اسپانیا
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

اسپانیا - کاتالوگ سکه

اسپانیا>اتحادیه اروپا (یورو)|1999 - 2018
 دوره

اسپانیا 1 euro cent - obverseاسپانیا 1 euro cent - reverse
1 euro cent
1999 - 2009
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1040
بها: $ 0.01
اسپانیا 1 euro cent - obverseاسپانیا 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2010 - 2018
استیل با روکش مس, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1144
بها: $ 0.01
اسپانیا 2 euro cent - obverseاسپانیا 2 euro cent - reverse
2 euro cent
1999 - 2009
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1041
بها: $ 0.02

اسپانیا 2 euro cent - obverseاسپانیا 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2010 - 2018
استیل با روکش مس, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1145
بها: $ 0.02
اسپانیا 5 euro cent - obverseاسپانیا 5 euro cent - reverse
5 euro cent
1999 - 2009
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1042
بها: $ 0.06
اسپانیا 5 euro cent - obverseاسپانیا 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2010 - 2018
استیل با روکش مس, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1146
بها: $ 0.06

اسپانیا 10 euro cent - obverseاسپانیا 10 euro cent - reverse
10 euro cent
1999 - 2006
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1043
بها: $ 0.11
اسپانیا 10 euro cent - obverseاسپانیا 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2009
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1070
بها: $ 0.11
اسپانیا 10 euro cent - obverseاسپانیا 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2010 - 2018
برنج, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1147
بها: $ 0.11

اسپانیا 20 euro cent - obverseاسپانیا 20 euro cent - reverse
20 euro cent
1999 - 2006
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1044
بها: $ 0.23
اسپانیا 20 euro cent - obverseاسپانیا 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2009
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1071
بها: $ 0.23
اسپانیا 20 euro cent - obverseاسپانیا 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2010 - 2018
برنج, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1148
بها: $ 0.23

اسپانیا 50 euro cent - obverseاسپانیا 50 euro cent - reverse
50 euro cent
1999 - 2006
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1045
بها: $ 0.57
اسپانیا 50 euro cent - obverseاسپانیا 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2009
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1072
بها: $ 0.57
اسپانیا 50 euro cent - obverseاسپانیا 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2010 - 2018
برنج, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1149
بها: $ 0.57

اسپانیا 1 یورو - obverseاسپانیا 1 یورو - reverse
1 یورو
1999 - 2006
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1046
بها: $ 1.14
اسپانیا 1 یورو - obverseاسپانیا 1 یورو - reverse
1 یورو
2007 - 2009
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1073
بها: $ 1.14
اسپانیا 1 یورو - obverseاسپانیا 1 یورو - reverse
1 یورو
2010 - 2014
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1150
بها: $ 1.14

اسپانیا 1 یورو - obverseاسپانیا 1 یورو - reverse
1 یورو
2015 - 2018
Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1327
بها: $ 1.14
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse
2 یورو
1999 - 2006
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1047
بها: $ 2.28
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse
2 یورو
2007 - 2009
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1074
بها: $ 2.28

اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse
2 یورو
2010 - 2014
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1151
بها: $ 2.28
اسپانیا 2 یورو - obverseاسپانیا 2 یورو - reverse
2 یورو
2015 - 2018
Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1328
بها: $ 2.28

اسپانیا>ECU|1979 - 1998
 دوره

No ImageNo Image
1 ECU
1994
Catalonia
مس - روی - نیکل, 5.2g, ø 22.5mm
X# M62
بها: $ 7.58
اسپانیا 1 ECU - obverseاسپانیا 1 ECU - reverse
1 ECU
1994
Canary Islands
مس - روی - نیکل, 5.2g, ø 22.5mm
X# M61
بها: $ 7.58
No ImageNo Image
1 ECU
1994
Madrid
مس - روی - نیکل, 5.2g, ø 22.5mm
X# M63
بها: $ 7.58

No ImageNo Image
1 ECU
1994
Navarre
مس - روی - نیکل, 5.2g, ø 22.5mm
X# M64
بها: $ 7.58

اسپانیا>شاه خوان کارلوس اول|1975 - 2001
 دوره

اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1975
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
KM# 805
بها: $ 0.85
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1980
آلومینیوم, 1g, ø 20mm
KM# 815
بها: $ 0.68
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1975
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm
KM# 806
بها: $ 0.16

اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1980
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm
KM# 816
بها: $ 0.2
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1982 - 1989
آلومینیوم, 1.2g, ø 21mm
KM# 821
بها: $ 0.11
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1989 - 2001
آلومینیوم, 0.55g, ø 14mm
KM# 832
بها: $ 0.16

اسپانیا 2 پزوتا - obverseاسپانیا 2 پزوتا - reverse
2 پزوتا
1982 - 1984
آلومینیوم, 1.95g, ø 24mm
KM# 822
بها: $ 0.42
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1975
مس - نیکل, 5.75g, ø 23mm
KM# 807
بها: $ 0.21
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1975
مس - نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 811
بها: $ 10.25

اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1980
مس - نیکل, 5.5g, ø 23mm
KM# 817
بها: $ 0.27
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1982 - 1989
مس - نیکل, 5.75g, ø 23mm
KM# 823
بها: $ 0.18
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1989 - 2001
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm
KM# 833
بها: $ 0.17

اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1993
Year of St. James
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm
KM# 919
بها: $ 0.34
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1994
Aragon
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm
KM# 931
بها: $ 0.46
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1995
Asturias
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm
KM# 946
بها: $ 0.31

اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1996
La Rioja
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm
KM# 960
بها: $ 0.4
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1997
Balearic Islands
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm
KM# 981
بها: $ 0.32
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1999
Murcia
آلومینیوم - برنز, 3g, ø 17.5mm
KM# 1008
بها: $ 0.4

اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse
10 پزوتا
1983 - 1985
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 827
بها: $ 0.28
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse
10 پزوتا
1992
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 903
بها: $ 0.46
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse
10 پزوتا
1993
Joan Miró
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 918
بها: $ 1.44

اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse
10 پزوتا
1994
Pablo de Sarasate
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 932
بها: $ 2.38
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse
10 پزوتا
1995
Francisco De Quevedo
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 947
بها: $ 4.55
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse
10 پزوتا
1996
Emilia Pardo Bazán
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 961
بها: $ 2.53

اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse
10 پزوتا
1997
Séneca
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 982
بها: $ 1.14
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse
10 پزوتا
1998 - 2000
مس - نیکل, 3.95g, ø 18.5mm
KM# 1012
بها: $ 1.04
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1975
مس - نیکل, 8.3g, ø 26.5mm
KM# 808
بها: $ 0.34

اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1980
مس - نیکل, 8.3g, ø 26.5mm
KM# 818
بها: $ 0.56
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1982 - 1984
مس - نیکل, 8.3g, ø 26.5mm
KM# 824
بها: $ 0.23
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1990 - 1991
Olympic Emblem
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 850
بها: $ 0.97

اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1990 - 1991
King Juan Carlos I
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 851
بها: $ 0.6
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1992
Expo'92 Sevilla /Globe/
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 905
بها: $ 0.75
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1992
King Juan Carlos I
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 904
بها: $ 1.15

اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1993
Basque Country
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 920
بها: $ 0.85
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1994
Canary Islands
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 933
بها: $ 0.52
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1995
Castile and León
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 948
بها: $ 0.71

اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1996
Castile-La Mancha
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 962
بها: $ 0.58
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1997
Melilla
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 983
بها: $ 0.57
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1998
Ceuta
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 990
بها: $ 0.69

اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1999
Navarre
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 1007
بها: $ 1.99
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
2000 - 2001
آلومینیوم - برنز, 4.25g, ø 19.5mm
KM# 1013
بها: $ 0.91
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1975
مس - نیکل, 12.4g, ø 30mm
KM# 809
بها: $ 0.86

اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1980
مس - نیکل, 12.4g, ø 30mm
KM# 819
بها: $ 0.53
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1982 - 1984
مس - نیکل, 12.4g, ø 30mm
KM# 825
بها: $ 0.63
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1990
King Juan Carlos I
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 852
بها: $ 1.16

اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1990
Expo '92 /Seville/
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 853
بها: $ 1.31
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1992
Olympic Emblem
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 906
بها: $ 0.64
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1992
King Juan Carlos I
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 907
بها: $ 1.23

اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1993
Extremadura
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 921
بها: $ 1.48
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1994
Altamira
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 934
بها: $ 2
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1995
Alcala Gate
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 949
بها: $ 5.69

اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1996
Philip V
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 963
بها: $ 1.21
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1997
El Escorial
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 985
بها: $ 1.25
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1998 - 2000
مس - نیکل, 5.6g, ø 20.5mm
KM# 991
بها: $ 1.32

اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1975
مس - نیکل, 17g, ø 34mm
KM# 810
بها: $ 1.87
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1980
1982 FIFA World Cup
مس - نیکل, 17g, ø 34mm
KM# 820
بها: $ 1.9
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1982 - 1990
آلومینیوم - برنز, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 826
بها: $ 0.85

اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1992
آلومینیوم - برنز, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 908
بها: $ 1.73
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1993
Camino de Santiago
آلومینیوم - برنز, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 922
بها: $ 2.28
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1994
Prado museum
آلومینیوم - برنز, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 935
بها: $ 1.43

اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1995
فائو
آلومینیوم - برنز, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 950
بها: $ 1.29
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1996
National Library
آلومینیوم - برنز, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 964
بها: $ 1.55
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1997
Royal Theatre
آلومینیوم - برنز, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 984
بها: $ 1.54

اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1998 - 2000
آلومینیوم - برنز, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 989
بها: $ 1.32
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1999
International Year of Old Persons
آلومینیوم - برنز, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 1006
بها: $ 1.22
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
2001
Alegory
آلومینیوم - برنز, 9.25g, ø 24.5mm
KM# 1016
بها: $ 2.25

اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse
200 پزوتا
1986 - 1988
مس - نیکل, 8.6g, ø 22mm
KM# 829
بها: $ 0.92
اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse
200 پزوتا
1990
مس - نیکل, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 855
بها: $ 2.22
اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse
200 پزوتا
1991
Madrid
مس - نیکل, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 884
بها: $ 2.06

اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse
200 پزوتا
1992
Bear by tree
مس - نیکل, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 910
بها: $ 2.5
اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse
200 پزوتا
1992
Equestrian
مس - نیکل, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 909
بها: $ 2.28
اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse
200 پزوتا
1993
Juan Luis Vives
مس - نیکل, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 923
بها: $ 6.3

اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse
200 پزوتا
1994
Las Meninas
مس - نیکل, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 936
بها: $ 3.79
اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse
200 پزوتا
1995
Martirio de San Mauricio
مس - نیکل, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 951
بها: $ 3.05
اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse
200 پزوتا
1996
Idilio
مس - نیکل, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 965
بها: $ 2.37

اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse
200 پزوتا
1997
Jacinto Benavente
مس - نیکل, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 986
بها: $ 2.69
اسپانیا 200 پزوتا - obverseاسپانیا 200 پزوتا - reverse
200 پزوتا
1998 - 2000
مس - نیکل, 10.5g, ø 25.5mm
KM# 992
بها: $ 2.8
اسپانیا 500 پزوتا - obverseاسپانیا 500 پزوتا - reverse
500 پزوتا
1987 - 1990
آلومینیوم - برنز, 12g, ø 28mm
KM# 831
بها: $ 2.39

اسپانیا 500 پزوتا - obverseاسپانیا 500 پزوتا - reverse
500 پزوتا
1993 - 2001
آلومینیوم - برنز, 12g, ø 28mm
KM# 924
بها: $ 4.4

اسپانیا>فرانسیسکو فرانکو|1939 - 1975
 دوره

اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1940 - 1953
آلومینیوم, 1.2g, ø 20mm
KM# 765
بها: $ 0.56
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1940 - 1953
آلومینیوم, 1.9g, ø 22.5mm
KM# 766
بها: $ 0.36
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1959
آلومینیوم, 0.75g, ø 18mm
KM# 790
بها: $ 0.3

اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1949
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 776
بها: $ 5.77
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1949 - 1963
مس - نیکل, 4g, ø 21mm
KM# 777
بها: $ 0.48
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1966
آلومینیوم, 1.1g, ø 20.1mm
KM# 795
بها: $ 0.28

اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1944
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm
KM# 767
بها: $ 0.57
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1947 - 1963
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm
KM# 775
بها: $ 0.17
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1966
آلومینیوم - برنز, 3.5g, ø 21mm
KM# 796
بها: $ 0.23

