آفریقای جنوبی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

آفریقای جنوبی - کاتالوگ سکه

آفریقای جنوبی>جمهوری آفریقای جنوبی|1961 - 2019
 دوره

آفریقای جنوبی ½ سنت - obverseآفریقای جنوبی ½ سنت - reverse
½ سنت
1961 - 1964
برنج, 5.6g, ø 25.5mm
KM# 56
بها: $ 0.47
آفریقای جنوبی ½ سنت - obverseآفریقای جنوبی ½ سنت - reverse
½ سنت
1970 - 1983
برنز, 2g, ø 16.3mm
KM# 81
بها: $ 0.39
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse
1 سنت
1961 - 1964
برنج, 9.42g, ø 31mm
KM# 57
بها: $ 1.23

آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse
1 سنت
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
برنز, 3g, ø 19mm
KM# 65.2
بها: $ 0.25
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse
1 سنت
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
برنز, 3g, ø 19mm
KM# 65.1
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse
1 سنت
1970 - 1989
برنز, 3g, ø 19mm
KM# 82
بها: $ 0.15

آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse
1 سنت
1990 - 1995
استیل با روکش مس, 1.5g, ø 15mm
KM# 132
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse
1 سنت
1996
استیل با روکش مس, 1.5g, ø 15mm
KM# 158
بها: $ 0.21
آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse
1 سنت
1997 - 2000
استیل با روکش مس, 1.5g, ø 15mm
KM# 170
بها: $ 0.14

آفریقای جنوبی 1 سنت - obverseآفریقای جنوبی 1 سنت - reverse
1 سنت
2000 - 2001
استیل با روکش مس, 1.5g, ø 15mm
KM# 221
بها: $ 0.44
آفریقای جنوبی 2 سنت - obverseآفریقای جنوبی 2 سنت - reverse
2 سنت
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
برنز, 4g, ø 22.45mm
KM# 66.1
بها: $ 0.31
آفریقای جنوبی 2 سنت - obverseآفریقای جنوبی 2 سنت - reverse
2 سنت
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
برنز, 4g, ø 22.45mm
KM# 66.2
بها: $ 0.27

آفریقای جنوبی 2 سنت - obverseآفریقای جنوبی 2 سنت - reverse
2 سنت
1970 - 1990
برنز, 4g, ø 22.45mm
KM# 83
بها: $ 0.18
آفریقای جنوبی 2 سنت - obverseآفریقای جنوبی 2 سنت - reverse
2 سنت
1990 - 1995
استیل با روکش مس, 3g, ø 18mm
KM# 133
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 2 سنت - obverseآفریقای جنوبی 2 سنت - reverse
2 سنت
1996 - 2000
استیل با روکش مس, 3g, ø 18mm
KM# 159
بها: $ 0.24

آفریقای جنوبی 2 سنت - obverseآفریقای جنوبی 2 سنت - reverse
2 سنت
2000 - 2001
استیل با روکش مس, 3g, ø 18mm
KM# 222
بها: $ 0.26
آفریقای جنوبی ½2 سنت - obverseآفریقای جنوبی ½2 سنت - reverse
½2 سنت
1961 - 1964
نقره 0.500, 1.41g, ø 16.3mm
KM# 58
بها: $ 1.48
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
1961 - 1964
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.35mm
KM# 59
بها: $ 2.21

آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
نیکل, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 67.1
بها: $ 0.48
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
نیکل, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 67.2
بها: $ 0.44
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
1970 - 1989
نیکل, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 84
بها: $ 0.19

آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
1990 - 1995
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 134
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
1996 - 2000
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 160
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
2000 - 2001
استیل با روکش مس, 4.42g, ø 21mm
KM# 223
بها: $ 0.19

آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
2002
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 268
بها: $ 0.42
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
2003
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 324
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
2004
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 325
بها: $ 0.25

آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
2005
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 291
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
2006
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 486
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
2007
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 340
بها: $ 0.15

آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
2008
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 440
بها: $ 0.19
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
2009
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 464
بها: $ 0.25
آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
2010
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 493
بها: $ 0.22

آفریقای جنوبی 5 سنت - obverseآفریقای جنوبی 5 سنت - reverse
5 سنت
2011
استیل با روکش مس, 4.5g, ø 21mm
KM# 500
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
1961 - 1964
نقره 0.500, 5.66g, ø 23.5mm
KM# 60
بها: $ 3.46
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
نیکل, 4g, ø 20.7mm
KM# 68.2
بها: $ 0.33

آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
نیکل, 4g, ø 20.7mm
KM# 68.1
بها: $ 0.31
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
1970 - 1989
نیکل, 4g, ø 20.7mm
KM# 85
بها: $ 0.21
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
1990 - 1995
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 135
بها: $ 0.2

آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
1996 - 2000
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 161
بها: $ 0.2
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2000 - 2001
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 224
بها: $ 0.13
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2002
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 269
بها: $ 0.2

آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2003
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 347
بها: $ 0.11
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2004
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 326
بها: $ 0.2
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2005
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 292
بها: $ 0.36

آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2006
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 487
بها: $ 0.26
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2007
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 341
بها: $ 0.21
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2008
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 441
بها: $ 0.19

آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2009
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 465
بها: $ 0.29
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2010
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 494
بها: $ 0.21
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2011
استیل با روکش برنز, 2g, ø 16mm
KM# 501
بها: $ 0.02

آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2012
استیل با روکش مس, 2g, ø 16mm
KM# 530
بها: $ 0.2
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2013
استیل با روکش مس, 2g, ø 16mm
UC# 5
بها: $ 0.31
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2014
استیل با روکش مس, 2g, ø 16mm
UC# 6
بها: $ 0.18

آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2015
استیل با روکش مس, 2g, ø 16mm
UC# 13
بها: $ 0.22
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2016
استیل با روکش مس, 2g, ø 16mm
UC# 22
بها: $ 0.33
آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2017
استیل با روکش مس, 2g, ø 16mm
UC# 24
بها: $ 0.16

آفریقای جنوبی 10 سنت - obverseآفریقای جنوبی 10 سنت - reverse
10 سنت
2018
استیل با روکش مس, 2g, ø 16mm
UC# 28
بها: $ 0.2
No ImageNo Image
10 سنت
2019
استیل با روکش مس, 2g, ø 16mm
UC# 29
بها: $ 2.25
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
1961 - 1964
نقره 0.500, 11.3g, ø 29mm
KM# 61
بها: $ 6.07

آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
نیکل, 6g, ø 24.2mm
KM# 69.2
بها: $ 0.43
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
نیکل, 6g, ø 24.2mm
KM# 69.1
بها: $ 0.62
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
1970 - 1990
نیکل, 6g, ø 24.2mm
KM# 86
بها: $ 0.22

آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
1990 - 1995
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 136
بها: $ 0.16
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
1996 - 2000
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 162
بها: $ 0.15
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2000 - 2001
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 225
بها: $ 0.21

آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2002
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 270
بها: $ 0.24
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2003 - 2016
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 327
بها: $ 0.29
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2004 - 2017
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 328
بها: $ 0.22

آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2005
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 293
بها: $ 0.17
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2006
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 488
بها: $ 0.22
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2007
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 342
بها: $ 0.22

آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2008
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 442
بها: $ 0.31
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2009 - 2012
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 466
بها: $ 0.21
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2010 - 2013
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 495
بها: $ 0.32

آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2011
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
KM# 502
بها: $ 0.28
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2014
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
UC# 20
بها: $ 0.28
آفریقای جنوبی 20 سنت - obverseآفریقای جنوبی 20 سنت - reverse
20 سنت
2015
استیل با روکش برنز, 3.5g, ø 19mm
UC# 15
بها: $ 0.4

آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
1961 - 1964
نقره 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 62
بها: $ 8.87
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
نیکل, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 70.1
بها: $ 0.71
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
نیکل, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 70.2
بها: $ 0.87

آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
1970 - 1990
نیکل, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 87
بها: $ 0.55
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
1990 - 1995
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 137
بها: $ 0.28
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
1996 - 2000
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 163
بها: $ 0.22

آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2000 - 2001
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 226
بها: $ 0.14
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2002
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 271
بها: $ 0.4
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2003
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 330
بها: $ 0.37

آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2004
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 331
بها: $ 0.27
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2005
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 294
بها: $ 0.85
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2006
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 489
بها: $ 0.21

آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2007
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 343
بها: $ 0.32
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2008
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 443
بها: $ 0.36
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2009
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 467
بها: $ 0.52

آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2010
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 496
بها: $ 0.29
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2011
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 503
بها: $ 0.32
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2012
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
KM# 554
بها: $ 0.34

آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2013
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
UC# 14
بها: $ 0.51
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2014
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
UC# 21
بها: $ 0.46
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2015
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
UC# 16
بها: $ 0.9

آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2016
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
UC# 23
بها: $ 0.8
No ImageNo Image
50 سنت
2017
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
UC# 25
تعداد ضرب
آفریقای جنوبی 50 سنت - obverseآفریقای جنوبی 50 سنت - reverse
50 سنت
2019
استیل با روکش برنز, 5g, ø 22mm
UC# 30
بها: $ 2.25

آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
1965 - 1968
نقره 0.800, 15g, ø 32.6mm
KM# 71.1
بها: $ 5.6
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
1966 - 1968
SUID-AFRIKA
نقره 0.800, 15g, ø 32.7mm
KM# 71.2
بها: $ 9.85
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
1977 - 1989
نیکل, 12g, ø 31mm
KM# 88a
بها: $ 0.7

آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
1991 - 1995
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 138
بها: $ 0.34
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
1996 - 2000
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 164
بها: $ 0.26
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2000 - 2001
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 227
بها: $ 0.44

آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2002
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 272
بها: $ 0.63
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2003
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 332
بها: $ 0.38
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2004 - 2016
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 333
بها: $ 0.21

آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2005 - 2017
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 295
بها: $ 0.6
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2006
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 490
بها: $ 0.59
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2007
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 344
بها: $ 0.57

آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2008
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 444
بها: $ 0.3
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2009
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 468
بها: $ 0.52
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2010 - 2012
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 497
بها: $ 0.54

آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2011
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
KM# 504
بها: $ 0.58
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2013
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
UC# 8
بها: $ 0.96
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2014
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
UC# 12
بها: $ 0.47

آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2015
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
UC# 17
بها: $ 2.02
آفریقای جنوبی 1 راند - obverseآفریقای جنوبی 1 راند - reverse
1 راند
2018
مس با روکش نیکل, 4g, ø 20mm
UC# 27
بها: $ 0.18
آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
1989 - 1995
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 139
بها: $ 0.43

آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
1996 - 2000
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 165
بها: $ 0.44
آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2000 - 2001
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 228
بها: $ 0.72
آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2002
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 273
بها: $ 0.61

آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2003
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 335
بها: $ 0.57
آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2004 - 2016
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 336
بها: $ 0.24
آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2005 - 2017
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 296
بها: $ 0.62

آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2006 - 2018
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 491
بها: $ 0.26
آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2007
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 345
بها: $ 0.69
آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2008
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 445
بها: $ 0.8

آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2009
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 469
بها: $ 0.89
آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2010 - 2012
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 498
بها: $ 0.48
آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2011
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 505
بها: $ 0.51

آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2013
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
UC# 9
بها: $ 1
آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2014
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
UC# 10
بها: $ 0.93
آفریقای جنوبی 2 راند - obverseآفریقای جنوبی 2 راند - reverse
2 راند
2015
مس با روکش نیکل, 5.5g, ø 23mm
UC# 18
بها: $ 0.92

آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
1994 - 1995
مس با روکش نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 140
بها: $ 1.09
آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
1996 - 2000
مس با روکش نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 166
بها: $ 1.2
آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2000 - 2001
مس با روکش نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 229
بها: $ 1.85

آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2002
مس با روکش نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 274
بها: $ 1.57
آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2003
مس با روکش نیکل, 7g, ø 26mm
KM# 337
بها: $ 1.81
آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2004 - 2016
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
KM# 281
بها: $ 1.99

آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2005
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
KM# 297
بها: $ 2.14
آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2006
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
KM# 492
بها: $ 0.98
آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2007
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
KM# 346
بها: $ 1.26

آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2008
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
KM# 446
بها: $ 1.91
آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2009
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
KM# 470
بها: $ 2.29
آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2010
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
KM# 499
بها: $ 1.22

آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2011
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
KM# 506
بها: $ 2.54
آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2012
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
KM# 555
بها: $ 1.18
آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2013
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
UC# 4
بها: $ 2.06

آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2014
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
UC# 11
بها: $ 1.07
آفریقای جنوبی 5 راند - obverseآفریقای جنوبی 5 راند - reverse
5 راند
2015
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
UC# 19
بها: $ 1.7
No ImageNo Image
5 راند
2017
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 9.45g, ø 26mm
UC# 26
بها: $ 2.62

آفریقای جنوبی>ملکه الیزابت دوم|1953 - 1960
 دوره

آفریقای جنوبی ¼ پنی - obverseآفریقای جنوبی ¼ پنی - reverse
¼ پنی
1953 - 1960
برنز, 2.8g, ø 20mm
KM# 44
بها: $ 1.06
آفریقای جنوبی ½ پنی - obverseآفریقای جنوبی ½ پنی - reverse
½ پنی
1953 - 1960
برنز, 5.6g, ø 25.6mm
KM# 45
بها: $ 0.99
آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse
1 پنی
1953 - 1960
برنز, 9.6g, ø 30.8mm
KM# 46
بها: $ 1.38

آفریقای جنوبی 3 پنس - obverseآفریقای جنوبی 3 پنس - reverse
3 پنس
1953 - 1960
نقره 0.500, 1.41g, ø 16mm
KM# 47
بها: $ 0.33
آفریقای جنوبی 6 پنس - obverseآفریقای جنوبی 6 پنس - reverse
6 پنس
1953 - 1960
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 48
بها: $ 1
آفریقای جنوبی 1 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1953 - 1960
نقره 0.500, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 49
بها: $ 2.47

آفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - obverseآفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1953 - 1960
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 50
بها: $ 3.37
آفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - reverse
½2 شیلینگ
1953 - 1960
نقره 0.500, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 51
بها: $ 3.22
آفریقای جنوبی 5 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1953 - 1959
نقره 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 52
بها: $ 12.8

No ImageNo Image
½ پوند (نیم سورین)
1953 - 1960
طلا 0.917, 3.99g, ø 19mm
KM# 53
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 پوند
1953 - 1960
طلا 0.917, 7.99g, ø 22.05mm
KM# 54
تعداد ضرب

آفریقای جنوبی>شاه جرج ششم|1937 - 1952
 دوره

آفریقای جنوبی ¼ پنی - obverseآفریقای جنوبی ¼ پنی - reverse
¼ پنی
1937 - 1947
برنز, 2.84g, ø 20mm
KM# 23
بها: $ 1.14
آفریقای جنوبی ¼ پنی - obverseآفریقای جنوبی ¼ پنی - reverse
¼ پنی
1948 - 1950
برنز, 2.7g, ø 20.5mm
KM# 32.1
بها: $ 1.64
آفریقای جنوبی ¼ پنی - obverseآفریقای جنوبی ¼ پنی - reverse
¼ پنی
1951 - 1952
برنز, 2.7g, ø 20.5mm
KM# 32.2
بها: $ 1.65

