پرتغال
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

پرتغال - کاتالوگ سکه

پرتغال>اتحادیه اروپا (یورو)|2002 - 2019
 دوره

پرتغال 1 euro cent - obverseپرتغال 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2002 - 2019
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 740
بها: $ 0.01
پرتغال 2 euro cent - obverseپرتغال 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2002 - 2019
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 741
بها: $ 0.02
پرتغال 5 euro cent - obverseپرتغال 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2002 - 2019
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 742
بها: $ 0.06

پرتغال 10 euro cent - obverseپرتغال 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2002 - 2007
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 743
بها: $ 0.11
پرتغال 10 euro cent - obverseپرتغال 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2008 - 2019
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 763
بها: $ 0.11
پرتغال 20 euro cent - obverseپرتغال 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2002 - 2007
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 744
بها: $ 0.22

پرتغال 20 euro cent - obverseپرتغال 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2008 - 2019
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 764
بها: $ 0.22
پرتغال 50 euro cent - obverseپرتغال 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2002 - 2007
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 745
بها: $ 0.55
پرتغال 50 euro cent - obverseپرتغال 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2008 - 2019
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 765
بها: $ 0.55

پرتغال 1 یورو - obverseپرتغال 1 یورو - reverse
1 یورو
2002 - 2008
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 746
بها: $ 1.11
پرتغال 1 یورو - obverseپرتغال 1 یورو - reverse
1 یورو
2008 - 2019
دو آلیاژی: مرکز نیکل با روکش مس - نیکل، حلقه نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 766
بها: $ 1.11
پرتغال 2 یورو - obverseپرتغال 2 یورو - reverse
2 یورو
2002 - 2007
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 747
بها: $ 2.22

پرتغال 2 یورو - obverseپرتغال 2 یورو - reverse
2 یورو
2008 - 2019
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 767
بها: $ 10.92

پرتغال>جمهوری پرتغال|1986 - 2001
 دوره

پرتغال 1 اسکودو - obverseپرتغال 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1986 - 2001
نیکل - برنج, 1.69g, ø 16mm
KM# 631
بها: $ 0.11
پرتغال 5 اسکودو - obverseپرتغال 5 اسکودو - reverse
5 اسکودو
1986 - 2001
نیکل - برنج, 5.4g, ø 21.1mm
KM# 632
بها: $ 0.17
پرتغال 10 اسکودو - obverseپرتغال 10 اسکودو - reverse
10 اسکودو
1986 - 2001
نیکل - برنج, 7.5g, ø 23.5mm
KM# 633
بها: $ 0.19

پرتغال 20 اسکودو - obverseپرتغال 20 اسکودو - reverse
20 اسکودو
1986 - 2001
مس - نیکل, 6.9g, ø 26.5mm
KM# 634
بها: $ 0.23
پرتغال 50 اسکودو - obverseپرتغال 50 اسکودو - reverse
50 اسکودو
1986 - 2001
مس - نیکل, 9.5g, ø 31mm
KM# 636
بها: $ 0.44
پرتغال 100 اسکودو - obverseپرتغال 100 اسکودو - reverse
100 اسکودو
1989 - 2001
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 8.3g, ø 25.5mm
KM# 645
بها: $ 0.27

پرتغال 200 اسکودو - obverseپرتغال 200 اسکودو - reverse
200 اسکودو
1991 - 2001
دو آلیاژی : مرکز مس - نیکل ، حلقه آلومینیوم - برنز, 9.8g, ø 28mm
KM# 655
بها: $ 0.53

پرتغال>ECU|1979 - 1998
 دوره

پرتغال 2½ ECUs - obverseپرتغال 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1991
Henry the Navigator
مس - نیکل, 16.5g, ø 34mm
X# 21
بها: $ 6.6
پرتغال 2½ ECUs - obverseپرتغال 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1992
John II
مس - نیکل, 16.5g, ø 34mm
X# 24
بها: $ 4.97
پرتغال 2½ ECUs - obverseپرتغال 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1993
Bartolomeu Dias
مس - نیکل, 16.5g, ø 34mm
X# 28
بها: $ 4.85

پرتغال 2½ ECUs - obverseپرتغال 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1994
Manuel I
مس - نیکل, 16.5g, ø 34mm
X# 33
بها: $ 6.63
پرتغال 2½ ECUs - obverseپرتغال 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1995
Vasco Da Gama
مس - نیکل, 16.5g, ø 34mm
X# 48
بها: $ 10.59
پرتغال 2½ ECUs - obverseپرتغال 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1996
Pedro Alvares Cabral
مس - نیکل, 16.5g, ø 34mm
X# 52
بها: $ 6.58

پرتغال 2½ ECUs - obverseپرتغال 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1997
Fernan Magellan
مس - نیکل, 16.5g, ø 34mm
X# 57
بها: $ 7.75
پرتغال 2½ ECUs - obverseپرتغال 2½ ECUs - reverse
2½ ECUs
1998
Afonso de Albuquerque
مس - نیکل, 16.5g, ø 34mm
X# 61
بها: $ 5.11
No ImageNo Image
5 یورو
1996
Filipa de Lencastre
مس - نیکل, 16g, ø 33.1mm
UC# 100
بها: $ 4.56

