+

پورتوریکو > کاتالوگ سکه

پورتوریکو 5 سنتاوو - obverseپورتوریکو 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو 1896, آلفونسو سیزدهم
نقره 0.835
, 1.25g, ø 16mm
پورتوریکو - KM# 20
Peso
بها: $ 29.8
No ImageNo Image
10 سنتاوو 1896, آلفونسو سیزدهم
نقره 0.835
, 2.5g, ø 18mm
پورتوریکو - KM# 21
Peso
بها: $ 10.54
No ImageNo Image
20 سنتاوو 1896, آلفونسو سیزدهم
نقره 0.835
, 5g, ø 23mm
پورتوریکو - KM# 22
Peso
بها: $ 12.29
پورتوریکو 40 سنتاوس - obverseپورتوریکو 40 سنتاوس - reverse
40 سنتاوس 1896, آلفونسو سیزدهم
نقره 0.835
, 10g, ø 27mm
پورتوریکو - KM# 23
Peso
بها: $ 19.32
No ImageNo Image
1 پزو 1896, آلفونسو سیزدهم
نقره 0.900
, 25g, ø 37mm
پورتوریکو - KM# 24
Peso
بها: $ 35.12
uCoin