آفریقای جنوبی ½ پنی - obverseآفریقای جنوبی ½ پنی - reverse
½ پنی
1937 - 1947
برنز, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 24
بها: $ 0.12
آفریقای جنوبی ½ پنی - obverseآفریقای جنوبی ½ پنی - reverse
½ پنی
1948 - 1952
برنز, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 33
بها: $ 0.93
آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse
1 پنی
1937 - 1947
برنز, 9.3g, ø 30.8mm
KM# 25
بها: $ 1.44

آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse
1 پنی
1948 - 1950
برنز, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 34.1
بها: $ 1.8
آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse
1 پنی
1951 - 1952
برنز, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 34.2
بها: $ 1.21
آفریقای جنوبی 3 پنس - obverseآفریقای جنوبی 3 پنس - reverse
3 پنس
1937 - 1947
نقره 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 26
بها: $ 0.7

آفریقای جنوبی 3 پنس - obverseآفریقای جنوبی 3 پنس - reverse
3 پنس
1948 - 1950
نقره 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 35.1
بها: $ 2.37
آفریقای جنوبی 3 پنس - obverseآفریقای جنوبی 3 پنس - reverse
3 پنس
1951 - 1952
نقره 0.500, 1.41g, ø 16mm
KM# 35.2
بها: $ 1.86
آفریقای جنوبی 6 پنس - obverseآفریقای جنوبی 6 پنس - reverse
6 پنس
1937 - 1947
نقره 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 27
بها: $ 1.03

آفریقای جنوبی 6 پنس - obverseآفریقای جنوبی 6 پنس - reverse
6 پنس
1948 - 1950
نقره 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 36.1
بها: $ 2.28
آفریقای جنوبی 6 پنس - obverseآفریقای جنوبی 6 پنس - reverse
6 پنس
1951 - 1952
نقره 0.500, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 36.2
بها: $ 2.42
آفریقای جنوبی 1 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1937 - 1947
نقره 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 28
بها: $ 4.44

آفریقای جنوبی 1 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1948 - 1950
نقره 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 37.1
بها: $ 2.07
آفریقای جنوبی 1 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1951 - 1952
نقره 0.500, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 37.2
بها: $ 6.52
آفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - obverseآفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1937 - 1947
نقره 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 29
بها: $ 5.34

No ImageNo Image
شیلینگ (فلورین) 2
1948 - 1950
نقره 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 38.1
تعداد ضرب
آفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - obverseآفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1951 - 1952
نقره 0.500, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 38.2
بها: $ 4.77
آفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - reverse
½2 شیلینگ
1937 - 1947
نقره 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 30
بها: $ 11.06

No ImageNo Image
½2 شیلینگ
1948 - 1950
نقره 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 39.1
تعداد ضرب
آفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - reverse
½2 شیلینگ
1951 - 1952
نقره 0.500, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 39.2
بها: $ 12.14
آفریقای جنوبی 5 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1947
نقره 0.800, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 31
بها: $ 19.46

آفریقای جنوبی 5 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1948 - 1950
نقره 0.800, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 40.1
بها: $ 15.61
آفریقای جنوبی 5 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 5 شیلینگ - reverse
5 شیلینگ
1951
نقره 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 40.2
بها: $ 24.69
No ImageNo Image
½ پوند (نیم سورین)
1952
طلا 0.917, 3.99g, ø 18.1mm
KM# 42
تعداد ضرب

No ImageNo Image
1 پوند
1952
طلا 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 43
تعداد ضرب