پرتغال 5 یورو - obverseپرتغال 5 یورو - reverse
5 یورو
1997
Isabella of Portugal
مس - نیکل, 16g, ø 33.1mm
UC# 101
بها: $ 7.79
No ImageNo Image
5 یورو
1998
Eleanor of Portugal
مس - نیکل, 15g, ø 33.1mm
X# 72
تعداد ضرب

پرتغال>جمهوری پرتغال|1969 - 1986
 دوره

پرتغال 10 سنتاوو - obverseپرتغال 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1969 - 1979
آلومینیوم, 0.5g, ø 15mm
KM# 594
بها: $ 0.13
پرتغال 20 سنتاوو - obverseپرتغال 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1969 - 1974
برنز, 1.84g, ø 16mm
KM# 595
بها: $ 0.14
پرتغال 50 سنتاوو - obverseپرتغال 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1969 - 1979
برنز, 4.5g, ø 22.6mm
KM# 596
بها: $ 0.22

پرتغال 1 اسکودو - obverseپرتغال 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1969 - 1979
برنز, 8g, ø 26mm
KM# 597
بها: $ 0.22
پرتغال 1 اسکودو - obverseپرتغال 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1981 - 1986
نیکل - برنج, 3g, ø 18mm
KM# 614
بها: $ 0.13
پرتغال 2.5 اسکودو - obverseپرتغال 2.5 اسکودو - reverse
2.5 اسکودو
1963 - 1985
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 590
بها: $ 0.13

پرتغال 5 اسکودو - obverseپرتغال 5 اسکودو - reverse
5 اسکودو
1963 - 1986
مس - نیکل, 7g, ø 24.5mm
KM# 591
بها: $ 0.21
پرتغال 10 اسکودو - obverseپرتغال 10 اسکودو - reverse
10 اسکودو
1971 - 1974
نیکل با روکش مس - نیکل, 10g, ø 28mm
KM# 600
بها: $ 0.55
پرتغال 25 اسکودو - obverseپرتغال 25 اسکودو - reverse
25 اسکودو
1977 - 1978
مس - نیکل, 9.4g, ø 26mm
KM# 607
بها: $ 1.03

پرتغال 25 اسکودو - obverseپرتغال 25 اسکودو - reverse
25 اسکودو
1980 - 1986
مس - نیکل, 10.8g, ø 28.5mm
KM# 607a
بها: $ 0.53

پرتغال>جمهوری پرتغال|1911 - 1969
 دوره

پرتغال 1 سنتاوو - obverseپرتغال 1 سنتاوو - reverse
1 سنتاوو
1917 - 1922
برنز, 3g, ø 19mm
KM# 565
بها: $ 1.29
پرتغال 2 سنتاوو - obverseپرتغال 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1918
آهن, 4.6g, ø 23mm
KM# 567
بها: $ 34.57
پرتغال 2 سنتاوو - obverseپرتغال 2 سنتاوو - reverse
2 سنتاوو
1918 - 1921
برنز, 5g, ø 23mm
KM# 568
بها: $ 1.7

پرتغال 4 سنتاوو - obverseپرتغال 4 سنتاوو - reverse
4 سنتاوو
1917 - 1919
مس - نیکل, 6.9g, ø 25mm
KM# 566
بها: $ 1.98
پرتغال 5 سنتاوو - obverseپرتغال 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1920 - 1922
برنز, 8g, ø 25mm
KM# 569
بها: $ 5.53
پرتغال 5 سنتاوو - obverseپرتغال 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1924 - 1927
برنز, 3.1g, ø 19.2mm
KM# 572
بها: $ 1.11

پرتغال 10 سنتاوو - obverseپرتغال 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1915
نقره 0.835, 2.5g, ø 20mm
KM# 563
بها: $ 4.65
پرتغال 10 سنتاوو - obverseپرتغال 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1920 - 1921
مس - نیکل, 3g, ø 19mm
KM# 570
بها: $ 11.06
پرتغال 10 سنتاوو - obverseپرتغال 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1924 - 1940
برنز, 4g, ø 22mm
KM# 573
بها: $ 1.08

پرتغال 10 سنتاوو - obverseپرتغال 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1942 - 1969
برنز, 2g, ø 17.5mm
KM# 583
بها: $ 0.13
پرتغال 20 سنتاوو - obverseپرتغال 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1913 - 1916
نقره 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 562
بها: $ 28.04
پرتغال 20 سنتاوو - obverseپرتغال 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1920 - 1922
مس - نیکل, 6g, ø 23mm
KM# 571
بها: $ 11.47

