+

اسپانیا > کاتالوگ سکه

اسپانیا 1 سنت - obverseاسپانیا 1 سنت - reverse
1 سنت 2010 - 2018, فلیپه ششم / خوان کارلوس اول
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
اسپانیا - KM# 1144
اتحادیه اروپا (یورو)
اسپانیا 1 سنت - obverseاسپانیا 1 سنت - reverse
1 سنت 1999 - 2009, خوان کارلوس اول
استیل با روکش مس
, 2.3g, ø 16.25mm
اسپانیا - KM# 1040
اتحادیه اروپا (یورو)
اسپانیا 2 سنت - obverseاسپانیا 2 سنت - reverse
2 سنت 2010 - 2018, فلیپه ششم / خوان کارلوس اول
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
اسپانیا - KM# 1145
اتحادیه اروپا (یورو)
اسپانیا 2 سنت - obverseاسپانیا 2 سنت - reverse
2 سنت 1999 - 2009, خوان کارلوس اول
استیل با روکش مس
, 3.06g, ø 18.75mm
اسپانیا - KM# 1041
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.02 - 0.6
اسپانیا 5 سنت - obverseاسپانیا 5 سنت - reverse
5 سنت 2010 - 2018, فلیپه ششم / خوان کارلوس اول
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
اسپانیا - KM# 1146
اتحادیه اروپا (یورو)
اسپانیا 5 سنت - obverseاسپانیا 5 سنت - reverse
5 سنت 1999 - 2009, خوان کارلوس اول
استیل با روکش مس
, 3.92g, ø 21.25mm
اسپانیا - KM# 1042
اتحادیه اروپا (یورو)
اسپانیا 10 سنت - obverseاسپانیا 10 سنت - reverse
10 سنت 2010 - 2018, خوان کارلوس اول / فلیپه ششم
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
اسپانیا - KM# 1147
اتحادیه اروپا (یورو)
اسپانیا 10 سنت - obverseاسپانیا 10 سنت - reverse
10 سنت 2007 - 2009, خوان کارلوس اول
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
اسپانیا - KM# 1070
اتحادیه اروپا (یورو)
اسپانیا 10 سنت - obverseاسپانیا 10 سنت - reverse
10 سنت 1999 - 2006, خوان کارلوس اول
برنج
, 4.1g, ø 19.75mm
اسپانیا - KM# 1043
اتحادیه اروپا (یورو)
اسپانیا 20 سنت - obverseاسپانیا 20 سنت - reverse
20 سنت 2010 - 2018, فلیپه ششم / خوان کارلوس اول
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
اسپانیا - KM# 1148
اتحادیه اروپا (یورو)
اسپانیا 20 سنت - obverseاسپانیا 20 سنت - reverse
20 سنت 2007 - 2009, خوان کارلوس اول
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
اسپانیا - KM# 1071
اتحادیه اروپا (یورو)
بها: $ 0.25
اسپانیا 20 سنت - obverseاسپانیا 20 سنت - reverse
20 سنت 1999 - 2006, خوان کارلوس اول
برنج
, 5.74g, ø 22.25mm
اسپانیا - KM# 1044
اتحادیه اروپا (یورو)
uCoin