پورتوریکو
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

پورتوریکو - کاتالوگ سکه

پورتوریکو>Peso|1895 - 1896
 دوره

پورتوریکو 5 سنتاوو - obverseپورتوریکو 5 سنتاوو - reverse
5 سنتاوو
1896
نقره 0.835, 1.25g, ø 16mm
KM# 20
بها: $ 42.21
پورتوریکو 10 سنتاوو - obverseپورتوریکو 10 سنتاوو - reverse
10 سنتاوو
1896
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 21
بها: $ 31.39
پورتوریکو 20 سنتاوو - obverseپورتوریکو 20 سنتاوو - reverse
20 سنتاوو
1895
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 22
بها: $ 60.75

پورتوریکو 40 سنتاوس - obverseپورتوریکو 40 سنتاوس - reverse
40 سنتاوس
1896
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 23
تعداد ضرب
پورتوریکو 1 پزو - obverseپورتوریکو 1 پزو - reverse
1 پزو
1895
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 24
بها: $ 232.5

uCoin