پرتغال 20 سنتاوو - obverseپرتغال 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1924 - 1925
برنز, 4.81g, ø 24mm
KM# 574
بها: $ 1.22
پرتغال 20 سنتاوو - obverseپرتغال 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1942 - 1969
برنز, 3.2g, ø 21mm
KM# 584
بها: $ 0.26
پرتغال 50 سنتاوو - obverseپرتغال 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1912 - 1916
نقره 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 561
بها: $ 11.19

پرتغال 50 سنتاوو - obverseپرتغال 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1924 - 1926
آلومینیوم - برنز, 4g, ø 22.8mm
KM# 575
بها: $ 5.67
پرتغال 50 سنتاوو - obverseپرتغال 50 سنتاوو - reverse
50 سنتاوو
1927 - 1968
مس - نیکل, 4g, ø 23mm
KM# 577
بها: $ 0.28
پرتغال 1 اسکودو - obverseپرتغال 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1915 - 1916
نقره 0.835, 25g, ø 37mm
KM# 564
بها: $ 37.26

پرتغال 1 اسکودو - obverseپرتغال 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1924 - 1926
آلومینیوم - برنز, 8g, ø 26.8mm
KM# 576
بها: $ 11.36
پرتغال 1 اسکودو - obverseپرتغال 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1927 - 1968
مس - نیکل, 7.5g, ø 26.7mm
KM# 578
بها: $ 0.47
پرتغال 2.5 اسکودو - obverseپرتغال 2.5 اسکودو - reverse
2.5 اسکودو
1932 - 1951
نقره 0.650, 3.5g, ø 20.41mm
KM# 580
بها: $ 3.07

پرتغال 2.5 اسکودو - obverseپرتغال 2.5 اسکودو - reverse
2.5 اسکودو
1963 - 1985
مس - نیکل, 3.5g, ø 20mm
KM# 590
بها: $ 0.13
پرتغال 5 اسکودو - obverseپرتغال 5 اسکودو - reverse
5 اسکودو
1932 - 1951
نقره 0.650, 7g, ø 25mm
KM# 581
بها: $ 4.14
پرتغال 5 اسکودو - obverseپرتغال 5 اسکودو - reverse
5 اسکودو
1963 - 1986
مس - نیکل, 7g, ø 24.5mm
KM# 591
بها: $ 0.21

پرتغال 10 اسکودو - obverseپرتغال 10 اسکودو - reverse
10 اسکودو
1932 - 1948
نقره 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 582
بها: $ 18.95
پرتغال 10 اسکودو - obverseپرتغال 10 اسکودو - reverse
10 اسکودو
1954 - 1955
نقره 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 586
بها: $ 7.99

پرتغال>پادشاهی پرتغال|1836 - 1910
 دوره

پرتغال 3 ریس - obverseپرتغال 3 ریس - reverse
3 ریس
1868 - 1875
مس, 3.8g, ø 23.5mm
KM# 517
بها: $ 15.54
پرتغال 5 ریس - obverseپرتغال 5 ریس - reverse
5 ریس
1840 - 1853
مس, 6.37g, ø 27mm
KM# 480
بها: $ 2.07
پرتغال 5 ریس - obverseپرتغال 5 ریس - reverse
5 ریس
1867 - 1879
مس, 6.37g, ø 27mm
KM# 513
بها: $ 4.72

پرتغال 5 ریس - obverseپرتغال 5 ریس - reverse
5 ریس
1882 - 1886
برنز, 2.8g, ø 20.5mm
KM# 525
بها: $ 1.48
پرتغال 5 ریس - obverseپرتغال 5 ریس - reverse
5 ریس
1890 - 1906
برنز, 3g, ø 21mm
KM# 530
بها: $ 2.14
پرتغال 5 ریس - obverseپرتغال 5 ریس - reverse
5 ریس
1910
برنز, 3g, ø 21mm
KM# 555
بها: $ 4

پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1837 - 1839
مس, 12.75g, ø 34mm
KM# 470
بها: $ 5.55
پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1840 - 1853
مس, 12.75g, ø 32mm
KM# 481
بها: $ 2.09
پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1867 - 1874
مس, 12g, ø 32.5mm
KM# 514
بها: $ 11.12

پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1882 - 1886
برنز, 5.8g, ø 25mm
KM# 526
بها: $ 1.63
پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1891 - 1892
برنز, 5.8g, ø 25mm
KM# 532
بها: $ 2.22
پرتغال 20 ریس - obverseپرتغال 20 ریس - reverse
20 ریس
1847 - 1853
مس, 24.8g, ø 36.8mm
KM# 482
بها: $ 11.4

پرتغال 20 ریس - obverseپرتغال 20 ریس - reverse
20 ریس
1867 - 1874
مس, 25.53g, ø 37mm
KM# 515
بها: $ 22.19
پرتغال 20 ریس - obverseپرتغال 20 ریس - reverse
20 ریس
1882 - 1886
برنز, 11.74g, ø 30mm
KM# 527
بها: $ 2.46
پرتغال 20 ریس - obverseپرتغال 20 ریس - reverse
20 ریس
1891 - 1892
برنز, 12g, ø 30mm
KM# 533
بها: $ 2.17