اسپانیا ½2 پزوتا - obverseاسپانیا ½2 پزوتا - reverse
½2 پزوتا
1953
آلومینیوم - برنز, 7.1g, ø 25.3mm
KM# 785
بها: $ 0.57
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1949
نیکل, 15g, ø 32mm
KM# 778
بها: $ 3.06
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1957
مس - نیکل, 5.7g, ø 23mm
KM# 786
بها: $ 0.23

اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1957
مس - نیکل, 8.6g, ø 26.6mm
KM# 787
بها: $ 0.58
اسپانیا 50 پزوتا - obverseاسپانیا 50 پزوتا - reverse
50 پزوتا
1957
مس - نیکل, 12.4g, ø 30mm
KM# 788
بها: $ 0.74
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1966
نقره 0.800, 19g, ø 34mm
KM# 797
بها: $ 11.38

اسپانیا>جمهوری دوم|1931 - 1939
 دوره

اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1937
آهن, 4g, ø 20mm
KM# 752
بها: $ 4.33
اسپانیا 25 سنتیمو - obverseاسپانیا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1934
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
KM# 751
بها: $ 2.96
اسپانیا 25 سنتیمو - obverseاسپانیا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1937
مس - نیکل, 7.11g, ø 25mm
KM# 753
بها: $ 1.17

اسپانیا 25 سنتیمو - obverseاسپانیا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1938
مس, 4.9g, ø 21.5mm
KM# 757
بها: $ 5.31
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1937
مس, 6g, ø 23mm
KM# 754
بها: $ 3.41
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1933
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 750
بها: $ 16.83

اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1937
برنج, 5g, ø 22mm
KM# 755
بها: $ 1.18

اسپانیا>شاه آلفونسو سیزدهم|1886 - 1931
 دوره

اسپانیا 1 سنتیمو - obverseاسپانیا 1 سنتیمو - reverse
1 سنتیمو
1906
برنز, 1.1g, ø 15.3mm
KM# 726
بها: $ 3.41
اسپانیا 1 سنتیمو - obverseاسپانیا 1 سنتیمو - reverse
1 سنتیمو
1911 - 1913
برنز, 1g, ø 15.3mm
KM# 731
بها: $ 8.17
اسپانیا 2 سنتیمو - obverseاسپانیا 2 سنتیمو - reverse
2 سنتیمو
1904 - 1905
برنز, 1.9g, ø 20mm
KM# 722
بها: $ 2.7

اسپانیا 2 سنتیمو - obverseاسپانیا 2 سنتیمو - reverse
2 سنتیمو
1911 - 1912
برنز, 2g, ø 20mm
KM# 732
بها: $ 2.36
اسپانیا 25 سنتیمو - obverseاسپانیا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1925
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
KM# 740
بها: $ 2.03
اسپانیا 25 سنتیمو - obverseاسپانیا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1927
مس - نیکل, 7g, ø 25mm
KM# 742
بها: $ 1.47

اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1889 - 1892
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 690
بها: $ 6.04
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1894
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 703
بها: $ 8.01
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1896 - 1900
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 705
بها: $ 9.02

اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1904
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 723
بها: $ 5.79
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1910
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 730
بها: $ 3.66
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1926
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 741
بها: $ 5.69

اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1889 - 1891
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 691
بها: $ 22.17
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1893 - 1894
نقره 0.835, 5g, ø 22.5mm
KM# 702
بها: $ 10.68
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1896 - 1902
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 706
بها: $ 7.37

اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1903 - 1905
نقره 0.835, 5g, ø 22.8mm
KM# 721
بها: $ 10.32
اسپانیا 2 پزوتا - obverseاسپانیا 2 پزوتا - reverse
2 پزوتا
1889 - 1892
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 692
بها: $ 14.85
اسپانیا 2 پزوتا - obverseاسپانیا 2 پزوتا - reverse
2 پزوتا
1894
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 704
بها: $ 62.32

اسپانیا 2 پزوتا - obverseاسپانیا 2 پزوتا - reverse
2 پزوتا
1905
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 725
بها: $ 14.26
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1888 - 1892
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 689
بها: $ 18.9
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1892 - 1894
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 700
بها: $ 23.51

اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1896 - 1899
نقره 0.900, 25g, ø 37.4mm
KM# 707
بها: $ 18.76
اسپانیا 20 پزوتا - obverseاسپانیا 20 پزوتا - reverse
20 پزوتا
1887 - 1890
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 693
بها: $ 341.3
اسپانیا 20 پزوتا - obverseاسپانیا 20 پزوتا - reverse
20 پزوتا
1892
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 701
تعداد ضرب

اسپانیا 20 پزوتا - obverseاسپانیا 20 پزوتا - reverse
20 پزوتا
1896 - 1899
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 709
تعداد ضرب
اسپانیا 20 پزوتا - obverseاسپانیا 20 پزوتا - reverse
20 پزوتا
1904
طلا 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 724
تعداد ضرب
اسپانیا 100 پزوتا - obverseاسپانیا 100 پزوتا - reverse
100 پزوتا
1897
طلا 0.900, 32g, ø 35mm
KM# 708
بها: $ 1,561

اسپانیا>شاه آلفونسو دوازدهم|1875 - 1885
 دوره

اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1875
مس, 5g, ø 25mm
KM# 669
بها: $ 30.58
اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1877 - 1879
برنز, 4.86g, ø 25.17mm
KM# 674
بها: $ 2.91
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1875
مس, 10g, ø 30mm
KM# 670
بها: $ 15.99

اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1877 - 1879
برنز, 10g, ø 30mm
KM# 675
بها: $ 2.9
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1880 - 1885
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 685
بها: $ 6.74
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1876
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 672
بها: $ 9.78

اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1881 - 1885
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 686
بها: $ 8.43
اسپانیا 2 پزوتا - obverseاسپانیا 2 پزوتا - reverse
2 پزوتا
1879 - 1884
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 678
بها: $ 7.15
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1875 - 1876
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 671
بها: $ 22.66

اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1877 - 1881
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 676
بها: $ 19.35
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1882 - 1885
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 688
بها: $ 20.98
اسپانیا 10 پزوتا - obverseاسپانیا 10 پزوتا - reverse
10 پزوتا
1878 - 1879
طلا 0.900, 3.225g, ø 19mm
KM# 677
بها: $ 204.8

اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1876 - 1880
طلا 0.900, 8.064g, ø 24mm
KM# 673
بها: $ 386.8
اسپانیا 25 پزوتا - obverseاسپانیا 25 پزوتا - reverse
25 پزوتا
1881 - 1885
طلا 0.900, 8.064g, ø 24mm
KM# 687
بها: $ 351.3

