+

صربستان > کاتالوگ سکه

صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار 2011 - 2016
استیل با روکش برنج
, 4.2g, ø 20mm
صربستان - KM# 54
جمهوری صربستان
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار 2009 - 2010
استیل با روکش برنج
, 4.2g, ø 20mm
صربستان - KM# 48
جمهوری صربستان
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار 2005 - 2009
نیکل - برنج
, 4.26g, ø 20mm
صربستان - KM# 39
جمهوری صربستان
بها: $ 0.2 - 0.36
صربستان 1 دینار - obverseصربستان 1 دینار - reverse
1 دینار 2003 - 2005
مس - روی - نیکل
, 4.33g, ø 20mm
صربستان - KM# 34
جمهوری صربستان
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار 2011 - 2016
استیل با روکش مس
, 5.05g, ø 22mm
صربستان - KM# 55
جمهوری صربستان
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار 2009 - 2010
استیل با روکش مس
, 5.05g, ø 22mm
صربستان - KM# 49
جمهوری صربستان
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار 2006 - 2010
نیکل - برنج
, 5.15g, ø 22mm
صربستان - KM# 46
جمهوری صربستان
صربستان 2 دینار - obverseصربستان 2 دینار - reverse
2 دینار 2003
مس - روی - نیکل
, 5.24g, ø 22mm
صربستان - KM# 35
جمهوری صربستان
بها: $ 0.32
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse
5 دینار 2013 - 2016
استیل با روکش برنج
, 6.13g, ø 24.1mm
صربستان - KM# 56a
جمهوری صربستان
بها: $ 0.6 - 1.1
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse
5 دینار 2011 - 2012
نیکل - برنج
, 6.13g, ø 24.1mm
صربستان - KM# 56
جمهوری صربستان
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse
5 دینار 2005 - 2010
نیکل - برنج
, 6.13g, ø 24.1mm
صربستان - KM# 40
جمهوری صربستان
صربستان 5 دینار - obverseصربستان 5 دینار - reverse
5 دینار 2003
مس - روی - نیکل
, 6.23g, ø 24.1mm
صربستان - KM# 36
جمهوری صربستان
بها: $ 0.53
uCoin