پرتغال 50 ریس - obverseپرتغال 50 ریس - reverse
50 ریس
1855 - 1861
نقره 0.917, 1.25g, ø 15mm
KM# 493
بها: $ 14.22
پرتغال 50 ریس - obverseپرتغال 50 ریس - reverse
50 ریس
1862 - 1889
نقره 0.917, 1.25g, ø 15mm
KM# 506
بها: $ 0.64
پرتغال 50 ریس - obverseپرتغال 50 ریس - reverse
50 ریس
1893
نقره 0.917, 1.25g, ø 15mm
KM# 536
بها: $ 11.49

پرتغال 50 ریس - obverseپرتغال 50 ریس - reverse
50 ریس
1900
مس - نیکل, 2.5g, ø 18mm
KM# 545
بها: $ 4.44
پرتغال 100 ریس - obverseپرتغال 100 ریس - reverse
100 ریس
1838 - 1843
نقره 0.917, 2.96g, ø 19mm
KM# 473
تعداد ضرب
No ImageNo Image
100 ریس
1851
نقره 0.917, 2.96g, ø 19mm
KM# 485
تعداد ضرب

پرتغال 100 ریس - obverseپرتغال 100 ریس - reverse
100 ریس
1853
نقره 0.917, 2.96g, ø 19mm
KM# 488
تعداد ضرب
پرتغال 100 ریس - obverseپرتغال 100 ریس - reverse
100 ریس
1854
نقره 0.907, 2.5g, ø 20mm
KM# 490
بها: $ 7.28
پرتغال 100 ریس - obverseپرتغال 100 ریس - reverse
100 ریس
1857 - 1861
نقره 0.907, 2.5g, ø 20mm
KM# 497
بها: $ 6.74

پرتغال 100 ریس - obverseپرتغال 100 ریس - reverse
100 ریس
1864 - 1889
نقره 0.907, 2.5g, ø 20mm
KM# 510
بها: $ 7.28
پرتغال 100 ریس - obverseپرتغال 100 ریس - reverse
100 ریس
1890 - 1898
نقره 0.917, 2.5g, ø 20mm
KM# 531
بها: $ 11.85
پرتغال 100 ریس - obverseپرتغال 100 ریس - reverse
100 ریس
1900
مس - نیکل, 4g, ø 22.4mm
KM# 546
بها: $ 2.84

پرتغال 100 ریس - obverseپرتغال 100 ریس - reverse
100 ریس
1909 - 1910
نقره 0.835, 2.5g, ø 20mm
KM# 548
بها: $ 6.31
پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1838 - 1843
نقره 0.917, 5.92g, ø 23.5mm
KM# 474
تعداد ضرب
پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1854 - 1855
نقره 0.917, 5g, ø 24mm
KM# 491
بها: $ 13.31

پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1858 - 1861
نقره 0.917, 5g, ø 24mm
KM# 499
بها: $ 88.76
پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1862 - 1863
نقره 0.917, 5g, ø 24mm
KM# 507
بها: $ 22.15
پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1865 - 1888
نقره 0.917, 5g, ø 24mm
KM# 512
بها: $ 4.99

پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1891 - 1903
نقره 0.917, 5g, ø 24mm
KM# 534
بها: $ 11.09
پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1909
نقره 0.917, 5g, ø 24mm
KM# 549
بها: $ 8.1
پرتغال 500 ریس - obverseپرتغال 500 ریس - reverse
500 ریس
1837 - 1853
نقره 0.917, 14.8g, ø 30mm
KM# 471
بها: $ 42.94

پرتغال 500 ریس - obverseپرتغال 500 ریس - reverse
500 ریس
1854
نقره 0.917, 12.5g, ø 30mm
KM# 492
بها: $ 27.02
پرتغال 500 ریس - obverseپرتغال 500 ریس - reverse
500 ریس
1855 - 1856
نقره 0.917, 12.3g, ø 30mm
KM# 494
بها: $ 20.22
پرتغال 500 ریس - obverseپرتغال 500 ریس - reverse
500 ریس
1857 - 1859
نقره 0.917, 12.5g, ø 30mm
KM# 498
بها: $ 22.64

پرتغال 500 ریس - obverseپرتغال 500 ریس - reverse
500 ریس
1863 - 1889
نقره 0.917, 12.5g, ø 30mm
KM# 509
بها: $ 13.93
پرتغال 500 ریس - obverseپرتغال 500 ریس - reverse
500 ریس
1891 - 1908
نقره 0.917, 12.5g, ø 30mm
KM# 535
بها: $ 14.36
پرتغال 500 ریس - obverseپرتغال 500 ریس - reverse
500 ریس
1908 - 1909
نقره 0.917, 12.5g, ø 30mm
KM# 547
بها: $ 18.95