اسپانیا>دولت موقت|1869 - 1874
 دوره

اسپانیا 1 سنتیمو - obverseاسپانیا 1 سنتیمو - reverse
1 سنتیمو
1870
مس, 1g, ø 15mm
KM# 660
بها: $ 2.87
اسپانیا 2 سنتیمو - obverseاسپانیا 2 سنتیمو - reverse
2 سنتیمو
1870
مس, 2g, ø 20mm
KM# 661
بها: $ 2.28
اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1870
مس, 5g, ø 25mm
KM# 662
بها: $ 2.05

اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1870
مس, 10g, ø 30mm
KM# 663
بها: $ 2.22
اسپانیا 20 سنتیمو - obverseاسپانیا 20 سنتیمو - reverse
20 سنتیمو
1870
نقره 0.835, 1g, ø 16mm
KM# 650
بها: $ 11.38
اسپانیا 50 سنتیمو - obverseاسپانیا 50 سنتیمو - reverse
50 سنتیمو
1869 - 1870
نقره 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 651
بها: $ 25.75

اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1869 - 1870
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 653
بها: $ 13.6
اسپانیا 1 پزوتا - obverseاسپانیا 1 پزوتا - reverse
1 پزوتا
1869
نقره 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 652
بها: $ 11.43
اسپانیا 2 پزوتا - obverseاسپانیا 2 پزوتا - reverse
2 پزوتا
1869 - 1870
نقره 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 654
بها: $ 16.56

اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1869 - 1870
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 655
بها: $ 28.44
اسپانیا 5 پزوتا - obverseاسپانیا 5 پزوتا - reverse
5 پزوتا
1871
نقره 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 666
بها: $ 23.02

اسپانیا>ملکه ایزابل دوم|1864 - 1869
 دوره

اسپانیا ½ سنتیمو - obverseاسپانیا ½ سنتیمو - reverse
½ سنتیمو
1866 - 1868
مس, 0.92g, ø 16mm
KM# 632
بها: $ 3
اسپانیا 1 سنتیمو - obverseاسپانیا 1 سنتیمو - reverse
1 سنتیمو
1865 - 1868
مس, 2.5g, ø 18mm
KM# 633
بها: $ 7.89
اسپانیا ½2 سنتیمو - obverseاسپانیا ½2 سنتیمو - reverse
½2 سنتیمو
1865 - 1868
مس, 6.25g, ø 25mm
KM# 634
بها: $ 5.69

اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1865 - 1868
مس, 12g, ø 32mm
KM# 635
بها: $ 7.97
اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1865 - 1868
نقره 0.810, 1.3g, ø 15mm
KM# 627
بها: $ 11.38
اسپانیا 20 سنتیمو - obverseاسپانیا 20 سنتیمو - reverse
20 سنتیمو
1865 - 1868
نقره 0.810, 2.6g, ø 18mm
KM# 625
بها: $ 16.56

اسپانیا 40 سنتیمو - obverseاسپانیا 40 سنتیمو - reverse
40 سنتیمو
1864 - 1868
نقره 0.810, 5.2g, ø 23mm
KM# 628
بها: $ 3.55
اسپانیا 1 اسکودو - obverseاسپانیا 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1864 - 1868
نقره 0.900, 12.98g, ø 29mm
KM# 626
بها: $ 24.36
اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1865 - 1868
نقره 0.900, 25.96g
KM# 629
بها: $ 167.8

اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1865 - 1868
طلا 0.900, 1.678g, ø 15mm
KM# 630
تعداد ضرب
اسپانیا 4 اسکودو - obverseاسپانیا 4 اسکودو - reverse
4 اسکودو
1865 - 1868
طلا 0.900, 3.355g, ø 18mm
KM# 631
بها: $ 175.9
اسپانیا 10 اسکودو - obverseاسپانیا 10 اسکودو - reverse
10 اسکودو
1865 - 1868
طلا 0.900, 8.387g, ø 22mm
KM# 636
بها: $ 364.1

اسپانیا>ملکه ایزابل دوم|1847 - 1864
 دوره

اسپانیا 1/20 رئال - obverseاسپانیا 1/20 رئال - reverse
1/20 رئال
1852 - 1853
مس, 1.9g, ø 16mm
KM# 597
بها: $ 56.86
اسپانیا 5 سنتیمو - obverseاسپانیا 5 سنتیمو - reverse
5 سنتیمو
1854 - 1864
مس, 9g, ø 18mm
KM# 602
بها: $ 6.29
اسپانیا 1/10 رئال - obverseاسپانیا 1/10 رئال - reverse
1/10 رئال
1850 - 1853
مس, ø 18mm
KM# 590
بها: $ 5.69

اسپانیا 10 سنتیمو - obverseاسپانیا 10 سنتیمو - reverse
10 سنتیمو
1854 - 1864
مس, ø 20mm
KM# 603
بها: $ 5.69
اسپانیا 2/10 رئال - obverseاسپانیا 2/10 رئال - reverse
2/10 رئال
1853
مس, 7.3g, ø 22mm
KM# 601
بها: $ 53.7
اسپانیا 25 سنتیمو - obverseاسپانیا 25 سنتیمو - reverse
25 سنتیمو
1854 - 1864
مس, 8.6g, ø 26.69mm
KM# 615
بها: $ 5.55

اسپانیا ½ رئال - obverseاسپانیا ½ رئال - reverse
½ رئال
1848 - 1853
مس, 18.4g, ø 32mm
KM# 591
بها: $ 12.15
اسپانیا 1 ریل - obverseاسپانیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1852 - 1855
نقره 0.900, 1.315g, ø 15mm
KM# 598
بها: $ 17.62
اسپانیا 1 ریل - obverseاسپانیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1857 - 1864
نقره 0.900, 1.315g, ø 15mm
KM# 606
بها: $ 15.54

اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1852 - 1855
نقره 0.900, 2.629g, ø 18mm
KM# 599
بها: $ 11.38
اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1857 - 1864
نقره 0.900, 2.629g, ø 18mm
KM# 607
بها: $ 11.38
اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1852 - 1855
نقره 0.900, 5.258g, ø 23.2mm
KM# 600
بها: $ 13.74

اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1856 - 1864
نقره 0.900, 5.258g, ø 23.2mm
KM# 608
بها: $ 4.55
اسپانیا 10 رئال - obverseاسپانیا 10 رئال - reverse
10 رئال
1851 - 1856
نقره 0.900, 13.15g, ø 28mm
KM# 595
بها: $ 54.97
اسپانیا 10 رئال - obverseاسپانیا 10 رئال - reverse
10 رئال
1857 - 1864
نقره 0.900, 13.15g, ø 28mm
KM# 611
بها: $ 13.74

اسپانیا 20 رئال - obverseاسپانیا 20 رئال - reverse
20 رئال
1847 - 1855
نقره 0.900, 26.29g, ø 38mm
KM# 593
بها: $ 20.86
اسپانیا 20 رئال - obverseاسپانیا 20 رئال - reverse
20 رئال
1850
نقره 0.900, 26.29g, ø 37mm
KM# 592
تعداد ضرب
اسپانیا 20 رئال - obverseاسپانیا 20 رئال - reverse
20 رئال
1856 - 1864
نقره 0.900, 26.29g, ø 38mm
KM# 609
بها: $ 58.78

اسپانیا 20 رئال - obverseاسپانیا 20 رئال - reverse
20 رئال
1861 - 1863
طلا 0.900, 1.667g
KM# 610
بها: $ 276.6
اسپانیا 40 رئال - obverseاسپانیا 40 رئال - reverse
40 رئال
1861 - 1864
طلا 0.900, 3.335g, ø 18mm
KM# 616
تعداد ضرب
اسپانیا 40 رئال - obverseاسپانیا 40 رئال - reverse
40 رئال
1864
طلا 0.900, 3.335g, ø 18mm
KM# 618
تعداد ضرب

اسپانیا 100 رئال - obverseاسپانیا 100 رئال - reverse
100 رئال
1850 - 1851
طلا 0.900, 8.337g
KM# 594
بها: $ 448.2
اسپانیا 100 رئال - obverseاسپانیا 100 رئال - reverse
100 رئال
1851 - 1855
طلا 0.900, 8.337g
KM# 596
تعداد ضرب
اسپانیا 100 رئال - obverseاسپانیا 100 رئال - reverse
100 رئال
1856 - 1862
طلا 0.900, 8.337g
KM# 605
بها: $ 398.2

اسپانیا 100 رئال - obverseاسپانیا 100 رئال - reverse
100 رئال
1863 - 1864
طلا 0.900, 8.337g
KM# 617
تعداد ضرب

اسپانیا>Spanish real (pre-decimal)|1808 - 1850
 دوره

اسپانیا 1 maravedi - obverseاسپانیا 1 maravedi - reverse
1 maravedi
1824
مس, 1.2g, ø 17mm
KM# 503
تعداد ضرب
اسپانیا 1 maravedi - obverseاسپانیا 1 maravedi - reverse
1 maravedi
1842 - 1843
مس, 1.1g, ø 15mm
KM# 525
تعداد ضرب
اسپانیا 2 maravedis - obverseاسپانیا 2 maravedis - reverse
2 maravedis
1813 - 1817
مس, 2.4g
KM# 471
تعداد ضرب

اسپانیا 2 maravedis - obverseاسپانیا 2 maravedis - reverse
2 maravedis
1816 - 1833
مس, 2.4g, ø 20mm
KM# 487
بها: $ 3.41
اسپانیا 2 maravedis - obverseاسپانیا 2 maravedis - reverse
2 maravedis
1817 - 1821
مس, 2.45g, ø 20mm
KM# 488
بها: $ 28.44
اسپانیا 2 maravedis - obverseاسپانیا 2 maravedis - reverse
2 maravedis
1824 - 1827
مس, 2.45g, ø 20mm
KM# 504
تعداد ضرب

اسپانیا 2 maravedis - obverseاسپانیا 2 maravedis - reverse
2 maravedis
1836 - 1858
مس, 2.2g, ø 19mm
KM# 532
بها: $ 5.69
اسپانیا 4 maravedis - obverseاسپانیا 4 maravedis - reverse
4 maravedis
1812 - 1817
مس
KM# 472
بها: $ 2.28
اسپانیا 4 maravedis - obverseاسپانیا 4 maravedis - reverse
4 maravedis
1816 - 1833
مس, 5.07g, ø 24mm
KM# 489
بها: $ 2.28

اسپانیا 4 maravedis - obverseاسپانیا 4 maravedis - reverse
4 maravedis
1817 - 1820
مس, 5.07g, ø 24mm
KM# 490
بها: $ 34.13
اسپانیا 4 maravedis - obverseاسپانیا 4 maravedis - reverse
4 maravedis
1824 - 1827
مس, 5.07g, ø 24mm
KM# 505
تعداد ضرب
اسپانیا 4 maravedis - obverseاسپانیا 4 maravedis - reverse
4 maravedis
1835 - 1836
مس, ø 22mm
KM# 511
تعداد ضرب

اسپانیا 4 maravedis - obverseاسپانیا 4 maravedis - reverse
4 maravedis
1837 - 1855
مس, 4.5g, ø 24mm
KM# 530
بها: $ 0.06
اسپانیا 8 maravedis - obverseاسپانیا 8 maravedis - reverse
8 maravedis
1809 - 1813
مس, 12g, ø 30mm
KM# 450
تعداد ضرب
اسپانیا 8 maravedis - obverseاسپانیا 8 maravedis - reverse
8 maravedis
1811 - 1817
مس, 8.84g, ø 30mm
KM# 461
بها: $ 4.55

اسپانیا 8 maravedis - obverseاسپانیا 8 maravedis - reverse
8 maravedis
1815 - 1833
مس, 10.23g, ø 29mm
KM# 486
بها: $ 1.14
اسپانیا 8 maravedis - obverseاسپانیا 8 maravedis - reverse
8 maravedis
1817 - 1821
Small portrait
مس, 9.4g, ø 31.6mm
KM# 491
بها: $ 4.46
اسپانیا 8 maravedis - obverseاسپانیا 8 maravedis - reverse
8 maravedis
1822 - 1823
مس, 10g, ø 28.8mm
KM# 500
بها: $ 34.13

اسپانیا 8 maravedis - obverseاسپانیا 8 maravedis - reverse
8 maravedis
1823 - 1827
مس, 9.4g, ø 28mm
KM# 502
بها: $ 2.92
اسپانیا 8 maravedis - obverseاسپانیا 8 maravedis - reverse
8 maravedis
1835 - 1836
مس, 9.8g, ø 28mm
KM# 512
بها: $ 22.76
اسپانیا 8 maravedis - obverseاسپانیا 8 maravedis - reverse
8 maravedis
1836 - 1858
مس, 10g, ø 28mm
KM# 531
بها: $ 4.55

