صربستان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

صربستان - کاتالوگ سکه

صربستان>جمهوری صربستان|2003 - 2018
 دوره

صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار
2003 - 2005
مس - روی - نیکل, 4.33g, ø 20mm
KM# 34
بها: $ 0.28
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار
2005 - 2009
نیکل - برنج, 4.26g, ø 20mm
KM# 39
بها: $ 0.18
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار
2009 - 2010
استیل با روکش برنج, 4.2g, ø 20mm
KM# 48
بها: $ 0.16

صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار
2011 - 2018
استیل با روکش برنج, 4.2g, ø 20mm
KM# 54
بها: $ 0.14
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار
2003
مس - روی - نیکل, 5.24g, ø 22mm
KM# 35
بها: $ 0.29
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار
2006 - 2010
نیکل - برنج, 5.15g, ø 22mm
KM# 46
بها: $ 0.24

صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار
2009 - 2010
استیل با روکش مس, 5.05g, ø 22mm
KM# 49
بها: $ 0.33
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار
2011 - 2018
استیل با روکش مس - برنج , 5.05g, ø 22mm
KM# 55
بها: $ 0.22
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse
5 دینار
2003
مس - روی - نیکل, 6.23g, ø 24.1mm
KM# 36
بها: $ 0.49

صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse
5 دینار
2005 - 2010
نیکل - برنج, 6.13g, ø 24.1mm
KM# 40
بها: $ 0.21
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse
5 دینار
2011 - 2012
نیکل - برنج, 6.13g, ø 24.1mm
KM# 56
بها: $ 0.33
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse
5 دینار
2013 - 2018
استیل با روکش برنج, 6.13g, ø 24.1mm
KM# 56a
بها: $ 0.55

صربستان 10 دینار - obverseصربستان 10 دینار - reverse
10 دینار
2003
مس - روی - نیکل, 7.77g, ø 26mm
KM# 37
بها: $ 0.56
صربستان 10 دینار - obverseصربستان 10 دینار - reverse
10 دینار
2005 - 2010
مس - روی - نیکل, 7.77g, ø 26mm
KM# 41
بها: $ 0.84
صربستان 10 دینار - obverseصربستان 10 دینار - reverse
10 دینار
2011 - 2012
مس - روی - نیکل, 7.77g, ø 26mm
KM# 57
بها: $ 0.56

صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse
20 دینار
2003
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm
KM# 38
بها: $ 0.62
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse
20 دینار
2006
Nikola Tesla
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm
KM# 42
بها: $ 1.15
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse
20 دینار
2007
Dositej Obradović
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm
KM# 47
بها: $ 1.06

صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse
20 دینار
2009
Milutin Milanković
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm
KM# 52
بها: $ 1.03
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse
20 دینار
2010
Đorđe Vajfert
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm
KM# 61
بها: $ 0.92
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse
20 دینار
2011
Ivo Andrić
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm
KM# 53
بها: $ 1.03

صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse
20 دینار
2012
Mihajlo Pupin
مس - روی - نیکل, 9g, ø 28mm
KM# 62
بها: $ 0.87

صربستان>اشغال آلمان|1941 - 1945
 دوره

صربستان 50 پارا - obverseصربستان 50 پارا - reverse
50 پارا
1942
روی, 2g, ø 18mm
KM# 30
بها: $ 3.53
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار
1942
روی, 3g, ø 20mm
KM# 31
بها: $ 1.87
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار
1942
روی, 4g, ø 22mm
KM# 32
بها: $ 1.93

صربستان 10 دینار - obverseصربستان 10 دینار - reverse
10 دینار
1943
روی, 6.1g, ø 26.5mm
KM# 33
بها: $ 2.78

صربستان>پادشاهی صربستان|1882 - 1917
 دوره

صربستان 2 پارا - obverseصربستان 2 پارا - reverse
2 پارا
1904
برنز, 2g, ø 20mm
KM# 23
بها: $ 3.24
صربستان 5 پارا - obverseصربستان 5 پارا - reverse
5 پارا
1883 - 1917
مس - نیکل, 3g, ø 17mm
KM# 18
بها: $ 1.67
صربستان 10 پارا - obverseصربستان 10 پارا - reverse
10 پارا
1883 - 1917
مس - نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 19
بها: $ 1.44

صربستان 20 پارا - obverseصربستان 20 پارا - reverse
20 پارا
1883 - 1917
مس - نیکل, 5.6g, ø 22mm
KM# 20
بها: $ 1.76
صربستان 50 پارا - obverseصربستان 50 پارا - reverse
50 پارا
1904 - 1915
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 24
بها: $ 3.53
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار
1897
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 21
بها: $ 10.4

صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار
1904 - 1915
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 25
بها: $ 6.62
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار
1897
نقره 0.835, 10g, ø 28mm
KM# 22
بها: $ 28.84
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار
1904 - 1915
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 26
بها: $ 9.87

صربستان 10 دینار - obverseصربستان 10 دینار - reverse
10 دینار
1882
طلا 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 16
تعداد ضرب
صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse
20 دینار
1882
طلا 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 17
بها: $ 433.1

صربستان>شاهزاده نشین صربستان|1868 - 1881
 دوره

صربستان 1 پارا - obverseصربستان 1 پارا - reverse
1 پارا
1868
برنز, 1g, ø 15mm
KM# 1
بها: $ 36.75
صربستان 5 پارا - obverseصربستان 5 پارا - reverse
5 پارا
1868
برنز, 5g, ø 25mm
KM# 2
بها: $ 10.61
صربستان 5 پارا - obverseصربستان 5 پارا - reverse
5 پارا
1879
برنز, 5g, ø 25mm
KM# 7
بها: $ 5.9

صربستان 10 پارا - obverseصربستان 10 پارا - reverse
10 پارا
1868
برنز, 10g, ø 30mm
KM# 3
بها: $ 4.96
صربستان 10 پارا - obverseصربستان 10 پارا - reverse
10 پارا
1879
برنز, 10g, ø 30mm
KM# 8
بها: $ 8.01
صربستان 50 پارا - obverseصربستان 50 پارا - reverse
50 پارا
1875
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 4
بها: $ 20.09

صربستان 50 پارا - obverseصربستان 50 پارا - reverse
50 پارا
1879
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 9
بها: $ 7.3
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار
1875
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 5
بها: $ 49.91
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار
1879
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 10
بها: $ 25.46

صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار
1875
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 6
بها: $ 90.99
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار
1879
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 11
بها: $ 17.11
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse
5 دینار
1879
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 12
بها: $ 134.4

صربستان 20 دینار - obverseصربستان 20 دینار - reverse
20 دینار
1879
طلا 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 14
بها: $ 1,773

uCoin