پرتغال 1000 ریس - obverseپرتغال 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1837 - 1845
نقره 0.917, 29.6g, ø 36.5mm
KM# 472
بها: $ 387.6
پرتغال 1000 ریس - obverseپرتغال 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1851
طلا 0.917, 1.79g, ø 15mm
KM# 486
تعداد ضرب
پرتغال 1000 ریس - obverseپرتغال 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1855
طلا 0.917, 1.77g, ø 15mm
KM# 495
بها: $ 188.6

پرتغال 1000 ریس - obverseپرتغال 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1899
نقره 0.917, 25g, ø 37mm
KM# 540
بها: $ 48.1
پرتغال 2000 ریس - obverseپرتغال 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1856 - 1857
طلا 0.917, 3.55g, ø 20mm
KM# 496
تعداد ضرب
پرتغال 2000 ریس - obverseپرتغال 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1858 - 1860
طلا 0.917, 3.55g, ø 20mm
KM# 500
تعداد ضرب

پرتغال 2000 ریس - obverseپرتغال 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1864 - 1866
طلا 0.917, 3.55g, ø 20mm
KM# 511
بها: $ 160.9
پرتغال 2000 ریس - obverseپرتغال 2000 ریس - reverse
2000 ریس
1868 - 1888
طلا 0.917, 3.55g, ø 20mm
KM# 518
بها: $ 288.5
پرتغال 2500 ریس - obverseپرتغال 2500 ریس - reverse
2500 ریس
1838
طلا 0.917, 4.78g, ø 19.5mm
KM# 475
تعداد ضرب

پرتغال 2500 ریس - obverseپرتغال 2500 ریس - reverse
2500 ریس
1851
طلا 0.917, 4.48g, ø 19.5mm
KM# 487
تعداد ضرب
پرتغال 2500 ریس - obverseپرتغال 2500 ریس - reverse
2500 ریس
1853
طلا 0.917, 4.48g, ø 19.5mm
KM# 489
تعداد ضرب
پرتغال 5000 ریس - obverseپرتغال 5000 ریس - reverse
5000 ریس
1838
طلا 0.917, 9.56g, ø 23.5mm
KM# 476.1
تعداد ضرب

پرتغال 5000 ریس - obverseپرتغال 5000 ریس - reverse
5000 ریس
1851
طلا 0.917, 8.96g, ø 23.5mm
KM# 476.2
تعداد ضرب
پرتغال 5000 ریس - obverseپرتغال 5000 ریس - reverse
5000 ریس
1860 - 1861
طلا 0.917, 8.87g
KM# 505
تعداد ضرب
پرتغال 5000 ریس - obverseپرتغال 5000 ریس - reverse
5000 ریس
1862 - 1863
طلا 0.917, 8.87g
KM# 508
بها: $ 388.3

پرتغال 5000 ریس - obverseپرتغال 5000 ریس - reverse
5000 ریس
1867 - 1889
طلا 0.917, 8.87g
KM# 516
بها: $ 355
پرتغال 10000 ریس - obverseپرتغال 10000 ریس - reverse
10000 ریس
1878 - 1889
طلا 0.917, 17.74g
KM# 520
بها: $ 1,109

پرتغال>پادشاهی پرتغال|1777 - 1835
 دوره

پرتغال 3 ریس - obverseپرتغال 3 ریس - reverse
3 ریس
1777
مس, 3.8g, ø 26mm
KM# 260
بها: $ 11.09
پرتغال 3 ریس - obverseپرتغال 3 ریس - reverse
3 ریس
1797
مس, 3.8g, ø 26mm
KM# 308
تعداد ضرب
No ImageNo Image
3 ریس
1804
مس, 3.8g, ø 25.5mm
KM# 334
بها: $ 5.55

No ImageNo Image
3 ریس
1818
مس, 4.3g, ø 25.5mm
KM# 354
تعداد ضرب
پرتغال 5 ریس - obverseپرتغال 5 ریس - reverse
5 ریس
1777 - 1785
مس, 6.3g, ø 30mm
KM# 261
تعداد ضرب
پرتغال 5 ریس - obverseپرتغال 5 ریس - reverse
5 ریس
1791 - 1799
مس, 6.3g, ø 31mm
KM# 305
بها: $ 20.25

پرتغال 5 ریس - obverseپرتغال 5 ریس - reverse
5 ریس
1800
مس, 4.2g, ø 26mm
KM# 325
تعداد ضرب
پرتغال 5 ریس - obverseپرتغال 5 ریس - reverse
5 ریس
1812 - 1814
مس, 6.3g, ø 30mm
KM# 346
بها: $ 15.51
پرتغال 5 ریس - obverseپرتغال 5 ریس - reverse
5 ریس
1818 - 1824
مس, 6g, ø 30mm
KM# 355
تعداد ضرب