اسپانیا ½ رئال - obverseاسپانیا ½ رئال - reverse
½ رئال
1812 - 1814
نقره 0.810, 1.69g, ø 15mm
KM# 473
تعداد ضرب
اسپانیا ½ رئال - obverseاسپانیا ½ رئال - reverse
½ رئال
1814 - 1833
نقره 0.810, 1.69g, ø 15mm
KM# 482
بها: $ 11.38
اسپانیا 1 ریل - obverseاسپانیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1811 - 1814
نقره 0.810, 3.38g, ø 19.5mm
KM# 463
تعداد ضرب

اسپانیا 1 ریل - obverseاسپانیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1811 - 1833
نقره 0.810, 3.38g, ø 19.5mm
KM# 462
بها: $ 62.58
اسپانیا 1 ریل - obverseاسپانیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1837 - 1852
نقره 0.810, 1.49g, ø 15mm
KM# 518
بها: $ 8.36
اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1810 - 1833
نقره 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# 460
بها: $ 14.29

اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1810 - 1814
نقره 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# 474
تعداد ضرب
اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1811 - 1814
نقره 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# 464
تعداد ضرب
اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1836
نقره 0.810, 6.77g, ø 26mm
KM# A513
تعداد ضرب

No ImageNo Image
2 رئال
1837 - 1842
نقره 0.810, 2.98g, ø 18mm
KM# 513
تعداد ضرب
اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1844 - 1851
نقره 0.810, 2.98g, ø 18mm
KM# 526
بها: $ 15.95
اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1809 - 1814
نقره 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 453
تعداد ضرب

اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1811
نقره 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 465
تعداد ضرب
اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1812 - 1833
نقره 0.893, 13.54g, ø 32mm
KM# 476
تعداد ضرب
اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1812 - 1813
نقره 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 475
تعداد ضرب

اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1813 - 1814
نقره 0.893, 13.54g, ø 33mm
KM# 479
تعداد ضرب
اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1834 - 1836
نقره 0.893, 13.54g, ø 24mm
KM# 510
تعداد ضرب
اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1835 - 1836
نقره 0.893, 13.54g, ø 24mm
KM# 514
تعداد ضرب

اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1837 - 1849
نقره 0.893, 13.54g, ø 23mm
KM# 519
بها: $ 28.44
اسپانیا 8 رئال - obverseاسپانیا 8 رئال - reverse
8 رئال
1808 - 1809
نقره 0.900, 27.07g, ø 38mm
KM# 451
تعداد ضرب
اسپانیا 8 رئال - obverseاسپانیا 8 رئال - reverse
8 رئال
1809 - 1830
نقره 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 466
تعداد ضرب

اسپانیا 8 رئال - obverseاسپانیا 8 رئال - reverse
8 رئال
1809 - 1810
نقره 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 454
تعداد ضرب
اسپانیا 8 رئال - obverseاسپانیا 8 رئال - reverse
8 رئال
1809 - 1811
نقره 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 455
تعداد ضرب
اسپانیا 8 رئال - obverseاسپانیا 8 رئال - reverse
8 رئال
1812 - 1813
نقره 0.900, 27g, ø 40mm
KM# 477
تعداد ضرب

اسپانیا ½ escudo - obverseاسپانیا ½ escudo - reverse
½ escudo
1817
طلا 0.875, 1.69g, ø 14mm
KM# 492
تعداد ضرب
No ImageNo Image
1 اسکودو
1817
طلا 0.875, 3.38g, ø 18mm
KM# 493
تعداد ضرب
اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1808 - 1809
طلا 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 455a
تعداد ضرب

اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1808 - 1809
طلا 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 457
تعداد ضرب
اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1809 - 1811
طلا 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 456
تعداد ضرب
اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1811 - 1814
طلا 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 468
تعداد ضرب

اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1811 - 1813
طلا 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 469
تعداد ضرب
اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1811
طلا 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 467
تعداد ضرب
اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1812
طلا 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 478
تعداد ضرب

اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1813 - 1814
طلا 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 480
تعداد ضرب
اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1814 - 1833
طلا 0.875, 6.77g, ø 23mm
KM# 483
تعداد ضرب
اسپانیا 4 اسکودو - obverseاسپانیا 4 اسکودو - reverse
4 اسکودو
1814 - 1824
طلا 0.875, 13.54g, ø 28mm
KM# 484
تعداد ضرب

اسپانیا 8 اسکودو - obverseاسپانیا 8 اسکودو - reverse
8 اسکودو
1811
طلا 0.875, 27.07g, ø 38mm
KM# 470
تعداد ضرب
اسپانیا 8 اسکودو - obverseاسپانیا 8 اسکودو - reverse
8 اسکودو
1813 - 1814
طلا 0.875, 27.07g, ø 37.8mm
KM# 481
تعداد ضرب
اسپانیا 8 اسکودو - obverseاسپانیا 8 اسکودو - reverse
8 اسکودو
1814 - 1820
طلا 0.875, 27.07g, ø 37.8mm
KM# 485
تعداد ضرب

اسپانیا>Billon real|1808 - 1848
 دوره

اسپانیا 1 ریل - obverseاسپانیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1812 - 1813
نقره 0.900, 1.354g, ø 14.5mm
KM# 553
تعداد ضرب
اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1811 - 1813
نقره 0.900, 2.708g, ø 14mm
KM# 550
تعداد ضرب
اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1808 - 1813
نقره 0.900, 5.416g, ø 26mm
KM# 540
بها: $ 11.38

اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1822 - 1823
نقره 0.900, 5.416g, ø 32mm
KM# 562
تعداد ضرب
اسپانیا 10 رئال - obverseاسپانیا 10 رئال - reverse
10 رئال
1809 - 1813
نقره 0.900, 13.54g, ø 31mm
KM# 541
تعداد ضرب
اسپانیا 10 رئال - obverseاسپانیا 10 رئال - reverse
10 رئال
1821
نقره 0.900, 13.54g, ø 31mm
KM# 560
بها: $ 22.76

