سنگاپور
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

سنگاپور - کاتالوگ سکه

سنگاپور>جمهوری سنگاپور|1967 - 2018
 دوره

سنگاپور 1 سنت - obverseسنگاپور 1 سنت - reverse
1 سنت
1967 - 1976
برنز, 1.94g, ø 17.78mm
KM# 1
بها: $ 0.21
سنگاپور 1 سنت - obverseسنگاپور 1 سنت - reverse
1 سنت
1976 - 1985
استیل با روکش مس, 1.744g, ø 17.78mm
KM# 1a
بها: $ 0.19
سنگاپور 1 سنت - obverseسنگاپور 1 سنت - reverse
1 سنت
1986 - 1990
برنز, 1.53g, ø 15.9mm
KM# 49
بها: $ 0.15

No ImageNo Image
1 سنت
1991
روی با روکش مس, 1.24g, ø 15.9mm
KM# 49b
تعداد ضرب
سنگاپور 1 سنت - obverseسنگاپور 1 سنت - reverse
1 سنت
1992 - 2002
روی با روکش مس, 1.24g, ø 15.9mm
KM# 98
بها: $ 0.11
سنگاپور 5 سنت - obverseسنگاپور 5 سنت - reverse
5 سنت
1967 - 1985
مس - نیکل, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 2
بها: $ 0.19

سنگاپور 5 سنت - obverseسنگاپور 5 سنت - reverse
5 سنت
1980 - 1984
مس - نیکل با روکش استیل, 1.26g, ø 16.26mm
KM# 2a
بها: $ 0.2
سنگاپور 5 سنت - obverseسنگاپور 5 سنت - reverse
5 سنت
1985 - 1991
آلومینیوم - برنز, 1.56g, ø 16.75mm
KM# 50
بها: $ 0.12
سنگاپور 5 سنت - obverseسنگاپور 5 سنت - reverse
5 سنت
1992 - 2012
آلومینیوم - برنز, 1.56g, ø 16.75mm
KM# 99
بها: $ 0.08

سنگاپور 5 سنت - obverseسنگاپور 5 سنت - reverse
5 سنت
2013 - 2017
استیل با روکش برنج, 1.7g, ø 16.75mm
KM# 345
بها: $ 0.21
سنگاپور 10 سنت - obverseسنگاپور 10 سنت - reverse
10 سنت
1967 - 1984
مس - نیکل, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 3
بها: $ 0.15
سنگاپور 10 سنت - obverseسنگاپور 10 سنت - reverse
10 سنت
1985 - 1991
مس - نیکل, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 51
بها: $ 0.15

سنگاپور 10 سنت - obverseسنگاپور 10 سنت - reverse
10 سنت
1992 - 2012
مس - نیکل, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 100
بها: $ 0.12
سنگاپور 10 سنت - obverseسنگاپور 10 سنت - reverse
10 سنت
2013 - 2018
استیل با روکش نیکل, 2.36g, ø 18.5mm
KM# 346
بها: $ 0.25
سنگاپور 20 سنت - obverseسنگاپور 20 سنت - reverse
20 سنت
1967 - 1984
مس - نیکل, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 4
بها: $ 0.33

سنگاپور 20 سنت - obverseسنگاپور 20 سنت - reverse
20 سنت
1985 - 1991
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.36mm
KM# 52
بها: $ 0.16
سنگاپور 20 سنت - obverseسنگاپور 20 سنت - reverse
20 سنت
1992 - 2012
مس - نیکل, 4.5g, ø 21.36mm
KM# 101
بها: $ 0.17
سنگاپور 20 سنت - obverseسنگاپور 20 سنت - reverse
20 سنت
2013 - 2018
استیل با روکش نیکل, 3.85g, ø 21mm
KM# 347
بها: $ 0.24

سنگاپور 50 سنت - obverseسنگاپور 50 سنت - reverse
50 سنت
1967 - 1984
مس - نیکل, 9.33g, ø 27.76mm
KM# 5
بها: $ 0.61
سنگاپور 50 سنت - obverseسنگاپور 50 سنت - reverse
50 سنت
1985 - 1988
مس - نیکل, 7.29g, ø 24.66mm
KM# 53.1
بها: $ 0.41
سنگاپور 50 سنت - obverseسنگاپور 50 سنت - reverse
50 سنت
1989 - 1991
مس - نیکل, 7.29g, ø 24.66mm
KM# 53.2
بها: $ 0.46

سنگاپور 50 سنت - obverseسنگاپور 50 سنت - reverse
50 سنت
1992 - 2012
مس - نیکل, 7.29g, ø 24.66mm
KM# 102
بها: $ 0.39
سنگاپور 50 سنت - obverseسنگاپور 50 سنت - reverse
50 سنت
2013 - 2017
استیل با روکش نیکل, 6.56g, ø 23mm
KM# 348
بها: $ 0.54
سنگاپور 1 دلار - obverseسنگاپور 1 دلار - reverse
1 دلار
1967 - 1984
مس - نیکل, 16.85g, ø 33.32mm
KM# 6
بها: $ 2.27

سنگاپور 1 دلار - obverseسنگاپور 1 دلار - reverse
1 دلار
1985 - 1986
مس - نیکل, 10.03g, ø 26.5mm
KM# 54
بها: $ 1.58
سنگاپور 1 دلار - obverseسنگاپور 1 دلار - reverse
1 دلار
1987 - 1991
آلومینیوم - برنز, 6.3g, ø 22.4mm
KM# 54b
بها: $ 0.79
سنگاپور 1 دلار - obverseسنگاپور 1 دلار - reverse
1 دلار
1992 - 2012
آلومینیوم - برنز, 6.3g, ø 22.4mm
KM# 103
بها: $ 0.8

سنگاپور 1 دلار - obverseسنگاپور 1 دلار - reverse
1 دلار
2013 - 2017
دو آلیاژی : مرکز استیل با روکش نیکل، حلقه استیل با روکش برنج, 7.62g, ø 24.65mm
KM# 314
بها: $ 0.87
سنگاپور 5 دلار - obverseسنگاپور 5 دلار - reverse
5 دلار
1992 - 2012
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.7g, ø 23.3mm
KM# 104
بها: $ 6.17
No ImageNo Image
5 دلار
2015
دو آلیاژی: مرکز آلومینیوم - برنز ، حلقه مس - نیکل, 6.7g, ø 23.3mm
UC# 1
بها: $ 12.13

uCoin