No ImageNo Image
5 ریس
1829
مس, 6.3g, ø 30mm
KM# 389
تعداد ضرب
پرتغال 5 ریس - obverseپرتغال 5 ریس - reverse
5 ریس
1833
مس, 8.9g, ø 32mm
KM# 398
بها: $ 147
No ImageNo Image
5 ریس
1836
مس, 6.77g, ø 30mm
KM# 408
تعداد ضرب

پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1777 - 1779
مس, 12.7g, ø 26mm
KM# 262
بها: $ 16.09
پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1782 - 1785
مس, 12.7g, ø 26mm
KM# 280
بها: $ 23.94
پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1791 - 1792
مس, 12.7g, ø 26mm
KM# 306
بها: $ 7.65

پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1797 - 1799
مس, 12.7g, ø 26mm
KM# 309
بها: $ 9.43
No ImageNo Image
10 ریس
1800
مس, 12.7g, ø 26mm
KM# 327
تعداد ضرب
پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1812 - 1813
مس, 12.7g, ø 35mm
KM# 348
بها: $ 2.22

پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1818 - 1824
مس, 13g, ø 35mm
KM# 356
بها: $ 26.42
پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1829 - 1833
مس, 12.7g, ø 34.4mm
KM# 390
بها: $ 8.88
پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1833
مس, 14g, ø 36mm
KM# 399
تعداد ضرب

پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1835 - 1837
مس, 12.75g, ø 34mm
KM# 406
بها: $ 16.64
پرتغال 10 ریس - obverseپرتغال 10 ریس - reverse
10 ریس
1838 - 1839
مس, 12.75g, ø 34mm
KM# 409
تعداد ضرب
پرتغال 20 ریس - obverseپرتغال 20 ریس - reverse
20 ریس
1800
مس, 16.8g, ø 34mm
KM# 328
تعداد ضرب

پرتغال 20 ریس - obverseپرتغال 20 ریس - reverse
20 ریس
1800
مس, 16.8g, ø 37mm
KM# 329
تعداد ضرب
پرتغال 20 ریس - obverseپرتغال 20 ریس - reverse
20 ریس
1833
برنز, 20g, ø 34mm
KM# 400
تعداد ضرب
پرتغال 40 ریس - obverseپرتغال 40 ریس - reverse
40 ریس
1811 - 1815
برنز, 38.7g, ø 36mm
KM# 345
بها: $ 16.64

No ImageNo Image
40 ریس
1819
برنز, 38.7g, ø 36mm
KM# 365
تعداد ضرب
پرتغال 40 ریس - obverseپرتغال 40 ریس - reverse
40 ریس
1820 - 1825
برنز, 38g, ø 35mm
KM# 370
بها: $ 6.86
No ImageNo Image
40 ریس
1821 - 1823
برنز, 38g, ø 35mm
KM# 371
بها: $ 11

پرتغال 40 ریس - obverseپرتغال 40 ریس - reverse
40 ریس
1826 - 1828
برنز, 38.2g, ø 34mm
KM# 373
بها: $ 23.3
پرتغال 40 ریس - obverseپرتغال 40 ریس - reverse
40 ریس
1828 - 1829
برنز, 38.2g, ø 36.5mm
KM# 380
بها: $ 7.77
پرتغال 40 ریس - obverseپرتغال 40 ریس - reverse
40 ریس
1830 - 1833
برنز, 38.2g, ø 36.5mm
KM# 391
بها: $ 22.19

پرتغال 40 ریس - obverseپرتغال 40 ریس - reverse
40 ریس
1833 - 1847
برنز, 40g, ø 38mm
KM# 402
بها: $ 32.24
پرتغال 40 ریس - obverseپرتغال 40 ریس - reverse
40 ریس
1833
برنز, 40g, ø 38mm
KM# 401
بها: $ 66.57
پرتغال 50 ریس - obverseپرتغال 50 ریس - reverse
50 ریس
1777
نقره 0.917, 1.53g, ø 17mm
KM# 263
بها: $ 29.9

No ImageNo Image
50 ریس
1786
نقره 0.917, 1.53g, ø 17mm
KM# 283
بها: $ 27.74
No ImageNo Image
50 ریس
1799
نقره 0.917, 1.53g, ø 17mm
KM# 311
تعداد ضرب
پرتغال 50 ریس - obverseپرتغال 50 ریس - reverse
50 ریس
1799
نقره 0.917, 1.53g, ø 17mm
KM# 310
بها: $ 66.57

پرتغال 50 ریس - obverseپرتغال 50 ریس - reverse
50 ریس
1816
نقره 0.917, 1.53g, ø 17mm
KM# 350
تعداد ضرب
پرتغال 50 ریس - obverseپرتغال 50 ریس - reverse
50 ریس
1828
نقره 0.917, 1.63g, ø 17mm
KM# 381
تعداد ضرب
پرتغال 60 ریس - obverseپرتغال 60 ریس - reverse
60 ریس
1777
نقره 0.917, 1.83g, ø 18mm
KM# 264
بها: $ 16.64