اسپانیا 10 رئال - obverseاسپانیا 10 رئال - reverse
10 رئال
1840 - 1845
نقره 0.900, 13.54g, ø 31mm
KM# 585
تعداد ضرب
اسپانیا 20 رئال - obverseاسپانیا 20 رئال - reverse
20 رئال
1808 - 1813
نقره 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 551
بها: $ 227.6
اسپانیا 20 رئال - obverseاسپانیا 20 رئال - reverse
20 رئال
1821 - 1823
نقره 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 561
تعداد ضرب

اسپانیا 20 رئال - obverseاسپانیا 20 رئال - reverse
20 رئال
1822 - 1823
نقره 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 563
تعداد ضرب
اسپانیا 20 رئال - obverseاسپانیا 20 رئال - reverse
20 رئال
1833
نقره 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 575
تعداد ضرب
اسپانیا 20 رئال - obverseاسپانیا 20 رئال - reverse
20 رئال
1834 - 1836
نقره 0.900, 27.08g, ø 39mm
KM# 576
تعداد ضرب

اسپانیا 20 رئال - obverseاسپانیا 20 رئال - reverse
20 رئال
1837 - 1849
نقره 0.900, 27.08g, ø 37mm
KM# 579
تعداد ضرب
اسپانیا 80 رئال - obverseاسپانیا 80 رئال - reverse
80 رئال
1809 - 1810
طلا 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 542
تعداد ضرب
اسپانیا 80 رئال - obverseاسپانیا 80 رئال - reverse
80 رئال
1811 - 1813
طلا 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 552
تعداد ضرب

اسپانیا 80 رئال - obverseاسپانیا 80 رئال - reverse
80 رئال
1822 - 1823
طلا 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 564
تعداد ضرب
اسپانیا 80 رئال - obverseاسپانیا 80 رئال - reverse
80 رئال
1834 - 1836
طلا 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 577
تعداد ضرب
اسپانیا 80 رئال - obverseاسپانیا 80 رئال - reverse
80 رئال
1837 - 1838
Lettering "CONSTITUCION"
طلا 0.875, 6.77g, ø 21mm
KM# 580
تعداد ضرب

اسپانیا 80 رئال - obverseاسپانیا 80 رئال - reverse
80 رئال
1837 - 1849
طلا 0.875, 6.77g, ø 21mm
KM# 578
تعداد ضرب
اسپانیا 160 رئال - obverseاسپانیا 160 رئال - reverse
160 رئال
1822
طلا 0.875, 13.54g, ø 26mm
KM# 565
بها: $ 2,385
اسپانیا 320 رئال - obverseاسپانیا 320 رئال - reverse
320 رئال
1810 - 1812
طلا 0.875, 27.07g, ø 35mm
KM# 545
تعداد ضرب

اسپانیا 320 رئال - obverseاسپانیا 320 رئال - reverse
320 رئال
1822 - 1823
طلا 0.875, 27.07g, ø 35mm
KM# 566
تعداد ضرب

اسپانیا>King Charles IV|1788 - 1808
 دوره

اسپانیا 1 maravedi - obverseاسپانیا 1 maravedi - reverse
1 maravedi
1788 - 1802
مس, 1.12g, ø 15mm
KM# 445
بها: $ 10.06
اسپانیا 2 maravedis - obverseاسپانیا 2 maravedis - reverse
2 maravedis
1788 - 1808
مس, 2.45g, ø 20mm
KM# 426
بها: $ 4.55
اسپانیا 4 maravedis - obverseاسپانیا 4 maravedis - reverse
4 maravedis
1788 - 1808
مس, 5.41g, ø 25mm
KM# 427
بها: $ 0.11

اسپانیا 8 maravedis - obverseاسپانیا 8 maravedis - reverse
8 maravedis
1788 - 1808
مس, 12.1g, ø 30mm
KM# 428
بها: $ 0.21
اسپانیا ½ رئال - obverseاسپانیا ½ رئال - reverse
½ رئال
1789 - 1808
نقره 0.812, 1.69g, ø 15mm
KM# 438
بها: $ 11.38
اسپانیا 1 ریل - obverseاسپانیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1788 - 1808
نقره 0.812, 3.38g, ø 20mm
KM# 429
بها: $ 12.89

اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1788 - 1808
نقره 0.812, 6.77g, ø 26mm
KM# 430
بها: $ 14.8
اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1788 - 1808
نقره 0.896, 13.54g, ø 32mm
KM# 431
تعداد ضرب
اسپانیا 8 رئال - obverseاسپانیا 8 رئال - reverse
8 رئال
1788 - 1808
نقره 0.896, 27.07g, ø 39mm
KM# 432
تعداد ضرب

اسپانیا ½ escudo - obverseاسپانیا ½ escudo - reverse
½ escudo
1788 - 1797
نقره 0.896, 1.69g, ø 15mm
KM# 433
تعداد ضرب
اسپانیا 1 اسکودو - obverseاسپانیا 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1788 - 1807
طلا 0.875, 3.38g, ø 18mm
KM# 434
بها: $ 204.8
اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1788 - 1808
طلا 0.875, 6.77g, ø 22mm
KM# 435
تعداد ضرب

اسپانیا 4 اسکودو - obverseاسپانیا 4 اسکودو - reverse
4 اسکودو
1788 - 1808
طلا 0.875, 13.54g, ø 31mm
KM# 436
تعداد ضرب
اسپانیا 8 اسکودو - obverseاسپانیا 8 اسکودو - reverse
8 اسکودو
1788 - 1805
طلا 0.875, 27.07g, ø 37mm
KM# 437
تعداد ضرب

اسپانیا>King Charles III|1759 - 1788
 دوره

اسپانیا 1 maravedi - obverseاسپانیا 1 maravedi - reverse
1 maravedi
1770 - 1775
مس, 1.12g, ø 15mm
KM# 405
تعداد ضرب
اسپانیا 2 maravedis - obverseاسپانیا 2 maravedis - reverse
2 maravedis
1770 - 1788
مس, 2.45g, ø 20mm
KM# 406
بها: $ 9.86
اسپانیا 4 maravedis - obverseاسپانیا 4 maravedis - reverse
4 maravedis
1770 - 1788
مس, 5.41g, ø 25mm
KM# 407
بها: $ 5.69

اسپانیا 8 maravedis - obverseاسپانیا 8 maravedis - reverse
8 maravedis
1770 - 1788
مس, 12.1g, ø 30mm
KM# 408
بها: $ 5.69
اسپانیا ½ رئال - obverseاسپانیا ½ رئال - reverse
½ رئال
1760 - 1771
نقره 0.903, 1.69g, ø 15mm
KM# 395
بها: $ 17.07
اسپانیا ½ رئال - obverseاسپانیا ½ رئال - reverse
½ رئال
1772 - 1788
نقره 0.812, 1.69g, ø 15mm
KM# 410
بها: $ 22.76

