+

سن پیر و میکلون > کاتالوگ سکه

سن پیر و میکلون 1 فرانک - obverseسن پیر و میکلون 1 فرانک - reverse
1 فرانک 1948
آلومینیوم
, 1.32g, ø 22.5mm
سن پیر و میکلون - KM# 1
قلمروهای آن سوی دریاهای فرانسه
بها: $ 9.65
سن پیر و میکلون 2 فرانک - obverseسن پیر و میکلون 2 فرانک - reverse
2 فرانک 1948
آلومینیوم
, 2.14g, ø 27mm
سن پیر و میکلون - KM# 2
قلمروهای آن سوی دریاهای فرانسه
بها: $ 16.46
uCoin