پرتغال 60 ریس - obverseپرتغال 60 ریس - reverse
60 ریس
1786
نقره 0.917, 1.83g, ø 18mm
KM# 284
بها: $ 110.9
پرتغال 60 ریس - obverseپرتغال 60 ریس - reverse
60 ریس
1816
نقره 0.917, 1.83g, ø 18mm
KM# 351
بها: $ 37.94
پرتغال 60 ریس - obverseپرتغال 60 ریس - reverse
60 ریس
1826
نقره 0.917, 1.83g, ø 18mm
KM# 374
تعداد ضرب

پرتغال 60 ریس - obverseپرتغال 60 ریس - reverse
60 ریس
1828
نقره 0.917, 1.83g, ø 18mm
KM# 382
بها: $ 1.05
پرتغال 80 ریس - obverseپرتغال 80 ریس - reverse
80 ریس
1777
نقره 0.917, 3g, ø 22mm
KM# 265
تعداد ضرب
پرتغال 80 ریس - obverseپرتغال 80 ریس - reverse
80 ریس
1786
نقره 0.917, 3g, ø 22mm
KM# 285
تعداد ضرب

پرتغال 80 ریس - obverseپرتغال 80 ریس - reverse
80 ریس
1799
نقره 0.917, 3g, ø 22mm
KM# 315
بها: $ 88.76
پرتغال 80 ریس - obverseپرتغال 80 ریس - reverse
80 ریس
1816
نقره 0.917, 3.06g, ø 22mm
KM# 375
بها: $ 66.57
پرتغال 80 ریس - obverseپرتغال 80 ریس - reverse
80 ریس
1828
نقره 0.917, 3.06g, ø 22mm
KM# 383
تعداد ضرب

No ImageNo Image
80 ریس
1828
نقره 0.917, 3.06g, ø 22mm
KM# 384
تعداد ضرب
پرتغال 120 ریس - obverseپرتغال 120 ریس - reverse
120 ریس
1777
نقره 0.917, 3.67g, ø 24mm
KM# 266
تعداد ضرب
پرتغال 120 ریس - obverseپرتغال 120 ریس - reverse
120 ریس
1786
نقره 0.917, 3.67g, ø 24mm
KM# 286
تعداد ضرب

پرتغال 120 ریس - obverseپرتغال 120 ریس - reverse
120 ریس
1799
نقره 0.917, 3.67g, ø 24mm
KM# 316
بها: $ 122
پرتغال 120 ریس - obverseپرتغال 120 ریس - reverse
120 ریس
1816
نقره 0.917, 3.67g, ø 23.5mm
KM# 353
تعداد ضرب
پرتغال 120 ریس - obverseپرتغال 120 ریس - reverse
120 ریس
1826
نقره 0.917, 3.67g, ø 24mm
KM# 376
تعداد ضرب

پرتغال 120 ریس - obverseپرتغال 120 ریس - reverse
120 ریس
1828
نقره 0.917, 3.67g, ø 24mm
KM# 385
تعداد ضرب
پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1778 - 1785
نقره 0.917, 7.34g, ø 30mm
KM# 272
تعداد ضرب
No ImageNo Image
200 ریس
1786 - 1792
نقره 0.917, 7.34g, ø 30mm
KM# 287
تعداد ضرب

No ImageNo Image
200 ریس
1787 - 1800
نقره 0.917, 7.34g, ø 30mm
KM# 392A
تعداد ضرب
پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1793 - 1799
نقره 0.917, 7g, ø 30mm
KM# 307
تعداد ضرب
پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1806 - 1816
نقره 0.917, 7.34g, ø 29.5mm
KM# 340
تعداد ضرب

پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1818 - 1822
نقره 0.917, 7.34g, ø 29.5mm
KM# 357
تعداد ضرب
پرتغال 200 ریس - obverseپرتغال 200 ریس - reverse
200 ریس
1829 - 1830
نقره 0.917, 7.34g, ø 29.5mm
KM# 392
تعداد ضرب
پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1777 - 1785
طلا 0.917, 1.072g, ø 15mm
KM# 267
تعداد ضرب

پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1779 - 1782
نقره 0.917, 14.7g, ø 36mm
KM# 273
بها: $ 27.74
پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1784 - 1785
نقره 0.917, 14.7g, ø 36mm
KM# 282
تعداد ضرب
پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1786 - 1799
نقره 0.917, 14.5g, ø 36mm
KM# 288
تعداد ضرب

پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1787 - 1796
طلا 0.917, 1.072g, ø 15mm
KM# 291
تعداد ضرب
پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1799 - 1801
نقره 0.917, 14.68g, ø 35mm
KM# 318
تعداد ضرب
پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1802 - 1816
نقره 0.917, 15g, ø 36mm
KM# 331
بها: $ 22.19

No ImageNo Image
400 ریس
1807
طلا 0.917, 1.072g, ø 15mm
KM# 341
تعداد ضرب
No ImageNo Image
400 ریس
1818 - 1819
طلا 0.917, 1.072g, ø 15mm
KM# 359
تعداد ضرب
پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1818 - 1825
نقره 0.917, 14.6g, ø 36mm
KM# 358
بها: $ 44.38

پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1826
نقره 0.917, 14.68g, ø 36mm
KM# 377
تعداد ضرب
پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1828 - 1833
نقره 0.917, 14.7g, ø 35mm
KM# 386
تعداد ضرب
پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1833
نقره 0.917, 14.68g, ø 35mm
KM# 403.1
تعداد ضرب

پرتغال 400 ریس - obverseپرتغال 400 ریس - reverse
400 ریس
1833 - 1837
نقره 0.917, 15g, ø 36mm
KM# 403.2
بها: $ 55.47
پرتغال ½ escudo - obverseپرتغال ½ escudo - reverse
½ escudo
1777 - 1784
طلا 0.917, 1.792g, ø 16mm
KM# 269
تعداد ضرب
پرتغال ½ escudo - obverseپرتغال ½ escudo - reverse
½ escudo
1789 - 1796
طلا 0.917, 1.792g, ø 16mm
KM# 296
تعداد ضرب

پرتغال ½ escudo - obverseپرتغال ½ escudo - reverse
½ escudo
1805 - 1807
طلا 0.917, 1.792g, ø 16mm
KM# 337
تعداد ضرب
پرتغال ½ escudo - obverseپرتغال ½ escudo - reverse
½ escudo
1818 - 1821
طلا 0.917, 1.792g, ø 17mm
KM# 361
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1000 ریس
1777 - 1784
طلا 0.917, 2.68g, ø 18mm
KM# 268
تعداد ضرب

پرتغال 1000 ریس - obverseپرتغال 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1787 - 1792
طلا 0.917, 2.68g, ø 18mm
KM# 292
تعداد ضرب
پرتغال 1000 ریس - obverseپرتغال 1000 ریس - reverse
1000 ریس
1818 - 1821
طلا 0.917, 2.68g, ø 18mm
KM# 360
تعداد ضرب
پرتغال 1 اسکودو - obverseپرتغال 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1778 - 1785
طلا 0.917, 3.585g, ø 20mm
KM# 270
تعداد ضرب

پرتغال 1 اسکودو - obverseپرتغال 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1789 - 1796
طلا 0.917, 3.585g, ø 20mm
KM# 297
تعداد ضرب
پرتغال 1 اسکودو - obverseپرتغال 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1818 - 1819
طلا 0.917, 3.585g, ø 20mm
KM# 362
تعداد ضرب
پرتغال ½ peca - obverseپرتغال ½ peca - reverse
½ peca
1778 - 1784
طلا 0.917, 7.15g, ø 25mm
KM# 274
تعداد ضرب

پرتغال ½ peca - obverseپرتغال ½ peca - reverse
½ peca
1789
طلا 0.917, 7.15g, ø 25mm
KM# 298
تعداد ضرب
پرتغال ½ peca - obverseپرتغال ½ peca - reverse
½ peca
1818 - 1822
طلا 0.917, 7.15g, ø 25mm
KM# 363
تعداد ضرب
پرتغال ½ peca - obverseپرتغال ½ peca - reverse
½ peca
1827
طلا 0.917, 7.15g, ø 25mm
KM# 379
تعداد ضرب

پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1778 - 1781
طلا 0.917, 14.3g, ø 32mm
KM# 271
تعداد ضرب
پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1782 - 1785
طلا 0.917, 14.3g, ø 32mm
KM# 281
تعداد ضرب
پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1786
طلا 0.917, 14.3g, ø 32mm
KM# 290
تعداد ضرب

پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1787
طلا 0.917, 14.3g, ø 32mm
KM# 295
تعداد ضرب
پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1789 - 1799
طلا 0.917, 14.3g, ø 32mm
KM# 299
تعداد ضرب
پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1802
طلا 0.917, 14.342g, ø 32mm
KM# 332
تعداد ضرب

پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1805 - 1815
طلا 0.917, 14.342g, ø 32mm
KM# 336
تعداد ضرب
پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1819 - 1824
طلا 0.917, 14.342g, ø 32mm
KM# 364
تعداد ضرب
پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1826 - 1828
طلا 0.917, 14.342g, ø 32mm
KM# 378
تعداد ضرب

پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1828
طلا 0.917, 14.342g, ø 32mm
KM# 388
تعداد ضرب
پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1830 - 1831
طلا 0.917, 14.342g, ø 32mm
KM# 397
تعداد ضرب
پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1833
طلا 0.917, 14.342g, ø 32mm
KM# 404
تعداد ضرب

پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1834
طلا 0.917, 14.342g, ø 32mm
KM# 405
تعداد ضرب
پرتغال 1 peca - obverseپرتغال 1 peca - reverse
1 peca
1835
طلا 0.917, 14.342g, ø 32mm
KM# 407
تعداد ضرب

uCoin