اسپانیا 1 ریل - obverseاسپانیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1759 - 1771
نقره 0.833, 3.38g, ø 20mm
KM# 387
بها: $ 64.8
اسپانیا 1 ریل - obverseاسپانیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1772 - 1788
نقره 0.833, 3.38g, ø 22mm
KM# 411
بها: $ 11.38
اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1759 - 1771
نقره 0.833, 6.77g, ø 27mm
KM# 388
بها: $ 28.44

اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1772 - 1788
نقره 0.833, 6.77g, ø 26mm
KM# 412
بها: $ 9.12
اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1760 - 1761
نقره 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 396
تعداد ضرب
اسپانیا 4 رئال - obverseاسپانیا 4 رئال - reverse
4 رئال
1772 - 1788
نقره 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 413
تعداد ضرب

اسپانیا 8 رئال - obverseاسپانیا 8 رئال - reverse
8 رئال
1762
نقره 0.903, 27.07g, ø 40mm
KM# 399
تعداد ضرب
اسپانیا 8 رئال - obverseاسپانیا 8 رئال - reverse
8 رئال
1772 - 1788
نقره 0.903, 27.07g, ø 40mm
KM# 414
بها: $ 113.8
اسپانیا ½ escudo - obverseاسپانیا ½ escudo - reverse
½ escudo
1759 - 1771
طلا 0.900, 1.69g, ø 15mm
KM# 389
تعداد ضرب

اسپانیا ½ escudo - obverseاسپانیا ½ escudo - reverse
½ escudo
1772 - 1785
طلا 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 415
تعداد ضرب
اسپانیا ½ escudo - obverseاسپانیا ½ escudo - reverse
½ escudo
1786 - 1788
طلا 0.875, 1.69g, ø 15mm
KM# 425
بها: $ 110.5
اسپانیا 1 اسکودو - obverseاسپانیا 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1772 - 1785
طلا 0.917, 3.38g, ø 18mm
KM# 416
تعداد ضرب

اسپانیا 1 اسکودو - obverseاسپانیا 1 اسکودو - reverse
1 اسکودو
1784 - 1788
طلا 0.875, 3.38g, ø 18mm
KM# 416a
تعداد ضرب
اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1772 - 1785
طلا 0.917, 6.67g, ø 22mm
KM# 417
تعداد ضرب
اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1786 - 1788
طلا 0.875, 6.67g, ø 22mm
KM# 417a
تعداد ضرب

اسپانیا 4 اسکودو - obverseاسپانیا 4 اسکودو - reverse
4 اسکودو
1761
طلا 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 398
تعداد ضرب
اسپانیا 4 اسکودو - obverseاسپانیا 4 اسکودو - reverse
4 اسکودو
1772 - 1785
طلا 0.900, 13.54g, ø 32mm
KM# 418
تعداد ضرب
اسپانیا 4 اسکودو - obverseاسپانیا 4 اسکودو - reverse
4 اسکودو
1786 - 1788
طلا 0.875, 13.54g, ø 32mm
KM# 418a
تعداد ضرب

اسپانیا 8 اسکودو - obverseاسپانیا 8 اسکودو - reverse
8 اسکودو
1760 - 1762
طلا 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 397
تعداد ضرب
اسپانیا 8 اسکودو - obverseاسپانیا 8 اسکودو - reverse
8 اسکودو
1771 - 1784
طلا 0.900, 13.54g, ø 37mm
KM# 409
تعداد ضرب
اسپانیا 8 اسکودو - obverseاسپانیا 8 اسکودو - reverse
8 اسکودو
1786 - 1788
طلا 0.875, 13.54g, ø 37mm
KM# 409a
تعداد ضرب

اسپانیا>King Ferdinand VI|1746 - 1759
 دوره

اسپانیا 1 maravedi - obverseاسپانیا 1 maravedi - reverse
1 maravedi
1746 - 1747
مس, 1.84g, ø 18mm
KM# 368
تعداد ضرب
اسپانیا ½ رئال - obverseاسپانیا ½ رئال - reverse
½ رئال
1746 - 1759
نقره 0.833, 1.69g, ø 15mm
KM# 370
بها: $ 11.38
اسپانیا 1 ریل - obverseاسپانیا 1 ریل - reverse
1 ریل
1746 - 1759
نقره 0.833, 3.38g, ø 20mm
KM# 369
بها: $ 17.07

اسپانیا 2 رئال - obverseاسپانیا 2 رئال - reverse
2 رئال
1754 - 1759
نقره 0.833, 6.77g, ø 25mm
KM# 386
بها: $ 51.2
اسپانیا ½ escudo - obverseاسپانیا ½ escudo - reverse
½ escudo
1746 - 1747
طلا 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 373
تعداد ضرب
اسپانیا ½ escudo - obverseاسپانیا ½ escudo - reverse
½ escudo
1746 - 1748
طلا 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 372
تعداد ضرب

اسپانیا ½ escudo - obverseاسپانیا ½ escudo - reverse
½ escudo
1747 - 1759
طلا 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 374
تعداد ضرب
اسپانیا ½ escudo - obverseاسپانیا ½ escudo - reverse
½ escudo
1748 - 1759
طلا 0.917, 1.69g, ø 15mm
KM# 378
تعداد ضرب
اسپانیا 2 اسکودو - obverseاسپانیا 2 اسکودو - reverse
2 اسکودو
1749
طلا 0.917, 6.77g, ø 32mm
KM# 376
تعداد ضرب

اسپانیا 4 اسکودو - obverseاسپانیا 4 اسکودو - reverse
4 اسکودو
1747 - 1749
طلا 0.917, 13.54g, ø 32mm
KM# 375
تعداد ضرب
اسپانیا 8 اسکودو - obverseاسپانیا 8 اسکودو - reverse
8 اسکودو
1747 - 1748
طلا 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 377
تعداد ضرب
اسپانیا 8 اسکودو - obverseاسپانیا 8 اسکودو - reverse
8 اسکودو
1749
طلا 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 379
تعداد ضرب

اسپانیا 8 اسکودو - obverseاسپانیا 8 اسکودو - reverse
8 اسکودو
1750
طلا 0.917, 27.07g, ø 37mm
KM# 385
تعداد ضرب

uCoin