرب
لهستان 6 گروژی - obverseلهستان 6 گروژی - reverse
6 گروژی
1762 - 1763
Elbląg Mint
نقره (بیلون), 2.94g, ø 32mm
KM# 108
تعداد ضرب

لهستان 1 tymf - obverseلهستان 1 tymf - reverse
1 tymf
1752 - 1753
نقره 0.500, 5.84g, ø 27mm
UC# 01
تعداد ضرب
لهستان 1 tymf - obverseلهستان 1 tymf - reverse
1 tymf
1763
نقره 0.500, 6.1g, ø 28mm
UC# 20
تعداد ضرب
لهستان 18 گروژی - obverseلهستان 18 گروژی - reverse
18 گروژی
1753 - 1756
نقره (بیلون), 6.11g, ø 28mm
KM# 148.3
بها: $ 17.49

لهستان 18 گروژی - obverseلهستان 18 گروژی - reverse
18 گروژی
1753 - 1755
نقره (بیلون), 5.84g, ø 27mm
KM# 148.2
بها: $ 22.4
لهستان 18 گروژی - obverseلهستان 18 گروژی - reverse
18 گروژی
1755
نقره (بیلون), 6.11g, ø 28mm
KM# 167
تعداد ضرب
لهستان 18 گروژی - obverseلهستان 18 گروژی - reverse
18 گروژی
1758 - 1763
نقره (بیلون), 6.1g, ø 28mm
UC# 21
تعداد ضرب

No ImageNo Image
18 گروژی
1763
نقره (بیلون), 6.1g, ø 28mm
KM# 112
تعداد ضرب
لهستان 1 زلوتی - obverseلهستان 1 زلوتی - reverse
1 زلوتی
1762 - 1763
نقره 0.500, 9.85g, ø 33mm
UC# 22
بها: $ 185.5
لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1753 - 1756
نقره 0.500, 7.31g, ø 30mm
UC# 03
تعداد ضرب

لهستان 2 زلوتی - obverseلهستان 2 زلوتی - reverse
2 زلوتی
1753 - 1762
نقره 0.500, 7.31g, ø 30mm
UC# 02
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 زلوتی
1760
نقره 0.500, 13.76g, ø 42mm
UC# 23
تعداد ضرب
لهستان ½ تالارا - obverseلهستان ½ تالارا - reverse
½ تالارا
1753 - 1755
نقره 0.500, 14.62g, ø 35mm
UC# 04
تعداد ضرب

لهستان 1 تالار - obverseلهستان 1 تالار - reverse
1 تالار
1734 - 1755
نقره 0.500, 29g, ø 46mm
KM# 880
تعداد ضرب
لهستان 1 تالار - obverseلهستان 1 تالار - reverse
1 تالار
1753 - 1756
One shield on reverse
نقره 0.500, 29.23g, ø 42mm
UC# 06
تعداد ضرب
لهستان 1 تالار - obverseلهستان 1 تالار - reverse
1 تالار
1755 - 1762
نقره 0.500, 29g, ø 44mm
UC# 07
تعداد ضرب

لهستان 1 تالار - obverseلهستان 1 تالار - reverse
1 تالار
1763
نقره 0.500, 29g, ø 44mm
UC# 08
تعداد ضرب
لهستان ½ d'Or - obverseلهستان ½ d'Or - reverse
½ d'Or
1753
طلا 0.900, 3.32g, ø 20mm
UC# 09
بها: $ 1,130
لهستان 1 دوکات - obverseلهستان 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1734
طلا 0.900, 3.5g, ø 24mm
UC# 24
تعداد ضرب

لهستان 1 دوکات - obverseلهستان 1 دوکات - reverse
1 دوکات
1752 - 1756
طلا 0.900, 3.46g, ø 22mm
UC# 010
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 د اور
1753
طلا 0.900, 6.65g, ø 24mm
UC# 011
تعداد ضرب
لهستان 1 د اور - obverseلهستان 1 د اور - reverse
1 د اور
1754 - 1758
طلا 0.900, 7g, ø 27mm
UC# 012
تعداد ضرب

لهستان 2 دوکات - obverseلهستان 2 دوکات - reverse
2 دوکات
1753 - 1754
طلا 0.900, 7g, ø 27mm
UC# 013
تعداد ضرب
لهستان 2 د اور - obverseلهستان 2 د اور - reverse
2 د اور
1753
طلا 0.900, 13.3g, ø 29mm
UC# 014
تعداد ضرب
No ImageNo Image
2 د اور
1754 - 1756
طلا 0.900, 13.3g, ø 29mm
UC# 015
تعداد ضرب

uCoin