گرجستان جنوبی
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

گرجستان جنوبی - کاتالوگ سکه

گرجستان جنوبی>ملکه الیزابت دوم|2000 - 2018
 دوره

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2000
ملکه مادر
مس - نیکل, 28.47g, ø 38.61mm
KM# 1
بها: $ 6.83
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2001
Sir Joseph Banks
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 9
بها: $ 7.9
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2001
Sir Ernest Henry Shackleton
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 7
بها: $ 7.52

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2002
Reign of Queen Elizabeth II /coat of arms/
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 13
بها: $ 8.04
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2002
Accession of Queen Elizabeth II /portrait/
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 11
بها: $ 7.41
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2003
James Cook
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 18
بها: $ 8.28

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2004
Grytviken
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 21
بها: $ 7.48
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2004
Sir Ernest Shackleton
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 20
بها: $ 9.3
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2006
Elephant Seal
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 23
بها: $ 7.05

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2006
Rockhopper Penguin
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 22
بها: $ 8.26
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2006
Humpback Whale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 24
بها: $ 6.64
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2006
Grey-headed Albatross
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 27
بها: $ 7.28

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2007
Trans-Antarctic Expedition
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 33
تعداد ضرب
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2007
Elizabeth II
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 31
بها: $ 9.73
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2007
James Cook
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 36
بها: $ 7.71

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2007
Liberation
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 32
بها: $ 7.98
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2007
International Polar Year
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 34
بها: $ 15.17
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2007
Sir Ernest Shackleton
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 35
بها: $ 6.81

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2008
Oldest Reigning Monarch
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 42
تعداد ضرب
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2009
Nimrod Expedition
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 41
بها: $ 7.49
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2010
British Antarctic Expedition
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 50
بها: $ 9.08

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2011
King Penguin
مس - نیکل, 28.5g, ø 38.6mm
KM# 43
بها: $ 14.54
No ImageNo Image
2 پوند
2012
Queen Mother with infant Elizabeth II
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 52
تعداد ضرب
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2012
Elizabeth II with Hat
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 53
بها: $ 9.03

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2013
Coronation
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 104
بها: $ 7.22
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2013
Norwegian Lutheran Church
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.61mm
UC# 103
تعداد ضرب
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2013
Blue Whale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 60
بها: $ 5.5

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2014
Imperial Trans-Antarctic Expedition
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 100
بها: $ 8.24
No ImageNo Image
2 پوند
2014
Spectacled Porpoise
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 113
بها: $ 7.88
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2015
James Cook
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 101
بها: $ 10.34

No ImageNo Image
2 پوند
2015
Humpback Whale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 68
تعداد ضرب
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2015
Coat of Arms
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
KM# 67
بها: $ 23.21
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2016
Twilight Zone
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 106
بها: $ 8.29

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2016
Antarctic Minke Whale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 107
بها: $ 8.29
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2016
Daylight Zone
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 111
تعداد ضرب
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2016
Midnight Zone
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 105
بها: $ 8.29

گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2017
Long-Finned Pilot Whale
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 108
بها: $ 8.29
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2017
Southern Elephant Seal
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 109
بها: $ 8.84
گرجستان جنوبی 2 پوند - obverseگرجستان جنوبی 2 پوند - reverse
2 پوند
2017
Imperial Trans-Antarctic Expedition
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 102
بها: $ 7.91

No ImageNo Image
2 پوند
2018
Leopard Seal
مس - نیکل, 28.28g, ø 38.6mm
UC# 110
بها: $ 9.28

uCoin