آفریقای جنوبی>شاه جرج پنجم|1923 - 1936
 دوره

آفریقای جنوبی ¼ پنی - obverseآفریقای جنوبی ¼ پنی - reverse
¼ پنی
1923 - 1924
برنز, 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.1
بها: $ 7.68
آفریقای جنوبی ¼ پنی - obverseآفریقای جنوبی ¼ پنی - reverse
¼ پنی
1928 - 1931
برنز, 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.2
بها: $ 5.05
آفریقای جنوبی ¼ پنی - obverseآفریقای جنوبی ¼ پنی - reverse
¼ پنی
1931 - 1935
برنز, 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.3
بها: $ 2.04

No ImageNo Image
½ پنی
1923 - 1926
برنز, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.1
بها: $ 4.94
آفریقای جنوبی ½ پنی - obverseآفریقای جنوبی ½ پنی - reverse
½ پنی
1928 - 1931
برنز, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.2
بها: $ 1.52
آفریقای جنوبی ½ پنی - obverseآفریقای جنوبی ½ پنی - reverse
½ پنی
1932 - 1936
برنز, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.3
بها: $ 3.49

آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse
1 پنی
1923 - 1924
برنز, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.1
بها: $ 4.94
آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse
1 پنی
1926 - 1930
برنز, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.2
بها: $ 3.14
آفریقای جنوبی 1 پنی - obverseآفریقای جنوبی 1 پنی - reverse
1 پنی
1931 - 1936
برنز, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.3
بها: $ 2.71

آفریقای جنوبی 3 پنس - obverseآفریقای جنوبی 3 پنس - reverse
3 پنس
1923 - 1925
نقره 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15A
بها: $ 6.18
آفریقای جنوبی 3 پنس - obverseآفریقای جنوبی 3 پنس - reverse
3 پنس
1925 - 1930
نقره 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15.1
بها: $ 2.31
آفریقای جنوبی 3 پنس - obverseآفریقای جنوبی 3 پنس - reverse
3 پنس
1932 - 1936
نقره 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15.2
بها: $ 2.32

No ImageNo Image
6 پنس
1923 - 1924
نقره 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16А
بها: $ 11.52
آفریقای جنوبی 6 پنس - obverseآفریقای جنوبی 6 پنس - reverse
6 پنس
1925 - 1930
نقره 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16.1
بها: $ 3.88
آفریقای جنوبی 6 پنس - obverseآفریقای جنوبی 6 پنس - reverse
6 پنس
1931 - 1936
نقره 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16.2
بها: $ 3.35

آفریقای جنوبی 1 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1923 - 1924
نقره 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.1
بها: $ 8.03
آفریقای جنوبی 1 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1926 - 1930
نقره 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.2
بها: $ 7.8
آفریقای جنوبی 1 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی 1 شیلینگ - reverse
1 شیلینگ
1931 - 1936
نقره 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.3
بها: $ 5.84

آفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - obverseآفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1923 - 1930
نقره 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 18
بها: $ 7.39
آفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - obverseآفریقای جنوبی شیلینگ (فلورین) 2 - reverse
شیلینگ (فلورین) 2
1932 - 1936
نقره 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 22
بها: $ 6.95
آفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - reverse
½2 شیلینگ
1923 - 1925
نقره 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.1
بها: $ 15.06

آفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - reverse
½2 شیلینگ
1926 - 1930
نقره 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.2
بها: $ 5.79
آفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - obverseآفریقای جنوبی ½2 شیلینگ - reverse
½2 شیلینگ
1931 - 1936
نقره 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.3
بها: $ 10.17
آفریقای جنوبی ½ سورین - obverseآفریقای جنوبی ½ سورین - reverse
½ سورین
1923 - 1926
طلا 0.917, 3.99g, ø 18.1mm
KM# 20
تعداد ضرب

آفریقای جنوبی 1 سورین - obverseآفریقای جنوبی 1 سورین - reverse
1 سورین
1923 - 1928
طلا 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 21
بها: $ 416.1
No ImageNo Image
1 سورین
1929 - 1932
طلا 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# A22
تعداد ضرب

uCoin