سن پیر و میکلون
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

سن پیر و میکلون - کاتالوگ سکه

سن پیر و میکلون>قلمروهای آن سوی دریاهای فرانسه|1948 - 1948
 دوره

سن پیر و میکلون 1 فرانک - obverseسن پیر و میکلون 1 فرانک - reverse
1 فرانک
1948
آلومینیوم, 1.32g, ø 22.5mm
KM# 1
بها: $ 9.63
سن پیر و میکلون 2 فرانک - obverseسن پیر و میکلون 2 فرانک - reverse
2 فرانک
1948
آلومینیوم, 2.14g, ø 27mm
KM# 2
بها: $ 14.6

uCoin